Čtvrtek 19. listopadu 1992

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové české vlády, dámy a pánové, mám říci, na kolik mě odpověď na interpelaci uspokojuje. Předmětem interpelace byl natolik závažný problém, že to nemohu vyřídit dvěma větami. Dovolte mi proto vyjádření širší.

Pan premiér v odpovědi na mou interpelaci se opírá o tvrzení, že přípravu smluvních vztahů ČR a SR není účelné založit na nějakých kvantifikovatelných rozborech českých národních zájmů, ale že zcela prostě je třeba odstranit dosavadní nepříliš funkční, krize produkující federaci a český národní zájem jednoduše uplatnit tím, že suverénní ČNR a SR budou usilovat smluvní formou uchovat maximum dosavadních vztahů.

Podle mého názoru sice problém až tak jednoduše ve všech oblastech nestojí, ale dokáži pochopit, že z úhlu pohledu české vlády je toto efektivní, nekomplikovaný přístup k řešení. Byl bych ale býval rád, kdyby pan premiér, česká vláda i poslanci koalice se snažili pochopit snahu o formulaci českých národních zájmů a projednání této záležitosti v ČNR při přípravě smluv mezi ČR a SR jako možnost ČNR podílet se na tvorbě těchto smluv a tak dodržet principy parlamentní demokracie v této klíčové záležitosti současné české politiky.

Za postup v souladu s těmito principy pokládám, že česká vláda, když například hodlá předložit vládní návrh zákona o státní pokladně české republiky nejprve předloží poslancům k projednání zásady tohoto zákona, aby konečný návrh zákona obrážel vůli tohoto parlamentu.

Když však česká vláda hodlá s vládou slovenskou jednat o budoucích vztazích mezi ČR a SR, tak o zásadách, jimiž se chce při jednání řídit, tedy o tom, co lze nazvat českými národními zájmy, nepovažuje za nutné se s touto sněmovnou vůbec bavit!

Považuji za absurdní a v demokratickém světě, kam snad chceme být počítáni, za nevídané, aby vláda zcela obešla parlament v záležitosti, která ovlivní životy občanů na desetiletí, možná i déle. Česká vláda svým postupem odsoudila poslance ČNR do předlistopadové role, kdy strana a vláda napřed něco upekla a pak si dodatečně přišla do parlamentu, formálně a v chvatu, dát věci odsouhlasit. Skutečná demokracie - to je hra s jasnými, důsledně dodržovanými pravidly, a nejasnými výsledky. Jakmile vládní strana tvoří pravidla ad hoc, aby si zabezpečila vítězství vždycky a politické konkurenty diskvalifikovala, tak už o fér hře, a samozřejmě o demokracii, nelze hovořit.

Mluvím o tom proto, že nejde o výjimečnou záležitost. Dosavadní bilance je pro občana ČR a československé federace dost žalostná.

Stále platí lustrační zákon v unikátní podobě, kdy snad ani jeden paragraf není v souladu s pakty o lidských právech a svobodách, které jsme podepsali.

Referendum občanů, běžný institut západních demokracií - viz Dánsko, Francie, Kanada, je vládní koalicí odmítán.

Genesi vzniku smluv mezi ČR a SR, která nemá nic společného s parlamentní demokracií, jsem už popsal.

Složení parlamentních orgánů ČNR, podle vzoru Národní fronty, v rozporu s výsledky demokratických voleb trvá. O Listině základních práv a svobod, jedné z mála zdařilých věcí Federálního shromáždění, mluví česká vládní koalice s despektem.

Nejvyšší kontrolní úřad, běžná instituce v demokratických státech, má v ČNR neustále záměrně ztěžován rozběh činnosti.

Nakonec se chystá unikátní převod poslanců federace do parlamentu ČR, kam nebyli ani náznakem voleni, přičemž novopečený senátor, který si vytáhne kratší sirku, má mít kratší funkční období!

Jedna perla za druhou, a to se jistě bude chtít budoucí ČR stát členem Rady Evropy a dostat se do Evropského společenství! Nezmění-li se dosavadní trend, tak vyjednavačům ČR v těchto institucích vůbec nezávidím!

Nesvědčí o zdravých politických poměrech, když snaha opozice o přísné a přesné dodržování práva, ústavnosti a pravidel parlamentní demokracie je odbývána vládní koalicí mávnutím ruky jako levičáctví. Kdo si skutečně vnitřně prožil trauma z biakovských manýr předchozího režimu, tomu je jasné, že snahy o limitováni demokracie jsou nesmírně nebezpečné. Protože tak jako žena nemůže být trochu těhotná, tak ČNR nemůže být částečně demokratická. To patří k povaze demokracie - buď je, anebo není.

Vážený pane předsedající, vážení členové české vlády, kolegové a kolegyně, nemohu sice říci, že jsem spokojen s odpovědí na svou interpelaci, protože hlavní cíl, to je projednávání smluv mezi ČR a SR v ČNR způsobem respektujícím pravidla parlamentní demokracie a důstojnost ČNR, jsem nedosáhl. Za situace, která se však mezi tím činností vlády vytvořila, nemá smysl, abych snad trval na vylepšování odpovědi, které se ml dostalo. Budu zcela spokojen, jestliže interpelace přispěje k tomu, že se příslušníci vládní koalice zamyslí, zda řada jejich politických postupů je v českém národním zájmu.

Bolí mě rozpad Československa, ale jsem realista a vidím, že vše spěje k samostatnému českému státu. Doufám jen, že všechny politické síly rychle pochopí, že respektování parlamentní demokracie a dodržování lidských práv a svobod je třeba chápat jako nejvyšší prioritu budoucí české společnosti. Jen tak je možné semknout všechny občany Čech, Moravy a Slezska, jak po tom volal pan premiér v projevu na Vyšehradě, abychom překonali velice obtížné počáteční období. Jen tak budou moci považovat všichni občané, nejen lidé pravé vůle, budoucí český stát za svou opravdovou vlast.

Jeden z mých oblíbených básníků říká, že sen se zabíjí tím, že se uskuteční.

Byl bych velice zklamán, kdyby to platilo i o snu o demokratickém českém státu.

(Potlesk v části sálu.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím. Dovolte, abych navrhl přijmout toto usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády české republiky Václava Klause ve věci předložení zprávy České vlády o výsledcích analýzy různých variant řešení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejich možných dopadů na občany České republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 80 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 4.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Děkuji. Konstatuji, že Česká národní rada přijala i toto usnesení.

Přikročíme k další interpelaci.

Předseda vlády ČR Václav Klaus a místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux zaslali odpovědi na interpelaci poslance Jana Vraného ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu podle sněmovního tisku 75. Odpovědi se předkládají jako tisky 75 A a 75 B. Ptám se pana poslance, zda je s odpověďmi spokojen? Prosím.

Poslanec Jan Vraný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vážení přátelé, dožadoval jsem se plošné pomoci pro zemědělskou výrobu. Prakticky byla zamítnuta. Ještě před několika dny jsem zastával funkci vedoucího v jedné malinké regionální bance. Mohu potvrdit, že od doby, kdy byla podána interpelace, řešíme tři velice naléhavé problémy, kdy zemědělské podniky se prakticky pod tíhou neřešitelných finančních situací rozpadají, zaniká jejich činnost. Jedná se o jedno zemědělské družstvo, o jednoho soukromníka úvěrově zatíženého čtyřmi milióny korun, a jednoho malinkého soukromníka hospodařícího asi na osmi hektarech zemědělské půdy. Z toho důvodu upozorňuji, že situace v zemědělské prvovýrobě z hlediska finančního je i nadále velice kritická a pokud chceme vytvořit předpoklady, aby zemědělci zůstali schopni živit národ, musíme podstatně větší prostor věnovat projednávání zemědělských otázek a zemědělského programu. Představitelům vlády za odpověď děkuji, ale považuji ji za neuspokojivou.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu.

Do této rozpravy se nikdo nepřihlásil. Dovolte mi, abych ji ukončil a navrhuji přijmout toto usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Jana Vraného na předsedu vlády ČR Václava Klause a místopředsedu vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu, uvedenými ve sněmovních tiscích 75 A a 75 B.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 50.

Kdo je proti? 53.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Dovolte mi tedy, abych se pokusil o přijetí obráceného návrhu usnesení. Dovolte mi, abych ho přečetl:

Česká národní rada souhlasí s odpověďmi na interpelaci poslance Jana Vraného na předsedu vlády ČR Václava Klause a místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci nepříznivého dopadu zpřísněného režimu výdajové části státního rozpočtu na zemědělskou výrobu, uvedenými ve sněmovních tiscích 75 A a 75 B.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 63.

Kdo je proti? 48.

Kdo se zdržel hlasování? 8.

Konstatuji, že návrh tohoto usnesení byl přijat.

Přistoupíme k další interpelaci.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba zaslal odpověď poslanci Oldřichu Vrchovi na interpelaci ve věci odbavování cestujících systémy AMS u ČSAD a ARES u ČSD - tisk 83. Odpověď se předkládá jako tisk 83 A.

Nyní se ptám pana poslance, zda je s odpovědí spokojen?

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážené dámy, vážení pánové, s odpovědí pana minstra Dyby jsem spokojen. ČSD odpověděly na původní stížnost o dva měsíce později a v této odpovědi se omlouvají. Proto došlo podle mého názoru ke zbytečné interpelaci na ministerstvo. To je vše, co bych k tomu mohl říci.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci. Dovolte mi, abych otevřel rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí, takže ji uzavírám a ptám se, zda souhlasíte s návrhem tohoto usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Oldřicha Vrcha na ministra hospodářství ČR Karla Dybu ve věci odbavování cestujících AMS u ČSAD a ARES u ČSD, uvedenou ve sněmovním tisku 83 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 102.

Je někdo proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl schválen. Tolik pokud jde o písemné interpelace.

Tolik tedy, pokud jde o písemné interpelace. Nyní interpelace ústní - tisk 87.

Předseda vlády České republiky Václav Klaus zaslal odpověď poslanci Jozefu Wagnerovi na naléhavou interpelaci ve věci názoru vlády České republiky na některé aspekty problému dělení Československa - v tisku 87 je uvedena pod označením 5. I 09. Odpověď se předkládá jako tisk 87 A. Ptám se pana poslance Wagnera, zdali je s odpovědí spokojen? Prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové. Moje otázka, adresovaná na pana předsedu vlády, byla zodpovězena otázkou, jestli si budeme přát, že vláda je připravena. Já jsem se neptal na to, zda je vláda připravena podat nám, zákonodárnému sboru ČR odpověď, ale ptal jsem se na to, jestli vláda necítí tuto potřebu. Nicméně si myslím. že za situace, kdy na dnešní jednání byl schválen bod, v němž se bude o této věci hovořit jako o meritu, je zbytečné vyjadřovat nesouhlas s odpovědí a komplikovat jednání. Jen bych zmínil, že si myslím, že vláda měla už dávno toto jednání v ČNR vyvolat, že dnes už budeme jednat pod tlakem okolností a že byla kdysi dávno doba, kdy jsme mohli jednat v daleko klidnější atmosféře. Ale s ohledem na to, že jsem mezitím obdržel odpověď na další interpelaci, která mě velmi uklidnila, protože pan předseda vlády mi odpověděl, že za předpokladu, že bychom nestihli ústavní dokumenty projednat, že bude vláda doporučovat, abychom provedli alespoň recepci federální včetně ústavní Listiny svobod. Mám za to, že jsou to dostatečné garance, že vláda hodlá postupovat při respektováni všech demokratických zásad. Z toho důvodu si dovoluji vyjádřit s odpovědí spokojenost. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Wagnerovi, dovolte, abych otevřel rozpravu. Technická pan kolega Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, včera jsme se ústy předřečníka pohoršovali nad tím, že naše vláda se nezúčastňuje jednání při určitých momentech ve sněmovně. A dnes musím konstatovat jako ověřovatel dnešního jednání, že se naopak za přítomnosti vlády nezúčastňují tohoto jednáni kolegové poslanci a poslankyně. Domnívám se, pane předsedající, že byste měl vyzvat všechny kolegy a kolegyně, kteří se zúčastňují jednání v předsálí, aby se vrátili do sálu, abychom mohli fundovaně posuzovat všechny záležitosti, které jsou k posouzení.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, já je mohu vyzývat podle jednacího řádu, avšak nejsem povinen. Je povinností poslanců zúčastnit se jednání podle toho, jak to považují za nutné. To je v jednacím řádu, který jsme si schválili, ale přesto děkuji, že jste vyzval naše kolegy. Dál se do rozpravy hlásí? Nehlásí, čili rozpravu končím a dovolte mi, abych navrhl přijmout toto usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na naléhavou interpelaci poslance Jozefa Wagnera na předsedu vlády ČR Václava Klause ve věci názoru vlády ČR na některé aspekty problému dělení Československa, uvedenou ve sněmovním tisku 87 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 102.

Je někdo proti? Nikdo.

Dovolte, abych konstatoval, že i toto usnesení ČNR schválila.

Přistoupíme k další interpelaci.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml zaslal odpověď poslanci Jiřímu Vyvadilovi na naléhavou interpelaci ve věci policejního zásahu při Velké pardubické podle sněmovního tisku 87, je uvedena pod označením 5. I 05. Odpověď se předkládá jako tisk 87 C. Nyní se ptám pana poslance, zdali je s odpovědí spokojen. Prosím.

Poslanec Jiří Vyvadil: Musím oponovat svému kolegovi Frommerovi, který řekl, že zde téměř celá vláda je. Nicméně mám za to, že Velká pardubická - tato akce je poměrně nikoliv marginální problém. Pokud vím, byla podána nová interpelace deseti poslanců a přiznávám, že bych uvítal, kdyby pan ministr, který asi před 5 minutami opustil jednací síň, se navrátil. Čili dávám procedurální návrh přerušit tento bod, dokud se pan ministr nevrátí.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Protože jde o procedurální návrh, poprosím Kancelář, aby zajistila účast pana ministra Rumla.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás poprosil o jednu laskavost. Abychom zrychlili jednání, dovolte, abych navrhl procedurálně přerušit tento bod tak, jak navrhl kolega Vyvadil, jednat dále a k této interpelaci se vrátit až při účasti pana ministra Rumla. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 123. Děkuji za pochopení.

Nyní přistoupíme k interpelaci další.

Ministr státní kontroly ČR Igor němec zaslal odpověď poslanci Jozefu Wagnerovi na interpelaci ve věci kontrolní působnosti ministerstva státní kontroly ČR podle sněmovního tisku 87, kde je uvedena pod označením 5. I 08. Odpověď se předkládá jako tisk 87 D. Prosím pana poslance, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, omlouvám se, ale nemohu se k této interpelaci vyslovit. Jednak ještě do dnešního dne neuplynulo oněch 30 dní. Odpověď jsem dostal skutečně včas ale bohužel až tento týden při jednání. Protože znáte pořad jednání a víte, jak jsme zde zaměstnáni, odpověď není jen to, co jste obdrželi do lavic, ale s mnoha přílohami, nebylo možné ji natolik sestudovat, abych se k ní vyjádřil. Žádám, aby projednání odpovědi na moji interpelaci bylo odloženo na příští schůzi. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi, abych na základě procedurálního návrhu kolegy Wagnera nechal hlasovat o odložení tohoto projednávání. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 117. Děkuji. Tento návrh byl přijat. Protože to byla poslední interpelace a není zde přítomen pan ministr Ruml, na jehož účasti trval pan poslanec Vyvadil, ptám se pana poslance, zdali trvá na jeho účasti.

Samozřejmě.

(Z pléna: Trvám.)

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, já jsem netrval na účasti pana ministra z nějakých teatrálních důvodů. Chci se ho předtím, než bude odpovídat, zeptat, zda s ohledem na celou řadu výroků, které následovaly po písemně vyhotovené odpovědi - která je krotká, nic neříkající, "nic se nedělo", načež následovalo několikeré odvolání různých činitelů, různě závažné výroky - jestli by sám neměl zato, že by stálo za to předložit novou odpověď reagující na tyto otázky.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Dovolte, abych otevřel rozpravu, do které se hlásí pan ministr Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podnět pana poslance Vyvadila beru velmi vážně. Dostal jsem mezitím hromadnou interpelaci asi deseti poslanců. O 14 dní později než vaši interpelaci. Mezitím se objevily nové skutečnosti a skutečně bych potřeboval více času pro to, abych zpracoval komplexní odpověď. Takže bych v podstatě odpověděl znovu, pokud se dohodneme na nějakém termínu spolu, s tím, že odpovím na interpelaci deseti poslanců. Prosil bych termín posunout řádově o 14 dní až tři týdny.

(Vyvadil: souhlasím.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vzhledem k tomu, že je všeobecný souhlas, ptám se, zda má někdo připomínku k tomuto postupu. Kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, nemám připomínku k tomuto postupu, souhlasím s ním, ale chci navrhnout k téže věci ještě další usnesení. Patřím k oné skupině poslanců, která podala další interpelaci a domnívám se, že protichůdné informace z ministerstva vnitra v této věci vyvolávají nejen naše pochybnosti, ale i pochybnosti občanské veřejnosti. Jde o velmi vážnou věc chování policejního sboru demokratického státu a zastírání jeho chování některými oficiálními činiteli.

Bylo by na místě, aby byla zajištěna objektivita vyšetřování. Doporučuji, aby podle § 55a) zákona o Jednacím řádu České národní rady byla ustavena k tomuto účelu vyšetřovací komise.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Mohu se zeptat čeho? České národní rady?

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, měl jsem za to, že moje informace je úplná, neb jsem navrhoval, aby se ustavila vyšetřovací komise podle § 55 a) zákona o Jednacím řádu ČNR, takže všechno další by bylo zdržování vás v této schůzi.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, omlouvám se. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Prosím kolegu Šumana.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je celkem logické, že okamžitě potom, co došlo k události, kterou jsme viděli - většina z nás - na obrazovce, výbor jednal o celé této záležitosti. Byl pozván pan ministr spolu s ředitelem Policie, informovali nás o tom, jak hodlají dále postupovat.

V současné době jsem toho názoru - a tady říkám nyní stanovisko své - že by bylo předčasné a naprosto nesprávné jakoukoliv komisi vytvářet. Je nutné vyčkat, až vyšetří příslušné orgány celou záležitost a až poté, pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda toto šetření bylo vedeno správně, pak by bylo náležité, abychom uvažovali o vytvoření této komise. Domnívám se, že v současné době nejsou takové podněty a že by to byl zásah do exekutivy, který by mohl jen zkomplikovat celou záležitost, nehledě na to, že byl vydán signál vůči pořadatelům podobných odsouzeníhodných demonstrací k tomu, aby očekávali, že budou mít zastání. Tedy nedoporučuji přijmout návrh poslance Wagnera.

Děkuji vám.

(Potlesk)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dále hlásí do diskuse? Poslanec Votava.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych podpořil návrh pana poslance Wagnera na ustavení vyšetřovací komise ČNR za účelem objektivního vyšetření okolností, za kterých došlo k policejnímu zákroku proti demonstraci 102. ročníku Velké pardubické. Jsem totiž toho názoru, že její ustavení není předčasné, jak zde řekl můj předřečník, ale naopak že už dochází k tomuto kroku pozdě.

V souvislosti s tím bych chtěl upozornit, jakým způsobem jsou zveřejňovány v tisku nejrůznější protichůdné informace. Domnívám se, že některé z těchto protichůdných informací přispívají i k mylnému ovlivňování některých veřejných činitelů a podobně, že tedy i výpovědi, které byly podány představiteli ministerstva vnitra, které byly vydány představiteli východočeského ředitelství Policie apod., že si vzájemně natolik odporují, že je zapotřebí už jednou do celé této záležitosti vnést jasno. Sám jsem chtěl na dnešním zasedání vznést podobný návrh.

A ještě bych rád upozornil na jednu věc. Ještě bych rád poukázal na to, že považuji také otázku policejního zásahu na Velké pardubické za jeden z klíčových problémů. V tomto týdnu jsme si připomínali 3. výročí 17. listopadu 1989. A zásah, ke kterému došlo při Velké pardubické, zejména to, jak bylo zacházeno s demonstranty poté, co již byli vytlačeni ze závodiště, kde souhlasím s tím, že tam neměli co dělat, tak způsob, jakým s nimi bylo nakládáno, mně velmi nepříjemně připomíná Národní třídu ze 17. listopadu, případně Václavské náměstí z Palachova týdne. A myslím, že pokud budeme chtít budovat český stát na takovýchto principech předlistopadových pendrekiád, tak to rozhodně nebude stát demokratický, rozhodně to nebude stát humanitní a nebude to stát, který by měl důvěru svých občanů, rozhodně tím budeme dávat za pravdu těm, kteří dneska hovoří občas, i tedy poněkud přehnaně o tom, že tento systém, který zde vzniká, je systémem svinským. V této souvislosti bych opět ještě jednou podpořil návrh na ustavení vyšetřovací komise a všem lidem v této sněmovně, kteří jsou schopni přemýšlet i o argumentech, se kterými nesouhlasí, bych vřele doporučoval, aby se o to alespoň pokusili.

Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP