Středa 15. července 1992

Poslanec Jiří Payne: To jsou všechny návrhy pana poslance Vika.

Dále navrhoval pan poslanec Bílý k bodu I. část textu, která v souvislosti s jeho pozměňovacím návrhem není aktuální.

Dále navrhl vypustit poslední větu druhého odstavce části I., o čemž bylo hlasováno také, takže není třeba znovu hlasovat.

Dále navrhl jedno procedurální hlasování, o čemž jsme už také rozhodli, takže v souvislosti s tím nemáme o čem hlasovat.

Pokud jde o bod I., vystoupil ještě pan poslanec Tomáš Svoboda za KDS. Navrhl vypustit třetí část odstavce I., kde se hovoří o tom, že se obracíme na FS ČSFR, aby o tom jednalo.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro vypuštění tohoto odstavce, nechť zvedne ruku! 23.

Kdo je proti? 40.

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Payne: K bodu I. vystoupil dále pan poslanec Grulich jménem svého klubu a přednesl návrh, který ovšem nebyl přesně formulován. Uvedl, že by v části I. mohl určitý text Slovákům vadit. Ovšem nenavrhl jeho vypuštění. Domnívám se, že pokud nebyl vznesen konkrétní návrh, že není o čem hlasovat. Konstatování, že by určitý text mohl někomu vadit, není dostatečný návrh k hlasování, nemůže být předmětem hlasování.

Dále navrhl, aby za slovo "řešení" bylo uvedeno "aby návrh byl podán". To bylo vyloučeno v předchozím hlasování.

Rovněž navrhl vypustit poslední větu druhého odstavce bodu I. O tom jsme už hlasovali.

To jsou všechny návrhy k bodu I.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Domnívám, se, že poslední návrh pana poslance Grulicha, týkající se slova "podán", není takového charakteru, aby o něm nemohlo být hlasováno předem. Takový návrh může být schválen.

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že nejde o konfliktní situaci v tom, zda jsme hlasovali či nehlasovali, ale pan poslanec Grulich řekl, že žádá, aby komise nebyla vymezována předem obsahově ani časově. To je obecná proklamace.

Dále doporučil, aby byly v návrhu provedeny tyto změny, ovšem nenavrhl jaké. Obsahovým vymezováním myslíme např. to, že nelze předem navrhovat prohlášení, o nichž se bude jednat, která by pro slovenskou stranu byla nepřijatelná nebo těžko přijatelná. Jedná se o větu v prvním odstavci o mezinárodněprávní subjektivitě.

I když uznáváme důležitost této věty, nedomníváme se, že je taktické tuto větu předem apriorně zrušit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, pane poslanče, ale pan kolega Kraus hovořil o kolizi nebo "nekolizi" návrhu, který se týkal jednoho slova v předposledním řádku odstavce 2, kde jsme už hlasováním rozhodli o tom, jak by tato věta měla znít. "... tak, aby návrh řešení byl přijat nejpozději do 30. září."

Kolega Kraus říká, že návrh záměny jednoho slova se tímto hlasováním o tomto návrhu nevylučuje. Domnívám se, že má pravdu a že bychom měli hlasovat ještě o návrhu pana poslance Grulicha, který zněl na záměnu slova "přijato" za "podáno".

Hlasování o tomto návrhu bychom neměli považovat za vyloučené, měli bychom o tom rozhodnout hlasováním.

Poslanec Jiří Payne: Prosím proto o vyjasnění, protože pan poslanec Grulich doslova řekl "aby byla provedena změna, aby návrh řešení byl podán".

Nejsem si jist, do které části textu by toto mělo být umístěno.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Domnívám se, že jsem to nyní formuloval poměrně přesně a text, pokud by návrh pana poslance Grulicha byl přijat, by zněl: "Česká národní rada vyzývá Slovenskou národní radu, aby jednání o státoprávním uspořádání bylo zahájeno neprodleně tak, aby návrh řešení byl podán nejpozději do 30. září 1992."

Tento pozměňovací návrh jsme opomněli, nebo jsme ho měli zařadit někam jinam. Měli bychom proto o něm dát hlasovat.

Poslanec Jiří Payne: Z čistě formálního hlediska bych chtěl říci, že tento návrh byl podán jako celek. Pokud bychom se rozhodli hlasovat po částech, potom první část je vyloučena předchozím hlasováním a o druhé části bychom museli hlasovat samostatně. Takto bychom procedurálně mohli vyhovět panu poslanci.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano. O slovo se hlásí pan poslanec Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Domnívám se, že už to zde bylo v podstatě zodpovězeno. Dostali bychom se do situace, že bychom měli schválena dvě odlišná řešení této záležitosti. Tím, že jsme schválili text "návrh řešení byl přijat nejpozději...", potom za předpokladu, že bychom nyní schválili text "návrh řešení byl podán nejpozději...", rád bych věděl, které z těchto hlasování by bylo platné a které neplatné.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Schválili jsme rozšíření textu "návrh". Mluvnicky z toho vyplývá, že slovo "bylo" se mění na slovo "byl" a slovo "přijato" na slovo "přijat".

Druhý návrh je možné pojmout jako návrh na změnu slova "přijat" za slovo "podán". Dám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, pokud nejsou námitky. (Nebyly.)

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 83.

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Jiří Payne: Domnívám se, že byly vyřešeny pozměňovací návrhy k bodu I.

Pokud jde o bod II., navrhl pan poslanec Hrazdíra, aby na závěr byla doplněna vazba o státoprávním uspořádání ČSFR, která by měla nahradit text "ve smyslu I. tohoto usnesení." Navrhoval záměnu tohoto textu textem o státoprávním uspořádání ČSFR.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 39

Kdo je proti? 60

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o předložení dalšího návrhu.

Poslanec Jiří Payne: Pan poslanec Hirš navrhl v bodě II. doplnit na závěr další text, který by zněl "a připravila návrh státoprávního uspořádání."

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 85

Kdo je proti? 3

Kdo se zdržel hlasování? 82

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Pořadí hlasů 85 ku 85. Prosím další návrh.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, já jsem přesvědčen, že jsou to všechny pozměňovací návrhy. K bodu III. nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji, nyní bychom měli ve smyslu našeho vlastního usnesení postupovat tak, že budeme o jednotlivých částech rozhodovat odděleně. Při prezentaci tohoto návrhu pan kolega Bílý hovořil o tom, že bychom měli odděleně rozhodovat o částech podle římských číslic, ale je zde neoznačena preambule a je tedy logické, abychom hlasovali i o preambuli odděleně, bylo to tak míněno? Ano, děkuji.

Budeme rozhodovat hlasováním. Nejprve o preambuli, potom o části I., II., a III. Jsou nějaké námitky proti tomuto hlasování? Námitky nejsou, dávám tedy hlasovat o preambuli návrhu usnesení, domnívám se, že kromě jazykové úpravy, která vyplývá z překlepu, nebyly k přijetí preambule žádné pozměňovací návrhy.

Kdo je pro přijetí této preambule, ať zvedne ruku. 115. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Tato část usnesení je tedy schválena.

Nyní budeme hlasovat o části usnesení I.

Kdo je pro přijetí tohoto textu, ať zvedne ruku. 111. Děkuji.

Kdo je proti? 61. Děkuji.

Tato část usnesení byla schválena.

Nyní část II.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku. 122. Děkuji.

Kdo je proti? 26.

Tato část usnesení byla schválena.

Nyní část III, kdo je pro tuto část usnesení, ať zvedne ruku. (hluk v sále) 155. Děkuji.

Kdo je proti? Jeden. Děkuji.

Tato část usnesení byla schválena.

Dámy a pánové, i když nám jednací řád přesně neukládá v tomto případě hlasovat o usnesení jako celku, dovoluji si v tomto případě navrhnout, abychom hlasovali ještě o návrhu usnesení jako celku.

Kdo je tedy pro přijetí usnesení jako celku, ať zvedne ruku. 118.

Kdo je proti? 33. Děkuji.

Návrh byl tedy schválen.

Děkuji panu poslanci Paynovi za práci, kterou vykonal jako zástupce navrhovatelů.

Poslanec Jiří Payne: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za trpělivé projednávání.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, pan poslanec Drápela se hlásí o slovo.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte abych vám podal procedurální návrh na zařazení dalšího bodu programu, který zní: "Návrh usnesení ČNR".

"ČNR doporučuje předsedovi vlády České republiky panu Václavu Klausovi, aby neprodleně projednal s předsedou vlády Slovenské republiky panem Vladimírem Mečiarem možnost spolkového uspořádání společného státu, který by se skládal ze tří rovnoprávných subjektů při zachování celistvosti Slovenské republiky".

(Šum v sále.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za podání procedurálního návrhu, pan poslanec Stodůlka se hlásí s faktickou poznámkou? Stahuje ji. Děkuji.

Jsem nucen o procedurálním návrhu pana poslance Drápely dát hlasovat neprodleně bez rozpravy.

Kdo je pro takovéto rozšíření programu dnešní schůze, ať zvedne ruku. 100. Děkuji.

Kdo je proti? 63.

Tento návrh byl přijat.

(nefunguje reproduktor na místě stenografů)

Rozšířili jsme náš program /Potlesk./ o právě navržený bod. Přistoupíme k projednávání tohoto bodu neprodleně. Já bych požádal pana poslance Drápelu, aby zaujal místo na místě obvyklém pro zpravodaje a vzhledem k tomu, že byl návrh usnesení přednesen, domnívám se, že není třeba, aby byl přednesen znovu. Je někdo jiného názoru, před zahájením rozpravy k tomuto bodu? Je třeba rekapitulace tohoto návrhu usnesení? Myslím, že tomu tak není. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně se do rozpravy nepřihlásil nikdo. Zaznamenal jsem zdviženou ruku pana poslance Kužílka, nevím, zda s procedurálním návrhem či jako přihláška do rozpravy. Prosím, pan poslanec Kužílek má slovo.

XV.

Návrh poslance Jiřího Drápely na usnesení ČNR k možnosti

spolkového uspořádání společného státu

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, domnívám se, že návrh přednesený je tak zásadní, že není možno o něm jednat bez projednání v klubech. /Šum v sále./ Tady nejde o jakýkoli názor, ale konkrétně je to věc skutečně zcela zásadní. Bylo předloženo něco, co se zcela zásadně týká státního uspořádání republiky, kterou si tady dovolujeme představovat. Navrhuji a domnívám se, že to je zcela nutné, přerušení projednávání tohoto bodu, aby se sešly poslanecké kluby, aby následně sešlo politické gremium, a byly uváženy další kroky. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za přednesení tohoto procedurálního návrhu. Pan kolega Grulich se hlásí, hned mu předám slovo, to je ovšem procedurální návrh, o kterém budeme muset rozhodnout bez rozpravy. Já bych si dovolil za svou osobu, přestože jsem dával pozor a slyšel jsem to, co pan kolega Drápela přečetl, vidím, že to má napsané v ruce - domnívám se, že by mělo logiku postupovat obdobným způsobem jako při projednávání podobných závažných dokumentů - vyžádat si od Kanceláře, abychom měli tento text předložen. To patří ke kvalitě práce parlamentu a parlamentní kultuře. Jestli dovolíte, požádal bych v tomto smyslu o rozšíření procedurálního návrhu. Je zde tedy procedurální návrh pana kolegy Kužílka na přerušení projednávání tohoto bodu, aby byl prostor pro projednání v klubech před návratem na plénum, tak jako jsme to udělali i v jiných případech. Já jsem si dovolil tento procedurální návrh, pokud pan kolega Kužílek nebude nic namítat, rozšířit o to - abychom nemuseli hlasovat dvakrát - aby tento návrh nám byl dán k dispozici písemně, tak jako tomu bylo při projednávání minulého návrhu. Myslím, že Kancelář je schopna to zvládnout během několika minut. Já bych vás chtěl poprosit, protože se mi těžko rozlišuje, zda se hlásíte to rozpravy, nebo zda konverzujete v lavicích, o trochu klidu. Pan kolega Grulich se hlásil s procedurálním návrhem nebo do rozpravy? Musím dát nejdříve hlasovat o procedurálním návrh. To mi ukládá zákon o jednacím řádu. Děkuji.

Kdo je pro procedurální návrh tak, jak jej přednesl poslanec Kužílek a jak jsem si jej dovolil doplnit, ať zvedne ruku. 96. Děkuji.

Kdo je proti? 75.

Tento návrh byl přijat.

Já si teď uvědomuji, že jsme ale neudali v tomto návrhu časový horizont. Domnívám se, že - prosím?

/Hlas z pléna: Pane místopředsedo, myslím, že by se mělo dokončit hlasování, protože počet nedosáhl 100 hlasů, žádám o dokončení hlasování./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Navrhujete dokončení hlasování, upozorňuji, že mám informaci o tom, kolik je zapsáno a že největší počet, kterého jsme při hlasování doposud v průběhu dnešního dne dosáhli, je 171. Nicméně vyhovím vašemu návrhu a ptám se, kdo se zdržel hlasování? 18. Pro bylo 96, zdrželo se hlasování 18, proti bylo 75. Poměr hlasů je 96: 93. Tento návrh byl přijat. Já se chystám, jak upřesnit - na jakou dobu přerušíme projednání klubů - je za tři minuty třičtvrtě na tři, já bych navrhoval vrátit se na plénum v 15.30 hodin.

(Přerušení schůze.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Přerušili jsme projednávání tohoto bodu, vyhověli jsme tak procedurálnímu návrhu. Byla přerušena rozprava, která bude nyní pokračovat. Písemnou přihlášku do rozpravy jsem neobdržel. Dosud v rozpravě nezazněl žádný pozměňovací návrh. Chci se zeptat, zda jsou zástupci klubů připraveni vystoupit. Dámy a pánové, při vší úctě k důležitosti toho, co projednáváte, bych si vás dovolil požádat, abyste zaujali svá místa. Kdo se hlásí do rozpravy? Prosím pana poslance Grulicha.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, Čs. sociální demokracie má ve svém volebním programu jako cílové řešení dosažení spolkového státu jako optimální formy státoprávního uspořádání. Je nám známo, že mnohé další politické strany a subjekty v tomto shromáždění mají ve svých volebních programech obdobný cíl. Podporujeme každou iniciativu, která pomůže Českou a Slovenskou Federativní Republiku v jakékoli jiné, i když nefederativní podobě, zachovat. Podporujeme každou iniciativu, která prospěje jednání se slovenským partnerem k uchování tohoto státu v podobě, která pro oba subjekty, t. j. Českou i Slovenskou republiku bude výhodná. Proto jménem klubu sociální demokracie prohlašuji, že návrh kolegy Drápely podpoříme.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Ptám se, kdo se jako další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh, který byl přednesen poté, co jsme projednání tohoto bodu pořadu jako pokračování této schůze ČNR schválili, je návrhem, podle mého mínění, dobrým návrhem, který odpovídá - a to je pravda, co bylo řečeno - volebním programům nejen té strany, která tento návrh předložila. Není třeba zastírat, že odpovídá i cílovému řešení, cílovému volebnímu programu té strany, za kterou jsem byl do tohoto sněmu zvolen. Budeme tedy tento návrh podporovat a to nejen z toho důvodu, že odpovídá našemu programu, ale i proto, že tento návrh vidíme jako jednu z cest řešení krizí, do kterých se tento stát, celé Československo dostává. Všechny tyto cesty je třeba vyjasnit. Je třeba zjistit, zda jde o cesty schůdné nebo zda z těch či oněch důvodů takové cesty k řešení kritických situací nenapomáhají. Cítíme tento návrh jako návrh, který právě objasňuje schůdnost jedné z navržených cest.

Nicméně přednáším k tomuto návrhu některé pozměňovací návrhy. Rád bych si vyjasnil, kdo tyto pozměňovací návrhy bude poznamenávat, neboť vidím, že navrhovatel na svém místě není přítomen.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já bych požádal pana kolegu Drápelu, aby zaujal místo tam, kde obvykle zasedají zpravodajové při projednávání zákonů - zpravodajové či navrhovatelé.

(Děje se.)

Poslanec Miloslav Výborný: Náš klub - a domnívám se, že nejen náš klub - se domnívá, že pozměňovací návrhy, které přednesu, jsou návrhy, které odpovídají v řadě případů i lepšímu, perfektnějšímu právnímu vyjádření toho, co vyjádřeno má být. Navrhujeme tyto změny: na místo slov "předsedovi vlády České republiky panu Václavu Klausovi" vložit slova "vládě České republiky", na místo slov "s předsedou vlády Slovenské republiky panem Vladimírem Mečiarem" vložit "s vládou Slovenské republiky".

Podle našeho mínění je správnější, když se parlament obrací k vládě a nikoliv k ministerskému předsedovi.

Dále navrhujeme, aby za slova "možnost spolkového uspořádání společného státu" byla vložena slova "s jedinou nedělenou mezinárodně právní subjektivitou, který by byl založena na občanském principu". To odpovídá naší představě fungujícího spolkového uspořádání.

Konečně navrhujeme za slova "který by se skládal" vložit slovo "nejméně" - pak by text pokračoval "ze tří subjektů".

Poslední náš návrh je ten, že považujeme za zcela nepřijatelné, aby návrh usnesení České národní rady jakýmkoli způsobem zasahoval do uspořádání, které si zvolí Slovenská republika.

Po těchto přednesených pozměňovacích návrzích bych si dovolil přečíst, v případě jejich přijetí, usnesení, které by znělo:

"Česká národní rada doporučuje vládě České republiky, aby projednala bezodkladně s vládou Slovenské republiky možnost spolkového uspořádání společného státu s jedinou nedělenou mezinárodně právní subjektivitou, který by byl založen na občanském principu a skládal se nejméně ze tří rovnoprávných subjektů."

Někteří z vás si všimli, že je nahrazeno slovo "neprodleně" slovem "bezodkladně".

To je přednesení pozměňovacích návrhů našeho klubu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Než dám slovo dalšímu kolegovi, který se hlásí do rozpravy, dal bych toto k úvaze českému sněmu. Myslím, že přesto, že to pan kolega Výborný formuloval jako jednotlivé pozměňovací návrhy a já jsem si pečlivě poznamenával, o jaké změny jde, že bychom měli tento návrh potom pojmout jako celek, protože komplexně poněkud mění text, jak ho sumárně na závěr pan kolega Výborný přečetl.

Hlásí se pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené shromáždění, rád bych vyjádřil jednak stanovisko HSD-SMS k usnesení, jednak bych vyjádřil něco za sebe k pozměňovacím návrhům.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, já bych vás požádal, a vás všechny, abyste mluvili přímo na mikrofon, vzhledem k tomu, že stenografové nemají funkční reproduktor a z toho důvodu jim ztěžujeme práci, pokud nemluvíme zblízka na mikrofon. Děkuji za pochopení.

Poslanec Jiří Bílý: Chtěl bych vyjádřit stanovisko Hnutí za samosprávnou demokracii-společnost pro Moravu a Slezsko. Vstoupili jsme do tohoto parlamentu s představou, že by měl být budován stát na decentralizaci státní moci. Domníváme se, že to je objektivní trend v celé Evropě a že je to v podstatě záruka demokracie. Víme, že právě totalitní režimy vedou k centralizaci, vytvářejí si svá centra, byrokratické štáby, které potom vlastně devastují jednotlivé části státu.

Z toho důvodu přijímáme usnesení a podporujeme ho, jak bylo navrženo a budeme za něj hlasovat.

Ještě bych upozornil na jednu věc. Mezinárodně právní subjektivita se stala určitým lakmusovým papírkem, který má ukázat, jaký je stav jednotlivých stran ke společnému státu. Mám ale pocit, že zde dochází k určitému juristickému lapsusu, totiž při složených státech existuje i mezinárodně právní subjektivita jednotlivých částí tohoto složeného státu.

A v podstatě v rámci Evropy to zajišťuje i Charta pro samosprávu, která jasně hovoří o tom, že tyto části mohou vystupovat samostatně, bez prostřednictví orgánů složeného státu. I to má vlastně v rámci Evropy zajistit demokracii a řešení těchto problémů.

Proto si myslím, že zde není problém, jestli mají mít mezinárodně právní subjektivitu jednotlivé části, ty ji mají a budou ji mít, ale je otázka, jestli existuje mezinárodně právní subjektivita složeného státu. A my jako HSD-SMS podporujeme, aby existovala a je to vlastně implicite obsaženo v názvu spolkový stát tak, jak ho řeší teoretickoprávní práce, že tedy spolkový stát předpokládá mezinárodně právní subjektivitu.

Domnívám se, že návrh, který zde byl předložen panem poslancem Výborným je dobrý, ale že je trochu nadbytečný. Mám pocit, že by mohl spíš zkomplikovat ta jednání se slovenskou stranou.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Bílému. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, LSU je v tomto parlamentě jedinou pluralitní rodinou, neboť včera při hlasování o podpoře vládě kolega Drápela hlasoval proti a já jsem hlasoval pro vládní prohlášení.

Proč o tom hovořím? Kolega Drápela hlasoval proti vládnímu prohlášení - jak se domnívám - proto, že má pocit, že nejsou zohledněny moravské zájmy, a já jsem hlasoval pro vládní prohlášení především a jednoznačně proto, že se domnívám, že v současné době z hlediska českých národních zájmů je třeba jednat tak, Jak se jedná.

S přítelem a kolegou Drápelou máme četné spory. On mě stále přesvědčuje o tom, že pan Mečiar by nepochybně přijal spolkové uspořádání a já musím říci, že tomu nevěřím. A právě proto chci, aby byla zjištěna situace, jaké je. Zda má pravdu on nebo zda mám pravdu já. (veselost)

Proto musím říci, že jednoznačně prohlašuji a jednoznačně podporuji a doporučuji, aby jeho návrhu bylo vyhověno. Mám zato, že je třeba rozptýlit poslední zbytky chaotického myšlení na české politické scéně. Jestliže se ukáže, že se mýlím, rád se přihlásím a řeknu v této sněmovně "mýlil jsem se, mýlil jsem se, kolega Mečiar má zájem o spolkové uspořádání". (veselost)

V tomto ohledu mám zato, že tento návrh je to nejmenší, co můžeme udělat, a mám pocit, že to udělat musíme právě proto, že si český stát já přeji.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk poslanců koaličních stran.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP