Středa 23. září 1992

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, jsme v bodě interpelace, otázky a podněty poslanců.

Poslanec Jiří Šoler: To je podnět generální prokuratuře, už budu končit. Jenom jeden odstaveček. Domnívám se, že naše společnost potřebuje podobnou očistu, jako provedli Němci v Norimberku. Soudil bych nejméně z morálního aspektu zločiny obou totalit, jak té komunistické, tak té současné postkomunistické. Na lavici obžalovaných bych vedle sebe posadil odpovědné činitele obou režimů. Symbolicky vyjádřeno - Havla vedle Jakeše. Potom se snad podaří postupný návrat morálních etických hodnot, které jsou předpokladem jakéhokoli dalšího pokroku. A právě zde vidím hlavní úkoly prokuratury. Zůstat u důsledného posouzení minulosti a současnosti může nám opozičním poslancům být zárukou, že nedopadneme jako naše kolegyně Milada Horáková. V očekávání vašich dalších zpráv o osudu mého podání vám děkuji za trpělivost při čtení mých utraistických představ. Přikládám kopii trestního oznámení.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi za jeho vystoupení v rámci - děkuji za tu milou pozornost, to není obvyklé, v rámci bodu interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky. Dovolte mi, abych dodal na vysvětlenou, že generální prokurátor České republiky sice není členem vlády, nicméně je možno interpelovat generálního prokurátora poslancem České národní rady, popřípadě činit dotaz právě v tomto bodu programu jednání schůze České národní rady. Prosím, pan poslanec Wagner se hlásí s procedurálním návrhem do rozpravy. Já si vás napíši, bude asi praktičtější, když budeme používat písemnou formu. Jinak jste sedmý přihlášený do rozpravy. Jako další se přihlásil do rozpravy písemně pan poslanec Hirš s interpelací na ministra zdravotnictví pana Petra Loma. Připraví se paní poslankyně Váchalová.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení páni ministři, dovolte mi, abych přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví pana Petra Loma.

Vážený pane ministře, obracím se na vás s touto interpelací ve věci vládní politiky k úhradě nákladů, především mám na mysli, léků spojených s léčbou některých nemocí.

Povinnost pacientů hradit některé léky buď v plné nebo částečné výši považuji za odůvodněné pouze v případech, kdy je k dispozici plná odpovídající náhrada tuzemských přípravků. Z dřívější praxe mi je ovšem známo, že např. dependentnímu diabetikovi je nutné v některých případech indikovat inzulín zahraniční výroby, a to z prostého důvodu, že při použití domácího přípravku vzniká na tento přípravek alergická reakce.

Dalším příkladem je onemocnění skleróza multiplex, kde se aplikuje převážně vitamínová terapie a podle stávajících předpisů by preparáty hradil nemocný. V pokročilém stádiu, kdy je spotřeba vyšší, se lehce může stát, že pacient by byl nucen vynaložit na léčbu vyšší částku, než jakou např. činí jeho invalidní důchod.

Dalším příkladem mohou být např. žlučníkové či ledvinové komplikace, nebo astmatická onemocnění.

Původně se uvažovalo o tom, že v takových případech bude tyto preparáty hradit pojišťovna, ale tento návrh byl zamítnut. Tito lidé by byli v podstatě určeni jenom k rychlejšímu umírání.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud chceme vytvořit skutečně spravedlivou společnost a jestliže vytváříme novou kvalitu pro naše občany, pak především musíme vytvořit co nejvhodnější systém pro zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Je z humánního hlediska nepřípustné, aby ti, kteří se nezaviněně dostali do potíží a nemoc je nezaviněná, nebyli chráněni státem, tj. dobře promyšleným systémem zdravotního pojištění.

Pokládám znevýhodnění pacientů při některém onemocnění, které jsem uvedl na příkladech nejen za nehumánní, ale také nemorální a odporující lékařské etice. Jediným, kdo může s konečnou platností rozhodnout o indikaci toho či onoho léku, bez ohledu na jeho cenu a výrobce, může být pouze ošetřující lékař, neboť pouze on zná stav a potřeby svého pacienta.

Abych mohl s čistým svědomím předstoupit před své voliče a zodpovědně zodpovědět jejich otázky, obracím se na vás, pane ministře, s následujícími dotazy: 1. Jaké důvody vedly vládu k tomu, aby léky nutné k léčbě některých onemocnění zařadila do kategorie léků, které si hradí pacient buď částečně nebo úplně, 2. Uvažuje se o urychlené změně dosavadních nebo vydání upřesňujících předpisů tak, aby ten, kdo s konečnou platností rozhodne o plné úhradě použitého léku pojišťovnou, byl ošetřující lékař.

Děkuji za pozornost.

(Interpelaci předává písemně ministru Lomovi.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi, předávám slovo paní poslankyni Váchalové. Připraví se pan poslanec Zdeněk Trojan.

Upozorňuji na to, že odpovědi členů vlády jsou až dalším bodem programu. Prosím proto nyní o písemné přihlášky k tomuto bodu programu. Děkuji.

Poslankyně Anna Váchalová: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, obracím se s dotazem na předsedu české vlády pana Václava Klause a na ministerstvo práce a sociálních věcí v České republice pana ministra ing. Vodičku. Československo podepsalo v roce 1982 souhlas se závěry Charty na pomoc invalidním občanům, vyhlášené v roce 1981 Organizací spojených národů.

Tato charta je u nás obecně známá jako charta na osmdesátá léta. Jedním z jejích základních cílů bylo zajistit, aby každá země měla ve své vládě kancelář či výše postaveného činitele, který by byl přímo odpovědný hlavě státu nebo vládě a který by řídil přípravu národních plánů v oblasti komplexní problematiky zdravotně postižených a zdravotně ohrožené populace a koordinoval realizaci těchto plánů.

V České republice došlo k realizaci tohoto úkolu až v roce 1991 ustanovením vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Na schůzi výboru pro sociální politiku a zdravotnictví dne 16. 9. 1992 jsme se od ministra práce a sociálních věcí dozvěděli, že tento vládní výbor bude společně s dalšími vládními výbory zrušen.

Chtěla bych vědět, kdo nadále ve smyslu výše uvedené charty bude řešit problémy zdravotně postižených, které jsou téměř vždy meziresortní, např. v dopravě, bydlení, školství, sociální oblasti, zdravotnictví apod.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Váchalové a předávám slovo panu poslanci Zdeňkovi Trojanovi. Připraví se pan kolega Valach.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych přečetl interpelaci, která se týká dnes nepřítomného ministra financí ing. Kočárníka.

Vážený pane ministře, české vysoké školství se v současné ekonomické situaci s obtížemi vyrovnává s udržením svého finančního stavu. Napjatý rozpočet vysokých škol, navíc omezovaný regulačními opatřeními, zřejmě u některých vysokých škol vyvolá nepříjemnou finanční situaci ke konci roku. Řešení těchto problémů navíc vysokým školám komplikují určité administrativní příčiny. Jednou z nich je stále přetrvávající dělení finančních prostředků na investiční a neinvestiční. Navíc v letošním roce došlo k přesunu rekonstrukcí a modernizací do kategorie investičních akcí.

S ohledem na to, že nastalo i radikální snížení částek rozpočtovaných na investice v tomto roce, je ohroženo financování již dříve zahájených rekonstrukcí a modernizací, případně proplácení dodávek dříve řádně objednaných.

Tuto situaci je podle metodiky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky možno řešit převodem neinvestičních finančních prostředků na investiční. K tomuto přesunu je však nutný souhlas ministerstva financí České republiky o nějž v červnu t. r. ministerstvo školství požádalo. Do dnešního dne nebyla tato záležitost ministerstvem financí ČR vyřízena.

Absence souhlasu ministerstva financí České republiky vážně ohrožuje zabezpečení provozu a činnosti některých vysokých škol, a proto vás žádám, vážený pane ministře, o vyjádření k těmto otázkám: 1. Proč předmětný převod, za jehož uskutečnění odpovídá ing. Flekal, náměstek ředitele odboru 11 ministerstva financí ČR, nebyl dosud realizován? 2. Jaká opatření ministerstvo financí ČR přijme, aby nedocházelo k situacím, kdy kategorizace rozpočtových prostředků na investiční a neinvestiční způsobuje vážné komplikace při finančních zajišťování provozu vysokých škol v České republice? Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Zdeňku Trojanovi a předávám slovo panu poslanci Valachovi. Připraví se pan poslanec Wágner.

Rád bych ještě upozornil zejména členy stran, které nejsou členy vládní koalice, že při zahajování tohoto bodu jsem poněkud znásilnil jednací řád, protože projednávání tohoto bodu bylo již uzavřeno a mně se nezdálo vhodné využít situace, kdy poslanci z výše citovaných stran ještě nebyli ve sněmovně k tomu, abychom odsunuli tento bod programu až na příští schůzi. Osobně jsem to považoval za krok k tomu, co tady bylo označeno již několikrát jako určitá kultivace, na rozdíl od jiných kroků, ke kterým zde došlo těsně předtím. Prosím pana kolegu Valacha, aby se ujal slova.

Poslanec Vítězslav Valach: Pane místopředsedo, dámy a pánové, častokrát jsem za posledních dva a půl roku slyšel o tzv. stodenním moratoriu na kritiku nové vlády. Samozřejmě je třeba dát každému novému orgánu prostor a čas k tomu, aby se mohl zformovat a začít kvalitně pracovat.

Když však vidím, jak pan předseda vlády Klaus obsadil ministerské posty a jak kvalitními lidmi obsazují noví ministři důležitá místa ve svých úřadech, jakékoli moratorium se mi zdá být, mírně řečeno, velice nevhodné.

Proto bych se rád zeptal pana ministra Rumla, který bohužel je momentálně nepřítomen, zda opravdu považuje pány Křižana a Fendrycha za odpovídající osoby na místa svých náměstků, a je-li pravdivá informace, která už dokonce proběhla i tiskem, že místo ředitele legislativy ministerstva vnitra bylo obsazeno panem Kramářem, mimo jiné bývalým ideologickým tajemníkem jedné organizace KSČ. Pokud odpověď bude kladná, musím tady vyslovit veliký údiv nad tím, že se v celé vládní koalici nenajdou na taková místa jiní lidé, než bývalí komunističtí funkcionáři.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Jenom na vysvětlenou. V souladu se zákony ČNR je i to, že ministři, členové vlády jsou povinni odpovědět do určité lhůty. Samozřejmě nejsou povinni reagovat okamžitě, mohou tak učinit, pokud uznají za vhodné, ale nejsou povinni reagovat neprodleně. A samozřejmě je kompletní stenozáznam právě pro ty případy, kdy člen vlády, na kterého je směrován určitý dotaz, není přítomen. Celý stenozáznam je předáván vládě ČR.

Prosím pane kolego, abyste se ujal slova, připraví se pan poslanec Karas.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, obracím se v souladu s § 90 zákona o Jednacím řádu ČNR na vládu České republiky s otázkou: Má vláda ČR představu o tom, jaká bude reakce mezinárodní veřejnosti a jaké budou případné důsledky pro Českou republiku, nebude-li k 31. 12. 1992 přijata ústava ČR a dojde-li k tomuto datu k rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky. Potud otázka.

Považuji za podstatné nejen pro vládu ČR zmínit některé vysvětlující okolnosti, ale zejména pro vás, kolegyně a kolegové. Tato otázka totiž se zdá býti po vývoji posledních měsíců velmi relevantní a kdokoli z nás by jí mohl doplnit mnoha dalšími otázkami.

Jednou z otázek, která se přímo sama nabízí, je otázka - a tu opět formuluji ve smyslu § 90 zákona o Jednacím řádu, - zda-li se vláda nedomnívá, že by bylo možné v přijetí ústavy České republiky postupovat malými kroky, a to tak, že by byly přijímány postupně některé hlavy ústavy. Potud opět otázka.

Mám na mysli především tu hlavu ústavy České republiky, která by měla hovořit o úřadu prezidenta České republiky a mám na mysli též navazující zákon ČNR o volbě prezidenta ČR. Domnívám se, že za dané situace je téměř jisté, pro někoho jen pravděpodobné, že Česká a Slovenská Federativní Republika nebude mít prezidenta. Dojde-li k rozpadu federace, ať jakýmkoliv způsobem, domnívám se, že by pro mezinárodní postavení České republiky, pak svrchovaného státu, bylo nanejvýš výhodné, kdyby měla obsazený úřad prezidenta České republiky, a to odhlédnouc od osobnosti, která by byla do tohoto úřadu zvolena. Samozřejmě, přihlédneme-li i k významu případné významné osobnosti, pak by se mezinárodní postavení České republiky do značné míry mohlo zlepšit. V době tak kontroverzní bych považoval za potřebné, aby vláda České republiky na tuto otázku odpověděla a vyjádřila se v této souvislosti i k alternativním možnostem způsobu volby prezidenta ČR. Je zde totiž opět otázka, do jaké míry by nám všem, ústavním činitelům ČR, prospělo, kdyby volba prezidenta ČR byla provedena takovým způsobem, aby dala naprostou legitimitu hlavě státu. Ta naprostá legitimita za zmíněné situace, kdy Česká republika nebude již součástí ČSFR, ale bude svrchovaným samostatným státem, za této situace je možno očekávat řadu námětů vedoucích k popření legitimity dosavadních ústavních činitelů zvolených za jiného ústavního stavu. Domnívám se proto bez ohledu na to, který právní názor zvítězí, že by bylo nadmíru užitečné dohodnout se na tom, aby volba prezidenta České republiky byla provedena co nejdříve a aby byla provedena jako přímá volba obyvatelstvem.

Samozřejmě nemohu očekávat od vlády ČR na tyto otázky okamžitou odpověď a ani ji neočekávám, ale byl bych rád, aniž bych žádal sněmovnu o zkrácenou lhůtu třiceti dnů, aby vláda ČR vzala i tyto otázky jako významné otázky života českého státu a odpověděla v době co nejkratší.

Aniž bych vyčkal odpovědi, považuji za potřebné sdělit vám, kolegyně a kolegové, že za předpokladu, že nebude zde předložen v dohledné době vládní návrh ústavního zákona o úřadu prezidenta České republiky a současně zákona o volbě prezidenta České republiky, uvažuji o tom, že tento návrh předložím s kýmkoliv z vás, kdo se ke spolupráci připojí, jako iniciativní poslanecké návrhy sněmovny.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wágnerovi. Předávám slovo panu poslanci Jiřímu Karasovi, připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedající, dámy a pánové, obracím se s podnětem na pana předsedu vlády ve věci uceleného řešení havárií a katastrof v České republice.

Ve světě i u nás dochází stále k většímu počtu havárií a je nutné přistoupit k rychlejšímu řešení v souladu s potřebami u nás i v sousedních státech. Dosavadní způsob řešení směřoval přes sekretáře Rady obrany okresu, útvary obrany, anebo do sfér Civilní obrany. Přesto, že tyto instituce mají k této problematice nejblíže, charakter jejich práce je přeci jen odlišný, neboť jsou zaměřeny a vyčleněny na obranu a mimořádné situace. Jejich částečné uvolnění není stálým řešením, nehledě na to, že i veřejnost cítí stále větší potřebu profesionálního řešení, od ekologických havárií až po katastrofy, které často jsou řešeny Záchrannou službou, požárníky s minimálním vybavením a se zastaralou technikou, na kterou stále finanční prostředky nejsou a hledají se.

Situace je již neúnosná. Jediným řešením je vytvoření uceleného komplexního záchranného systému pro řešení katastrof v České republice.

Táži se v souvislosti s tímto pana předsedy vlády, jak hodlá vláda ČR tuto situaci řešit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Karasovi. Předávám slovo panu poslanci Vyvadilovi, připraví se pan poslanec Vladimír Procházka.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, chtěl bych jen vysvětlit nebo osvětlit svůj právní názor na výklad ustanovení § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Budou-li učiněny dotazy, mohou členové vlády odpovědět v příští schůzi, ale není to dáno tím, že by to bylo limitováno, pokud nejde o interpelaci.

Chtěl bych trochu uvolnit atmosféru, která je tu - myslím, že je to možné - a chtěl bych hovořit o problému, který může vyvolat úsměvy, může vyvolat pohoršení, může vyvolat ledacos. Ten dotaz - není to interpelace - se týká pana ministra vnitra, týká se pana prokurátora ČR a i pana ministra financí ČR.

Problém, o kterém chci hovořit, je problém, který nepochybně musí být upraven komplexní právní normou. Je to problém prostituce.

Toto řemeslo nebo - chcete-li - služba existovalo zřejmě vždy, co lidstvo bylo lidstvem a nepřichází v úvahu, že by tato společnost nemohla nějakým způsobem tuto službu odstranit. Socialistická společnost to řešila tím, že ji prostě ignorovala. Nepochybně i toto je součást našeho života.

Musím říci, že s určitou radostí vidím, že obecní zastupitelstva v současné době vydávají vyhlášky a řeší tuto situaci tím, že ony dámy vykazují na okraj měst. Je to řešení, ovšem samozřejmě jenom částečné.

Na druhé straně, když se dívám na televizní obrazovku a tam redaktoři posmutněle konstatují, že nejsou na to zákony, že nelze to upravit, že s tím nic nelze dělat, pak musím říci, že to není pravda.

Především je třeba říci, že když taková dáma-profesionálka řekne na televizní obrazovce, že vydělává za den 70 marek, což - nejsem finančník - je přibližně 7000 Kčs, pak při několika měsíční činnosti nepochybně jde o příjem - nemusí ta čísla hrát - který přesahuje určitou obvyklou hranici.

Chtěl bych konstatovat, že podle § 25 živnostenského zákoníku - jak říkají autoři Dědič a Kříž - nepochybně lze zařadit prostituci, je-li provozována opakovaně, mezi tak zvané volné živnosti. To je nejen můj názor, je to také názor oficiálních autorů zákona, což je vedoucí katedry obchodního práva VŠE.

Jestliže tato výdělečná činnost není přihlášena živnostenskému zákonu nepochybně jde o neoprávněné podnikání. A teď jde o rozsah - buď jde o přestupek nebo jde o trestný čin.

Já samozřejmě jsem dalek toho domnívat se, že trestní represe může vyřešit problémy. Ale na druhé straně mám za to, že všude tam, kde existují zákony, musejí dopadat.

Chtěl bych konstatovat, že trestní zákon říká... "Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, nebo peněžitým trestem." A potom jsou ještě přísnější sankce.

Chtěl bych položit otázku na pana ministra vnitra, jaké v jeho resortu jsou činěny kroky ke zjišťování této trestné činnosti, na pana generálního prokurátora, zda jsou zahájena trestní stíhání, ale zejména - a to pokládám za nejdůležitější - na pana ministra financí zda a v jakém rozsahu postupuje vůči těmto daňovým únikům jeho ministerstvo a jak je zkoumá. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Předávám slovo panu poslanci Vladimíru Procházkovi, připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Vladimír Procházka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové!

Dovolte mi, abych přednesl dvě interpelace. První se týká pana místopředsedy vlády, ministra zemědělství.

Vážený pane místopředsedo, obracím se na vás ve věci svízelné situace v zemědělském výzkumu.

Zemědělská věda se u nás formovala od roku 1924, kdy byla založena Československá akademie zemědělská. Ta navazovala na bohaté tradice zemědělského školství a byla značně podporována zemědělskými průkopníky, především odborníky, a různými hospodářskými společnostmi. Významné osobnosti navázaly v tehdejší době zahraniční spolupráci v mnoha směrech.

Od roku 1950 se postupně formovala síť specializovaných výzkumných ústavů, někdy až do nežádoucích rozměrů. V posledních letech byl vytvářen ekonomický tlak na omezení některých nevýzkumných aktivit, omezení vlastního výzkumu a režimních nákladů. Výsledky výzkumných ústavů byly značně rozdílné, ale řada z nich vytvořila značné hodnoty, které je nutno v současné době přinejmenším zachovat a využít pro další období.

Na zemědělské poslance jsou vznášeny různé dotazy, ale hlavně předkládány žádosti o pomoc při řešení privatizace různých ústavů, např. Výzkumného ústavu technických plodin a luskovin Šumperk, Výzkumného ústavu obilnářského Kroměříž, Výzkumného ústavu Hrušovany u Brna a dalších. Aby se neřešily jednotlivé případy samostatně, nesystematicky, je nutné určit při jejich další činnosti směry a rozvoj zemědělského výzkumu. Ty musí vycházet z potřeb českého zemědělství v návaznosti na světový trend v zemědělství. Východiskem se musí stát nově zpracovávaný agrární program vlády ČR. Vzhledem k hluboké krizi a bezvýchodnosti, v níž se výzkum nachází, je třeba zásadní rozhodnutí ze strany ministerstva zemědělství ČR.

Z výše uvedených důvodů podávám tedy interpelaci na ministra zemědělství ČR a vznáším tyto požadavky:

- přehodnotit privatizace specializovaných výzkumných ústavů

- vypracovat koncepci vědní agrární politiky při souběžném vymezení kompetencí ČAZV na tvorbě a realizaci vědní politiky

- v rámci této koncepce vymezit roli a poslání stávajících ústavů

- spolehlivě zabezpečit úchovu genových zdrojů rostlin a zvířat

- cíleně organizovat mezinárodní spolupráci v agrárním výzkumu a umožnit vstup do této spolupráce.

Zároveň požaduji odpověď na tyto otázky a podání zprávy o těchto záměrech:

1. Záměr privatizace výzkumu a jejích očekávaných důsledků.

2. záměr vyňatých osmi centrálních ústavů z privatizace

3. záměr specializovaných ústavů takzvaného výrobkového zaměření

4. záměr dalšího systému řízení zemědělské vědy v oblasti zemědělství a toho, jaká bude role ministerstva zemědělství ČR

5. záměr vazby na agrární program vlády ČR

6. vazbu vědy na vysoké školy zemědělské předpokládám, že způsob financování vědy na vysokých školách zemědělských nebude řešen samotným trhem vědy, a proto je nutno to určitým způsobem financovat

7. záměr k další existenci Akademie zemědělských věd ČR.

Dovolte mi, abych zároveň přednesl interpelaci na pana ministra Ing. Jiřího Skalického, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR.

Vážený pane ministře, postup a způsob privatizace a zejména zbytečné průtahy v jednání o jednotlivých privatizačních projektech jsou neustále zdrojem nespokojenosti a předmětem řady stížností, směřujících jak k předsedovi ČNR, tak jejímu hospodářskému výboru, ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci a ke Komisi pro privatizaci v ČNR.

Osobně jsem dohodl s vámi, že jednotlivé případy budou urychleně řešeny kontrolním oddělením ministerstva.

Stížnosti pokračují a já sám bych se chtěl podrobněji v této interpelaci zabývat jedním z konkrétních případů.

V lednu letošního roku podával pan Karel Skácel konkurenční privatizační projekt na Šlechtitelskou stanici v Kralicích na Hané - jeden ze závodů Morstar, Moravský šlechtitelský ústav v Kroměříži. Na šlechtitelskou stanici byly podány celkem tři projekty, jeden hlavní a dva konkurenční. Tyto projekty byly několikrát aktualizovány ve smyslu požadavků regionálního odboru ministerstva zemědělství v Olomouci. Projekt, o kterém hovořím, prošel schvalovacím řízením s kladným doporučením v komisi regionu ministerstva zemědělství v Olomouci, mezi resortní komisi ministerstva zemědělství v Praze a u okresní privatizační komise v Prostějově. Koncem července byl projekt doporučen jako přímý prodej na ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Jeho další osud nezná ani sám předkladatel, který se snaží marně dopátrat, zda bylo konečné rozhodnutí ve vládní komisi pozastaveno či zda byl projekt vůbec do vlády předložen. Jedná se o odkoupení objektu pro zemědělskou výrobu a pokusnictví ve finančním objemu cca 18 - 22 mil Kčs. Vyřešení případu je velmi naléhavé, protože předkladatel objektu nemůže v současné době uzavřít s vlastníky půdy nájemní smlouvy, což mu situaci velmi komplikuje, protože provoz zaměřený na zemědělkou prvovýrobu ztrácí bez odpovídajícího vybavení půdním fondem zcela význam. Časové prodlevy také umožňují, že autoři nedoporučených projektů, kterými jsou lidé přímo ovlivňující chod šlechtitelské stanice, a to vedoucí, ekonomka a manželka vedoucího, využívají všech možností ke zhoršení současného stavu, což se projevuje likvidací půdního vybavení, úplnou likvidací živočišné výroby - prodejem pod skutečnou cenu, prodejem strojů a zařízení za velmi nízké ceny, pronájmem části stájí a dílen na opravu automobilů a klempířství, na výrobu dřevěných paleb, plastů atd.

Hovořím o jednom případě a samozřejmě mi na jeho vyřešení záleží. Ale není to hlavním důvodem mé interpelace. Tím je, že tento případ je velmi signifikantní z hlediska celkové sumy obdobných případů.

Z uvedených důvodů tedy podávám tuto interpelaci a požaduji, aby byly urychleně řešeny všechny podobné případy, které jsou předmětem stížností, neboť z uvedeného je zřejmé, jakým způsobem se dají hodnoty určené k privatizaci snižovat a ničit, za druhé, aby byla urychleně dořešena neudržitelná situace související se šlechtitelskou stanicí v Kralicích na Hané. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP