Čtvrtek 19. listopadu 1992

Začátek schůze Česká národní rady

19. listopadu v 13.30 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 187 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr vlády S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly l. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr mezinárodních vztahů J. Zieleniec, generální prokurátor J. Šetina.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa a prosím o klid, za který předem děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté! V zastoupení předsedy ČNR si dovoluji zahájit 7. schůzi České národní rady a všechny vás na ní srdečně vítám. Zvlášť si dovoluji přivítat všechny členy vlády České republiky v čele s jejím předsedou panem Václavem Klausem.

Zjišťuji. že podle prezenční listiny je přítomno 146 poslanců - pokud se někdo z vás náhodou zapomněl podepsat, učiňte tak laskavě o nejbližší přestávce, za což předem děkuji.

První dva body pořadu 7. schůze byly stanoveny včera na 6. schůzi rozhodnutím ČNR, o nich již dnes hlasovat nebudeme. Připomenu jen, že jde

1. o odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR, a

2. bodem je interpelace poslance Václava Grulicha.

Další body navrhuje předsednictvo ČNR tak, jak je uvedeno v jeho usnesení číslo 218, které vám bylo včera rozdáno.

Včera jste tedy dostali v těchto usneseních usnesení předsednictva ČNR a návrhy pořadu 7. a 8. schůze ČNR. K tomu mi dovolte přičinit dvě poznámky.

Za prvé - v usnesení č. 222 v odst. 1 si laskavě opravte sedmou schůzi ČNR na osmou schůzi, neboť jde o překlep, a

za druhé - v usnesení č. 219 je začátek osmé schůze ČNR stanoven na 9. hodinu. Opravte si laskavě tento údaj tak, že schůze začne ve 13 hodin. Jménem Kanceláře ČNR mi dovolte, abychom se za tuto chybu ještě jednou omluvili.

Chci dále vysvětlit, že dohodou politického grémia ČNR na žádost Národní rady Slovenské republiky došlo k výměně programu mezi 7. a 8. schůzí proto, že Národní rada Slovenské republiky bude projednávat smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou v úterý dne 24. 11. 1992 a na žádost Národní rady Slovenské republiky jsme vyhověli.

O programu tak, jak byl rozdán, budeme hlasovat s tím, že jejich pořadí se posune, to znamená, že budou body očíslovány jako třetí až jedenáctý od bodu jedna návrh poslance Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi.

Nyní se táži, zda si někdo přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu 7. schůze ČNR. K tomuto bodu se zatím přihlásili písemně do rozpravy místopředseda ČNR Vlach, kolega Wagner a kolega Brožík.

Prosím pana místopředsedu ČNR Vlacha. aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená ČNR, dovoluji si navrhnout doplnění pořadu dnešní schůze o bod, který bude mít název Návrh usnesení ČNR k současné státoprávní situaci. Navrhuji zařazení tohoto bodu jako 3. bod, tedy před projednávání návrhu poslance Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji místopředsedovi Vlachovi. Prosím, aby k mikrofonu přistoupil pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, nemám žádný doplňující ani pozměňující návrh pořadu, pouze klub poslanců ČSSD považuje za důležité sdělit své stanovisko k pořadu nejen této schůze, ale i dalších, a to před hlasováním o něm.

V současné státoprávní situaci, kdy není jasné, jaké kompetence ČNR má a jaké v nejbližší době získá, se klub poslanců ČSSD v ČNR rozhodl podpořit projednávání i těch předloh zákonů, kde kompetence ČNR k jejich přijetí není jednoznačně dána. Činíme tak proto, že je v zájmu ČR a jejích občanů, aby řada zákonných předloh, které jsou na pořadu, byla neprodleně projednána. Činíme tak v dobré víře, že po vyjasnění státoprávní situace budeme všichni respektovat ústavní stav. Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Prosím, aby se ujal slova kolega Brožík. Upozorňuji, že další do rozpravy není přihlášen.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na základě usnesení předsednictva ČNR č. 218 z 22. schůze předsednictva ČNR nám byl předložen návrh pořadu 7. schůze ČNR doplněný dnes návrhem řídícího a místopředsedou panem Vlachem o bod 3 k řešení státoprávního uspořádání.

Vzhledem k tomu, že celý pořad jednání je záležitostí projednávání návrhů ekonomických zákonů, kterými jsme se zabývali ve svých výborech po posledních dvou měsících, navrhuji změnu programu, a to tím, že bod 2 původního usnesení 218, dnes posunutý bod č. 5, tzn. návrh poslance Mandelíka na vydání zákona ČNR o daních z příjmů sněmovní tisky 100 a 106 přesunout až za bod původního číslování 8, v současné době č. 11, tzn. až za projednáni návrhů zákonů o pojištění, příspěvku zaměstnanosti, o návrhu pojištění Všeobecné zdravotní pojišťovny, zákona o dani z přidané hodnoty i zákona o spotřební dani. Mám za to, že všechny tyto projednávané návrhy zákonů mohou do značné míry ovlivnit projednávání návrhů zákonů o dani z příjmů, který dnes sledují všichni občané, tedy budoucí daňoví poplatníci v České republice.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Má někdo zájem vystoupit? Nemá. Rozpravu k tomuto bodu končím. Dovolte, abych nechal hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Dovolte, abych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu doplnění programu o bod 3, který navrhl místopředseda Vlach.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? 7.

Zdržel se hlasování? 61.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Brožíka, který navrhl přesun bodu 2 podle tisku 218, tzn. návrh poslance Mandelíka na vydání zákona ČNR o dani z příjmů, sněmovní tisky 100 a 106 před bod 9 tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 44.

Zdržel se hlasování? 63.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Dovoluji si konstatovat, že tento návrh nebyl přijat.

Dovolte mi tedy, abych nechal hlasovat o návrhu programu schůze.

Kdo souhlasí s pořadem 7. schůze ČNR podle předloženého návrhu a podle schválené změny a doplňujících návrhů, ať zvedne ruku. 102.

Kdo je proti? 13.

Dovolím si konstatovat, že program byl schválen. Děkuji.

Přistoupíme k projednávání schválených bodů pořadu.

Prvním bodem podle schváleného pořadu jsou

I.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace,

otázky a podněty poslanců ČNR

Nejprve přečtu jména poslanců, na jejichž interpelace budou projednávány odpovědi, a to v předpokládaném pořadí. Poslanci: Alfréd Frommer, Pavel Hirš, Jan Kryčer, Josef Křížek, Vladimír Procházka, Jiří Šoler, Zdeněk Vorlíček, Jan Vraný, Oldřich Vrcha, Jozef Wagner a Jiří Vyvadil.

(Část poslanců ODS i dalších opouští jednací sál. Hluk v sále.)

Prosím o klid.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Alfréda Frommera ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ul., Olomouc, tisk 71. Odpověď se předkládá jako tisk 71 A. Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, smyslem této interpelace bylo poukázat na způsob, kterým vyřizují úředníci ministerstva školství některé případy. Konkrétně se jednalo o nepořádek na úseku úředníka, který je podřízen panu ministru Piťhovi.

Referent, který odpověděl na mou interpelaci, vůbec nepochopil smysl interpelace. Z toho vyplývá i má odpověď, že s odpovědí spokojen nejsem a domnívám se, že k této záležitosti je nutno se vrátit.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, dovolte mi, abych ji ukončil. Navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Alfréda Frommera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Piťhu ve věci úpravy učebních plánů a zavedení nového studijního oboru skupiny Elektro na střední průmyslové škole elektrotechnické, Božetěchova ul., Olomouc, uvedenou ve sněmovním tisku 71 A.

Kdo s návrhem tohoto usnesení souhlasí, ať zvedne ruku. 47.

Kdo je proti? 45.

Kdo se zdržel hlasování? 29.

Konstatuji, že Česká národní rada neschválila návrh tohoto usnesení.

Ptám se pana poslance, mám-li tomu rozumět tak, že žádá o odložení projednání této interpelace?

(z pléna: Ano).

Dobře, mohu konstatovat, že tuto interpelaci budeme projednávat na příští schůzi ČNR.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci přiznání důchodu těm občanům, kteří pracovali u svých rodičů - tisk 140. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Pavel Hirš: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, moje interpelace se týkala velice jednoduchého problému, v podstatě započítání let těm lidem, kteří pracovali u svých rodičů a tato léta podle stávajících předpisů započítávána do důchodu nejsou. Pan ministr mi poslal podrobný rozklad celé záležitosti. Já mu z tohoto místa děkuji. Přesto se domnívám, že tato situace mohla být řešena nějakou úpravou, aby bylo těmto lidem víceméně vyhověno, protože to považuji za nespravedlnost. Já se pokusím najít ještě v předpisech nějakou možnost, jakým způsobem by to mohlo být řešeno, ale za stávající situace, jak byla odpověď podána, s ní souhlasím. Doporučuji sněmovně, aby přijala tento můj návrh, že jsem spokojen s touto odpovědí, ale zároveň si vyhrazuji najít s panem ministrem nějaké jiné řešení.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji, otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Pavla Hirše na ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičku ve věci přiznání důchodu těm občanům, kteří pracovali u svých rodičů, uvedenou ve sněmovním tisku 140 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 111. Kdo je proti? Nikdo. Konstatuji, že jsme schválili návrh usnesení podle předloženého návrhu.

Můžeme přikročit k další interpelaci. Ministr hospodářství ČR Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Jana Kryčera ve věci odstraňování vad panelové výstavby podle sněmovního tisku 148. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 148 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

(z pléna: Ano).

Děkuji. Přesto že jste slyšeli souhlasné stanovisko, otvírám k tomuto bodu rozpravu. Nehlásí se nikdo do rozpravy. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jana Kryčera na ministra hospodářství ČR Karla Dybu ve věci odstraňování vad panelové výstavby, uvedenou ve sněmovním tisku 148 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 113. Kdo je proti? Jeden. Konstatuji, že i toto usnesení Česká národní rada schválila.

Přistoupíme k další interpelaci. Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux zaslal odpověď na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci jmenování ing. Arpáda Szabó do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČSFR v organizaci FAO-OSN, podle tisku 142. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 142 A.

Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 142 a). Nyní se ptám pana poslance, zda je s odpovědí spokojen. Ano. Děkuji a otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení: Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Josefa Křížka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství České republiky Josefa Luxe ve věci jmenování ing. Arpáda Szabó do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance ČSFR v organizace FAO - OSN uvedenou ve sněm. tisku 142 a).

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku? 104.

Kdo je proti? Nikdo. Konstatuji, že tento bod jsme projednali. Přistupuji k další interpelaci.

Místopředseda vlády ČR a ministr zemědělství Josef Lux zaslal odpověď poslanci Vladimíru Procházkovi na jeho interpelaci ve věci svízelné situaci v zemědělském výzkumu podle sněm. tisku 72. Odpověď se předkládá jako tisk 72 a).

Nyní se ptám pana poslance, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, páni kolegové. Odpovědi na mé otázky v interpelaci o svízelné situaci v zemědělském výzkumu jsou velmi všeobecné a v některých případech bude se osud zemědělského výzkumu odvíjet od připravovaných novel vládních usnesení a nového agrárního programu ministerstva zemědělství České republiky.

Proto jsem přesvědčen, že další vývoj našeho zemědělského výzkumu bude pod kontrolou zákona a pod kontrolou naší vlády a nedojde ke snižování hodnot, které výzkum po léta vytvořil. Mám na mysli hlavně všeobecně uchování vytvořeného genofondu ve všech směrech naším výzkumem. V odpovědi právě mi chybí odpověď na zachování tohoto genofondu.

Věřím, že po doplnění a vyjasnění při osobním jednání nebo písemně lze s odpovědí na interpelaci souhlasit. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství panu ing. Luxovi za odpověď a dávám návrh na schválení těchto odpovědí.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení.

Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Vladimíra Procházky na místopředsedu vlády ČR a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu uvedenou jako sněm. tisk 72 a).

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku? 100

Je někdo proti? 1.

Konstatuji, že i toto usnesení Česká národní rada schválila. Přistoupíme k další interpelaci.

Ministr životního prostředí České republiky František Benda zaslal odpověď poslanci Jiřímu Šolerovi na interpelaci ve věci výstavby spalovny toxických odpadů na pozemku obce Boršice u Buchlovic podle sněm. tisku 74. Odpověď se předkládá jako tisk 74 a).

Ptám se pana poslance, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Jiří Šoler: Já jsem k vypracování uvedené interpelace přistoupil i před stodenní ochrannou lhůtou na vládu, a to z těch důvodů, že do České národní rady postupně dorazily dvě petice podepsané asi dvěma tisíci občany. Osobně jsem navštívil obec Boršice a viděl jsem tam aktivitu asi tisícovky lidí, kteří uspořádali o svatodušních svátcích na návsi demonstraci. Z těchto důvodů jsem se domníval, že záležitost je natolik závažná a urgentní, že mohu vládu obtěžovat i před ochrannou lhůtou, zejména i za těch okolností, kdy v podstatě rozhodnutí, o něž se jedná, učinila vláda předchozí. Prostě se domnívám, že pokud dva tisíce občanů v okolí malé vísky požaduje toto řešení formou petice, tak potom jsem oprávněn učinit takovéto předběžné rozhodnutí.

Musím konstatovat - psával jsem si kdysi s politickými orgány a vládami dokonce i za minulého komunistického režimu. A mám obavy, že odpověď, kterou jsem dostal, má velice podobný charakter. Totiž předem přijaté rozhodnutí bylo v podstatě bez hlubší analýzy ponecháno, a to, co jsem dostal, je pouze jakési slohové cvičení, které je třeba člověku vyložit, proč toto řešení je správné. Proto nejsem s věcí příliš spokojen. Plně chápu ministerstvo životního prostředí, že spalovnu toxických odpadů prostě někde postavit chce a plně chápu i to, že v podstatě někde musí být nepopulární, protože prostě v té lokalitě, kde se asi stavět bude, tak populární nebude. Proto jsem tady sepsal asi šest důvodů, pro které se domnívám, že specificky v tě lokalitě na moravském Slovácku by spalovna měla být postavena, je spalovna nevhodná. Na některé otázky jsem dostal odpověď uspokojivou, na některé uspokojivou méně.

Dotkl bych se jen některých bodů. V té obci velikou obavu z celé záležitosti nevyvolává pouze stavba spalovny, která - jak je zde v odpovědi napsáno - bude stavěna renomovanou firmou, která má řadu podobných staveb po světě a díky tomu je značná záruka, že spalovna bude po odborné stránce na výši. Obava z iniciativy obce spočívá v tom, že pokud v takovéto spalovně nebudou dostatečně kvalifikovaní a zejména zodpovědní lidé, tak spalovna přesto bude nebezpečná. Vycházejí třeba ze zkušenosti, kdy s toxickými odpady, které se skladují, manipulují takovým způsobem, že hrozí únik do životního prostředí. Ještě před tím než došlo ke spalování. Žádná sebelepší spalovna, i zahraniční výroby, nemůže zabránit např. tomu, aby před dovezením odpadu se rozházel na návsi nebo do místního potoka.

Z toho co tady mám sděleno v odpovědi, zejména z toho, jakým způsobem byla postavena akciová společnost, podíl obce a místních na této akciové společnosti je malý, obávám se, že obyvatelé nebudou spokojeni s tím, co je tady napsáno. Další obava obyvatel vyplývá z toho, že jejich zemědělské produkty, které vyprodukují v této oblasti, které prodávají přímo prostřednictvím trhu jiným občanům, takže bude snížena. Mají zkušenosti např. s obyvateli jiných takto postižených nebo poznamenaných oblastí jako jsou např. Dukovany, že prostě pokud na trh přijede zemědělec z Dukovan a chce prodávat své jahody či své ovoce, nemá téměř šanci uspět, prostě jenom proto, že má na svém stolku napsáno, že pochází z Dukovan. Mají obavy z něčeho podobného. Chápu, že takto bude ohrožena libovolná lokalita, kde se spalovna toxických odpadů postaví. Přesto se domnívám, že pokud se postaví jinde v oblasti, kde prodej zemědělských produktů, ovoce, zeleniny nebo vína není podstatnou částí ekonomického příjmu obyvatel, potom ohrožení obyvatel nebude veliké. Pokud mají na zahrádce několik ovocných stromů pro svou potřebu a pro několik příbuzných, tak to nebezpečné není.

Podobně jako je správně řečeno, pokud prodávají své produkty prostřednictvím velkoobchodních organizací, ať už jsou to organizace soukromé nebo státní, tak potom si ta organizace udělá test obsahu toxických látek. Pokud se přesvědčí, že potraviny neobsahují toxické látky, tak náklad koupí a nějaká spalovna je nebude zajímat. Ovšem pokud se týče přímého prodeje občanům formou trhu, tam tito občané budou postiženi a chápu jejich obavy.

Další bod se týče lokalizace zařízení. Lokalizace zařízení byla provedena s ohledem na federaci a s ohledem na to, že Holšice jsou někde přibližné geometricky uprostřed Československo, tzn. že doprava jakýchkoliv odpadů do této lokality bude optimální. Pokud se týká současné situace, dá se očekávat, že toxické odpady ze Slovenska se nebudou do této lokality odvážet. Tento argument padá. V té odpovědi nevidím nikde vysvětlení, nějakou reakci na tuto skutečnost.

Další příčinu na kterou nemám odpověď - vybudování spalovny zrovna v této obci je v podstatě jakousi úvahou vycházející z toho, že zpočátku tento kraj z důvodů dosti pravděpodobných a nepřesně zjištěných byl zamořen PCB látkami. Pochopte, že lidé, kteří v tomto kraji žijí a kteří se třeba bojí mlékem místního stáda z místního kravína krmit své děti nebo je i sami konzumovat, pak mají zvýšenou citlivost na otázky toxických látek ve svém okolí. Postavení spalovny toxických odpadů právě v kraji, který byl takto postižen, z hlediska psychologického zatížení obyvatel je krajně nevhodné.

To jsou asi základní připomínky, které k odpovědi mám. Samozřejmě k odpovědi jsem psal a chápu, že ministerstvo spalovnu někam umístit chce a že poslání poslance není ani tak prosazovat názory takových ekologických iniciativ, jako spíše umožnit jim, aby byly slyšeny.

Slyšeny byly. Odpověď vám, občanům, ji zašlu. Přesto se domnívám, že s takovouto odpovědí nebudou spokojeni, a že projeví svou vůli jiným způsobem. Mohu být s odpovědí spokojen v tom smyslu, že mám co poslat občanům na jejich petici, mohu jim formálně odpovědět. Pokud se občané na mne obrátí s tím, že by chtěli být opět slyšeni, tuto věc jim umožním.

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Dovolte, abych otevřel rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra životního prostředí ČR Františka Bendu ve věci výstavby spalovny toxických odpadů na pozemku obce Boršice u Buchlovic uvedenou ve sněmovním tisku 74 A.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 13.

Zdržel se hlasování? 27.

Konstatuji, že toto usnesení jsme přijali.

Předseda vlády ČR Václav Klaus zaslal odpověď na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka ve věci předložení zprávy české vlády o výsledcích analýzy různých variant řešení vztahů mezi ČR a SR a jejich možných dopadech na občany České republiky, podle sněmovního tisku 80. Odpověď je předkládána jako sněmovní tisk 80 A.

Prosím pana poslance Vorlíčka, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP