Středa 23. září 1992

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi za jeho závěrečné slovo. Nyní se hlásí pan ministr Piťha v rámci závěrečného slova navrhovatele. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pan místopředseda vlády Kalvoda před malou chvílí zde hovořil něco na téma kultivace. Domnívám se, že k tomuto tématu by mělo co říci i naše chování v rámci dodržování zákona o jednacím řádu ČNR. Mám zato, že je jednoznačným zvykem vykládat § 23 zákona o jednacím řádu tak, že za navrhovatele hovoří jeden. Pokud v tomto případě došlo k jinému postupu, ať bude vykládán jakkoli, je fakt zcela jednoznačně takový, že vystoupením několika členů vlády došlo k obnovení rozpravy. Pokud budeme jednat jinak, pokud tento fakt nevezmeme na vědomí, tak bych prosil pana místopředsedu vlády, aby se o kultivaci našeho jednání zajímal daleko více. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Jsem si vědom toho, že vystoupením člena vlády je otevřena rozprava automaticky, samozřejmě. V této situaci, ale to bych opakoval to, co říkal místopředseda Kalvoda. Návrh horizontálního přesunu kompetencí se týká několika ministerstev v rámci české vlády. Z toho důvodu se domnívám, že by mělo zcela logiku to, aby se vyjádřili jménem navrhovatele i členové vlády, kterých se to nejvíce týká, ale rozhodně bych to nebral jako porušení zákona o Jednacím řádu. Jistě, opět se dostávám do situace, kdy konstatuji, že jsem rád, že nejsem právník, ale co právník, to názor, § 23, který jste pane kolego citoval, dovoluje několik různých výkladů. Já bych rozhodně nerad, aby toto bylo bráno jako tendence zablokovat rozpravu jako takovou, ovšem je pravda, že včera se měli možnost všichni vyjádřit a nakonec rozprava byla uzavřena. To je v rámci toho, abychom dospěli ke schválení nebo odmítnutí zákona jako celku, docela běžný postup. I zde byla určitá časová prodleva nebo časový prostor na to, aby bylo možno kvalitně zpracovat jednotlivé pozměňovací návrhy a připravit závěrečná slova. Otevřeme-li znovu rozpravu, můžeme pokračovat ještě v několika kruzích podobného typu, to je asi můj komentář k tomu, co zde nastalo. Nicméně, hlásil se pan ministr Piťha, vzdává se svého slova. Kolega Budinský se hlásí o slovo, jako členovi předsednictva jsem povinen mu slovo udělit neprodleně. Prosím.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, já nechci v žádném případě otevřít rozpravu. Pouze proto, že soudím, že už dáte hlasovat, chci stáhnout některé své návrhy, na což mám právo. Vzhledem k tomu, že už je rozprava uzavřena, sněmovna, Český sněm, rozhodne o jejich stažení hlasováním. Přesto si myslím, že v návaznosti na závěrečné slovo předkladatele bude racionální, když některé své návrhy stáhnu a tím způsobem zjednoduším celé projednávání.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dáte návrh na stažení, přesně řečeno.

Poslanec Vladimír Budinský: Ano, dávám návrh, aby byly staženy tři z mých návrhů, s výjimkou toho, aby nedošlo k vypuštění slov "rozvoj techniky a technologií" v čl. 2 bod 6 § 3 odst. 1.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění. Zazněl zde návrh na stažení pozměňovacích návrhů vyjma právě citovaného. O tom musíme rozhodnout ve smyslu Jednacího řádu hlasováním.

Já se ptám, kdo je pro akceptování návrhu navrhovatele, ať zvedne ruku. S faktickou se hlásí paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: /z místa/ Já prosím o specifikaci. O stažení, kterých návrhů přesně jde?

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že po mém vystoupení nebyl na místě rozbor situace nevedoucí k žádnému výkladu, ale jednoznačný výklad zákona o jednacím řádu a konstatování, byl-li můj názor, že rozprava byla otevřena správný či nebyl. To je povinností předsedajícího. Pokud rozprava nebude obnovena, nepovažuji obstrukci za správný způsob jednání, ale pokud většina hodlá znásilňovat demokratická práva, pak musím přijmout obstrukci jako jedině možný způsob postupu a opustím zasedací síň, následuje příkladu ostatních, kteří tak již učinili v domnění, že demokratická práva menšiny poslaneckého sboru byla znásilněna. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já si dovolím zareagovat jako předsedající, i když můj názor se poněkud liší. Nicméně abych mluvil jasně, že je povinností předsedajícího, dávat v průběhu schůze jasný právní výklad jednotlivých paragrafů zákona. Nicméně, moje vystoupení, pokud nebylo jasné - já jsem tím vystoupením chtěl říci, že se domnívám, že v tomto specifickém případě bylo možno považovat vystoupení dvou členů vlády za vystoupení navrhovatele. To bylo vyjádření mého osobního názoru jako předsedajícího a jako poslance. Nyní, abych pokračoval v konstatování toho, co zde nastalo. Nyní vystoupil člen předsednictva v souladu s jednacím řádem. Tomu mám povinnost dát slovo, kdykoli o to požádá, stejně tak, jako členovi vlády a vystoupit s návrhem na stažení svých pozměňovacích návrhů s výjimkou jednoho. To je také v souladu s jednacím řádem, kdyby tak učinil v rozpravě nemáme o čem hlasovat. Když tak učinil po skončení rozpravy, je naší povinností o tom, zda sněmovna akceptuje nebo neakceptuje tento návrh, rozhodnout hlasováním. Ale vy jste si, pane kolego, nevšímal tohoto prvku našeho jednání, nebo tohoto kroku našeho jednání, ale vy hovoříte neustále o výkladu § 23. Já bych si dovolil v tomto okamžiku, protože jsem nalezl v jednotlivých formulacích, které se zde objevily, a které se týkaly jednotlivých návrhů, pana kolegy Budinského, jsem nalezl přece jen určitý rozpor a tak, jak jsem si prostudoval stenozáznam, tak se obávám, že je trochu v rozporu to, jak pan kolega Budinský myslel ten svůj návrh s tím, jak se mu ho podařilo formulovat. Neboť, jeho, v pořadí druhý podaný návrh, směřuje k čl. II bod 6 § 3 odst. 1. Já vás registruji, pane kolego, přesto bych se pokusil dokončit myšlenku, resp., protože si myslím, že je v ní nová informace, kterou jsme zatím neprobírali. Přesná citace toho návrhu vlastně říká, vzhledem k tomu, že se v něm opakují slova "společná zpráva" a vzhledem k tomu, že zní v čl. 2 bod 6 společné zprávy § 3 navrhuji ponechat slova "rozvoj techniky a technologií", tak to vlastně není pozměňovací návrh. Bylo by tomu tak, pokud by tam nebyla slova "společné zprávy". Já se domnívám, že pokud pan kolega Budinský bude chtít takto upřesnit svůj návrh, musel by i on navrhnout znovuotevření rozpravy.

Kloním se k tomuto postupu. O slovo se hlásí člen vlády pan kolega Kalvoda. Uděluji mu slovo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, moje připomínka je sice technická, ale jako člen vlády mám ve vystoupení přednost. Možná, že vzniklou situaci vyřeším a proto se o tuto přednost ucházím.

Pane místopředsedo, naprosto sdílím váš právní názor na to, že pokud vystoupí předkladatel, potom se tím neotvírá rozprava. To by totiž mohl vystoupit kdokoliv později a po závěrečném slově předkladatele by znovu byla otevřena rozprava, což by bylo nekonečné a jistě uznáte, že jako výklad jednacího řádu nemožné.

Výslovně konstatuji, že s vaším názorem na to, že rozprava otevřena nebyla, souhlasím. Nicméně od této chvíle vystupuji jako člen vlády, který požádal o slovo, čímž otevírám rozpravu.

Děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi. Ještě pro upřesnění a snad i zjednodušení zbytku schůze bych chtěl dodat, že jednací řád České národní rady, tak jak je naformulován a dosud neupraven, ukládá předsedajícímu dát slovo neprodleně hned v několika případech. Jestliže tyto případy nastanou najednou, nezbývá mi než nějakým způsobem respektovat buď pořadí toho, jak se jednotlivci hlásili, nebo se pro nějaké pořadí rozhodnout.

Tolik na vysvětlenou těm, kteří mě upozorňovali na to, abych neprodleně udělil slovo k technické situaci, kdy žádal o slovo člen vlády.

Nyní je otevřena rozprava. Znovu dávám slovo panu kolegovi Budínskému, aby mohl precizovat svůj návrh.

Poslanec Vladimír Budinský: V rámci otevřené rozpravy stahuji všechny své návrhy, které jsem přednesl včera, a vznáším návrh na vypuštění vypuštění ze společné zprávy v pasáži 2 čl. 2 bod 6 § 3 odst. 1. Navrhuji vypustit vypuštění slov "rozvoj techniky a technologií" a ponechat slova "rozvoj techniky a technologií" v čl. 2, bod 3 § 1.

Takto jsem svůj návrh mínil včera a omlouvám se za to, že jsem ho formuloval nedbale.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Abychom předešli jakýmkoli dalším nedorozuměním, chtěl bych říci, že vždy když se navrhuje vypustit vypuštění mohou vzniknout zmatky. Návrh bych formuloval zjednodušeně, protože tisk 41 - společnou zprávu máme před sebou. Návrh pana kolegy Budinského de fakto znamená, že druhý odstavec od spodu na první stránce společné zprávy navrhuje vypustit. Jde o text článku II. bod 6 § 3 odst. 1, podtrženo, pod ním vypustit slova "rozvoj techniky a technologií". Tento text by v případě přijetí návrhu pana kolegy Budinského ze společné zprávy zmizel.

Takto rozumím obsahu jeho návrhu. Možná, že jsem vás zdržel zbytečným opakováním, ale považoval jsem za vhodné návrh ještě jednou zjednodušeně upřesnit.

Do rozpravy se hlásí dále pan poslanec Hirš, kterému dávám slovo.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády!

Při svém prvním vystoupení jsem prohlásil před touto sněmovnou, že jsem přesvědčen, že tento zákon je velice potřebný, velice důležitý a že je velice nutné, abychom tento zákon v co nejkratší době přijali.

Vždy ale budu dbát na to, aby zákony, které přijímáme, byly kvalitní, splňovaly svůj účel. Množství připomínek, kterých bylo víc jak 20 mě přesvědčilo o tom, že tento zákon není dotažen do konce.

Jsem přesvědčen o tom, že když tento zákon vrátíme vládě k dopracování s tím, aby tyto připomínky zapracovala, bude to zákon vyvážený, takto by tomu tak nebylo, a jsem také přesvědčen o tom, že nám všem jde o to, aby tento legislativní proces, který jsme zde zahájili, byl kvalitnější než ten, který byl v minulém volebním období.

Navrhuji proto, abychom se dále tímto zákonem nezabývali, vrátili ho vládě k dopracování. Za sebe prohlašuji, že je mi naprosto jedno, zda návrh zákona podá ODS, vláda, nebo LSU. Pokud to bude zákon dobrý, zvednu pro něj ruku. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi. V souvislosti s jednacím řádem jsem opět ve složité situaci, nicméně jde o procedurální návrh, o kterém je mou povinností dát hlasovat bez rozpravy. Pouze navrhovatel procedurálního návrhu má právo návrh odůvodnit, což se stalo.

Dávám proto hlasovat.

Kdo je pro, aby byl tento vládní návrh stažen z programu, ať zvedne ruku. 23.

Kdo je proti? 83.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, aby se slova ujal další přihlášený do rozpravy. Je jím pan poslanec Koronthály, kterému uděluji slovo. Připraví se pan poslanec Payne.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan kolega Budinský upřesnil a upravil své pozměňovací návrhy, považuji své předchozí pozměňovací návrhy za bezpředmětné a tudíž je oba stahuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Koronthálymu. O slovo se hlásí pan poslanec Payne, připraví se pan poslanec Wágner.

Poslanec Jiří Payne: Především bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Kalvodovi za vysvětlení, kdo se bude věnovat v rámci koncepce přípravy právního řádu odpovědnosti za soulad našich zákonů s předpisy mezinárodního práva evropského společenství. Tato odpověď mě uspokojuje a jsem rád, že je možné se k této záležitosti ještě vyjádřit.

Dále se mu omlouvám za tón, kterým jsem připomínky přednesl a za který jsem byl velmi kritizován.

Konečně jsem chtěl říci, že kompetence úřadu pro legislativu nebyla předmětem dotazu, pouze jsem neměl jistotu, kde je rozhraní mezi jednotlivými resorty. V té souvislosti jsem nežádal o odpověď, odpověď byla podána navíc, nicméně za ni děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Dále prosím, aby se slova ujal pan poslanec Wágner. Žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy nemám.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve mám povinnost poděkovat panu místopředsedovi vlády Kalvodovi, že umožnil, aby se tato rozprava obnovila, aniž by Česká národní rada musela rozhodovat.

Rozumím jeho gestu dobře, ale nemohu ho přijmout, aniž bych pomlčel. Pokud je mi známo, v minulém funkčním období byl v České národní radě právě pan doktor Kalvoda mužem odpovědným za právní agendu a je vadou práce v minulém funkčním období, že zákon o jednacím řádu je takový, jaký je.

Domnívám se, že je nejvyšší čas, abychom tento starý zákon brzy novelizovali, aby k podobným trapnostem, k jaké došlo dnes, a potom také v uvozovkách k velké velkomyslnosti pana místopředsedy vlády nemuselo v tomto smyslu docházet.

Tolik na okraj věci o které by nejlépe bylo příště nemluvit.

A nyní bych poprosil, aby na základě onoho zákona o Jednacím řádu, a to ustanovení, která dovolují jistý procedurální postup, jsem mohl navrhnout zvláštní hlasování o některých součástech tohoto návrhu zákona.

Doporučuji, aby v bodu uvedeném v § 3 bylo zvláště hlasováno o: profesní příprava učňů na povolání, pro územní plánování a stavební řád a dále navrhuji, aby bylo zvláště hlasováno o § 28 a) a § 28 b).

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wágnerovi. Tady zřejmě budeme muset zkonzultovat potom své povědomí o tom, co vše padlo včera v rozpravě, protože se domnívám, že zde padly pozměňovací návrhy, které se týkaly jednotlivých písmen, která vy jste nyní jmenoval. To znamená v rámci rozhodování o pozměňovacích návrzích se bude o tomto hlasovat. Rád bych si vyjasnil, jak jste mínil přesně svůj procedurální návrh. Na závěr samozřejmě budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové na výzvu pana předsedajícího upřesňuji, že používám ustanovení zákona o Jednacím řádu § 26 odst. 1, cituji: "Na návrh poslance se může o jednotlivých částech hlasovat odděleně. Jestliže se při odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu jako o celku."

Odstavec 3 k tomu říká: "O návrzích týkajících se způsobu projednávání, se hlasuje před projednáním věci."

Nepředložil jsem pozměňovací návrh, předložil jsem formální návrh o způsobu hlasování. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, tomu jsem rozuměl. Jenom že o jedné věci je možno hlasováním rozhodovat pouze jednou v souladu s Jednacím řádem. Takže budeme-li hlasovat o pozměňovacím návrhu, který už zde zazněl, který se týká vypuštění nebo nevypuštění jednoho paragrafu nebo písmene, nemůžeme - domnívám se - hlasovat ještě jednou zvlášť o tomto paragrafu nebo písmenu, o kterém jsme už rozhodli hlasováním. Ale zaznamenal jsem tento procedurální návrh.

Prosím, kdo se dále hlásí do diskuse? Prosím pan poslanec Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, zákon, který se zde snažíme novelizovat, je z roku 1969. V době socialistické rozvinuté společnosti plně vyhovoval a bylo ho nutno upravit pouze dvakrát. V současné době, po roce 1989, byl novelizován už osmnáctkrát. Tato vláda, když se poprvé pokusila uspořádat své kompetence podle toho, jak by jí to vyhovovalo, opozice se snaží co největší silou jí zabránit v tom, aby mohla fungovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Prosím Vás, pokuste se dát vládě prostor, aby mohla vládnout!

Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Pan místopředseda Kalvoda se hlásí o slovo, zřejmě se svou vzpomínkou na minulé fungování.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, netušil jsem, že při projednávání jednoho zákona tohoto druhu budou několikrát připomínány moje osobní kvality, zásluhy, případně viny nebo odpovědnosti. Musím se to asi učit, vstříc parlamentu, je to užitečná vlastnost člena vlády. Proto to plně respektuji. Mimochodem - vystupuji v rozpravě jako poslanec, nikoliv jako člen vlády.

Chtěl bych rozpravu obohatit jedním tvrzením, že totiž nevím, jak si vyložit tvrzení pana poslance Wágnera, že v minulém volebním období jsem byl odpovědný za právní agendu ČNR. Má-li tím pan poslanec na mysli to, že jsem byl asi polovinu funkčního období předsedou ústavně právního výboru, tak v tomto rozsahu prosím, ale jinak bych tu odpovědnost nechtěl přenášet na jiného člena této vlády, který mě potom ve funkci vystřídá, ale v každém případě otázka Jedancího řádu je otázka přijetí zákona, to nemůže žádný právní referent ČNR změnit nebo opravit, protože je to otázka zákona o Jednacím řádu.

Takže se nechci vyvlíkat ze svých odpovědností, bude to ještě mnohokrát předmětem jednání, ale v tomto případě se přeci jenom necítím..., budu se asi muset i dál obejít bez pochvaly ze strany opoziční levice.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kalvodovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Wágner.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že jsme se pokusili už v předcházející rozpravě včera - to jest opozice, pokud nás koalice oslovuje jako jeden celek, tak tedy opozice - dát najevo, že vnímá problém jako problém vážný, že přiznává právo vládě, aby předložila své řešení a přiznává jí dokonce nárok uspořádat věci tak, aby byla sto co nejlépe dostát povinnostem, které má. Nicméně místo zlehčování, jehož jsme byli svědky v přecházejících dvou vystoupeních jednoho člena poslanecké sněmovny a druhého člena sněmovny a navíc místopředsedy vlády vůči opozici, by bylo namístě přiznat, a to naprosto jasně a otevřeně, že není jediné řešení např. ve věci vytvořit ministerstvo v kombinaci např. hospodářství, dopravy a spojů, že to může být docela dobře hospodářství a obchod a možná lépe, že je to prostě problém kontroverzní. A nechci vám říci nic víc, než že jsme připraveni jednat o problémech, ale nejsme připraveni poslouchat nadávky, nejsme připraveni poslouchat impertinence, nejsme připraveni poslouchat zlehčování a já za sebe nemohu říci nic jiného, než že pokud takto rozprava posledními dvěma vystupujícími byla započata, nemohu udělat nic jiného, než následovat své kolegy a opustit jednací síň.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wágnerovi. O slovo se hlásí pan ministr Dyba.

Kdyby zde byl pan kolega Wágner, pak bych se pokusil komentovat jednou větou. Pokud by byl snad v doslechu mikrofonu, tak jak jsem já to vnímal, tak místopředseda vlády se ohradil proti tomu, že zde nebyl zodpovědný za právní agendu, což je pravda; byl jedním ze dvou set poslanců. Všechno ostatní jsem já jako předsedající nevnímal nijak překračující rámec běžného parlamentního jednání. Proto jsem nevolal žádného člena parlamentu k pořádku. Je možno prostudovat stenozáznam.

Prosím, pane ministře.

Ministr pro hospodářský rozvoj ČR Karel Dyba: Děkuji. Pane místopředsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, mrzí mne, že pan poslanec Wágner právě odešel, možná proto, že jsem si vzal slovo, protože jsem nic jiného tady neřekl. Jestliže jste mě slyšeli, tak jsem hovořil o tom, že skutečně jsou variantní řešení a ti z vás, kteří mě slyšeli na výborech a jmenovitě pan poslanec Wágner, ode mě mnohokrát slyšeli, že jsou skutečně variantní řešení těchto věcí. Nechávám stranou hrátky, ke kterým zde dochází a chci se znovu vrátit k meritu věci.

To, po čem volá poslanec Wágner, to na všech klubech, na kterých jsem byl, a na všech výborech, na kterých jsem byl, a konec konců tady - kdo dobře poslouchal - to z mých úst slyšel. A nic jiného a po ničem jiném jsem nevolal, než po tom, co pan poslanec Vágner nám přiznává jako právo, to znamená, že vláda pro to, aby skutečně mohla dobře rozhodovat, musí si určitým způsobem kompetence upravit a ze všech možných variantních řešení zvolila z těch či oněch důvodů, to či ono, co bylo zvoleno a je zde předloženo.

Proto mne mrzí, že dochází k tomu, k čemu tady dochází. Prosím, aby pan poslanec Wágner potvrdil to, zda to, co jsem teď řekl, je pravda nebo ne. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dybovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy - písemné přihlášky nemám. Nikdo, rozpravu tedy končím.

Nyní se zeptám zástupce navrhovatele, zda si přeje znovu vystoupit? (Mpř vlády ČR Kalvoda: nikoli.) Nepřeje.

Chci se tedy zeptat paní zpravodajky, paní poslankyně Kolářové, zda můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování o pozměňovacích návrzích, vzhledem k tomu, že zazněl vlastně jen jeden procedurální návrh v rozpravě, v nové části rozpravy, který se týkal tří pasáží zákona, tedy zjednodušeně řečeno - profesní přípravy, potom pasáže 28a a 28b.

Rád bych se vyhnul té chybě, abychom dávali hlasovat o jedné věci dvakrát.

Nicméně pan poslanec Vágner formuloval svůj návrh jako procedurální návrh a žádal, abychom o něm rozhodli před projednáváním věci. Chystám se tedy - ještě než vám, paní zpravodajko, dám slovo - zeptat se, kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Vágnera. Kdo je pro, ať prosím zvedne ruku! - 3. Děkuji.

Kdo je proti? 53.

Tento návrh nebyl přijat.

A nyní předávám slovo paní poslankyni Kolářové, abychom přistoupili k závěrečnému hlasování.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě, kterou jsme vedli k tomuto návrhu zákona, vystoupilo včera 16 poslanců a bylo vzneseno celkem 24 pozměňovacích návrhů. Některé z těchto návrhů jsou totožné, nebo se v některých bodech překrývají, na to bych chtěla upozornit.

Při dnešní rozpravě prakticky žádný nový návrh nepadl, byl vznesen pouze procedurální návrh a staženy dva návrhy pana poslance Budinského a pana poslance Koronthályho.

Doporučuji tedy, abychom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a to v pořadí, v jakém byly vzneseny.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Prosím skrutátorky, aby zkontrolovaly počet poslanců přítomných ve sněmovně, než přistoupíme k hlasování.

Dále mi dovolte, abych konstatoval, že bylo vyhověno návrhu na znovuotevření rozpravy, ale jest-li hrozba obstrukcí měla být formulována tak, že pokud nebudou přijaty všechny vaše návrhy, pak že opustíte sněmovnu, to jsme si poněkud nerozuměli. To už není nerespektování parlamentní demokracie, naopak.

Pan poslanec Motyčka se hlásí s procedurálním návrhem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP