Úterý 14. července 1992

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jménem klubu ODS navrhuji, aby nyní byla schůze České národní rady přerušena, aby se poslanecké kluby sešly nad návrhem usnesení v bodu II. část 1-7. S tím, že s ohledem na to, že bod 7 nebyl ještě čten, ho přečtu.

"Česká národní rada doporučuje vládě České republiky, aby neprodleně zahájila jednání se slovenskou politickou reprezentací ohledně přetvoření dnešní nefunkční federace na funkční spolkový stát."

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: O předneseném návrhu budeme hlasovat bez rozpravy, pokud nebudou technické připomínky. - Hlásí se pan poslanec Drápela.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, žádám, aby o přečteném bodu 7 bylo hlasováno jmenovitě. (Smích poslanců koaličních stran.)

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: O návrhu pana poslance dám hlasovat, domnívám se však, že je na místě učinit tak po přestávce. - Hlásí se pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Domnívám se, že by bylo na místě hlasovat o mém procedurálním návrhu na přerušení schůze.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že by bylo na místě vyslechnout výsledky hlasování. Žádám pana poslance Motyčku, aby jako ověřovatel přednesl zprávu o výsledcích hlasování.

Poslanec Ludvík Motyčka: Výsledky hlasování podle jmen k bodu I usnesení jsou následující:

z celkového počtu 200 poslanců je přítomno 195 poslanců. Pro se vyslovilo 105 poslanců, proti 63, zdrželo se 27.

To je tedy výsledek hlasování. (Poslanci koaličních stran povstávají a dlouhotrvajícím potleskem vyjadřují spokojenost s výsledkem hlasování.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. - K technické poznámce se hlásí pan poslanec Vlček, dávám mu slovo.

Poslanec Jaroslav Vlček: Jen stručně z místa - pokud jsem si dělal záznamy, docházím k závěru, že pro hlasovalo pouze 104 poslanců, protože paní poslankyně Röschová není přítomná. (Smích poslanců vládní koalice.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Tentokrát, pane poslanče, matematický výpočet nesouhlasí, je tomu tak, jak řekl pan poslanec Motyčka, takže k této technické poznámce se nebudeme vracet. - Hlásí se pan poslanec Výborný, má slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Rád bych poznamenal, pane předsedo, že právě proto jsme si zvolili ověřovatele, aby nebyly relevantní poznámky jednotlivých poslanců, nýbrž záznamy ověřovatelů. Potlesk poslanců koaličních stran.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážená sněmovno, dovoluji si upozornit, že máme více ověřovatelů, než dva ověřovatele stran vládní koalice. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Je ještě nějaká technická poznámka? - (Nebyla.)

Poněvadž tomu tak není, můžeme hlasovat o návrhu pana poslance Zeminy na to, aby byla schůze nyní přerušena. Máte, pane poslanče Zemino, nějaký konkrétní časový údaj?

Poslanec Ondřej Zemina: Do zítřka do 9. hodiny.

Předseda ČNR Milan Uhde: Zazněl zde návrh, aby schůze byla přerušena a pokračovala zítra v 9.00 hodin. Pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dávám protinávrh, na půl hodiny. (Potlesk, šum v sále.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím klid. Pan poslanec Zemina se hlásí.

Poslanec Ondřej Zemina: Stahuji svůj návrh.

(Šum v sále.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Zemina vzal svůj návrh zpět, je tedy jediný návrh, který přednesl pan poslanec Syka, a budeme o něm hlasovat. Pan poslanec Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedo, vážení kolegové, aby příslušný návrh měl věcný smysl, doporučuji, aby jednotlivé kluby byly vybaveny návrhem na usnesení, tak jak bylo předneseno, jinak to postrádá věcný smysl. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Já se domnívám, a pan poslanec Zemina to potvrzuje, že písemný návrh je pro kluby zabezpečen. Zatím jej nemáte, ale dostanete jej, abyste se s ním mohli v té půlhodině zabývat. Můžeme to zaručit, že ten písemný návrh kluby dostanou?

(Posl. Zemina: Ano.)

Pan poslanec Mašek se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, mám za to, že o procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy, rozprava se zdá rozbíhat, takže bych prosil o hlasování.

Předseda ČNR Milan Uhde: Samozřejmě, budeme hlasovat, já jsem poznámce rozuměl jako technické poznámce.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Syka, aby schůze ČNR byla přerušena na půl hodiny kvůli setkání klubů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 109.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 41 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat, schůze je přerušena a bude pokračovat ve 21.15. Žádám o dochvilnost.

(Jednání přerušeno.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navážeme na přerušené jednání schůze ČNR. Projednáváme bod II. našeho usnesení a já žádám zástupce návrhové komise pana poslance Zeminu, aby se ujal slova.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem povinen zopakovat to, co jsem navrhl na začátku, že návrhová komise navrhuje, aby se o jednotlivých bodech II., tedy 1. až 7., hlasovalo odděleně, tedy po jednotlivých bodech s tím, že vás žádám o velikou omluvu, protože došlo k písařské chybě: v bodu II./1. není sloveso "podnikla" ale "připravila". Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, pan poslanec Hirš se hlásí.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem rád, že mohu vystoupit a zároveň chci, aby toto bylo ještě doplněno, protože je ustavena parlamentní komise pro návrh ústavy; čili doporučuji, aby to bylo ve spolupráci s vládní komisí, aby nám nevznikaly ústavy dvě.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, pane poslanče, že rozprava byla uzavřena a není možno vnést do textu žádné úpravy ani změny, i kdyby byly sebelepší.

Technická poznámka pana poslance Drápely, prosím.

Poslanec Jiří Drápela: Pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem upozorněn, že při mém návrhu v bodu číslo 7 došlo vlastně k nepřesnosti, že nemůže vláda jednat s politickou reprezentací, což je široký pojem, že by měla jednat česká vláda se slovenskou vládou. Prosím o opravu. (Hlasy. To nejde.) Pokud nejde, tak to necháme tak.

Předseda ČNR Milan Uhde: Myslím, že mohu odpovědět panu poslanci Drápelovi, stejně tak jako panu poslanci Hiršovi: Rozprava uzavřena, není možno návrhy měnit.

Technická poznámka: pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, domnívám se, že v tom případě byste měl stejným způsobem odpovědět i panu poslanci Zeminovi, který také upozorňoval na nepřesnost, která se vloudila. Myslím, že totéž udělal pan poslanec Drápela.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Mašek - technická poznámka.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, oprava, kterou navrhl pan poslanec Zemina, to je oprava písařské chyby a je možné ze stenografického záznamu ověřit, že ta oprava, jak byla navržena, je zaznamenána a byla tak přednesena zástupcem klubu ODA. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, že to je plné vysvětlení, ale ještě pan poslanec Fejfar.

Poslanec Tomáš Fejfar: Chtěl bych jenom upozornit pana poslance, že jestliže nemůže změnit svůj návrh, nicméně jednací řád připouští, aby vzal svůj návrh zpět a sněmovna by o něm hlasovala.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ještě nějaké technické vyjádření, než začneme hlasovat? Pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, domnívám se, že by bylo možné vyhovět panu poslanci Drápelovi, kdybyste sám osobně požádal podle § 22 jednacího řádu o upřesnění jeho vlastního návrhu, protože takhle skutečně není zcela zřejmé, na čem se má ČNR usnést, jak je praveno v § 22.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, dámy a pánové, dovolte z tohoto místa: pan kolega Kraus ví sám nejlépe, jako znalec jednacího řádu, že jsou tady dvě věcí, zcela rozdílné: jedná se o upřesnění stenozáznamu a toho, co se dostalo omylem do návrhu usnesení a druhá je vlastně žádost pana kolegy Drápely, aby mu Česká národní rada umožnila, aby změnil návrh oproti tomu, jak ho přednesl. Na to bychom museli otevřít rozpravu. To je vše.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: (Z místa.) Myslím si, že pan poslanec Drápela nežádal o změnu, ale o upřesnění. Říkal jsem, že kdyby pan předseda požádal pana poslance, aby svůj výrok upřesnil, pak je možno podle jednacího řádu vyhovět.

Předseda ČNR Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že je možno jednat jedině otevřením rozpravy. Pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Dovolil bych si jen přečíst ze stenozáznamu vystoupení poslance Oldřicha Kužílka, který vystoupil se stanoviskem ODA. Cituji: "O to více klub ODA doporučuje, aby Česká národní rada dala vládě ČR zmocnění a pokyn k rychlé přípravě všech opatření...".

Poslanec Jiří Payne: Na druhou stranu bych, pane předsedající, dámy a pánové, rád upozornil pana poslance Krause, že § 22 je systematicky v části jednacího řádu, který pojednává o rozpravě. To znamená, že upřesnění návrhu je možné provádět pouze v rozpravě, nikoli po skončení rozpravy.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, že byly vyčerpány všechny možnosti, jak si vyjasnit, co se se zněními, s nimiž nejsou navrhovatelé spokojeni, dá ještě dělat.

Přistoupíme k hlasování ve smyslu návrhu pana poslance Zeminy, aby se o jednotlivých bodech zahrnutých pod II. návrhu usnesení hlasovalo jednotlivě. O tomto návrhu dávám hlasovat.

Kdo je pro to, aby se o návrzích obsažených pod II. v návrhu usnesení hlasovalo jednotlivě, ať zvedne ruku? 83.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 90.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Znamená to, pane předsedo, že se bude hlasovat o celém bloku II. en bloc..

Předseda ČNR Milan Uhde: Technická poznámka poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedo, domnívám se, že tady padl návrh, aby o bodu 7 bylo hlasováno jmenovitě. V tom případě, že by tento návrh byl podán - možná, že mě klame paměť, tak šlo o procesní návrh, který měl přednost před hlasováním vcelku, protože to vylučuje. Děkuji.

Poslanec Miloslav Výborný: Kolega Stodůlka má pravdu, návrh zde padl jako druhý procedurální návrh v pořadí. První procedurální návrh v pořadí byl - hlasovat jednotlivě. Tento procedurální návrh, jak šla přednost hlasování, které právě proběhlo, nebyl schválen. Protože nebyl schválen, odpadá možnost hlasovat jednotlivě o sedmém bodu, takže nemůžeme teď hlasovat jednotlivě, když jsme si odhlasovali, že budeme hlasovat en bloc.

Předseda ČNR Milan Uhde: Domnívám se, že tím byla situace vysvětlena. Dávám tedy hlasovat o bodu II. návrhu usnesení tak, jak jej kluby dostaly v písemném vyhotovení.

Kdo je pro toto znění uvedené pod bodem II., ať zvedne ruku? 68.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 89.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Zemina.

O slovo se hlásí pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že část usnesení nebyla schválena, je třeba hlasovat o zbylé, zatím schválené části usnesení, což je bod I. - vyslovení důvěry vládě. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Je mi líto, pane poslanče, ale nejsem stejného názoru. Domnívám se, že tím, že bod I. byl schválen, zatímco bod II. schválen nebyl, je usnesení možno pokládat za schválené.

Hlásí se pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, v tomto bodě musím podpořit pana poslance Zeminu, protože § 26 jednacího řádu říká jednoznačně: "jestliže se při odděleném hlasování neschválí všechny části návrhu, hlasuje se o přijatých částech znovu jako o celku".

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, je třeba tento výklad přijmout, takže budeme hlasovat o celém návrhu usnesení poté, co bod II. nebyl schválen. Zdá se mi to poněkud nelogické, ale přijmeme tento výklad jednacího řádu.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? 88.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat. (Potlesk pravicové části sněmovny.)

O slovo se hlásí pan poslanec Zemina.

Poslanec Ondřej Zemina: Dámy a pánové, velice vám děkuji za to, že jste i podruhé vyslovili vládě České republiky důvěru, protože jinak jsem zde byl naposledy. (Potlesk levicové části sněmovny.)

Předseda ČNR Milan Uhde: O slovo se hlásí pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, vzhledem k tomu, že doba je velmi neklidná a také vzhledem k tomu, že Slovenská národní rada má v pátek hlasovat o jakési deklaraci, domnívám se, že by bylo účelné, abychom doporučili předsednictvu České národní rady zřídit pro případ, že by se konalo jednání se Slovenskou národní radou, komisi, která by byla složena proporcionálně ze všech klubů České národní rady. K této záležitosti bych chtěl přednést návrh usnesení.

Žádám proto Českou národní radu o rozšíření programu této schůze o bod, který by se týkal usnesení České národní rady ke zřízení dočasné komise předsednictva pro jednání se Slovenskou národní radou.

Předseda ČNR Milan Uhde: Byl podán návrh na rozšíření programu této schůze. O slovo se ještě hlásí pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane předsedo, domnívám se, že návrh je věcně správný, ale nedomnívám se, že musíme volit novou komisi, protože tuto pravomoc bychom měli dát již zvolené komisi pro přípravu české ústavy.

Ministr zdravotnictví Petr Lom: To je anticipace. Byl podán návrh na zařazení dalšího bodu pořadu schůze.

Předseda ČNR Milan Uhde: Zazněl návrh na zařazení dalšího bodu a o tomto návrhu bychom měli hlasovat bez rozpravy.

Poslanec Vladimír Řezáč: V tom případě souhlasím se zařazením tohoto bodu.

(Veselost ve sněmovně, potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že není žádná překážka, která by byla kladena do cesty našemu hlasování.

Budeme tady hlasovat o tom, aby byl pořad této schůze České národní rady rozšířen o bod navržený poslancem Paynem.

Kdo je pro to, abychom náš jednací pořad o tento bod rozšířili, ať zvedne ruku. 167.

Kdo je proti? 13.

Tento návrh byl přijat.

V tomto smyslu žádám pana poslance Payna, aby se ujal slova.

XIV.

Návrh poslance Jiřího Payna na usnesení ČNR ke zřízení

dočasné komise předsednictva ČNR

pro jednání se Slovenskou národní radou

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolte ještě několik slov jako reakci na poznámku, která zde zazněla. Domníval bych se skoro, že pro jednání v ústavní komisi jsou navrhováni především experti pro ústavní právo, zatímco pro jednání se Slovenskou národní radou mohou některé kluby mít zájem delegovat spíš osoby více politicky orientované než odborně. Proto bych se sám klonil k tomu, aby zde byly dvě komise, obě jsou dočasné, ale každá má jiný mandát. To ale, prosím zvažte v rozpravě.

Přečetl bych nyní návrh usnesení, které má celkem tři části a preambuli. Jedná se tedy o usnesení České národní rady.

"Česká národní rada vědoma si své odpovědnosti za politický vývoj v České republiky a spoluodpovědnosti za Českou a Slovenskou Federativní Republiku z hlediska stability ve střední Evropě, přijala podle článku 107 odst. 1 písm. c ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o Československé federaci v platném znění toto usnesení:

I. Česká národní rada vychází ze zásady, že společný stát charakterizuje mezi jiným jedna mezinárodně právní subjektivita. Konfederace nebo jiný volnější svazek republik může být vytvořen pouze na základě rozhodnutí států, které mezinárodně právní subjektivitou disponují. Oddalování kroků zřetelně určujících stabilní polohu dalšího dobrého Česko-Slovenského soužití by mohlo tomuto soužití ublížit. S ohledem na možnou eskalaci nežádoucích emocí a národních rozmíšek, poškozování ekonomických i jiných zájmů našich obyvatel, ztrátu mezinárodní prestiže i s ohledem na stabilitu ve střední Evropě, Česká národní rada vyzývá Slovenskou národní radu, aby jednání o státoprávním uspořádání bylo zahájeno neprodleně tak, aby řešení bylo přijato nejpozději do 30. září 1992. Přitom Česká národní rada vychází i z návrhu programového prohlášení vlády ČSFR. Česká národní rada se zároveň obrací na Federální shromáždění, aby bezodkladně projednalo řešení státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.

II. Česká národní rada navrhuje předsednictvu ČNR, aby zřídilo podle § 33 jednacího řádu ČNR a na principu poměrného zastoupení dočasnou komisi pro jednání se Slovenskou národní radou, která by jednala ve smyslu oddílu I. tohoto usnesení.

III. Česká národní rada pověřuje předsedu ČNR, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta ČSFR, předsedu Federálního shromáždění a předsedu Slovenské národní rady."

Tolik text usnesení. Pokud bude třeba, zajistím jeho rozmnožení. Domnívám se, že asi kluby se budou chtít na text tohoto usnesení podívat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Slyšeli jste návrh usnesení, ke kterému otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslance Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych nejdříve vyjádřit poděkování panu poslanci Payneovi za tento návrh usnesení, který se mi líbí. Chtěl bych jenom navrhnout jednu drobnost, protože text, uvedený v bodu I. je jakýmsi ideově politickým úvodem a proto doporučuji, aby se o návrhu usnesení hlasovalo po jednotlivých částech, jak je přednesl pan poslanec Payne. Domnívám se totiž, že např. na bod I. mohou být různé názory.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že to, co nám zde přednesl pan poslanec Payne je materiál velmi závažného charakteru. Proto se domnívám, že aniž bychom tento materiál projednali v politických klubech by bylo nezodpovědné o něm hlasovat. Pokud sněmovna tedy dospěje k názoru, že by bylo třeba o tomto usnesení hlasovat, doporučuji, aby byla schůze přerušena, materiál byl rozmnožen do klubů a po projednání v klubech aby se sešla Česká národní rada a o usnesení hlasovala.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krausovi. Další návrh má pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážení kolegové, chtěl jsem říci, že bod, jak zněl, byl návrh - jak řekl pan poslanec Payne - na zřízení komise pro jednání se Slovenskou národní radou. Text usnesení, který je v úvodní preambuli je v podstatě jakýmsi jednacím mandátem. Myslím, že se dostáváme za rámec tohoto bodu, který měl pan poslanec Payne na mysli, neboť vymezujeme určitý způsobem jednání a řešení otázky ve vztahu k státoprávnímu uspořádání.

Považuji tuto tematiku za tak zásadní a naléhavou, že dávám k uvážení, zda nyní na této schůzi tuto otázku řešit. Hlasoval jsem pro to, aby se komise zřídila se snahou, aby se nalezlo kvalitní a normální řešení ve vztahu ke státoprávnímu uspořádání, ale to, co zde přednesl pan poslanec Payne v preambuli já podpořit nemohu. Pak se dostáváme do otázky, jak chápat mandát a poslání této komise. Uvítal bych, kdyby se projednala ve vztahu k jednání se Slovenskou národní radou, zřejmě na úrovni předsednictev, možnost, zda vůbec Slovenská národní rada souhlasí s tím, aby existovaly takové parlamentní komise, které by spolu jednaly. Poté, co by tento souhlas byl, by se tato komise mohla ustanovit a mohli bychom se bavit o mandátu, který má. Ale přijímat usnesení, jak bylo navrženo, považuji bez jakéhokoliv zamýšlení klubů za nemožné.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pane předsedo, dámy a pánové, hlásím se v podstatě s faktickou poznámkou, protože zde zazněl procedurální návrh. Chtěl jsem požádat kolegu Krause, aby svůj návrh upřesnil časově. On navrhl procedurálně, aby to bylo předloženo do klubů, ať se kluby sejdou a poté ať se sejde opět plénum. Chybí mi tedy návrh, zda se plénum má sejít zítra ve 14. hodin nebo ve 13. hodin. Potom bude nutno dát o tom jako o procedurálním návrhu hlasovat bez další rozpravy.

Poslanec Michal Kraus: Termín jsem neuvedl záměrně, protože jsem předpokládal, že ho navrhne někdo z vládní koalice, protože tato sněmovna vždycky odhlasuje to, co má vládní koalice v úmyslu prosadit. Pokud ale jsem žádán o konkrétní návrh, domnívám se, že zřejmě v této pozdní noční době už nebude ochota jednat - já osobně bych jednal i dál - bylo by tedy asi vhodnější, kdyby se plénum přerušilo do zítřka a zítra ráno, např. v 10. hodin se mohlo pokračovat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Hrazdíra se hlásí k technické poznámce.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám dojem, že program je rozšířen o bod zřízení komise, nikoliv o bod o přijetí usnesení.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Navrhoval jsem, aby to bylo přijetí usnesení. Museli bychom jít zpět do stenozáznamu. Navrhoval jsem to jako bod přijetí usnesení ke zřízení komise. Myslím, že komise musí dostat nějaký mandát. Jiná varianta ještě je, aby tuto komisi zřídilo předsednictvo bez podpory ze sněmovny. Domníval jsem se, že bude užitečnější, když sněmovna bude o tom informována.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji za vysvětlení. Je tu kromě jiných návrhů návrh pana poslance Krause, aby byla schůze přerušena, materiál předložený poslancem Paynem byl rozmnožen, dán k dispozici klubům a zítra v 10 hodin tato schůze pokračovala. Domnívám se, že o tomto návrhu je třeba dát hlasovat, a to bez rozpravy.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Krause, ať zvedne ruku. 110 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 13 je proti.

Návrh pana poslance Krause byl přijat.

Tato schůze je přerušena. Po zabezpečení materiálu do klubů se sejde zítra v 10 hodin.

Děkuji za konstruktivní jednání a loučím se s vámi. Dobrou noc.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP