Středa 23. září 1992

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, domnívám se, že by bylo rozumné,kdyby páni poslanci byli vyzváni, aby se dostavili do sněmovny, a to přesto, že je zjevné, že se jedná o obstrukci.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Máte pravdu, pane kolego, já to tedy učiním na mikrofon. Chtěl bych požádat všechny kolegy a kolegyně, kteří se chtějí zúčastnit dalšího jednání, aby se dostavili do sněmovny.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný. Těsně před tím, než vyhlásím přestávku mu ještě dám slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, opozice se samozřejmě nedostaví, to všichni chápeme, kdybychom ji dvacetkrát vyzývali, aby se vrátila mezi nás, tak to neučiní.

Považuji, ale za potřebné, abychom si alespoň v tomto zúženém kroužku naprosto jasně řekli - a nechť to slyší i veřejnost. Opozice neodešla proto, že by tady byla pošlapávána její demokratická práva. První záminkou bylo, že se neotevřela rozprava, a když se rozprava otevřela, neslyšel jsem konkrétní pozměňovací návrh. A druhé prohlášení pana poslance Vágnera bylo, že se mu dostalo nadávek. Já jsem nadávky neslyšel.

Teď je podle mého názoru třeba zjistit, kdo z poslanců chybí, neboť takový poslanec neplní své poslanecké povinnosti, byť má samozřejmě na obstrukci právo, plné právo, to je parlamentní, ale toto právo je občas vyvažováno jistými sankcemi, víme jakými.

A pak je třeba - nejsme usnášení schopni - jednání přerušit za účelem přestávky nebo za účelem sejití se výborů, neboť řada výborů má práci.

(Potlesk)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za tuto poznámku.

Vyhlásím nyní přestávku - po třinácti minutách, tj. ve 14.30 hod - se zde sejdeme a provedeme kontrolu prezence.

(Schůze přerušena ve 14.17 hod.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dovolte mi ještě, než všichni zaujmou svá místa, rekapitulovat to, co se stalo v posledních desítkách minut. Byla zde otevřena rozprava. V rozpravě zazněly dva návrhy, oba dva měly procedurální charakter, oba dva byly zamítnuty, nebyly schváleny. Kromě toho zazněly návrhy - promiňte, nebyly to návrhy, návrhy by to byly po ukončení rozpravy - z úst pana kolegy Budinského a pana poslance Koronthályho na stažení jejich původních návrhů. Takže se nám situace při rozhodování o pozměňovacích návrzích poněkud zjednodušila. Já bych nyní předal slovo paní poslankyni Kolářové tak, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem již stručně zrekapitulovala vystoupení poslanců a to, kolik padlo pozměňovacích návrhů. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích v tom pořadí, v jakém byly vzneseny. Jako první vznesl pozměňovací návrh pan poslanec Hirš. Jeho pozměňovací návrh se týká článku 1 odst. 4 písmeno e), který navrhuje vypustit. Jedná se o učňovské školství. To je z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věcech profesní přípravy učňů na povolání na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů. Je jasný tento návrh, jak jsem ho přednesla?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Není námitek? (Poslanci opozičních stran opouštějí sál.)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Hirše? Promiňte, ještě nehlasujeme, paní kolegyně se chystá k upřesnění.

Poslankyně Milena Kolářová: Chtěla jsem upřesnit ještě jednu věc. Pan poslanec Dobal vznesl vlastně stejný návrh, takže nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hirše. Upozorňuji pouze na to, že stejný návrh byl vznesen později v rozpravě i panem poslancem Dobalem.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 29. Děkuji.

Kdo je proti? 47. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 36. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Další návrh pana poslance Hirše bych prosila upřesnit, pane poslanče, řekl jste - doporučuji zvážení odst. 6 čl. 1. Není to zcela přesná formulace.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Prosím pana navrhovatele.

Poslanec Pavel Hirš: Pokud dovolíte, kolegyně a kolegové, upřesním to. Řekl jsem, že tento návrh stahuji. Já sice odst. 6 považuji za nadbytečný, ale nejsem proti tomu, aby tam byl. Já jsem měl spíše námitku proti odst. 7, který považuji za úplně nadbytečný.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Toto nebudeme po upřesnění brát jako konkrétně formulovaný pozměňovací návrh. Prosím o další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Další - v pořadí třetí - návrh pana poslance Hirše bylo z čl. 3 vypustit odst. 7. Je to na str. 5 návrhu zákona - znamená to, že se zřizuje úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky. Je navrženo vypustit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 2. Děkuji.

Kdo je proti? 51. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Seifer vznesl návrh na vyřazení čl. 1 odst. 4 písm. i). Stejný návrh vznesl později v rozpravě pan poslanec Effenberger. Týká se záležitosti ministerstva životního prostředí ve věcech územního plánování a stavebního řádu na ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů, je navrženo toto písmeno vypustit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! (Po opakovaném hlasování:) 15. Děkuji.

Kdo je proti? 36. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Než přistoupíme k dalšímu návrhu, musím požádat skrutátorky, aby v tomto okamžiku, poté, co další 4 poslanci opustili sněmovnu, zjistily aktuální počet poslanců v sněmovně. 104. Děkuji. Prosím tedy o přednesení dalšího návrhu.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Budinský stáhl své návrhy s tím, že pozměnil návrh původní na znění - ze společné zprávy vypustit v čl. II bod 6 §3 odst. 1 slova "rozvoj techniky a technologií", tzn. prakticky ponechat dle původního návrhu slova "rozvoj techniky a technologií". Je to jasné, jak jsem to řekla?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je to návrh na vypuštění textu ze společné zprávy čl. II bod 6 §3 odst. 1. Tento odstavec ze společné zprávy by byl vypuštěn v případě přijetí návrhu pana kolegy Budinského.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 85. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Gross navrhl v článku jedna odst. 4 písmeno a) bod dvě, za text "ve věcech vědní politiky" doplnit následující: čárku a "správu a řešení problematiky bývalého SSM".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 5.

Kdo je proti? (Hlasuje se). 44.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Motyčka navrhl, aby v článku 1, odst. 1 písmeno a) se vypustila slova "dopravy a spojů". Dále vypustit tato slova všude, kde je v názvu zákona uváděn název ministerstvo hospodářství, dopravy a spojů. Nový název by tedy zněl "ministerstvo hospodářství".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 98.

Kdo je proti tomuto návrhu? (Hlasuje se). Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Motyčka navrhl ještě dále usnesení pro Českou národní radu. Domnívám se, že toto bude až na pořadu jednání o hlasování o tomto návrhu zákona. (Předsedající: ano).

Pan poslanec Petržílek navrhl změnu, aby v článku jedna odst. 4, písmeno a) došlo k té změně, že do čtvrtého řádku za slova "radioaktivních surovin a megnezitů" bylo vloženo "využívání nerostného bohatství". Dále aby v článku dvě, bod šest, u § 3, odst. 1 byla na čtvrtém a pátém řádku vypuštěna slova "využívání nerostného bohatství".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Toto bychom měli pojmout jako jeden návrh. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se) 5.

Kdo je proti? (Hlasuje se) 34.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslankyně Milena Kolářová: Dále pan poslanec Petržílek navrhl, aby v článku dvě, bod třináct, § 13 došlo k úpravě celého tohoto paragrafu. Druhá část věty by byla nahrazena novým zněním textu: "státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, dobývání nerostných surovin, využívání nerostného bohatství" s tím, že se vypouští původní konec této věty.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 12.

Kdo je proti? (Hlasuje se). 28. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Dále pan poslanec Effenberger navrhl změnu v článku jedna odst. 4, písmeno i) - zde bych chtěla podotknout, že se jedná o návrh na vypuštění. Vzhledem k tomu, že jsme však již hlasovali o návrhu pana poslance Seifera, který byl shodný, a tento návrh nebyl přijat, domnívám se, že není třeba o tomto návrhu dále hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, tím se stává tento návrh bezpředmětný. Prosím o další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Koronthály svůj návrh stáhl.

Pan poslanec Mach navrhuje, aby byla akceptována připomínka společného zemědělského výboru, která nebyla zařazena do společné zprávy s tím, že navrhuje k této připomínce změnu. Přečetla bych její znění: Jedná se o § 15 odst. 1:

"Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství a potravinářský průmysl, zemědělské a lesnické školství a výzkum, pro hospodářské řízení lesů, pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví České republiky, pro myslivost a rybářství s výjimkou územních národních parků a ochrany zemědělského půdního fondu". Z původního návrhu zemědělského výboru se vypouští slova "tvorbu kulturní krajiny a obnovu venkova".

V této souvislosti bych chtěla připomenout ještě návrh pana poslance Hurty, který vznesl prakticky stejný návrh s tím, že nenavrhuje vypustit slova "tvorbu kulturní krajiny a obnovu venkova".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento návrh pana poslance Macha, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 18.

Kdo je proti? 24.

Kdo se zdržel hlasování? 59.

Je zde někdo, kdo nehlasoval?

(Nikdo se nehlásil).

Součet říká, že je nás 101. Abychom nebyli napadeni, prosím o zkontrolování počtu poslanců. Je nás 102, včetně 4 ministrů poslanců. Můžeme tedy pokračovat v hlasování.

Poslankyně Milena Kolářová: V návrhu pana poslance Macha byly dvě připomínky zemědělského výboru. Nerada bych vypustila jednu z připomínek, která se týká článku 1, odstavec 7, § 26 b) vypustit slova "veřejnou správu".

(Poznámka poslance Macha: O tuto připomínku se nejedná.)

Je to v pořádku. Kromě toho jsme neschválili vypuštění 7, o tom nemůžeme hlasovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Můžeme přistoupit k dalšímu hlasování.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Žižka navrhl, abych v článku 2, bod 17, v § 19, na poslední řádku na stránce 10 za text: "Pro ochranu nerostného bohatství - vložit nový text: Pro ochranu horninového prostředí." Dále pokračovat větou "pro ekologický dohled."

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Omlouvám se, je zde kolem mne rušno a nerozuměl jsem vám.

Poslankyně Milena Kolářová: Zopakuji to, článek 2, bod 17, § 19 odstavec 2, který v původní podobě zní: Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro vodní a lesní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu nerostného bohatství - za toto navrhuje pan poslanec vložit text: pro ochranu horninového prostředí - a dále pokračovat v původním textu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 1.

Kdo je proti? 22.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslankyně Milena Kolářová: Pan poslanec Dobal navrhl vypustit článek 1, odstavec 4, bod e). Jedná se o učňovské školství. Bylo to už řešeno, nebudeme o tom hlasovat.

Návrh pana poslance Hurta je totožný s návrhem poslance Macha, je to vyřešeno.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pokud se pamatuji, v návrzích pana poslance Šumana a Payna nezazněly pozměňovací návrhy.

Můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s návrhem zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR podle sněmovního tisku 23 ve znění společné správy výborů ČNR podle sněmovního tisku 41, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 1.

Kdo nehlasoval? 2.

Celkový počet přítomných poslanců činil 102. Konstatuji, že jsme schválili vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy včetně přijatých pozměňovacích návrhů.

O slovo se hlásí místopředseda vlády ČR pan Jan Kalvoda.

Místopředseda vlády Jan Kalvoda: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, nemyslím to až tak formálně, ale přesto chci této sněmovně poděkovat za schválení tohoto návrhu zákona. Děkuji těm, kteří hlasovali pro, i těm, kteří hlasovali proti a i těm, kteří nestačili opustit sál včas.

Děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády ČR Janu Kalvodovi. Dovolte, abych konstatoval, že je na nás, abychom se vyrovnali ještě s návrhem usnesení, který vyplynul z rozpravy. Prosím paní poslankyni Kolářovou, aby ještě přednesla návrh usnesení, jak jej formuloval pan poslanec Motyčka.

Poslankyně Milena Kolářová: ČNR doporučuje vládě ČR předložit ČNR do jednoho měsíce návrh zákona na zřízení ministerstva obrany a ministerstva dopravy ČR.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Prosím paní poslankyni, aby zaujala místo navrhovatelů. Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Kdo je pro přijetí usnesení tak jak bylo právě formulováno, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti? Nikdo.

Toto usnesení bylo schváleno.

Dámy a pánové, nyní přistoupíme k bodu programu, který byl původně označen jako bod č. 8, což jsou interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR. Než dám slovo přihlášeným poslancům, chci upozornit členy vlády, že pokud si bude právě některý z nich odpovědět na interpelace, bude mít příležitost v dalším bodě. Zatím jsem nezaznamenal žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, přesto, že jsem byl informován některými kolegyněmi a kolegy, že se hodlají přihlásit o slovo. Ptám se ještě jednou, kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a tím jsme vlastně uzavřeli... pan poslanec Šoler, pozdě, ale přece, se přihlásil do rozpravy. Dávám mu s mírným porušením procedury slovo.

Poslanec Jiří Šoler: Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážené předsednictvo, chtěl bych přednést na základě § 91 jednacího řádu připomínku pro generální prokuraturu. Vážený pane prokurátore, na základě § 92 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR žádám o informaci o postupu prokuratury ve věci mého trestního oznámení proti neznámému pachateli, viz přiložená kopie, ze dne 22. ledna 1992, podaného obvodní prokuratuře v Praze 5, ve věci genocidy obyvatel městské části Praha-Zbraslav, v souhlasu s čl. II odst. c) zákona 32/1955 Sb., tj. mezinárodní úmluvy o zabránění a potrestání zločinů genocidia uzavřená dne 8. prosince 1948. Obvodní prokuratura mi dopisem z 21. února 1992, pod zn. 509/92 - 3 sděluje, že moje oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, podle § 259 trestního zákona postupuje městské prokuratuře v Praze k další realizaci. Odtud jsem byl dopisem z 3. března 1992 pozván na osobní jednání na 10. března 1992, kde mi soudruh doktor Václav Nečada vysvětlil, jak řešil obdobné případy v době komunistické totality, a jak se situace změnila nyní, za totality postkomunistické. Nakonec mi laskavě naznačil, že v obou obdobích lidi rovnou nevěšeli, a že jsem se svým podáním ničeho tak strašného nedopustil. Podle čl. IV. citovaného zákona podléhají sice fyzické osoby trestu bez ohledu na to, jedná-li se o ústavní odpovědné činitele, veřejné úředníky, nebo osoby soukromé, ale zákon má patrně na mysli, osoby páchající genocidium, ne postižené, nebo stěžovatele.

Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 53/1974 Sb., patří genocidium do kategorie nepromlčitelných zločinů proti lidskosti, očekával bych, že prokuratura bude celé záležitosti věnovat více pozornosti, a že ve věci dojde k určitému vývoji, viníci budou odsouzeni a potrestání a zejména dojde ke zlepšení celkové situace. Ve skutečnosti se v té věci neděje nic, zřejmě je nutno řešit spíše těžké zločiny, jako je urážka hlavy státu, zatímco zločiny proti lidskosti jsou nevýznamnou prkotinou. Proto očekávám vaši zprávu co nejdříve. Patřím též mezi lidi postižené stavem zdravotnictví na Zbraslavi, a proto občas podléhám pocitu, že moje pozornost těmto otázkám je zejména výrazem mých osobních problémů. Potom moje iniciativa ve směru nápravy současného stavu slábne. Bezprostředně podnětem k napsání tohoto mého podání je obvinění občany na veřejném plenárním zasedání jednání místního zastupitelstva Praha-Zbraslav, že my, zvolení zástupci, pro nápravu věci nic neděláme. Ujistil jsem je sice svou snahou o nápravu u různých ústavních institucí, u prokuratury, dokonce u Rady Evropy, ale bohužel, nějaké výsledky vidět nejsou. Jako soukromník nebo člen místního zastupitelstva jsem vyčerpal, jak vyžaduje například výbor pro lidská práva Rady Evropy, téměř všechny prostředky národního práva. Jako poslanec České národní rady mám přinejmenším ještě možnost tohoto podání. Po 50 letech vlády jedné strany každý z nás očekával procitnutí spojené s vítězstvím pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Bohužel, místo očekávaného ráje, alespoň z morálního hlediska, nastala opět tvrdá realita, místo politiky politikaření a místo morálky království podnikavců a veksláků. Tvrdé probuzení pro mnohé z nás nastalo, když během svobodných voleb v červnu 1990 jsme viděli tři ústavní činitele a ovčácké atamany pod ochranou hlavy státu protahovat všemi televizními kanály bezbranného člověka, právě bojujícího po infarktu se smrtí na resuscitačním oddělení jedné pražské nemocnice. Takový útok na momentálně bezbranného člověka je aspoň z morálního hlediska zločinem proti lidskosti a to nezávisle na povaze a oprávněnosti vznesených obvinění. Ve společnosti, kde podobní lidé jsou slaveni a stavěni na nejvyšší ústavní posty, je asi něco prohnilého, přinejmenším morálka. Za takové situace jiní činitelé těžko nahlédnou, že pokud nechají utahovat opasky celou společnost s tím, že v budoucnu se taková investice vrátí, je to možná pochopitelné. Pokud nechají utahovat opasky pouze ty dole, zatímco ti nahoře si začnou rozdělovat národní majetek, je to odsouzeníhodné. Ovšem, pokud utáhnou opasky nemocným lidem a přivodějí zmrzačení nebo smrt, jedná se o genocidu. A právě prokuratuře přísluší trestat příslušné zločiny. Situace na Zbraslavi započala po jejím připojení ku Praze v roce 1974, kdy správa zdravotní péče zůstala na rozdíl od politické moci okresu Praha-západ. Situace byla horší než v okolních obcích, kde politická moc a správa zdravotnictví byly jednotné, výrazně se za 15 let zhoršila i díky likvidaci zbraslavské nemocnice. Po třech letech postkomunistické totality nám obvodní hygienická stanice Praha-západ znárodnila zbylá zařízení, takže snaha místního zastupitelstva o zlepšení situace, například výhodného zájmu pro privátní lékaře, je nemožná. Ne nadarmo, jsem před rokem u příležitosti 50 výročí otevření gheta v Terezíně připomněl tehdejší hlavě státu, že situace u nás občas připomíná poměry ve městě, které vůdce věnoval židovskému národu. Podobné velikány ovšem podobné problémy těch dole neinteresují. Jako ukázku vítězství dobra a lásky uvedu scénu, kterou mi během jednání místního zastupitelstva po mém volání o nápravě situace: Tři ovčáčtí atamani a dva zástupci místní medicíny na mně křičeli takovým způsobem, že jsem si připadal jako ve známé reportáži z Petschkova paláce, bývalého národního hrdiny. Ne, nezastrašili. Po takových momentech mám vždy jinak vzácné pochopení pro Izraelity, kteří dokázali ještě mnoho let po válce pátrat po Eichmannovi, aby ho nakonec odsoudili.

V poslední době se naše společnost často klaní německým sousedům. I já k nim občas vzhlížím, s obdivem. Můj obdiv ovšem nevyvolává zlaté tele německé marky, ani zázraky jejich ekonomiky. Jako člověk ekologického zaměření obdivuji zejména, jak si Němci s pomocí spojenců zametli před vlastním prahem. A to zejména po překonání....


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP