Čtvrtek 24. září 1992

Začátek schůze Česká národní rady

24. září v 10.10 hodin

Přítomni:

Předseda ČN R M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu Česká republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr vlády S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

(Přerušená schůze zahájena v 10.00 hod.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dobré jitro, dámy a pánové, zahajuji přerušené jednání 4. schůze ČNR a všechny vás srdečně vítám.

Přistoupíme k projednávání předposledního bodu, kterým jsou

X.

Odpovědi členů vády na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

Protože zasedání lze zahájit tehdy, je-li ve sněmovně dostatečný počet poslanců, prosím skrutátorky, aby provedly kontrolní součet, a poslance, kteří jsou dosud v kuloárech, srdečně zvu ke vstupu do sněmovní síně.

(Vedoucí skrutátorka: Přítomno je 107 poslanců.)

Děkuji, přítomno je 107 poslanců.

Dámy a pánové, já nejprve přečtu jména poslankyň a poslanců, jejichž interpelace budou postupně projednávány. Přehled jmen v předpokládaném pořadí je následující: posl. Vladimír Řezáč, Gerta Mazalová, Zdeněk Vorlíček, Vlastislav Kuchař a Jaroslav Soural.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Řezáče na ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Piťhu ve věci učitele 7. základní školy v Lounech dr. Ivo Honického. Je to tisk č. 19.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat, aby sněmovna odložila tuto odpověď na odpověď pana ministra na příští schůzi, protože posl. Řezáč má dnes jednání u Ústavního soudu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Zdá se, že nelze nevyhovět této žádosti.

Přejdeme tedy k další interpelaci - paní poslankyně Mazalová právě vešla, takže mohu pokračovat.

Předseda vlády ČR Václav Klaus zaslal odpověď poslankyni Gertě Mazalové na její interpelaci ve věci pomoci chorvatským sirotkům - tisk 25, označení 3. I 01. Odpověď se předkládá jako tisk 25 A.

Nyní se ptám paní poslankyně, zda je s odpovědí spokojena - mezi tím vítám pana místopředsedu vlády ČR Jana Kalvodu.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, 25. 8. 1992 jsem interpelaci podávala, 3. 9. 1992 jsem dostala odpověď, či-li v rekordní době 9 dnů.

Poněvadž pan ministr mi ve svém dopise vysvětlil kolik, jak, na jakou dobu a podobně se poskytují finanční prostředky - sama jsem netušila, že v tak velké míře pomáháme Chorvatsku.

Nemohu říci nic jiného, než že jsem spokojena. Bylo uvolněno 15 miliónů, jak jsme se dověděli, uvažuje se o uvolnění dalších 10 miliónů. Či-li 700 chorvatských sirotků můžeme umístit nyní a dalších 500 v dohledné době. Myslím tedy, že důvod ke spokojenosti mám a chtěla bych znovu poděkovat sněmovně za to, že tak jednomyslně podpořila moji interpelaci a chtěla bych poděkovat současně panu premiérovi Klausovi a panu ministru Rumlovi, který mne osobně ještě ubezpečil, že pro tuto interpelaci udělá všechno, a také skutečně udělal.

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji pani poslankyni Mazalové. Otevírám rozpravu k této interpelaci. - Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci posl. Gerty Mazalové, uvedenou v tisku 25 A."

Kdo souhlasí s takto navrženým usnesením, ať zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? - Nikdo.

Děkuji. Usnesení bylo tedy přijato.

Předseda vlády ČR pan Václav Klaus zaslal odpověď poslanci Zdeňku Vorlíčkovi na interpelaci ve věci formulace zájmů ČR - v tisku 25 je uvedena pod označením 3. I 02. Odpověď se předkládá jako tisk 25 B.

Ptám se pana poslance, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové!

Rád bych úvodem konstatoval, že odpověď pana předsedy vlády na mou interpelaci přišla 10. září t. r., tedy dosti rychle, a je poměrně obšírná - třístránková. To samozřejmě hodnotím velice příznivě.

Bohužel věcně mě odpověď neuspokojila. Řeknu-li toto, musím také říci proč. Dovolte, abych v několika minutách osvětlil důvody svého postoje.

Vystoupil jsem se svou interpelací na téma Analýza národních zájmů občanů ČR z důvodů velice závažných. Chtěl jsem, aby byly analyzovány v době, kdy se už hovoří o rozdělení společného státu jako o hotové věci, kdy vedoucí představitel federace - např. federální ministr zahraničních věcí - ubezpečují představitele evropských společenství, že do konce října budou dohodnuty vztahy mezi ČR a SR, a kdy slovenský premiér pan Mečiar před několika dny v rozhlase tvrdil - snad ví proč -, že jednání o dalších vzájemných vztazích mezi ČR a SR se bude odehrávat v říjnu mezi ČNR a SNR.

Chtěl jsem tedy, aby se včas připravoval pro ČNR podkladový materiál, na jehož základě by tato sněmovna jestliže řízením osudu k tomu dojde - mohla kvalifikovaně rozhodovat o optimální míře integrace mezi ČR a SR. To je tak složitá záležitost, že k tomu jsou přece potřeba důkladné rozbory, fakta, kvalifikované odhady dopadů rozhodnutí a všechno je třeba promyslet v klidu a včas.

Kromě toho - po mém soudu - není spolehlivější prostředek pro rozněcování vášní mezi lidmi, než debaty o státoprávním uspořádání bez vládních podkladů a analýz. Domníval jsem se, že vládu nejsnáze přiměji k tomuto rozboru, když se v interpelaci opřu o to, co pan premiér sám přednesl v programovém prohlášení vlády, totiž - cituji:

"úkolem české vlády bude nové a jednoznačněji než dříve formulovat bezprostřední zájmy České republiky a tedy i to, čemu si čím dál více zvykáme říkat české národní zájmy". Tedy opakuji, česká vláda si uložila úlohu formulovat to, co sama nazývá českými národními zájmy. Já jsem na ni pouze apeloval, aby je formulovala nyní, kdy to bude potřebovat ČNR k rozhodování a ne třeba za dva roky, kdy to už třeba nebude zdaleka tak naléhavé.

Chtít ovšem na české vládě něco, co si dala za úkol ve vlastním prohlášení, je při našich iracionálních politických poměrech záležitostí riskantní.

Nejprve mne v nejbližším pořadu Co týden dal, za použití vládního termínu české národní zájmy, obžalovali z českého nacionalismu. A nyní pak ve své odpovědi pan předseda vlády prohlásí, že "tento požadavek je obtížně splnitelný," a dále říká, "že představa, že by národní zájmy mohla česká vláda definovat, patří k oné ideové výbavě, jejíž součástí je pověstné "poručíme větru, dešti"".

Už mě v životě moc věcí nepřekvapí, ale to, pod jakým ideovým vlivem je současná česká vláda, která si tento cíl v programovém prohlášení vytkla, to mne opravdu překvapilo.

Protože ovšem pan premiér velice dobře ví, o co mi jde, zabývá se dále ve své odpovědi jednou z možností uspořádání vztahu mezi ČR a SR v budoucnosti, totiž hypotézou konfederativního uspořádání a píše, cituji: "Budováním zastřešujících, například v konfederativních institucí nepovažuje česká vláda za účelné," a dále: "Vláda ČR je přesvědčena, že toto řešení odpovídá státním zájmům České republiky a českým národním zájmům. Samostatná ČR bude už sama o sobě státem s větší vnitřní integritou než nynější ČSFR, a to bude přispívat k její vnitřní stabilitě." Konec citátu. Tvrzení, že rozdělení ČSFR je v zájmu ČR i jejích občanů se opírá jen o dvě věty z celé odpovědi.

První - "Rozhodující politické síly na Slovensku mají poněkud odlišnou zahraničně politickou koncepci. Přetrvávání společného československého státního útvaru by si vynutilo takové kompromisy v jeho zahraničně politické orientaci, jež nejsou ani ve státním zájmu ČR, ani v českém národním zájmu."

Druhé zdůvodnění, - cituji "Je příznačné, že zatím co pro Českou republiku jsou problémem vztahy k Německu, kdežto vztahy k Maďarsku jsou neutrální a minulostí nezatížené, v případě Slovenské republiky je to přesně naopak. I tady znamená oddělení zjednodušení a zpřehlednění situace." Konec citátu.

Shrnuji, má-li se po více než sedmdesáti letech existence rozdělit Československo na ČR a SR, a ty budovat nějaké nové předivo vztahů, pokládám za nutné, aby se tyto vztahy hledaly přinejmenším na podkladě solidní parlamentní diskuse, opřené o podrobnou a seriozní analýzu možností a dopadů.

Věřím, že pan premiér své informace a analýzy má. Nemůže se na mne ale zlobit, že pro ČNR za analýzu nepovažuji nedokazovaná a nejasná tvrzení o "poněkud odlišné zahraniční poltické koncepci SR," nebo sdělení, že každá z republik má větší problémy vždy s tím státem, s nímž sousedí, než se státem, s kterým nesousedí, protože to bývá v životě obvyklé a není to nic objevného.

K používaným termínům "federace" a "konfederace" chci říci, že v krystalicky čisté podobě existují jen v učebnicích. Žádný složený státní útvar na světě není čistě federativním nebo konfederativním. Také unie států má celou řadu možností, přičemž v některých případech může být rozdíl mezi konfederací a unií velmi malý.

Takže kdo ví, o čem mluví při řešení státoprávních problémů ČSFR, ten si nutně uvědomuje, že existuje plejáda možností a kvalifikované rozhodnutí není jednoduché.

Proto znovu zdůrazňuji - usilovat o takovou podobu vztahů mezi ČR a SR, která se pro ČR bude jevit jako optimální, si vyžaduje důkladnou, kvalifikovanou analýzu všech možností, aby při jednání se slovenskou stranou, byl vskutku sledován zájem občanů České republiky. ČNR na to není po mém soudu, vůbec připravena.

Dovolte ještě ocitovat jednu větu z odpovědi na mou interpelaci: "S konkrétní podobou smluvního řešení mezi ČR a SR bude ČNR pochopitelně včas seznamována, protože jí smlouvy budou předkládány k projednání a k případné ratifikaci". Konec citace.

Dikce této věty je mrazivá. Kdepak je představa svrchovaných zákonodárců, zvolených demokraticky občany této země, kteří koncipují budoucí vztahy ČR a SR se slovenskými kolegy? Budou pouze se záměry včas seznamováni!

Jak pak asi bude vypadat projednávání těchto smluv, když už nyní probíhá zákonodárný kvas v ČNR tak, že předsednictvo ČNR zkracuje lhůty k projednávání ze 60 dnů také na 6 dnů a z důvodů nanejvýš objektivních jsme uváděni do situace, že v pondělí večer se telegramem dozvídáme o zpravodajství k zákonu, projednávanému ve výboru ve středu ráno.

Děsí mne představa úrovně diskuse ke smlouvám a ústavním zákonům, narážíte-li na zřejmou nechuť zpracovat předem důkladně podklady. Vše směřuje k diskusi zpolitizované a emotivní a tedy iracionální.

Nepřišel jsem do této sněmovny s fixní ideou, že cokoliv od vládní koalice jest, od ďábla jest, a že správná opoziční politika je permanentní házení klacků vládě pod nohy.

Celý život se snažím svou prací především tvořit, ne bořit. Velmi ochotně zvednu ruku pro rozumnou myšlenku, ať přijde z kterékoliv politické strany, ale musí jít o návrh promyšlený, podepřený logickými argumenty.

Tomu, abych hlasoval proti vládním návrhům případných smluv o uspořádání vztahů mezi ČR a SR nebo proti ústavním zákonům ČR, mě může donutit vládní koalice právě tím, že bude předkládat své návrhy bez důkladných, věcných analýz, bez dostatečných a nezvratných argumentů, bez variant řešení, bez dostatečné šibeničními lhůtami neomezované diskuse.

Vím, že budu-li se pak zpěčovat, budu demagogicky označován za zrádce státních zájmů ČR, a českých národních zájmů. Prostě, jak už je naším dlouholetým národním zvykem, bude se na mně žádat slepá víra v politické vůdce a správnost jejich konání. Ale této slepé víry, dámy a pánové, já už po svých životních zkušenostech nejsem schopen. (Smích v sále.)

Zároveň konstatuji, pane předsedo, že vzhledem k závažnosti problému pokládám odpověď na svou interpelaci za neuspokojivou a žádám pana premiéra, aby pro příští plenární schůzi ČNR připravila česká vláda komplexní rozbor různých možností uspořádání vztahů ČR a SR s ohledem na ekonomické, mezinárodně politické a jiné zájmy ČR a jejích občanů, jakož i kvalifikovaný odhad dopadů na Českou republiku v případě protahování současné státoprávní situace. Domnívám se, že české vládě musí tento rozbor už dávno ležet v šuplíku. Jestli ne, tak je to obrovská politická chyba a bůh chraň Českou republiku.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Domnívám se, že je třeba otevřít rozpravu k tomuto vystoupení pana poslance. Hlásí se pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já jsem původně samozřejmě vůbec nehodlal vystoupit, ale některé momenty z projevu mého předřečníka mne k tomu přivedly. Pokusím se být velmi stručný.

Zjistil jsem, že zřejmě pojmy konfederace a federace panu kolegovi nejsou zcela jasné. Domnívám se, že by možná bylo rozumné zajít na některé gymnázium a zeptat se studentů. Oni by mu to vysvětlili. A zde vidím tu hrůznou nepřipravenost na státoprávní jednání. Jestli zde sedí poslanci, kterým toto není jasné, pak to bude velmi složitý problém.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Hlásí se pan poslanec Vágner? Ne. Takže, dámy a pánové, rozpravu ukončím. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Vorlíček není spokojen s odpovědí, jsem povinen dát hlasovat o následujícím usnesení:

"ČNR nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka uvedenou v tisku 25 B."

Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, ať zvedne ruku. 55.

Kdo je proti? 71.

Tento návrh na usnesení nebyl přijat. Dovolím si tedy sněmovně navrhnout usnesení opačně formulované.

Kdo souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka uvedenou v tisku 25 B, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? 64.

Kdo je zdržel hlasování? 9.

Poměrem hlasů 77 pro, 64 proti a 9 se zdrželo byl návrh na usnesení přijat.

Pan poslanec Vorlíček podal ve svém vystoupení návrh na rozšíření programu schůze. Tak jsem tomu rozuměl. Protože v současné době projednáváme bod "odpovědi na interpelace, dotazy a podněty", musím vaše vystoupení považovat za návrh na usnesení ČNR. Anebo jste měl vystoupit s tímto návrhem včera, když byly interpelace. Nyní to tedy chápu návrh na rozšíření programu schůze. Takže po skončení tohoto bodu dám hlasovat o vašem návrhu.

Ministr školství ČR Petr Piťha zaslal odpověď poslanci Souralovi na interpelaci ve věci dočasného vnitřního platového předpisu školského úřadu Mladá Boleslav. V tisku 25 je uvedena pod označením 3 I 04. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 25 C.

Ptám se pana poslance, zda je s odpovědí spokojen.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s odpovědí na interpelaci jsem spokojen v tom smyslu, že problém, který souvisel s inkriminovaným dočasným vnitřním platovým předpisem, byl uzavřen. Bohužel, odpověď obsahuje i závěrečný odstavec, ve kterém pan ministr fakticky postoj ředitele školského úřadu v Mladé Boleslavi omlouvá, ztotožňuje se s ním, což ve mně vzbuzuje obavy, že celý problém podceňuje. Upozornil jsem na zasedání výboru pro vědu, vzdělání a kulturu, že těchto příkladů, které mám na mysli, je více. V těchto dnech zasílám panu ministrovi další, podle mne otřesný příklad zvůle pracovníka státní správy. Já věřím, že pan ministr svůj určitý benevolentní postoj přehodnotí. Chci tomu věřit. Ale abych nezavdával podnět k nějakým intelektuálním výbojům, jaký tu předvedl pan poslanec Ullmann, znova opakuji, že s odpovědí, která byla předložena, souhlasím.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Souralovi a znovu otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozprava je tedy uzavřena. Navrhuji tedy přijmout následující usnesení.

"ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Sourala, uvedenou ve sněmovním tisku 25 C."

Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, ať zvedne ruku. 137.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Konstatuji, že toto usnesení bylo schváleno.

Místopředseda vlády ČR a ministr financí ČR Ivan Kočárník zaslal odpověď poslanci Vlastislavu Kuchařovi na interpelaci ve věci krácení dotací ze státního rozpočtu České republiky v roce 1992. Ve sněmovním tisku 25 je uvedena pod označením 3 I 03. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 25d.

Je pan poslanec s odpovědí spokojen?

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové!

S formální a právní rovinou odpovědi jsem spokojen. Ministr financí a místopředseda vlády ČR si počíná vzhledem k rozpočtům okresních úřadů a obcí v souladu se zákonem ČNR o rozpočtu České republiky na rok 1992.

Nesouhlasím však s věcnou rovinou odpovědi na první otázku: důvod restrikce, protože odpověď pouze konstatuje tlak na vyváženost rozpočtu ČR a neuvádí příčinu poklesu příjmové stránky.

Žádám proto, aby pan místopředseda vlády co nejdříve realizoval závěr své odpovědi, tj. předstoupení před Českou národní radu s návrhem změny zákona ČNR o rozpočtu ČR na rok 1992.

Z výše uvedených důvodů s odpovědí nesouhlasím, protože pouze popisuje stav věcí, nezakládá východisko cestou pozitivního řešení a místo něj nabízí pouze další restrikci. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Jeho stanovisko k odpovědi na interpelaci je negativní. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. (Nikdo se nehlásí.)

Rozpravu končím.

Ve smyslu vyjádření pana poslance Vlastislava Kuchaře předkládám návrh na přijetí usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci pana poslance Vlastislava Kuchaře, uvedenou ve sněmovním tisku 25d."

Kdo s takto formulovaným usnesením souhlasí, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti? 75.

Tento návrh nezískal potřebnou většinu. Pokusím se navrhnout další usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře, uvedenou ve sněmovním tisku 25d."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti? 50.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Konstatuji, že takto formulované usnesení bylo přijato.

Tím jsme vyčerpali všechny písemně zodpovězené interpelace, a proto se ptám členů vlády, zdali si některý z nich přeje odpovědět ústně na nějakou interpelaci, otázku či podnět. (Nikdo.)

Lze tudíž konstatovat, že jsme vyčerpali program tohoto bodu a můžeme přistoupit k projednávání bodu dalšího.

Obracím se na pana poslance Vorlíčka, aby znovu přistoupil k mikrofonu a odůvodnil návrh na rozšíření programu této schůze.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové!

Navrhuji usnesení České národní rady o rozšíření programu schůze o bod, ve kterém Česká národní rada požádá vládu České republiky, aby předložila České národní radě analýzu možností uspořádání vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a jejich dopadů na Českou republiku.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Domnívám se, že se lze dotázat poslanců, zdali souhlasí s tím, abychom pořad této schůze rozšířili o bod, který zde zazněl z úst pana poslance Vorlíčka.

Kdo se domnívá, že ano, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 59.

Kdo se zdržel hlasování? 26.

Konstatuji, že návrh pana poslance Vorlíčka nedostal potřebnou podporu.

Panu poslanci Vorlíčkovi připomínám, že příští schůze České národní rady zcela nepochybně bude obsahovat bod podněty, interpelace, náměty pro vládu, takže potom bude moci vystoupit s tím, co měl připraveno.

Vážené dámy, vážení pánové, nyní nám zbývá k projednání poslední bod, kterým je

XI.

Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření ČR v 1. pololetí 1992

O slovo se přihlásil pan místopředseda vlády Kalvoda.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové. Velmi lituji, že musím požádat o jistý procedurální krok a poprosit tuto sněmovnu o krátké přerušení schůze. Jde o to, že ministr financí a místopředseda vlády ČR pan Kočárník měl být přítomen, již se tedy navrátit ze své zahraniční cesty v těchto minutách. Byl jsem informován, že se má dostavit během velice krátké doby. Osobně toho velice lituji a prosím tuto sněmovnu, nechť si nevykládá jeho - jako předkladatelovu - neúčast jako neúctu k této sněmovně, ale prosím o 30minutové přerušení schůze a odložení tohoto bodu za tuto lhůtu.

Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP