Středa 23. září 1992

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Než dám slovo dalšímu přihlášenému, dovolte mi, abych se pokusil zareagovat. Byl jsem tady nabádán, nechci říci napadán, respektive informován o tom, že povinností předsedajícího je podat okamžitý výklad zákona. To je sice požadavek absurdní, ale já bych se teď chtěl vyjádřit k několika věcem, které zde zazněly. Opakuji ještě jednou, že jsme v projednávání bodu interpelace, otázky a podněty poslanců. Aniž bych chtěl se kohokoli dotknout, chtěl bych upozornit na to, že interpelaci je nutno chápat jako naléhavý dotaz, ve kterém se obracíme na člena vlády, ale ani poslanci, ani orgánu České národní rady ani České národní radě jako takové nepřísluší vládě něco rozkazovat nebo ukládat. My se můžeme tázat, můžeme doporučovat; nemůžeme požadovat. Takže to jenom na vysvětlenou. Samozřejmě vláda je nám povinna odpovědět a sdělit nám svůj názor. Snažíme-li se budovat nějaký systém, tak pokud by měl parlament právo nařizovat, nemusíme mít buď parlament nebo vládu. Slila by se výkonná moc se zákonodárnou. Promiňte mi to, ale to je reakce na některé neobvyklé formulace z interpelací, které zde byly přednášeny.

Nevidím pana kolegu Vyvadila, ale snad zástupci jednotlivých klubů se budou vzájemně informovat. Zkoušíme se zde z jednacího řádu a pan kolega Vyvadil ve svém příspěvku řekl, že v § 90 je formulace - dotázaný odpovídá na otázku na schůzi, na níž byla položena. Je samozřejmě naší povinností znát zákony, které se týkají poslanců. Jeden z nich je zákon o jednacím řádu. Nezdá se mi tak úplně adekvátní citovat část věty a necitovat už druhou polovinu. Pokud dovolíte, pro uvedení na pravou míru - ta celá věta zní: Dotázaný odpoví na otázku na schůzi, na níž byla položena. Jinak odpoví poslanci písemně do 30 dnů. Poslanec se na téže nebo nejbližší schůzi ČNR vyjádří, zda považuje odpověď za uspokojivou... To je citace z jednacího řádu. Pokud se chceme tady zkoušet informovat jenom o částech jednotlivých formulací, považuji to já osobně za zbytečné zdržování. A nyní s omluvou předávám slovo panu poslanci Jarošovi, připraví se pan poslanec Frommer.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl pouze nějakým způsobem reagovat na vystoupení pana poslance Vyvadila a jeho vystoupení doplnit. Chci oznámit, že na půdě ČNR se formuje iniciativní skupina poslanců, která by řešila problematiku prostituce s tím, že připravuje návrh zákona o prostituci. Tento návrh zákona má pochopitelně tento problém pojmenovat. To je jedna věc. Zadruhé řešit tento problém jak společensky, zdravotně, ale i ekonomicky. Domnívám se, že uděláme všechno pro to, aby tento návrh zákona byl co nejdříve předložen k plénu a aby mohli ministři podle toho už dál pracovat. Uvítám, když se poslanec Vyvadil přihlásí do naší iniciativní skupiny jako legislativec. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi za tuto poznámku. Předávám slovo panu poslanci Frommerovi. Připraví se pan poslanec Čundrle.

Poslanec Alfred Frommer: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená značně prořídlá sněmovno a zbytku vlády, obracím se na pana Josefa Zieleniece, ministra zahraničních vztahů České republiky prostřednictvím pana Milana Uhdeho, předsedy ČNR.

Vážený pane ministře, v nedávné době proběhly ve sdělovacích prostředcích zprávy o některých vašich výrocích, týkajících se budoucího vývoje vztahů České republiky a Spolkové republiky Německo. Některé tiskoviny tyto výroky interpretovaly tak, že by v budoucnu mělo dojít - či mohlo dojít - ke vzniku užšího svazku, v němž by se integrita České republiky pravděpodobně ztrácela. Jestliže jste něco podobného vyslovil, musím nezbytně dospět k závěru, že došlo z vaší strany k nepřípustnému excesu a k něčemu, co by si ministr české vlády neměl dovolit. Z uvedených důvodů vás zdvořile žádám, aby byly v zákonné lhůtě zodpovězeny tyto otázky: 1. Jaké jsou záměry ministerstva vámi řízeného ve vývoji vzájemných vztahů mezi naší republikou a Spolkovou republikou Německo, a to zejména v případě očekávaného rozdělení Československé Federativní Republiky na dva samostatné státy. 2. Jaké výroky jsou podkladem pro zprávy, které proběhly ve sdělovacích prostředcích, jaký byl jejich obsah a v jaké souvislosti byly vyřčeny. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frommerovi. S interpelacemi je možno obracet se písemně i mimo plénum a pak ta procedura běží přes předsedu národní rady. Pokud je vznesen dotaz nebo interpelace přímo ústně v rámci schůze ČNR, ten kontakt je zařizován přímo. Předávám slovo panu poslanci Čundrlemu.

Poslanec Václav Čundrle: Vzdávám se svého vystoupení, protože k této otázce hovořil již můj předřečník.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo se dál hlásí do rozpravy? (Nikdo se nehlásil). Jestliže nikdo, rozpravu již podruhé končím a konstatuji, že jsme projednali i tento bod programu, označený původně jako bod 8.

Chci ještě upozornit na několik věcí, které nás ještě čekají v průběhu dnešního dopoledne.

Předsednictvo ČNR se sejde v 17.30 h. K projednání nám zbývají dva body programu, a to odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR a zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodářství České republiky v prvním pololetí roku 1992.

Dále jsem byl informován o tom, že v průběhu dnešního odpoledne, večera, případně noci hodlá zasedat ústavně právní výbor. Vzhledem k tomu se domnívám, že je adekvátní, abychom v tomto okamžiku ukončili naše dnešní jednání. Využívám tak svého práva a jednání končím sejdeme se zítra, doufám i se členy vlády, v 10.00 h.

Pan kolega Výborný není v tomto okamžiku ve sněmovně, zřejmě vám zprávu o zasedání ústavně právního výboru předá prostřednictvím sekretariátu výboru o hodině začátku jsem informován nebyl. Kolega Koháček mě informuje, že jednání začne v 17.30 h.

Ihned po skončení jednání se sejde klub ODS ve státních aktech. To jsou všechny informace, o jejichž předání jsem byl požádán.

Děkuji vám za pozornost a jednání končím. (16.04 h).


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP