Úterý 30. června 1992

Předseda ČRN Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Další písemnou přihlášku do rozpravy podal pan poslanec Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Domnívám se, že životní prostředí je tak závažnou záležitostí v současné době, že by si zasloužilo pozornost skutečně samostatného výboru. Svědčí o tom publikované údaje o tom, jak na tom v životním prostředí v rámci Evropy jsme. Nejsem pro to, aby bylo životní prostředí spojováno s výborem zemědělským. Jednak už tady byla řeč o určitém střetu zájmů, a pak se domnívám, že to, že životní prostředí je zrovna takové, jaké v současné době je, je jen nepatrným dílem činnosti zemědělství, ale hlavním dílem se na tom podílí ostatní hospodářská činnost v naší republice.

Domnívám se, že by bylo správné, aby výbor pro životní prostředí byl zcela samostatný.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hurtovi. Další písemná přihláška přišla od pana poslance Ullmanna.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Vede se diskuse o tom, kam přiřadit výbor pro životní prostředí. Zda má být samostatný, zda má být tak, jak bylo v původním návrhu řečeno nebo navrženo.

Já pocházím z Ostravy, setkávám se s touto problematikou dnes a denně i profesionálně, asi 17 let jsem s ní ve styku. Upozorňuji na to, že problematiku životního prostředí není možno vyřešit jinak než systémově. Vytržení této problematiky zvlášť znamená v podstatě neřešitelnost celé řady problémů. Skutečně problematika životního prostředí - a teď mluvím za oblast, ze které pocházím - má bezprostřední návaznost jak na regionální rozvoj tak samozřejmě také na veřejnou správu. Domnívám se, že je vrcholně logické, že je takto provázaná. Vytrhnout problematiku životního prostředí z celého kontextu by bylo asi to nejhorší, co bychom mohli udělat. Ona totiž v některém regionu opravdu souvisí se zemědělstvím, v některém regionu opravdu souvisí s něčím úplně jiným a v některém regionu je to promícháno.

Prosím vás, zvažujte, jak toto životní prostředí postupně napravovat a zvolte systémový přístup.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Milan Uhde: Další písemnou přihlášku do rozpravy podal pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, dámy a pánové. Zdá se, že toto téma způsobuje další dohady. Dovolil bych si určitou repliku na pana kolegu Stodůlku, protože v Listině lidských práv čl. 136 se hovoří o tom, že by mohl nastat případ, kdy někdo byl zkrácen na svých právech rozhodnutím orgánu veřejné správy. Takže není pravda, že bychom termín veřejná správa neměli v našem zákonodárství.

Za druhé - když jsme před dvěma lety zřizovali výbor pro územní správu, pak to bylo zcela na místě, protože tehdy ještě existovaly národní výbory a to byly orgány státní moci a správy. Leč krátce po minulých volbách jsme zřídili zákonem státní samosprávu. A to už není orgán státní moci a správy, to je orgán se zcela jiným postavením, takže zcela relevantně tomu, že tady byla zřízena samospráva, by se nyní tento výbor už neměl jmenovat výbor pro územní správu ale výbor pro veřejnou správu. Pokud setrváme na předchozím názvu výboru, pak vlastně popíráme to, co se podařilo v minulém období udělat, to je, že byla zřízena samospráva. Věřím, že kolegové s HSD toto pochopí.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Problematika názvů a zaměření výborů České národní rady byla po několik dní projednávána na politickém grémiu. Divím se, že tyto návrhy na grémiu politické strany důrazně neprosazovaly. Věřím, že bychom ke konsensu došli. Poslanecký klub SPR-RSČ se proto přimlouvá za to, aby výbory byly schváleny tak, jak bylo domluveno na politickém grémiu.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Konstatuji, že jednu chvíli jsem viděl zdviženou ruku pana poslance Kačenky. Trvá na přihlášce do rozpravy? (Ne). Další přihlášku do rozpravy v písemné podobě nemáme. Ptám se tedy sněmovny, zda se někdo do rozpravy hlásí. Není tomu tak, proto rozpravu končím. Odeznělo v ní 12 příspěvků, které obsahovaly určité návrhy. Prosím pana poslance Tollnera, aby nyní návrhy shrnul a sněmovně je připomněl.

Poslanec Pavel Tollner: Jako první padl návrh vytvořit samostatný výbor pro životní prostředí. Tento návrh podpořil svým vystoupením pan poslanec Ortman, zřejmě i pan poslanec Hrazdíra a pan poslanec Hurta.

Předseda ČNR Milan Uhde: Dáme o tomto návrhu na zřízení samostatného výboru pro životní prostředí hlasovat.

Kdo z přítomných poslankyň a poslanců je pro tento návrh na zřízení samostatného výboru pro životní prostředí, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti tomuto návrhu? 113.

Konstatuji, že pro tento pozměňovací návrh se vyslovilo 51 poslanců, proti bylo 113 poslanců, takže tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím pana poslance Tollnera, aby pokračoval.

Poslanec Pavel Tollner: Jako další návrh přednesl pan kolega z Hnutí pro samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko - šlo o návrh vyčlenit z kompetence národností, z výboru č. 3, to jest petičního, pro lidská práva a národnosti a výbor 7 nazvat "Výbor pro územní správu a národnosti".

Předseda ČNR Milan Uhde: Konstatuji, že jde o jediný návrh a jako o takovém budeme hlasovat.

Kdo je pro pozměňovací návrh, přednesený panem poslancem Bílým, ať zvedne ruku. 14.

Kdo je proti tomuto návrhu? 108.

Konstatuji, že pro návrh pana poslance Bílého se vyslovilo 14 poslanců a proti bylo 108 poslanců, takže ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím pana poslance Tollnera, aby pokračoval.

Poslanec Pavel Tollner: Jako další protinávrh byl vznesen návrh pana poslance Ortmana, aby výbor č. 7 nesl název "Výbor pro územní správu a regionální rozvoj".

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Ortman se hlásí k poznámce.

Předseda Jaroslav Ortman: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že nedošlo k vytvoření samostatného výboru pro životní prostředí, myslím, že je nutné, aby tématika životního prostředí spadala do výboru, ale trval bych na první části návrhu, aby to byla územní správa.

Předseda ČNR Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat v tom smyslu, v jakém pan poslanec Ortman upřesnil svůj návrh opakuji, aby v názvu byla " územní správa".

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, přednesený panem poslancem Ortmanem, ať zvedne ruku. 43.

Kdo je proti tomuto návrhu? 113.

Konstatuji, že pozměňovací návrh pana poslance Ortmana získal 43 hlasů, proti bylo 113, takže tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, aby pan poslanec Tollner pokračoval.

Poslanec Pavel Tollner: Pane předsedo, nezaznamenal jsem další pozměňovací návrhy, protože páni poslanci Payne, Stodůlka, Ježek, Ullmann a Vik v podstatě podpořili návrh grémia politických stran.

Je tomu tak a mohou všichni autoři pozměňovacích návrhů potvrdit, že konstatování pana poslance Tollnera odpovídá pravdě. (Hlasy: ano.)

V tom případě byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, byly posouzeny sněmovnou a domnívám se, že je situace zralá pro to, abychom hlasovali o celém návrhu, jak byl původně předložen, protože žádný z pozměňovacích návrhů, přednesený v rozpravě, nebyl přijat.

Doporučuji, abychom hlasovali, kdo je pro to, aby výbory České národní rady pracovaly v tom uspořádání a pod takovými názvy, jaké jsou obsaženy v písemné podobě návrhu, ať zvedne ruku. 143.

Pro návrh bylo odevzdáno 143 hlasů. Pro pořádek se ptám, kdo je proti tomuto návrhu. 10 hlasů.

Proti návrhu bylo odevzdáno 10 hlasů, což znamená, že návrh byl přijat v původním předloženém znění. Dalším bodem je

XI.

Návrh na volbu místopředsedů České národní rady.

Skupina poslanců, členů politického grémia České národní rady Vám předložila návrh na volbu místopředsedů České národní rady. Prosím pana poslance Výborného, který je pověřen skupinou poslanců, aby předložený návrh uvedl a navržené kandidáty na místa místopředsedů ČNR představil sněmovně.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, v souladu s § 9 Jednacího řádu ČNR za skupinu poslanců předkládá návrh na tajnou volbu 4 místopředsedů České národní rady, a to pana poslance Jana Kasala, pana poslance Karla Ledvinku, pana poslance Pavla Tollnera a pana poslance Jiřího Vlacha.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Táži se, zda jsou k navrženým kandidátům nějaké dotazy, připomínky nebo doplňující návrhy. (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Proto doporučuji k bodu "volba místopředsedů" tyto informace k vaší pozornosti:

Hlasovací lístky k tajné volbě se budou vydávat ihned. Je třeba počítat s tím, že výdej hlasovacích lístků potrvá asi 20 minut. Výsledky hlasování budou zjištěny během polední přestávky.

Polední přestávka začíná od té chvíle, kdy začne výdej hlasovacích lístků a bude trvat 90 minut. Pokračování našeho zasedání bude ve 13.30 h.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání a prosím pověřeného zástupce komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování, aby nám podal zprávu o provedené tajné volbě místopředsedů ČNR.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte abych vám přečetl zápis o výsledku tajného hlasování při volbě místopředsedy ČNR.

K volbě bylo převzato komisí 200 lístků, z toho bylo vydáno 187 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 179 platných hlasů. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků je 8.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Jana Kasala bylo odevzdáno 105 platných hlasů, proti 74 hlasů.

Pro pana Karla Ledvinku bylo odevzdáno 102 platných hlasů, proti 77.

Pro pana Pavla Tollnera bylo odevzdáno 97 platných hlasů, proti 82.

Pro pana Jiřího Vlacha bylo odevzdáno 99 platných hlasů, proti 80.

Místopředsedy ČNR byli tedy zvoleni: pan Jan Kasal, pan Karel Ledvinka, pan Pavel Tollner a pan Jiří Vlach. Děkuji.

(Dlouhotrvající potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážená sněmovno, dovolte, abych jménem nás všech blahopřál všem čtyřem zvoleným místopředsedům a požádal je, aby zaujali svá místa na tribuně po mém boku.

Dalším bodem pořadu je

XII.

Návrh na volbu předsedů výborů České národní rady.

I k tomuto bodu pořadu jste dostali vyhotoven písemný návrh skupiny poslanců, členů politického grémia ČNR.

Prosím pověřeného zástupce této skupiny, aby návrh uvedl a jednotlivé kandidáty na předsedy výborů představil sněmovně. Bude to pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, než paní poslankyně Röschová provede seznámení s tím návrhem, dovolte, abych vás seznámil s jednou skutečností. V tisku, který máte před sebou, jsem uveden jako navrhovaný kandidát na předsedu výboru pro právní ochranu a bezpečnost. Já jsem včera z důvodů po výtce soukromých požádal poslanecký klub ODA, abych byl této kandidatury zproštěn. Poslanecký klub těsnou většinou tuto moji žádost schválil. Tudíž prosím, aby v tomto návrhu bylo mé jméno nahrazeno jménem Vladimír Šuman.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi a prosím paní poslankyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych za koaliční strany přednesla návrh na volbu předsedů výborů ČNR.

Na předsedu ústavně právního výboru je navrhován pan poslanec Miloslav Výborný, KDU-ČSL.

Na předsedu výboru pro právní ochranu a bezpečnost, jak jsme nyní slyšeli, je navrhován pan poslanec Vladimír Šuman, ODA.

Na předsedu výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti je navrhován pan poslanec Josef Pavela, KDU-ČSL.

Na předsedu rozpočtového výboru je navrhován pan poslanec Tomáš Ježek, ODA.

Na předsedu hospodářského výboru je navrhován pan poslanec Vladimír Budinský, ODS.

Na předsedu zemědělského výboru pan poslanec Jan Černý, ODS.

Na předsedu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životního prostředí pan poslanec Leopold Zubek, ODS.

Na předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Martin Syka, ODS.

Na předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec František Kozel, ODS.

Na předsedu zahraničního výboru pan poslanec Jiří Payne, ODS.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové a prosím paní poslankyně a pány poslance, pokud máte k předloženému návrhu nějaké dotazy, připomínky nebo doplňující návrhy, abyste se přihlásili a vznesli je. Pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, prosím, bylo řečeno, že návrh je podán skupinou poslanců politického grémia. Prosím, aby tato skupina byla přesně identifikována.

Předseda ČNR Milan Uhde: Mohu poprosit paní poslankyni Röschovou, aby uvedla složení této skupiny?

Poslankyně Anna Röschová: Já se omlouvám, ale tento návrh podávám za koaliční strany ODS, ODA, KDU-ČSL a KDS.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji.

Jsou nějaké další připomínky? - Není tomu tak

Proto je nutné opět přerušit naše jednání, abychom mohli provést tajnou volbu.

Postup bude takovýto: za 10 minut začne v reprezentační místnosti vydávání hlasovacích lístků. Doba výdeje bude jako obvykle 30 minut. Potom ponecháme naší komisi dalších 30 minut na zjištění výsledků volby předsedů výborů ČNR. Znamená to, že pokračovat v naší schůzi budeme v 15.00 hod.

Přerušuji jednání.

Jednání přerušeno ve 13.53 hod.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně a poslanci, zahajuji jednání. Prosím pověřeného zástupce komise poslanců, aby nás seznámil s výsledkem voleb předsedů výborů ČNR poslanec.

Poslanec Anton Zima: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, přečtu vám zápis o výsledku tajného hlasování při volbě předsedů výborů ČNR.

K volbě bylo členy komise převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 191. Odevzdáno bylo 185 hlasovacích lístků. Nebyl žádný neplatný. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků je 6.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro Miloslava Výborného bylo odevzdáno 110 platných hlasů, proti 75. Pan Miloslav Výborný byl zvolen předsedou ústavně právního výboru (potlesk).

Pro Vladimíra Šumana bylo odevzdáno 106, proti 79. Pan Vladimír Šuman byl zvolen předsedou výboru pro právní ochranu a bezpečnost.

Pro Josefa Pavelu bylo odevzdáno 105, proti 80. Pan Josef Pavela byl zvolen předsedou výboru petičního, pro lidská práva a národnosti (potlesk).

Pro Tomáše Ježka bylo odevzdáno 106, proti 79. Pan Tomáš Ježek byl zvolen předsedou rozpočtového výboru.

Pro Vladimíra Budínského bylo odevzdáno 104 hlasy, proti 81. Pan Vladimír Budínský byl zvolen předsedou hospodářského výboru (potlesk).

Pro Jana Černého bylo odevzdáno 100, proti 85. Pan Jan Černý byl zvolen předsedou zemědělského výboru (potlesk).

Pro Leopolda Zubka bylo odevzdáno 103 hlasy, proti 82. Pan Leopold Zubek byl zvolen předsedou výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí (potlesk).

Pro Martina Syku bylo odevzdáno 103 hlasy, proti 82. Pan Martin Syka byl zvolen předsedou výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (potlesk).

Pro Františka Kozla bylo odevzdáno 100 hlasů, proti 85. Pan František Kozel byl zvolen předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (potlesk).

Pro Jiřího Payna bylo odevzdáno 101 hlasů, proti 84. Pan Jiří Payne byl zvolen předsedou zahraničního výboru (potlesk).

Předseda Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zimovi. Konstatuji, že předsedy výborů ČNR byli zvoleni:

předsedou ústavně právního výboru poslanec Miloslav Výborný,

předsedou výboru pro právní ochranu a bezpečnost poslanec Vladimír Šuman,

předsedou výboru ČNR petičního, pro lidská práva a národnosti pan Josef Pavela,

předsedou rozpočtového výboru poslanec Tomáš Ježek,

předsedou hospodářského výboru poslanec Vladimír Budínský,

předsedou zemědělského výboru poslanec Jan Černý, předsedou výboru ČNR pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Leopold Zubek,

předsedou výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví Martin Syka,

předsedou výboru ČNR pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec František Kozel

a předsedou zahraničního výboru poslanec Jiří Payne.

Dovolte mi, abych jménem svým i jménem vás všech vyslovil blahopřání všem zvoleným předsedům a popřál jim plný úspěch v práci, kterou podstoupí.

Dalším bodem pořadu je první část bodu 9, který jsme původně rozdělili a jeho část již projednali. Nyní je jím

XIII.

Návrh na stanovení poctu členů předsednictva

České národní rady.

Skupina poslanců vám již předložila návrh na stanovení počtu členů předsednictva České národní rady. Prosím pověřeného zástupce této skupiny, aby návrh uvedl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, koaliční strany navrhují, aby počet členů předsednictva byl stejný jako v předcházejícím funkčním období, a to 25.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP