Čtvrtek 19. listopadu 1992

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci za laskavost (šum a smích v sále) a prosím, kdo se hlásí dále do rozpravy. Kolega Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Jenom bych kolegům připomněl, že na rozdíl od událostí 17. listopadu se ministr vnitra tentokrát zodpovídá parlamentu i kontrolnímu výboru. Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan kolega Severa.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, podpořil bych návrh kolegy Šumana v tom, abychom nebyli ukvapeni při té nezávislé komisi, protože bylo by dobré znát stanoviska, která vyšetří komise ministerstva vnitra, inspekce a dále bych doporučoval při tom rozhodování, aby kdo nebyl na tom závodišti, aby se tam šel podívat, o jaké prostory jde a abychom mohli například znát stanoviska jiných demokratických států, kde mají podobné instituce, kteří viděli tento zásah. Chci připomenout, že se k tomu vyjádřila delegace policistů z Velké Británie, která tady pobývala. Možná by nám to mnohé řeklo o tom, jak se na to dívají jinde.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím kolegu Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, nechci tvrdohlavě trvat na návrhu. který by neměl své zdůvodnění. Má ho. Kdo si uděláte chvíli čas, je zde videokazeta, ve studiu vám ji rádi promítnou. Pokud by hlasování bylo poté, věřím, že byste jistě hlasovali pro.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Jsou samozřejmě věci různě marginální. Jestliže ředitel české Policie sám řekne, že šlo o obludný jev, který jím hluboce otřásl, pak je nepochybné, že není možné v žádném případě tuto situaci bagatelizovat.

V současné době z řad určitých voličů jsou tlaky - vím, že i vláda se s tím vypořádávala - vytvářet občanské komise. Musím říci. že jako předseda legislativní komise tam, kde pracuji, jsem zásadně proti tomu, protože hájím stanovisko, že parlamentní demokracie a tisk jsou natolik silné, že je záruka, abychom mohli tyto problémy řešit. Nicméně, abychom byli schopni čelit názorům, že potřebujeme občanské komise, musí parlament pracovat tak, jak by měl. To je otázka prevence a z tohoto hlediska, s ohledem na skutečně závažné výroky čelních představitelů Policie, se domnívám, že návrh je důvodný.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, především bych chtěl říci, že je zajímavá jedna věc. Vy, kteří jste seděli v minulé sněmovně, si budete pamatovat na mé někdy velice vzrušené argumenty proti ministru Sokolovi a proti tomu, jak byla řízena v té době Policie. A vůbec to nezajímalo ani tisk, ani televizi. V okamžiku, kdy se zde objeví ze strany levice kritika, okamžitě je zde televize, okamžitě je zde snímání toho, co říká kolega Votava a objeví se opět v televizi signál, jak je to s tou Policií špatné.

Chci předeslat, že náš výbor je velice kritický a dal to najevo při prvním jednání o zákroku. Všichni jsme si prohlédli záznam, o kterém mluví kolega Wagner. Domnívám se, a jsem si dokonce jist tím, že tam došlo k vážnému porušení zákona. Nevím však, je-li věcí parlamentu, tuto záležitost vyšetřovat do té doby, dokud nebudeme mít dojem, že příslušné orgány v té věci postupují nesprávně nebo liknavě. To je teprve okamžik, kdy má nastupovat parlament. Není možné dřív. Podle mého názoru by to byl zásah do exekutivy.

Nechme pana ministra, aby to udělal tak, jak to považuje za správné. Pokud pak zjistíme, že to správné nebylo, navrhneme jeho odvolání. Je jeho právem věc vyšetřit tak, jak to uzná. za vhodné. Je to dokonce jeho povinnost, povinnost vyšetřování. Přece nebudeme zbavovat ministra odpovědnosti tím, že to budeme v průběhu šetření také vyšetřovat.

Považuji to za nesprávné. Nehledě na to, že mám dojem, že momentálně máme v parlamentu důležitější věci, přičemž tuto důležitou věc navrhuji velice důkladně šetřit, pokud shledáme, že tam něco není správně.

Omlouvám se, že jsem ještě jednou vystoupil.

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Hlásí se kolega Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, kolegyně! Chtěl bych říci dvě věci.

Jedna věc je - pak tedy zrušme výbor pro právní ochranu a bezpečnost, který je příslušný těmito věcmi se zabývat.

A za druhé bych chtěl vyjádřit - myslím, že nejen za sebe - rozhořčení nad tím, že zde je srovnáván zásah 17. listopadu se zásahem v Pardubicích, že je zde snaha zřizovat komisi k této věci. Mně osobně, a věřím, že i spoustu našich občanů, uráží, že zde hovoří o svinském systému člověk, který na klopě nosí hrdě placku se srpem a kladivem.

Děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Než předám slovo kolegovi Ulmanovi, chtěl bych vás poprosit a připomenout vám, že projednáváme odpověď na interpelaci. Chtěl bych na toto téma ještě jednou říci, že každý může hlasováním rozhodnout o návrhu kolegy Wagnera. Děkuji za toleranci. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poslouchám již delší dobu tuto vzrušenou diskusi a napadá mě jedna, podle mého soudu dosti závažná, věc.

Samozřejmě souhlasím s tím, aby vše, co bylo protizákonně učiněno, bylo řádně vyšetřeno a potrestáno. Ale nemohu se zbavit dojmu, že stále se hovoří o poněkud jednostranném pohledu.

Držím se zásady, že tam, kde právo jednotlivce omezuje práva druhých jednotlivců, tam toto právo končí. Jestliže chceme postavit na pranýř, a já se za to přimlouvám, všechny činy, které nebyly po právu učiněny, postavme na pranýř také organizátory této akce, kteří ohrozili právo a zdraví nejen lidí, ale i těch zvířat, o která údajně šlo. Na to se jaksi zapomíná. To byl skutečně konflikt. To byl konflikt, který bezprávným způsobem začal někdo jiný. Doporučuji, aby se bral ve svém celku, nikoliv jednostranně.

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Dále prosím o příspěvek kolegu Vlacha.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno. Rozlišme, prosím, několik věcí. které se nám podařilo velice umně smíchat.

Začali jsme od projednávání odpovědi na interpelaci pana poslance Vyvadila. Od tohoto problému jsme ještě nedokázali odejít a zazněl zde procedurální návrh. Procedurální návrh kolegy Wagnera ale není procedurální návrh v rámci tohoto bodu, ale je to v podstatě návrh na zařazení nového bodu. a to návrh na zřízení vyšetřovací komise.

Pane kolego, vy kroutíte hlavou, ale já jen vysvětluji, jak to je. Nenapadám váš návrh, jen konstatuji, že o něm ani nemůžeme dát hlasovat v rámci vyřizování odpovědi na interpelaci.

Takto bych to seřadil za sebe, abychom se pohnuli z místa je třeba nejdříve vyřešit co s odpovědí na interpelaci pana kolegy Vyvadila. Nevím přesně, kdy byla interpelace podána, ani ten souhlasný rozhovor, který zde zazněl mezi panem ministrem a jím o tom, že oba akceptují prodloužení té lhůty. Pokud těch 14 dní je v rámci 30 dnů, můžeme to tak udělat. Nicméně, dnes bychom mohli rozhodnout o odpovědi jako takové nebo rozhodnout, že přerušíme projednávání a budeme v něm pokračovat na příští schůzi. To je to, co procedurálně můžeme udělat s touto odpovědí.

Pak bych navrhoval dokončit bod odpovědi na interpelace, podněty a otázky a potom rozhodnout o tom, zda-li sněmovna souhlasí se zařazením bodu návrh na zřízení vyšetřovací komise ČNR. Odpusťme si v tomto okamžiku rozpravu už k té komisi jako takové.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, předmětem interpelace pana poslance Vyvadila, která je předmětem tohoto bodu pořadu, byl zásah, který odpovídá dikci § 55 a) článku 1. vyšetřovací komise.

"Česká národní rada může zřizovat pro objasněni závažných skutečností veřejného zájmu...". Zjistili jsme při projednávání tohoto věcného bodu, že ho lze řešit i tímto způsobem. Takže jsem nepodal žádný procedurální návrh na doplnění pořadu. Podal jsem návrh v rámci tohoto bodu pořadu a nepřeji si nic jiného než, aby se v rámci tohoto bodu pořadu o tom jednalo. Nedojdeme-li dnes k závěru, může být jednání o této věci přerušeno. Je to součástí návrhu, a pak se bude pokračovat.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy?

(Nikdo.)

Není-li tomu tak, rozpravu s radostí končím. Dovolte mi, abych nechal na základě návrhu kolegy Vyvadila hlasovat o následujícím usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s přerušením projednávání odpovědi na naléhavou interpelaci poslance Jiřího Vyvadila na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci policejního zásahu při Velké pardubické, uvedenou ve sněmovním tisku 87C."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 135.

Dovolte mi, abych konstatoval, že jsme přijali toto usneseni. Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace. Přeje si ještě někdo z členů vlády odpovědět na nějakou interpelaci, otázku či podnět poslanců? Není-li tomu tak, končím tento bod.

Než ho oficiálně ukončíme, dovolte mi, abych vám sdělil, že jste dnes obdrželi písemné odpovědi na podněty a otázky přednesené poslanci na minulé schůzi. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi České národní rady. Na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na program jednání schůze České národní rady. Tím jsme vyčerpali bod č. 2 a ve smyslu návrhu kolegy Wagnera mi dovolte, abych nechal hlasovat o návrhu kolegy Wagnera zařadit nový bod na projednání 7. schůze ČNR o zřízení vyšetřovací komise ČNR - prosím kolega Wagner s technickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, výslovně jsem řekl, že jsem nenavrhl žádný bod zařadit. Výslovně jsem řekl, že si přeji, aby se o této věci jednalo po obnovení debaty k minulému bodu. Toť vše.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dovolte mi z místa. Rozumím tedy tomu tak, že navrhujete projednávat případné zřízení komise v rámci projednávání bodu na příští schůzi. Nejsme totiž vůbec v rozporu, pokouším se to jen vysvětlit. Nechci říci nic jiného, znám také § 55a. V rámci vyřizování odpovědí na interpelaci není možno zřídit komisi. Nic víc jsem nechtěl říct.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Konstatuji, že jsme projednali bod č. 1 a dovolte mi, abychom přistoupili k bodu č. 2, kterým je

II.

Interpelace poslance Václava Grulicha

Dovolte, abych ho omluvil, neboť je nemocen. Jeho interpelaci přednese v zastoupení kolega Zeman.

Poslanec Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dovolte, abych v zastoupení nepřítomného kolegy Grulicha přednesl interpelaci ve věci porušení zákona při odvolání ředitele školských úřadů v Brně a Opavě na pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petra Piťhu.

Vážený pane ministře, ke dni 1. listopadu 1992 jste svým rozhodnutím odvolal z funkce pana dr. Viléma Buriánka, ředitele Školského úřadu v Brně a pana dr. Petra Scholze, ředitele Školského úřadu v Opavě. V obou případech byli ředitelé školských úřadů odvoláni bez uvedení důvodů, bez projednání ve školské radě, bez toho, že by byli upozorněni nadřízenými úřady na nedostatky ve své práci. Jejich nástupci jsou jmenováni či pověřeni bez konkursního řízení, v případě Školského úřadu Opava dokonce bez souhlasu toho, kdo má odvolaného ředitele zastupovat. V obou případech byl porušen zákon o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb., § 12 odst. 3b.

Případ Opava. Ředitel školského úřadu dr. Petr Scholz je bez jakéhokoliv zdůvodnění odvolán, jeho zástupce mgr. Czudek je bez projednání pověřen vedením okresního školského úřadu. Odmítá, jde učit na venkovskou školu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádá telefonicky dr. Scholze, aby nadále zajišťoval chod úřadu. Nezdůvodněné odvolání však nezrušilo. Je to vskutku mistrovská ukázka plánovitého a promyšleného řízení škol ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Opavská učitelská i neučitelská veřejnost si klade zcela logicky otázky: - Jakou souvislost má uvedené odvolání s odvoláním přednosty Okresního úřadu v Opavě? - Jakou souvislost mají tato odvolání s předchozí návštěvou ministra Rumla v Opavě? - Jakou souvislost má toto odvolání s návštěvou ministra školství, mládeže a tělovýchovy v Opavě? - Jakou souvislost má toto odvolání s členstvím dr. Scholze v Občanském hnutí a s údajně prováděným nátlakem prominentů ODS a ČSL na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy?

K případu Brno. Dr. Vilém Buriánek nebyl. ani není organizován v žádné politické straně. V únoru 1990 po výměně komunistické garnitury byl jmenován vedoucím odboru školství. Dne 21. března 1991 se zúčastnil konkursu na ředitele školského úřadu. Z pěti uchazečů je hodnocen jako vysoko nejlepší. Je to zastánce nepolitického a nekonfesijního školství, a to je asi hlavní chyba. Jeho hodnocení provedlo 69 ředitelů brněnských škol ve svém dopise, který vám byl, pane ministře, doručen. Doporučuji proto tento dopis vaší laskavé pozornosti.

Hana Sumcová. 1. listopadu 1992 je jmenována ředitelkou Školského úřadu Brno. Je učitelkou malby porcelánu bez úplného vysokoškolského vzdělání. Od června 1991 krajská školní inspektorka - bez konkursního řízení, po uvolněném členství v rehabilitační komisi. Dne 22. března 1992 se účastní konkursu na funkci vedoucí školského inspektorátu. Z osmi účastníků se umísťuje s propastným rozdílem jako sedmá, pouhý bod před posledním uchazečem. Tedy naprosto nevyhověla. Je obklopena skupinkou obdobných účastníků konkursních řízení, z nichž někteří neuspěli již dvakrát. Jeden z nich je paní Sumcovou a jejím kroužkem všemi způsoby protlačován na funkci inspektora a vedoucího odboru. Jeho jméno i jméno dalšího, který se také přihlásil k revoluci, se objevuje na seznamu agentů StB. Je samozřejmé, že někteří z nich se angažují v poradním sboru a stává se z nich nová kádrovací garnitura. Jsou psaví, křiklaví, neúnavní a vytrvale zákeřní.

A organizují se ve správných hnutích a politických stranách. Už se přece jednou poučili.

Dne 2. Listopadu 1992 se paní Sumcová účastní besedy s poslanci ČNR o otázkách školství. Na požadavek o vysvětlení odborné otázky týkající se základních škol po marných pokusech o zodpovězení otevřeně přiznává, že o základních školách nic neví. Dodává ale, že se s nimi seznámí. Že neví nic ani o řízení ostatních škol, je samozřejmé. Těch škol je v Brně celkem 350 a mají asi 92 000 žáků a 10 000 kmenových zaměstnanců. Jedná se o největší školský úřad v České republice.

Možné důsledky porušení zákona se v uvedených souvislostech jeví jako mimořádně závažné.

Vážený pane ministře, s vaším nástupem do funkce očekávali učitelé, ředitelé i školští pracovníci klidný a zodpovědný přístup, očekávali zejména vzhledem k vašemu životnímu názoru a kněžskému vysvěcení životní moudrost a rozvahu a spravedlivé jednání. Po neúspěšných pokusech s předcházejícími ministry se zdálo, že cílevědomé přestavbě škol Komenského "dílny lidskosti" by nic nemělo bránit. Na brněnských a opavských školách a zařízeních však zavládlo rozladění, skepse a nedůvěra a pomalu, ale jistě se sem opět vkrádá strach. Věřím, že takové školství není a nemůže být vaším cílem.

Prosím proto za tyto učitele a ředitele škol o zodpovězení následujících otázek: 1) proč byl v uvedených případech porušen zákon č. 564/90 Sb. 2) Jaké důsledky z tohoto porušení zákona jste vyvodil pro svůj úřad. 3) Jakým způsobem bude provedena náprava v uvedených případech. 4) Jakou koncepci má ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro činnost tzv. poradních sborů.

5) Jaký vliv na odvolání dr. Buriánka měl dopis z 20. 10. 1992, kde vás upozorňuje na zneužití pravomoci a nesprávný postup pracovnice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dr. Tolnerové. 6) Jak je zajištěno, aby se podobný postup ze strany pracovníků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, neopakoval.

Jako příloha pět listů kopií.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Ve smyslu usnesení ze 6. schůze ČNR končím projednávání tohoto bodu. Přeje si vystoupit ještě pan ministr.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, pokud tato země něco potřebuje, pak je to klid a kvalitní práci. Snahu zpolitizovat běžné odborné rozhodování považuji za vážné poškození společného zájmu.

Pokud jde o oblast školství, pak potřebuje klid snad ještě více než oblasti jiné a mou snahou je a bude, abych politické, partikulární a osobní zájmy zanášené třeba až i na půdu parlamentu, z našeho školství odstranil.

Jak dávno vím, a každodenně si ve styku s učiteli ověřuji, zájmem skutečných učitelů je učit. Ne dělat politickou kariéru v řízení školství.

Rozhodnutí, které jsem učinil při výměně ředitelů školských úřadů, udělal jsem uváženě a na základě odborných důvodů a také na základě nedostatků v jejich práci.

Pokud jde o odvolání, šetřím ho sám a pro budoucnost připravuji všem daleko dopředu známá kritéria hodnocení práce řídících pracovníků.

Na interpelaci odpovím v zákonném čase. Vzhledem k tomu, že pan Buriánek svým postupem svůj případ stále komplikuje, ke svému velkému neprospěchu předpokládám, že interpelační odpověď přijde na samý závěr zákonné lhůty. Upozorňuji na to proto, že situace v Brně je kolem tohoto případu poněkud vznícená, tisk o mně mluví z obou stran jako o člověku, který podléhá vlivům. Myslím, že to mluví spíše v můj prospěch, neboť kráčím neovlivněn. Učiním tak v poslední chvíli zákonného termínu proto, abych podal nejkvalitnější odpověď, protože bych nerad, aby se sněmovna, která má tak závažné věci na starosti, zabývala přes všechno věcí řádově menší důležitosti.

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Definitivně končím bod 2. Přistupujeme k bodu 3 podle schváleného programu, kterým je návrh usnesení ČNR k současné státoprávní situaci. Prosím místopředsedu Vlacha, aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k závažnosti tohoto bodu bych si dovolil navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu na 50 minut tak, abychom měli možnost návrh usnesení, který se právě tvoří, projednat v jednotlivých klubech tak, aby ho skupinka poslanců z koaličních klubů mohla předložit kolegům z nekoaličních klubů. Domnívám se, že by tento postup pomohl k vyjasnění jednotlivých názorů. Odvolal bych se na naši praxi, kterou vždy respektujeme: jestliže zástupce jednoho klubu požádá o přerušení na jednání svého klubu, celá sněmovna vyhoví této žádosti.

Dávám tedy tento procedurální návrh.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji za procedurální návrh.

Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať zvedne ruku. Je to jednoznačná většina.

Dovolte mi oznámit, že jsme přerušili schůzi. Prosím o dochvilnost. Pokračujeme v 16.00.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás poprosil o maximální pozornost, abychom mohli pokračovat v projednávání bodu 3. Chtěl bych vám v úvodu poděkovat za disciplinovanost, jste velice tolerantní, za což ještě jednou děkuji.

(Snaha předsedajícího o rychlejší nástup poslanců do sněmovních lavic.)

Poprosil bych pana místopředsedu Vlacha, který je navrhovatelem tohoto bodu, aby se ujal slova. Prosím o klid. Ještě jednou bych poprosil o klid, o tolerantnost. Mám vyvolávat poslance, kteří ruší? Prosím pana místopředsedu Vlacha, aby se ujal slova.

III.

Návrh usnesení České národní rady k současné

státoprávní situaci

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážená Česká národní rado, dovolte mi, abych vám jménem klubu Občanské demokratické strany, Křesťanské demokratické strany, Křesťanské demokratické unie - Československé strany lidové a Občanské demokratické aliance přednesl návrh usnesení České národní rady:

Česká národní rada ve snaze zabezpečit pokojný vývoj státoprávní situace, směřující k existenci samostatného i českého státu od 1. ledna 1993, a vědoma si své zodpovědnosti vůči všem občanům České republiky, prohlašuje, že přebírá spolu s vládou České republiky plnou odpovědnost za kontinuitu státní moci na území České republiky a za zajištění oprávněných zájmů a potřeb občanů České republiky.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi, dovolte mi, abych otevřel rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se první hlásí kolega Ortman. Prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP