Neděle 20. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

20. prosince ve 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal K. Ledvinka, P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. RumI, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli je nás přítomno 124, jsme schopni usnášení. 15. schůze ČNR byla včera přerušena a z jejího schváleného pořadu byl projednán první bod. Přistupujeme k projednávání druhého bodu pořadu. Je jím

II.

Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona ČNR o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tzv. "Sankční zákon"

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 108 a společnou zprávu výborů k němu jako tisk 109. O tomto návrhu zákona jsme jednali na 8. schůzi. Byla k němu vedena rozprava, a ta byla ukončena. Jednání o tomto bodu bylo přerušeno, aby mohly být zakomponovány podané návrhy a aby se k návrhům mohla vyjádřit vláda. Vláda přijala stanovisko, výbory s ním byly seznámeny.

Chce někdo s ohledem na to navrhnout, aby rozprava byla znovu otevřena, nebo se hlásí někdo z členů vlády do rozpravy?

Hlásí se pan místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux. Uděluji mu slovo. Tím je rozprava znovu otevřena.

Oznamuji, že jsou přihlášeni dva poslanci s pozměňovacími návrhy, a to páni poslanci Bečvář a Trojan.

Slovo má místopředseda vlády pan Josef Lux.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, při minulém projednávání jsem si dovolil požádat o čas, aby tento poslanecký návrh mohla vláda ještě projednat. Vláda ČR na svém zasedání projednala a posoudila poslanecký návrh zákona ČNR o sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku.

Podle předloženého návrhu zákona ČNR mají být za porušování povinností stanovených právními předpisy o transformaci zemědělských družstev a o nápravě majetkových křivd postihovány fyzické osoby. Z tohoto důvodu vláda navrhuje označit uvedené delikty jako přestupky a navrhovanou právní úpravu přijmout ve formě dílčí novely zákona ČNR č. 290 o přestupcích, v nichž jsou přesně vymezeny jednotlivé skutkové podstaty protiprávních jednání.

Text návrhu novely zákona ČNR č. 209/90 o přestupcích vláda předložila a já si dovolím vás s tímto seznámit.

Jedná se o zákon ČNR č. 200 o přestupcích, který vláda navrhuje doplnit takto.

Za § 35 se vkládá nový paragraf 35 A, který zní:

"Přestupky na úseku transformace zemědělských družstev a nápravy majetkových křivd v oblasti úprav vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Odst. 1: Přestupku se dopustí ten, kdo

a/ nemovitost nebo jiný zemědělský majetek podléhající právním předpisům o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, jeho součásti nebo příslušenství, neoprávněně převede do vlastnictví jiného, či

b/ brání nebo bez právního důvodu zdržuje vydání oprávněné osobě nemovitostí, které přešly na stát nebo jinou právní osobu na základě rozhodnutí soudního nebo administrativního orgánu nebo jiného právního aktu či bez právního důvodu v důsledku majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 - 1989,

c/ zabraňuje poskytnutí náhrady za pozemky, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, které nelze oprávněné osobě vydat nebo které se nevydávají, nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu zdržuje,

d/ zabraňuje poskytnutí náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby, který původní vlastník vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do ledna 1990, nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

e/ způsobí oprávněné osobě škodu při vypořádání majetkových účastí členů zemědělského družstva a jiných oprávněných osob na majetku zemědělského družstva.

Odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 10 000 Kčs.

Odst. 3: Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 20 000 Kčs tomu, kdo byl za uvedená jednání v odstavci 1 v posledním roce postižen.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

Vláda si dovoluje předložit tuto navrhovanou novelu. Předpokládá, že poslanci tento návrh vlády zváží a své rozhodování budou směřovat také ve vztahu k tomuto stanovisku vlády.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství Luxovi za přednesení stanoviska vlády. Protože rozprava byla jeho projevem znovu otevřena, volám k řečništi pana poslance Ivana Bečváře. Přednese pozměňovací návrh. Připraví se poslanec Václav Trojan.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, navrhuji tento pozměňovací návrh:

za § 4 společné zprávy vložit nový § 5, který zní:

"Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob" - zde bude odkaz na § 13, odst. 1, zákona 229/91 a odkaz na § 20 stejného zákona ve znění pozdějších předpisů - "se prodlužuje do 31. března 1993."

K tomu bych chtěl říci následující: 31. 12. je nejen Silvestr, ale současně s tím končí možnost oprávněných osob uplatnit své nároky v rámci restitučních nároků na zemědělský majetek. Někdo může navrhnout, že toto období uplatnění nároků, to je zhruba od června 1991, bylo dostatečně dlouhé k tomu, aby se každý mohl rozhodnout, zda bude či nebude podnikat. Zde bych chtěl ovšem připomenout, že se jedná převážně o skupinu starých lidí, kteří v minulém období z většiny velice trpěli, byli velice krutě persekuováni, jejichž adaptabilita na dnešní podmínky, dnešní tempo, nové zákony, neprůchodnost geodezie, soudů, je značně stížena. Hlavně o tyto lidi se ve svém návrhu přimlouvám. Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bečvářovi. Promluví pan poslanec Václav Trojan, připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, já nepřicházím s konkrétním pozměnovacím návrhem, protože nejsem zemědělec. Neumím ani orat, ani vyrábět maso. Přesto žádám o slyšení ve věci sankčního zákona. Hlasování o tomto návrhu zákona má totiž dvě dimenze. Jedna je odborná, čili resortní, druhá pak je obecně politická. K této druhé rovině mi dovolte několik poznámek.

Před posledními parlamentními volbami předložila každá ze stran svůj politický a ekonomický program. Naprostá většina těchto programů hovořila o nápravě křivd a pseudolegálních loupeží, které v 50. letech postihly zemědělce. Tytéž zemědělce, kterým Gottwald sliboval, že jim půdu nikdo nevezme.

Dnes budeme hlasovat o návrhu zákona, který má pouze usnadnit a zrychlit nápravu zlodějské zlovůle Stalinových plagiátorů. Je jen přirozené, že předložený zákon dráždí exponenty slušovické mafie, která dnes dluží podnikům a bankám 2 miliardy Kčs a nám všem daňovým poplatníkům další 2 miliardy do státního rozpočtu. Z této sumy bychom mohli opravit 20,05 hradu Špilberku. Nomenklaturní hydra má vždy velkou výhodu. Každá její přísavka je natolik anonymní, že její vlastní dluh se neuchopitelně ztrácí.

A zde máme princip kolektivního hospodářství. Co kdo zkazil, nikdy neměl, co kdo ukradl, se ziskem sobě zhodnotil. A tento bohulibý princip spolu s dojemnými zkazkami o obětavých kolektivech nomenklaturních kádrů ve vedení družstev nám nalévají soudruzi do hlavy jako trnkové víno, před hlasováním o zákoně, který má jediný smysl. Postihnout ty, kteří matením, zastrašováním, zdržováním a zneužíváním neznalosti okradených chtějí co nejdéle uchránit svou moc nad uloupeným majetkem. Bylo by zřejmě naivní se domnívat, že rudá žába místo sezení na prameni nám pomůže čistit studánky.

Nahoře na galerii sedí lidé, jejichž pera, mikrofony a kamery mají velkou moc. Je tomu tak dobře a zaplať Marx. Budou jistě podrobně informovat veřejnost o tom, kdo svým nesouhlasem s předlohou tohoto zákona podpoří ty, kteří sabotují nápravu komunistických loupeží. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Václav Trojan dokončil svůj projev. Omlouvám se panu poslanci Výbornému, zvu ho k řečništi, i panu poslanci Dobalovi. Oba přihlásili své pozměňovací návrhy a měli s odkazem na § 16 odst. 3 jednacího řádu dostat přednost, ale nedostali. Prosím, pane poslanče Výborný, máte slovo. Připraví se poslance Viktor Dobal. Jeho přihláška je zároveň poslední odevzdaná přihláška do rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve bych si dovolil poněkud osvěžit naši pamět, neboť je nepochybné, že projednáváme tento tisk s dosti značným přerušením.

Původní poslanecký návrh - tisk 108 - projednáváme nyní ve znění společně zprávy - tisk 109. V původním poslaneckém návrhu byl také § 7, který pojednával o kaucích. Ve společné zprávě z důvodů, které mimo jiné vyplývaly i ze stanoviska vlády, že toto ustanovení by nepomohlo tomu, čemu má zákon pomoci, tedy ve společné zprávě ustanovení o kaucích nebylo. Při poslední schůzi, při které byl tento tisk projednáván v poněkud pozměněné formě, tuším poslanec Černý opětovně navrhl, aby kauce byly do zákona zakotveny. Již tehdy jsem vystoupil. Již tehdy jsem projevoval své mínění, že tímto ustanovením bychom právě těm osobám, na které poukazoval pan poslanec Trojan, nepomohli, dle mého mínění naopak uškodili a proces transformace zpomalili. Mluvím o ustanoveních o kaucích, nikoli o ustanoveních, která by pokutovala právě ty fyzické osoby u povinných osob pracující, ty fyzické osoby, které maří řádnou transformaci, řádnou restituci zemědělského majetku. Jsem pevně přesvědčen, že tady musí existovat sankce a že to musí být sankce tvrdé.

Nicmémě je třeba konstatovat, že k tomuto poslaneckému návrhu zákona se vyjádřila vláda ne pouze jedenkrát, ale dvakrát. O druhém stanovisku vlády informoval dnes její místopředseda. A protože místopředseda vlády ČR a současně ministr zemědělství Josef Lux není poslancem ČNR, všechno to, co on přednášel jako stanovisko vlády, by nemohlo být vzato za jakýkoli pozměňující návrh a nemohlo by být učiněno předmětem hlasování. A protože vláda své stanovisko přednesla a já bych byl rád, aby o stanovisku vlády bylo hlasováno, činím tento pozměňovací návrh:

1. Navrhuji, aby název zákona byl změněn takto: "Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích."

Dále navrhuji rovněž zcela v souladu se stanoviskem vlády, aby dosavadní text § 1 -4, tak, jak je ve společné zprávě, byl nahrazen textem:

Článek 1. Zákon České národní rady číslo 200/1991 Sb., o přestupcích se doplňuje takto: Za § 35 vkládá se nový § 35 a), který včetně nadpisu zní:

"§ 35 a) Přestupky na úseku transformace zemědělských družstev a nápravy majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Odst. 1. Přestupku se dopustí ten, kdo a) nemovitosti nebo jiný zemědělský majetek, podléhající právním předpisům k úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jeho součásti nebo příslušenství, neoprávněně převede do vlastnictví jiného. Odkaz. b) Brání nebo bez právního důvodu zdržuje vydání oprávněné osobě nemovitostí, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu na základě rozhodnutí soudního nebo administrativního orgánu nebo jiného právního aktu či bez právního důvodu v důsledku majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1946-1989. Odkaz. c) Zabraňuje poskytnutí náhrady za pozemky, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby, které nelze oprávněné osobě vydat nebo které se nevydávají (odkaz) anebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje. d) Zabraňuje poskytnutí náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby, které původní vlastník vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (odkaz) anebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje. e) Způsobí oprávněné osobě škodu při vypořádání majetkových účastí členů zemědělského družstva a jiných oprávněných osob na majetku zemědělského družstva. Druhý odkaz.

Odstavec 2: Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kčs 10 000.

Odstavec 3: Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kčs 20 000 za jednání tomu, kdo byl za jednání uvedené v odstavci 1 v posledním roce postižen."

Odkaz 1 zní: "Např. zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění."

Odkaz 2 zní: "Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu v platném znění."

Je patrné, že tento pozměňovací návrh je návrhem komplexním, že podstatným způsobem mění předložený návrh zákona. Jsem však pevně přesvědčen, že tento návrh zákona mění k lepšímu, neboť zcela jasně určuje skutkovou podstatu jednotlivých přestupků, zcela jasně označuje, kdo a jak a jak tvrdě (a podle mého mínění tvrdě) bude za tyto přestupky, kterými bylo bráněno v transformaci a bylo bráněno v restituci, postižen.

Dámy a pánové, navrhuji, abyste pozměňovací návrh, který jsem přednesl a který není ničím více než pozměňovacím návrhem zpracovaným touto vládou, podpořili.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, zvu k řečništi pana poslance Dobala a připraví se pan poslanec Josef Červinka. Dále je přihlášen pan místopředseda vlády Kalvoda, který netrvá na přednosti. Proto mu dám slovo v pořadí, jaké jsem uvedl.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, jehož vložení budu muset upřesnit, protože je možné, že tento zákon bude přijat v jedné z navržených variant. Ta věc, kterou chci fakticky v tomto zákoně upravit, se týká školních zemědělských podniků. Proto bych navrhoval, aby v každém případě přijatý zákon v jakékoli podobě měl toto ustanovení: "Ustanovení odstavce 1 až 3 se nevztahují na organizace v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Zdůvodním to tím, že kdyby toto bylo přijato, tak školní zemědělské podniky by byly nuceny platit náhradu za živý a mrtvý inventář a došlo by k faktické likvidaci těchto podniků neboť nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků, a tudíž by byly nuceny platit zemědělskými stroji, což by znamenalo znemožnění jejich další činnosti.

Protože zde máme dva návrhy, upřesním to k oběma. První je návrh, kterým by se novelizoval přestupkový zákon tím, že se vloží nový paragraf 35a. U něho navrhuji, aby to znění, který jsem na začátku uvedl bylo 4. odstavcem nového paragrafu 35a.

V případě, že se sněmovna usnese na samostatném sankčním zákoně, bych doporučoval to samé ustanovení včetně těch odstavců vložit do paragrafu 2 společně zprávy (tisk 109). Tudíž tam by ten odstavec 4 zněl: "Ustanovení odstavce 1 až 3 se nevztahují na organizace v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

V případě, že by došlo k ještě razantnější změně, doporučuji, aby před paragraf, který vyhlašuje účinnost tohoto zákona, byl vložen nový paragraf, který by zněl: "Tento zákon se nevztahuje na organizace v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Slovo má pan poslanec Josef Červinka, společný zpravodaj.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážení představitelé vlády, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, nepochybuji vůbec o tom, že sankční zákon jako takový má být přijat. Jsem toho názoru, že rok 1993 je jednou z posledních možností pro soukromé zemědělce jak vůbec začít hospodařit. Vývoj jde nepochybně velmi a velmi rychle dopředu. Proto já považuji přijetí takového zákona za jeden z posledních zoufalých pokusů, aby se záměr vyjádřený v programovém prohlášení vlády a přesvědčení poslanců, vydařil. Protože ale bylo dáno velké množství pozměňovacích návrhů, bylo zde stanovisko vlády, které pan poslanec Výborný tlumočil jako svůj pozměňovací návrh, který mění filosofii sankčního zákona, dovoluji si navrhnout směmovně přerušení schůze na dobu jedné hodiny k jednání klubů, abychom si názor na tento problém sjednotili.

Děkuji vám za vstřícnost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Pane poslanče, navrhujete okamžité přerušení, nebo přerušení po skončení rozpravy?

Poslanec Josef Červinka: Po skončení rozpravy.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády pan Jan Kalvoda.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, dámy a pánové, já chci vystoupit jako poslanec ČNR. Chci vystoupit, aniž přednesu pozměňovací návrh. Chci jen podpořit pozměňovací návrh pana poslance Výborného. O jeho genezi zde byla řeč.

Víte, já mám jednu obavu, jednu starost. Myslím, že se musíme vyhnout revolučním řešením jistých problémů, která se tváří jako řešení právní. Buď jedno, nebo druhé. Zde však mluvíme o řešení právním.

Tak široká definice, co je postihováno jako přestupek, jako je ve společné zprávě v paragrafu 1, znamená skutečně veliký problém, a to jak z hlediska řekněme právního, tak z hlediska efektivity této právní normy. Takto široce formulovaná skutková podstata, tedy něco, co zákon zakazuje nebo postihuje, v podstatě znamená obrovský průlom do právní jistoty. Není přesně zřejmo, co se zakazuje, co se postihuje.

Pokud se nemýlím (já už za dobu svého fungování v politice snad už ani nejsem právník), za mých časů platilo to, že rozhodnutí orgánů správních, že byl spáchán přestupek, je závazné pro občanskoprávní soudy. Pokud by se na této právní úrovni měl řešit samotný základ nějakého sporného nároku, pak bych to považoval za velmi vážné ohrožení právní jistoty obou stran, které stojí v podstatě proti sobě.

Hledisko efektivity, které mi dělá starosti, spočívá vtom, že takto široce formulované jednání, jež se zakazuje, nevyplyne v nějaký efektivní nástroj k řešení jistých chování, která lze postihnout, ale vyplyne v záplavu přezkumů, dokazování toho, zda to je jednání v intencích té právní normy nebo není. Pokud se zřetelně neformuluje, co se postihuje, pak žádná právní norma, natož sankční norma není efektivní.

Návrh pana poslance Výborného tuto situaci řeší. Ponechávám na vás, zda dobře nebo špatně, zda úplně nebo zda něco ponechává stranou. Je to však právní norma, na základě níž bude jasné, koho a za co lze postihnout. Já se velmi přimlouvám za to, abyste při jednání v klubech zvážili návrh pana poslance Výborného, který, jak se domnívám, splňuje intence předkladatelů a netrpí vadami, které de facto právní předpis, který máme v úmyslu přijmout, diskvalifikují jako právní předpis.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a poslanci Janu Kalvodovi. Do rozpravy se znovu přihlásil s krátkým upřesněním svého pozměňovacího návrhu pan poslanec Bečvář. Připraví se pan poslanec Vladimír Řezáč.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedo, do mého vystoupení se vloudila jakási legislativní nedokonalost. Proto bych upřesnil návrh v tomto smyslu: 1. Zákon č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona 93/92 Sb. se mění takto:

V § 13 odst. 1 první věta zní: "Právo na vydání nemovitosti podle § 6 může oprávněná osoba uplatnit do 31. března 1993."

Omlouvám se, děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bečvářovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Řezáč, připraví se pan poslanec Uřičář s pozměňovacími návrhy.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové!

Vystoupení dr. Kalvody vcelku zjednodušilo to, co jsem chtěl sněmovně sdělit.

Především chci uvést, že nejsem rudou žábou, která by zde chtěla sedět na prameni, a svůj názor na původní návrh skupiny poslanců jsem vyjádřil již na předcházející schůzi, kde jsem ho velice výrazně kritizoval.

Jsem povinen také sdělit, že mohu být osobou podjatou, neboť můj otec je oprávněnou osobou podle zákona 42/1992 Sb., tzn. zákona transformačního, a rovněž tak podle zákona 229/1991 Sb., tzn. zákona o půdě ve znění novely 93 z letošního roku.

Přesto se nedomnívám, že bychom takovouto normu potřebovali.

Z 90 % bylo vše řečeno dr. Kalvodou. Nepřinese to nic a zaplaví to státní orgány přezkoumáváním rozhodování, které náleží podle dosud platných předpisů pozemkovému úřadu s návrhem a možností každého občana, aby požádal o přezkoumání rozhodnutí tohoto orgánu soud.

Nikdo tuto pravomoc soudu nemůže vyloučit s ohledem na ustanovení čl. 37 odst. 1 a 38 odst. 2 Listiny.

Uznávám, že pozměňovací návrh dr. Výborného spravuje původní návrh v intencích doporučení vlády tak, aby to bylo něco, co by bylo alespoň trochu únosné v právním řádu. Přesto s tím nemohu souhlasit.

Restituční nárok je svou povahou nárokem občansko právním a podle § 2 odst. 2 občanského zákoníku mají účastníci občansko právních vztahů rovné postavení.

Jestliže založíme skutkovou podstatu přestupku, podle kterého se někdo dopustí přestupku podle široké skutkové podstaty takovým způsobem, že způsobí škodu oprávněné osobě, ať již při transformaci nebo při uplatnění nároku podle zákona o půdě, a současně nesdělíme v této skutkové podstatě, že přestupku se dopouští i ten, kdo při téže příležitosti při transformaci nebo uplatnění nároku podle zákona o půdě způsobí škodu družstvu nebo jiné povinné osobě, pak stavíme tyto dva subjekty tohoto občansko právního vztahu do nerovného postavení.

Tím ovšem porušujeme i novelu Ústavy z 18. dubna 1990, ve které zajišťujeme rovnoprávnost všech forem vlastnictví. Porušujeme tím tudíž Ústavu i občanský zákoník.

Z těchto důvodů tvrdím, že je to norma charakteru vyloženě ideologického, která nepřinese žádný efekt, zatíží naše státní orgány a nebude mít žádný smysl. Hlasovat pro ni nebudu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezáčovi. Slovo má pan poslaneč Uřičář, připraví se pan poslanec Tlustý, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan společný zpravodaj Červinka. Dám mu přednost, dovolte prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, pouze prosím navrhovatele pozměňovacích návrhů, aby podali své návrhy písemně, a to vzhledem k množství, které bylo předkládáno.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. K této prosbě se přidávám a apeluji na všechny autory pozměňovacích návrhů, aby dávali své návrhy k dispozici v písemné podobě. Slovo má pan poslanec Uřičář, připraví se pan poslanec Tlustý.

Poslanec Jiří Uřičář: Pane předsedo, dámy a pánové, mám podobný návrh jako poslanec Výborný, pouze s malou úpravou.

V § 35a) doporučuji rozšířit přestupky na úseku transformace zemědělských, výrobních a spotřebních družstev ... protože některé výrobní prostředky přešly při odebrání i do jiných než zemědělských družstev.

Dále v odst. 2 lze za přestupek podle odst. 1, tj. za nevydání nemovitosti, uložit pokutu do 30 tisíc korun.

Odst. 3: Za přestupek podle odst. 1 lze uložit pokutu 50 tisíc korun atd.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Uřičářovi. Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP