Středa 15. července 1992

Začátek schůze České národní rady

15. července v 10.45 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji jednání pléna ČNR a srdečně vás na dnešním jednání vítám. Vítám také zástupce vlády ČR.

Včera jsme na návrh pana kolegy Payna schválili rozšíření původního programu schůze o bod, který se týká usnesení ČNR ke zřízení dočasné komise předsednictva ČNR pro jednání se SNR. Pro vaši informaci je v tomto okamžiku prezentováno 165 poslanců ČNR.

Pan kolega Payne včera přednesl návrh usnesení k němuž byla zahájena rozprava a posléze bylo jednání přerušeno do dnešních dopoledních hodin s tím, že ve vzniklém časovém prostoru bude provedeno jednání poslaneckých klubů.

Vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy zazněly pochybnosti o tom, co vlastně bylo navrženo jako bod jednání, ocituji nyní ze stenografického záznamu.

"Žádám proto ČNR o rozšíření programu této schůze o bod, který by se týkal usnesení ČNR ke zřízení dočasné komise předsednictva pro jednání se SNR." - To pro vysvětlení těm kolegům, kteří měli pochybnosti o tom, jak přesně byl formulován návrh názvu tohoto bodu z úst pana kolegy Payna.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Chtěl bych se zeptat zástupců poslaneckých klubů zda si přejí vystoupit s klubovými stanovisky. - (Projevy souhlasu.)

Prosím tedy pana kolegu Hrazdíru. Využiji ještě několika vteřin, než pan kolega dojde k řečništi, k tomu, abych požádal Kancelář ČNR, aby vyslala signály ke klubům, které se ještě nedostavily k jednání. Jak ale vidím, zdá se, že už to nebude potřeba.

Omlouvám se, pane kolego, máte slovo.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Klub levého bloku je pro vytvoření komise na principu poměrného zastoupení pro jednání se SNR. Vzhledem k tomu, že navržené usnesení předjímá postup a limituje komisi v situaci, kdy není známo stanovisko slovenské strany, klub Levého bloku navrhuje upravit navržené usnesení takto:

Vypustit preambuli, vypustit čl. I, čl. II, označit jako čl. I v tomto znění: "ČNR navrhuje předsednictvu ČNR, aby zřídilo podle § 33 jednacího řádu ČNR a na principu poměrného zastoupení dočasnou komisi pro jednání se SNR o státoprávním uspořádání ČSFR."

Čl. III. označit jako čl. II.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Hrazdírovi. Chci se zeptat pana kolegy Payna, zda stačil zachytit tyto konkrétní pozměňovací návrhy. - Přesto bych požádal o kontrolu, snažil jsem se si to zachytit také.

Jde tedy o vypuštění preambule, o vypuštění bodu I. nebudu uvádět přečíslování, která vyplývají z logiky věci -, a v textu bodu II. za čárkou ve třetí řádce změnit na... "o státoprávním uspořádání ČSFR".

Prosím jako dalšího pana poslance Hirše, který se přihlásil písemně do rozpravy. Dávám mu slovo - je to poslední písemná přihláška do rozpravy, kterou jsem obdržel.

Poslanec ČNR Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, Klub LSU vítá iniciativu kolegy Payna a doporučuje provést pouze některé úpravy v textu.

Především v části I. odst. 2/ vám doporučujeme doplnit větu, která začíná formulací "S ohledem na možnou eskalaci nežádoucích emocí...", dále pokračuje "národnostních rozmíšek, poškozování ekonomických a jiných zájmů našich obyvatel", slovy "a zachování společného státu, včetně ztráty mezinárodní prestiže".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, je to návrh na doplnění textu za slovo "obyvatel"?

Poslanec ČNR Pavel Hirš: Ano. Dále k větě "Česká národní rada vyzývá Slovenskou národní radu..., aby řešení byla přijata nejpozději do 30. září" se domnívám ve shodě s přesvědčením poslanců našeho Klubu, že tato komise není kompetentní, aby přijala řešení, ale návrh řešení. Doporučuji proto doplnit slovo "návrh" řešení. Řešení budeme přijímat tady jako Česká národní rada.

Dále doporučuji vypustit poslední větu, protože Programové prohlášení federální vlády ještě nebylo přijato a my nemůžeme předbíhat vývoj situace.

V části II. mně chybí cíl. Něco ustavujeme, ale nemáme cíl. Doporučuji proto za slovo "usnesení" doplnit "a připravila návrh státoprávního uspořádání". Jde o stanovení cíle, abychom věděli, k čemu komisi ustavujeme.

Liberálně sociální unie jinak tento návrh podporuje.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Hiršovi. Dále se písemně přihlásil pan poslanec Vik, kterému předávám slovo. Připraví se pan poslanec Bílý.

Poslanec ČNR Jan Vik: Pane předsedo, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Klub SPR-RSČ navrhuje, aby bod č. I zněl: "Česká národní rada vyzývá Slovenskou národní radu, aby zahájila jednání o státoprávním uspořádání. Česká národní rada se zároveň obrací na Federální shromáždění, aby projednalo řešení státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky". Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, žádám další do diskuse přihlášené, aby předávali panu kolegovi Paynovi svá konkrétní pozměňovací návrhy písemně. Děkuji.

Slovo má pan poslanec Bílý, připraví se pan poslanec Svoboda Tomáš.

Poslanec ČNR Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegové a kolegyně, mám za úkol přednést jménem Klubu HSD-SMS pozměňovací návrh k usnesení, které zde bylo předloženo včera.

Abych předeslal, vítáme iniciativu, která má zachovat společný stát, jsme pro ustavení komise, návrh usnesení bychom navrhovali pozměnit v těchto bodech: - v čl. I. odst. 2/ navrhujeme místo "přijato nejpozději do 30. září 1992" formulaci "předložit návrh"; - podobně jako Klub LSU navrhujeme vypustit poslední větu, protože je zmatečná; - navrhujeme, aby se o celém usnesení hlasovalo odděleně.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Poslední návrh je procedurální. Pane kolego, máte na mysli, aby se o celém usnesení hlasovalo odděleně, tzn. po jednotlivých bodech, případně odstavcích? (Ano.)

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Aby nedošlo opět k tahanicím jako včera - po částech římských nebo po jednotlivých odstavcích, pane poslanče?

Poslanec Jiří Bílý: Po částech označených římskými číslovkami.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění a za pomoc kolegy Zeminy. Dál se přihlásil pan poslanec Tomáš Svoboda, kterému uděluji slovo. Je to v tomto okamžiku poslední písemná přihláška.

Poslanec Tomáš Svoboda: Vážená sněmovno, klub poslanců KDS navržené usnesení podporuje, pouze navrhuje, aby se vypustil poslední odstavec v bodě I.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Prosím, pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, klub ČSSD projednal návrh usnesení, který byl předložen. Vyjadřuje svou ochotu, zúčastnit se práce komise, pokud budou dodrženy následující podmínky.

Žádáme, aby komise ve své činnosti nebyla vymezována předem ani obsahově, ani časově. Doporučujeme, aby tam proto byly provedeny v návrhu tyto změny. Obsahovým vymezováním myslíme například to, že nelze dopředu dávat podobná prohlášení, i když se o nich bude jednat, která jsou pro slovenskou stranu buď nepřijatelná, nebo těžko přijatelná, a která by už svým způsobem určila způsob a charakter jednání. Jedná se o větu první odst. I o mezinárodní právní subjektivitě. I když uznáváme důležitost této věty, nedomníváme se, že je taktické tuto větu dopředu apriorně postavit.

Totéž se může týkat i druhé věty odst. I.

Souhlasíme s návrhy, které tady byly už podány - aby v odst. II, kde je řečeno, aby řešení bylo přijato nejpozději do 30. září, byla provedena změna, aby návrh řešení byl podán. To je to vymezování časové, které jsem měl na mysli.

Stejně doporučujeme, aby poslední věta tohoto odstavce byla škrtnuta a souhlasíme s návrhem, který zde podal zástupce Hnutí pro samosprávnou demokracii o doplnění odst. II poslední věty.

Protože návrhů zde byla celá řada, protože jsou mnohé z nich shodné nebo příbuzné, doporučuji, aby navrhovatelé zpracovali tyto návrhy, projednali je ve svém klubu. Aby byla schůze poté, kdy bude ukončena rozprava, přerušena a bylo provedeno jednání mezi kluby, to jest klub navrhovatele a ostatní kluby tak, aby další jednání bylo krátké a konstruktivní. Můj návrh směřuje skutečně k tomu, abychom tady 3 hodiny zbůhdarma nediskutovali o stejných větách, o stejném problému. Jde mi o racionalitu jednání.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Zaznamenal jsem procedurální návrh přerušit schůzi po ukončení rozpravy tak, aby byl vymezen určitý prostor pro jednání klubů.

Kdo se dál hlásí do rozpravy? Písemnou přihlášku nemám. Pan kolega Váca.

Poslanec Oldřich Váca: Pane předsedající, doporučoval bych neukončit rozpravu před jednáním klubu, při kterém může dojít k pozměňovacím návrhům, které by bylo velmi obtížné pak zaformulovat do usnesení z důvodu, že rozprava bude uzavřenu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji, byl tady, pokud bych se to pokusil reformulovat, dán návrh na přerušení jednání, ale kdy? Po skončení rozpravy bez skončení rozpravy? Ne, v tomto okamžiku? Chtěl bych jenom upozornit na to, že pak mohou být ta jednání nekonečná. Samozřejmě neuzavřená rozprava, jednání klubů, pak další pozměňovací návrhy a tak dále, a tak dále. Domnívám se, pokud by při těch jednáních mezi kluby většina klubů dospěla k názoru, že je třeba otevřít prostor pro modifikaci návrhu usnesení, pak je možno najít i cestu pro to, aby ta formulace mohla být změněna, aniž bychom měli neuzavřenou rozpravu.

Nicméně, padlo to jako procedurální návrh a já jsem povinen o něm dát hlasovat, je to návrh na přerušení schůze nyní, okamžitě, aniž bude uzavřena rozprava.

Kdo je pro to, ať zvedne ruku, tedy pro přerušení schůze v tomto okamžiku bez ukončení rozpravy. 11. Děkuji.

Kdo je proti? 58. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, já vystupuji k jednomu procedurálnímu návrhu, který zde navrhl kolega Grulich, myslím, že je to návrh velice rozumný, já bych se pokusil modifikovat jej nebo upřesnit v tom směru, možná, že právě to měl na mysli, aby se skutečně sešel klub navrhovatelů a poté, aby se setkalo politické grémium, které by mohlo dospět k určitému vyjasnění stanovisek. Možná, že by potom mohla následovat krátká informativní schůzka všech poslaneckých klubů a přistoupili bychom k hlasování. Myslím, že by to skutečně zkrátilo a ujasnilo celou koncepci projednávání tohoto dokumentu, který je bezpochyby velmi významný. Takto bych chápal to, s čím vystoupil pan kolega Grulich.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, to má svou logiku, děkuji. Pan kolega Grulich, čtu z jeho gest, s tímto souhlasí, s touto modifikací svého procedurálního návrhu.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. A nyní dám hlasovat o procedurálním návrhu, který zde zazněl.

Ještě snad, abychom si ušetřili čas, mohli bychom ho ještě před hlasováním časově precizovat. Byl by to návrh na přerušení jednání pro jednání klubů. Je 11 hodin. Já se domnívám, že v 11.45 by se mohlo sejít politické gremium a zde v hlasovací síni bychom se mohli sejít ve 13. hodin, přičemž nečlenové gremia využijí jistě racionálně té polední přestávky.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať zvedne ruku. 125. Děkuji.

Kdo je proti? 13. Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Z jednacího řádu vyplývá, že předseda ČNR svolává gremium. Po krátké konzultaci vám mohu sdělit, že gremium je svoláno na 11.45 hodin. Vzhledem k dalším organizačním záležitostem však se sejdeme zde v jednací síni ve 13.30 hodin. Děkuji.

(Přerušení schůze).

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání a zrekapituloval stav věcí. Přerušili jsme naše jednání tak, aby se mohly sejít poslanecké kluby. Jednání jsme přerušili poté, co byla ukončena rozprava, pak se sešlo politické grémium, kde zástupci jednotlivých klubů prezentovali svá stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům a k návrhům na úpravy usnesení, kterým se právě zabýváme. Nyní budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu a já bych rád, kdyby mohl pan kolega Payne zaujmout místo u mikrofonu a mohli bychom přistoupit k rozhodování hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, mohu-li se už ujmout slova, navrhoval bych, abychom v této věci využili možnosti, kterou nám dává jednací řád a abychom hlasovali o návrzích vždy k věci, která byla navržena, ke každému odstavci zvlášť a v pořadí, v jakém byly návrhy podány, jak říká jednací řád. To znamená, že bychom napřed hlasovali o všech pozměňovacích návrzích k preambuli, potom k odstavci I., II., III., protože to hlasování bude pravděpodobně přehlednější a já bych vždy upozornil na další možnosti, které byly navrženy k hlasování.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Já se domnívám, že tento návrh má logiku, budeme muset ovšem postupovat ve dvou krocích. Za prvé vyhovět jednacímu řádu a rozhodnout o procedurálním návrhu, který zde zazněl, domnívám se, že od pana kolegy Bílého, tedy, aby hlasováno bylo odděleně o jednotlivých částech usnesení. Poté bychom hlasováním rozhodli o tom, zda akceptujeme tento, vlastně procedurální návrh, jak ho formuloval pan kolega Payne. Domnívám se, že je funkční, že to má svou logiku a narážíme na určité komplikace, které nám připravuje nedokonale formulovaný jednací řád. Nyní dám hlasovat ve smyslu procedurálního návrhu, který zde zazněl o tom, abychom hlasovali posléze o jednotlivých částech usnesení odděleně.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku? 128.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat a budeme na závěr rozhodovat o jednotlivých částech usnesení odděleně.

Nyní bych dal hlasovat o návrhu tak, jak jej prezentoval pan kolega Payne.

Kdo je pro, abychom využili ustanovení jednacího řádu a seřadili pozměňovací návrhy do určitých logických bloků tak, jak se týkají jednotlivých částí usnesení. Kdo je pro to, abychom postupovali tímto způsobem, ať zvedne ruku. 145. Děkuji,

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Budeme toto své rozhodnutí respektovat.

Můžeme přistoupit k projednávání pozměňovacích návrhů, které se týkají preambule návrhu usnesení.

Poslanec Jiří Payne: K preambuli návrhu usnesení byl podán jeden jediný pozměňovací návrh a to návrh pana poslance Hrazdíry, aby celá preambule byla vypuštěna.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Návrh byl podán jménem poslaneckého klubu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 26. Děkuji.

Kdo je proti? 110. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh. Hlásí se pan poslanec Body s faktickou připomínkou.

Poslanec Ladislav Body: Žádám ještě jednou o spočítání hlasů.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je tu námitka a zpochybnění výsledků hlasování. Zeptám se ještě jednou kdo je pro a než tak učiním, chtěl bych požádat zástupce ověřovatelů ČNR, aby skrutátorkám byl v tomto případě nápomocen tak, aby nemohlo dojít k omylu. I když se domnívám, že těžko může dojít k tomu, aby se 26 změnilo na počty kolem 97. (Poslanec Ladislav Body: jde o podstatu věci.) Ano, jde o princip, jistě. Prosím o zástupce skupiny ověřovatelů, aby sekundovali skrutátorkám při opětovném hlasování.

Ptám se ještě jednou, kdo je pro návrh pana poslance Hrazdíry, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 111.

S faktickou poznámkou se hlásí kolega Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedající, žádám, aby byli zařazeni i ověřovatelé z nekoaličních stran, aby nedošlo k napadání ověřovatelů koaličních.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Budu postupovat v tomto směru - aby se tedy sešli zástupci jednotlivých stran a zvolili ze svého středu své zástupce.

Návrh tedy nebyl přijat a byl to jediný návrh, který se týkal preambule. Můžeme tedy přistoupit k pozměňovacím návrhům, které se týkají bodu I. Prosím pana poslance Payna, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Payne: Další návrh přednesl rovněž pan poslanec Hrazdíra, týkal se bodu I. Navrhl celý tento bod vypustit. V případě, že by byl přijat tento návrh, pak všechny pozměňovací návrhy, týkající se bodu I., jsou irelevantní a dále se o nich nehlasuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 32.

Domnívám se, že v tomto okamžiku můžeme poděkovat ověřovatelům.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 115.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Prosím pana poslance Payna, aby pokračoval.

Poslanec Jiří Payne: Pan poslanec Hrazdíra navrhl doplnit bod II. Podle mého názoru na základě jeho předchozího pozměňovacího návrhu není vyloučeno, abychom nadále nemohli hlasovat o jeho dalším návrhu.

K bodu I. bylo navrženo panem poslancem Hiršem za klub LSU, aby byla ve druhém odstavci doplněna slova "a zachování společného státu".

K tomu nebyla podána žádná další alternativa.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 79.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím pana poslance Payna o další návrh.

Poslanec Jiří Payne: Dále k bodu I. navrhl pan poslanec Hirš, aby v předposledním řádku druhého odstavce před slovo "řešení" bylo vloženo slovo "návrh", takže by text zněl: "Česká národní rada vyzývá Slovenskou národní radu, aby jednání o státoprávním uspořádání bylo zahájeno neprodleně tak, aby návrh řešení byl přijat nejpozději do 30. září 1992." Připomínám, že zde byly ještě předloženy další dva pozměňovací návrhy, a to klubem HSD a sociální demokracií.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Tyto návrhy jsou obsahově stejné, jde pouze o formulaci, a proto klub HSD bere svůj návrh zpět. Zástupce klubu to může navrhnout, ale o zpětvzetí musím dát hlasovat.

Poslanec Ondřej Zemina: Navrhuji přečtení textu, který má být stažen.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Prosím buď pana poslance Bílého nebo pana poslance Payne, aby tento text přečetl.

Poslanec Jiří Payne: V podstatě jde o to, aby bylo nahrazeno slovo "řešení" tak, aby text následoval... "tak, aby byl předložen návrh nejpozději do 30. září 1992." Tento návrh tedy má být stažen.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro to, aby ČNR akceptovala tento návrh na zpětvzetí uvedeného textu, nechť zvedne ruku! 140.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat, návrh pana poslance Bílého je teda stažen.

Prosím, aby pan poslanec Payne pokračoval.

Poslanec Jiří Payne: Další návrh byl návrh pana poslance Hirše - je to v pořadí tak, jak byl podán - "aby bylo zahájeno neprodleně jednání" atd.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. 147. Děkuji.

Kdo je proti? 2.

Tento návrh byl přijat. Děkuji.

Poslanec Jiří Payne: Dále pan poslanec Hirš podal návrh, který se vztahuje k bodu I., kde navrhuje vypustit poslední větu. Jde o souvislost, že ČNR vychází také z návrhu programového prohlášení vlády ČSFR. Toto navrhuje pan poslanec Hirš vypustit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je tedy pro tento návrh, ať zvedne ruku. 150. Kdo je proti? Nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím o další návrhy.

Poslanec Jiří Payne: Dále navrhuje v souvislosti s bodem I. pan poslanec Vik za svůj klub uvést v oddíle I. text "ČNR vyzývá SRN, aby bylo zahájeno jednání o státoprávním uspořádání".

V souvislosti s tím navrhuje pan poslanec Vik v třetím odstavci vypustit slovo "bezodkladně".

Mám dojem, že vzhledem k tomu, že jde o dva návrhy, mělo by se hlasovat odděleně.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o těchto dvou návrzích. Domnívám se, že není třeba je znovu číst, jistě si je všichni pamatujeme.

Kdo je pro první návrh, nechť zvedne ruku! 14.

Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku! 78.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Vika.

Poslanec Jiří Payne: Jde o návrh ve třetím odstavci vypustit slovo "bezodkladně".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! 19.

Kdo je proti? 32.

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP