Úterý 30. června 1992

Začátek schůze České národní rady

30. června v 10.10 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR VI. volebního období D. Burešová, předseda ČNR VII. volebního období M. Uhde, místopředsedové ČNR VII. volebního období J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 198 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vlády J. Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté. Vítám vás na dnešním, druhém, jednacím dnu ustavující schůze České národní rady. Naše jednání, jak víte, jsme přerušili včera po prvním kole volby, resp. řekli jsme si, že se bude pouze v prvním kole volit předseda České národní rady. Jak víte, předseda České národní rady nebyl zvolen. Proto se sešly poslanecké kluby, probíhala další jednání k přípravě nové volby a před zahájením dnešního jednání se ještě sešlo politické grémium.

Proto bych nyní požádala pověřeného zástupce skupiny poslanců, pana poslance Čermáka, aby nám přednesl a odůvodnil návrh na volbu předsedy České národní rady. Písemný podklad tentokrát nemáte. Prosím proto pana poslance, aby se ujal své úlohy.

Poslanec Petr Čermák: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové. Dovolte mi, abych vám přednesl návrh skupiny poslanců na jméno kandidáta na předsedu České národní rady. Toto jméno je prof. Milan Uhde.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Čermákovi. Jsou nějaké dotazy, připomínky, případně další návrhy?

(Nikdo se nehlásil).

Zdá se, že tomu tak není.

Budeme postupovat obdobně jako včera, hlasovací lístky jsou připraveny a mohou se tedy začít vydávat ihned v reprezentačních místnostech, ve státních aktech. Doba výdeje hlasovacích lístků bude 20 minut. A dalších 20 minut potom ponecháme komisi, aby zpracovala výsledky hlasování.

Sejdeme se tedy za 45 minut, to jest přesně v 11.00 hodin.

Do této doby přerušuji schůzi.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání a prosím pověřeného člena komise, aby nás seznámil s výsledky tajné volby.

Poslanec Anton Zima: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi přečíst zápis o výsledku tajného hlasování - druhá volba, 1. kolo. K volbě bylo členy komise převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 195. Odevzdáno bylo 185 platných lístků, tedy žádný neplatný. Rozhodnutí o neplatnosti hlasovacích lístků tedy není. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků je 10.

Pro navrženého kandidáta pana Milana Uhdeho bylo odevzdáno 99 platných hlasů, proti 86. Pan Milan Uhde byl zvolen předsedou České národní rady.

(Dlouhotrvající potlesk).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážený pan předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, právě jste si zvolili nového předsedu České národní rady. Dovolte, abych mu z tohoto místa popřála hodně sil v jeho odpovědné práci, která nebude lehká, hodně zdaru a totéž přeji i vám všem. Vám všem, i všem občanům naší republiky bych potom přála, aby základním motivem vašeho uvažování, vašeho počínání bylo to, co je tak hezky napsáno na budově našeho sněmu: Salus rei publicae suprema lex esto, což česky znamená blaho státu budiž nejvyšším zákonem.

A nyní předávám řízení schůze našemu nově zvolenému předsedovi.

(Dlouhotrvající potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, vážení hosté. Chci nejdříve poděkovat všem, kteří mi v tomto dvojdílném hlasovacím maratonu dali své hlasy a svou důvěru. Budu hledět ze všech svých sil, abych tuto důvěru nikdy nezklamal.

Obracím se však i k těm, kteří mi tak či onak svou důvěru nedali. Jsem přesvědčen, že každá oponentura je dobrá, dokonce navíc chci říci, že každá kritika je dobrá, podtrhuji každá, protože nejen zrcadlí toho, kdo kritizuje, ale zrcadlí i toho, kdo je kritizován, a je-li konstruktivní, může z každé kritiky vyvodit pro sebe konstruktivní důsledek.

Tolik ke stránce věci, kterou bych nazval, alespoň z poloviny, stránkou osobní.

A nyní bych se rád věnoval alespoň stručně pomyšlení na to, co nás očekává. Není žádným tajemstvím, že náš společný stát, který trvá 74 let, je v tuto chvíli zasahován vážnými pochybnostmi a vážnými otázkami, týkajícími se jeho existence.

Stojíme, jako už mnohokrát příslušníci politické reprezentace tohoto národa, v konfliktní krizové situaci, na kterou musíme dát odpovědnou, hlubokou a uváženou odpověď.

Při té příležitosti bych rád připomněl, že v tuto chvíli k nám promlouvá nejen oněch 74 let našeho společného státu, ale že myšlenka české státnosti, tolikrát již abstraktně citovaná, kotví na větších hlubinách, než je oněch 74 let 20. století.

Český stát je starší. Nedávno Vyšehradská kapitula pořádala vzpomínku na smrt prvního českého krále Vratislava, od kteréžto události uplynulo 900 let.

Rád bych tedy, abychom při pomyšlení na to, na co teď máme odpovídat, dbali i této historické dimenze, jejíž duch by měl pobývat s námi.

Samo hlasování ukázalo, že sněmovna je tak říkajíc polarizována. Rád bych k tomu řekl několik slov. Několik optimistických slov. Neviděl bych do budoucnosti obraz této sněmovny jako útvaru polarizovaného do nesmiřitelných poloh. Raději bych mluvil o příměru klenby, která se také klene od protilehlého bodu k druhému, ale je souvislá a drží pohromadě. Říká se, že klenba je tím pevnější, čím větší tíha na ní spočine.

Přál bych tedy nám všem, kteří jsme se stali členy tohoto parlamentu, abychom byli pohromadě takovou klenbou, klenbou, kde všechny stavební prvky nesměřují stejně, ale souvisejí. Tíha, kterou cítíme, ať nám pomůže dát odpověď, za kterou bychom se nikdy nemuseli stydět.

Děkuji vám, že jste mne vyslechli.

Nyní bych rád řekl několik slov, jimiž bych chtěl vyjádřit vděčnost dosavadní předsedkyni České národní rady, paní doktorce Dagmar Burešové. Rád bych jí jménem nás všech a v její osobě i bývalému předsednictvu a celé ČNR vyjádřil poděkování a popřál všechno dobré ve všem, co budou v budoucnosti dělat.

(Potlesk. Sněmovna povstala. Za stálého potlesku předal nově zvolený předseda ČNR dr. Burešové kytici. Kytici předal dr. Burešové také místopředseda J. Vlach. Rovněž místopředsedové J. Kalvoda, J. Kasal a Z. Malík dr. Burešové děkovali.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi nyní, abych přešel k dalšímu bodu našeho pořadu, kterým je jako devátý bod programu

IX.

Stanovení poctu místopředsedů ČNR a poctu ověřovatelů

České národní rady

Písemný podklad k tomuto návrhu nebylo nutno vypracovat, proto prosím pověřeného zástupce poslanecké skupiny, aby návrh ústně uvedl a zdůvodnil.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, jménem koaličních stran navrhuji počet místopředsedů stanovit číslem čtyři a počet ověřovatelů stanovit číslem devět.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slyšeli jste návrh přednesený panem poslancem Hofhanzlem. Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? - Není tomu tak. Ale přece jen je tu faktická poznámka pana poslance Čundrleho. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, jsem toho názoru, že jsme bod devět přeřadili za bod dvanáct a že v současném jednání bychom měli projednávat bod označený číslem deset - Návrh na zřízení výborů ČNR - a potom pokračovat dál.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čundrlemu. Hlásí se pan poslanec Výborný s technickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že kolega Čundrle se mýlí, neboť při včerejším hlasování jsme za bod dvanáct přeřadili pouze návrh na stanovení počtu členů předsednictva. (Projevy souhlasu a potlesk.) Je možno to ověřit v zápise.Předseda ČNR Milan Uhde: Já se domnívám, že je tomu tak, jak řekl pan kolega Výborný, čtu z jednacího pořadu - Návrh na stanovení počtu místopředsedů ČNR a počtu ověřovatelů ČNR. Z toho vyplývá, že skutečně problematika počtu členů předsednictva byla přeřazena, ale tento bod s vynětím této své složky byl ponechán tak, jak bylo přečteno.

Pro pořádek se ptám, zda pan poslanec Čundrle přijímá toto vysvětlení, anebo zda k němu chce ještě zaujmout stanovisko? (Posl. Čundrle: Souhlasím.)

Děkuji, pan poslanec souhlasí.

Doporučuji, abychom hlasovali o počtu každé skupiny funkcionářů zvlášť. Ptám se tedy, zda jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? - Není tomu tak.

Kdo souhlasí s tím, aby počet místopředsedů ČNR byl čtyři tak, jak bylo navrženo, ať zvedne ruku! 125.

Pro pořádek se ptám, kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 49.

Děkuji. Z hlasování vyplynulo, že návrh přednesený panem poslancem Hofhanzlem, aby Česká národní rada měla čtyři místopředsedy, byl většinou hlasů přijat.

Nyní se táži, kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada měla devět ověřovatelů, ať zvedne ruku! 174.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Návrh byl většinou hlasů přijat. Vyplývá z něho, že Česká národní rada bude mít devět ověřovatelů.

Přistoupíme nyní k desátému bodu našeho pořadu, kterým je

X.

Návrh na zřízení výborů České národní rady

Písemný návrh skupiny poslanců, členů politického grémia České národní rady, máte k dispozici. Připomínám pouze, že ústavní zákon o čs. federaci předpokládá existenci mandátového a imunitního výboru České národní rady, ten jsme již ustavili a jednací řád České národní rady pak předpokládá existenci ústavně právního výboru České národní rady.

Prosím nyní zástupce skupiny poslanců pana poslance Tollnera, aby návrh uvedl.

Poslanec Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, po dohodě politického grémia předkládám návrh na zřízení výborů ČNR pro VII. volební období. Jedná se o těchto deset výborů:

Ústavně právní výbor, výbor pro právní ochranu a bezpečnost, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, výbor zemědělský, pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji vám, pane poslanče. Přistoupíme k hlasování. Je zde ještě ale připomínka. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, vážené paní a páni poslanci, navrhuji, aby ze sedmého výboru byla vyňata část pro životní prostředí a aby byl vytvořen samostatný výbor pro životní prostředí.

Nechci vás obtěžovat dlouhým zdůvodňováním významu životního prostředí, ani okolnostmi v jakých dnes jsme. Pouze bych chtěl připomenout, že v minulosti bylo životní prostředí podřízeno ministerstvu vnitra a toto zařazení do sedmého výboru by mohlo signalizovat podobné podřízení. Zvažte velice důkladně tento návrh. Není to kontraverzní návrh. Myslím si, že životní prostředí by mělo být jedním z hlavních problémů, které budeme řešit a mělo by prolínat všemi problémy. Tento výbor by měl mít právo na vlastní existenci. Je zde dostatek velice kvalifikovaných a fundovaných lidí, kteří by tento výbor jistě obsadili a rozumně by řešili problémy, které přináší doba.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji vám, pane poslanče. Konstatuji, že byl podán návrh, aby z výboru, který je veden na našem seznamu jako sedmý, t.j. výbor ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, bylo životní prostředí vyňato a učiněno předmětem práce nového výboru, jedenáctého v seznamu, který by měl název výbor pro životní prostředí.

Konstatuji, že se písemně přihlásil pan poslanec Bílý. Žádám ho, aby přednesl svůj příspěvek.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, vážení kolegové, jménem klubu HSD-SMS jsem pověřen tím, abych také podal podnět k výborům a k jejich kompetencím.

Domnívám se, že kontraverzní je název sedmého výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V názvu tohoto výboru se používají termíny, které nejsou právně technické. Nelze si představit, co je to veřejnou správou. Stejně tak by bylo třeba, aby se vymezil pojem regionů a regionální rozvoj. Myslím, že tento název je nadbytečný.

Myslím si z hlediska kompetencí je neorganické zde přiřadit životní prostředí. Myslím, že bychom souhlasili s tím, aby životní prostředí bylo vlastním výborem, ale pokud nechceme rozšiřovat počet výborů, bylo by vhodné ho přiřadit k výboru číslo šest - zemědělský výbor a životní prostředí.

Navrhujeme, aby sedmý výbor měl název výbor ČNR pro územní správu - a přidal bych zde - národnosti. Souvisí to s tím, že Český stát je mnohonárodní stát, jsou zde národy a národnosti. Myslím, že to s tím souvisí. Z výboru číslo tři bych odebral kompetenci, která se týká národnosti.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bílému. Prosím pana poslance Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, připojil bych se k návrhu, který zde zazněl, návrhu k samostatnému výboru pro životní prostředí. Je to otázka velice aktuální a zasluhovala by si, aby samostatný výbor existoval. Vyjadřuji tomu to návrhu podporu.

K tomu, co odeznělo v předchozím příspěvku. Domnívám se, že schůdným řešením by bylo řešení, že by se tento sedmý výbor jmenoval výbor ČNR pro územní správu a regionální rozvoj. Spojení těchto bodů k sobě patří. Předkládám to jako pozměňovací návrh.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Konstatuji, že tím podal třetí pozměňovací návrh. Hlásí se pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, byl jsem v minulém období členem výboru pro životní prostředí a jsem svým povoláním také ekolog. Myslím, že regionální rozvoj má návaznost na životní prostředí a myslím, že je to organické sepětí životního prostředí s regionálním rozvojem. Dávat dohromady zemědělství s životním prostředím tam se domnívám, že zájmy zemědělství jsou často protikladné zájmům životního prostředí. Neměli bychom jednat tak jak bylo jednáno mnohdy v uplynulých čtyřiceti letech, kdy se dávaly dohromady věci, které dohromady nešly.

Jsem pro to, aby výbor pro životní prostředí a regionální rozvoj byl tak jak byl navržen.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Písemnou přihlášku do rozpravy podal pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych se pozastavil u názvu, který je navrhován ke změně a sice územní správa. To je termín, který se za poslední desetiletí zažil. Rád bych odkázal na některé publikace první republiky, kde tento obor samosprávy a státní správy byl nazýván veřejnou správou. Jsem rád, že se konečně objevil historický název pro tuto problematiku, ke které máme v knihovně řadu publikací. Věřím, že naši kolegové se s těmito publikacemi také seznámí a nebudou lpět na názvu, který se za posledních čtyřicet let sice zažil, ale není zcela přesný.

(Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Do rozpravy se písemně hlásí pan poslanec Hrazdíra.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, v minulém volebním období jsem vykonával funkci předsedy výboru pro územní správu a národnosti. Mám s činností tohoto výboru určité zkušenosti.

Pokud se týká vystoupení pana poslance Hofhanzla, souhlasím, že můžeme spojovat problematiku regionálního rozvoje a životního prostředí. Ovšem ve svém vystoupení opomenul velmi závažný díl toho výboru a to je státní správa. Předpokládám, že pokud by tento výbor byl konstituován tak jak byl navržen, státní správa, regionální rozvoj a životní prostředí, že skutečně práce tohoto výboru bude velmi problematická. Díky velkému množství práce nebude stačit plnit tyto úkoly a bude je plnit velmi povrchně.

Doporučuji proto zvážit vytvoření samostatného výboru pro životní prostředí, případně tuto problematiku připojit k jinému výboru, ale aby výbor číslo sedm byl výborem ČNR pro územní správu a regionální rozvoj.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Další přihlášku do rozpravy podal pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem rád, že tady pan kolega Payne otevřel otázku veřejné správy. Chci ale konstatovat jednu maličkost. Tehdy pojem veřejné správy byl zakotven v právních předpisech od občanského zákoníku přes další polem veřejnoprávní korporace apod. Zatím v právních předpisech tyto pojmy zakotveny nemáme. Jinak s publikacemi, o kterých mluvil, jsme se seznámili.

K otázkám životního prostředí, zemědělství, tento výbor. To, že jsou protichůdné věci, které by tento výbor měl řešit mám za to, že by bylo dobré spojení těchto dvou věcí dohromady do jednoho výboru, protože pro legislativní úpravy by tento výbor musel dávat stanovisko. Zatímco tak může dojít k situaci, že dva výbory budou dávat dvě různá stanoviska a sněmovna bude potom muset rozhodovat, ke kterému z těchto názorů se přikloní.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji a prosím pana poslance Josefa Ježka, který se přihlásil písemně do rozpravy.

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve bych chtěl uvést na pravou míru jistý záměr, který se pod názvem "výbor České národní rady pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí" skrývá. Domnívám se, že vůbec tento parlament neudělal chybu, když v názvu tohoto výboru bude předjímat stav, kterého chceme ve svém volebním období dosáhnout. Čili abychom provedli reformu veřejné správy, abychom vybředli z nekonečných nesmyslných diskusí o souvislosti mezi samosprávou a státní správou, abychom pojmem regionální rozvoj, pojmem používaným v celém Evropě civilizované a spořádané nahradili starodávné termíny z dob direktivního plánování oblastního. Co jiného by mělo být úkolem samosprávných orgánů než rozvoj životního prostředí, co jiného by mělo být úkolem těchto orgánů, aby nebyly neustálé rozpory mezi ekology, sociology, ekonomy. Prostě životní prostředí by mělo být nedílnou součástí regionálního rozvoje.

To jsou stručné argumenty, které hrály roli při konstituování tohoto výboru. Domnívám se, že pro danou problematiku v rámci tohoto parlamentu je naopak naprosto optimální nebo dokonce nejlepší, aby tento výbor byl konstituován tak, jak je navržen.

Děkuji vám za pozornost.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP