Pondělí 29. června 1992

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, děkuji. Dávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 86. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? 93. Děkuji.

Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Ostatní diskusní příspěvky se zabývaly argumentací buď pro nebo proti předneseným pozměňovacím návrhům. Další pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Kraus, který navrhl, aby bod 12 byl uveden v soulad s jednacím řádem, čili aby za zvolené byli pokládáni...

Poslanec Michal Kraus: Na základě vysvětlení pana poslance Zimy svůj návrh stahuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Ano, stahujete, děkuji. Pokud jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Buzkové, ptám se, zda nechcete tento pozměňovací návrh modifikovat ve smyslu připomínky pana místopředsedy Vlacha, či zda na něm trváte v tom znění, jak jste jej přednesla.

Poslankyně Petra Buzková: Netrvám na svém původním znění, nechť je hlasováno o pozměňovacím návrhu tak, jak jej modifikoval pan místopředseda Vlach.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Ano, tzn. tedy, že by se vynechalo to kroužkování a škrtalo by se pouze. Jde o ten bod 8. Bylo by asi dobře přesně formulovat bod 8. Pan poslanec Janeček a pak pan poslanec Kužílek.

Poslanec Josef Janeček: Při tom vystoupení pana místopředsedy Vlacha došlo asi k přeřeknutí, myslelo se, že se ponechá pouze kroužkování.

(Hlasy z pléna: ne, ne).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan místopředseda Vlach by to tedy upřesnil dřív než dojde k další faktické připomínce.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se domnívám, že je logické, aby ten bod 8 zněl: "Hlasující vyjádří nesouhlas s tímto kandidátem přeškrtnutím jeho jména".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan místopředseda Kasal.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, omlouvám se, že hovořím z místa, myslím, že v tom případě by bylo třeba upravit i bod 9, protože tam se říká, že "neplatný je hlasovací lístek odevzdaný..." atd. ".... zakroužkováno více čísel..." atd. Je třeba, v případě, že bychom se rozhodli upravit bod 8, upravit i bod 9.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Ano, to je správné, nechám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana místopředsedy Vlacha. Ještě pan místopředseda Vlach promluví tady odsud.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, já jsem byl upozorněn cestou, že jsem vlastně přečetl citaci z toho návrhu, místo slova "s tímto" tam musí být "s navrženým".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, dávám tedy hlasovat o původním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Buzkové ve znění nebo v úpravě, kterou přednesl pan místopředseda Vlach.

Kdo je pro, ať zvedne ruku.

(Poslanec Lom: Není přesná formulace).

Pan místopředseda Vlach to naprosto přesně řekl, jak má znít bod 8.

Čili, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se). 85.

Kdo je proti? 103.

Pro bylo 85 hlasů, proti 103 hlasů, pozměňovací návrh nebyl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Budeme hlasovat o volebním řádu jako o celku.

Kdo je pro přijetí tohoto volebního řádu, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? 59.

Návrh byl schválen.

Dalším bodem je

IV.

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového

a imunitního výboru ČNR

Podle čl. 113, odst. 2 ústavního zákona o československé federaci ověřuje národní rada platnost volby poslanců na návrh svého mandátového a imunitního výboru. K tomu je nejdříve třeba provést tajnou volbu předsedy mandátového a imunitního výboru a volbu ostatních členů výboru. Návrh na předsedkyni mandátového a imunitního výboru ČNR, který předložila skupina poslanců ČNR, máte před sebou k dispozici. Prosím nyní zástupce této skupiny, aby návrh uvedl a navrženou kandidátku představil. Hlásí se pan poslanec Volák.

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, jménem poslaneckých klubů KDU-ČSL, ODA, KDS a ODS navrhuji na funkci předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Röschovou z ODS.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Volákovi. Hlásí se ještě někdo? Ne.

Za 10 minut se sejdeme ve státních aktech, kde budou dávány hlasovací lístky. Doba výdeje hlasovacích lístků bude 30 minut. Dalších 20 minut ponecháme naší komisi, aby zpracovala výsledky tohoto hlasování.

Sejdeme se v této místnosti za 50 minut, to znamená po 16.25 h. Nyní se rozejdeme k hlasování.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady a prosím pověřeného člena komise pana poslance Zimu, aby nás seznámil s výsledky tajného hlasování.

Poslanec Anton Zima: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi přečíst zápis o výsledku tajného hlasování při volbě předsedy mandátového a imunitního výboru.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 194 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 139 platných hlasů, žádný neplatný. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků je 55.

Pro navrženou kandidátku paní Annu Röschovou bylo odevzdáno 103 platných hlasů, proti 36 platných hlasů.

Tato kandidátka byla zvolena předsedkyní mandátového a imunitního výboru České národní rady.

Děkuji.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Zimovi a konstatuji, že předsedkyní mandátového a imunitního výboru České národní rady byla zvolena paní poslankyně Röschová, jménem nás všech jí blahopřeji.

Touto volbou jsme zahájili volby členů předsednictva České národní rady.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

V.

Návrh skupiny poslanců na volbu členů mandátového a

imunitního výboru České národní rady

Návrh skupiny poslanců vám byl předložen, stejně tak mně. Prosím nyní zástupce této skupiny, aby návrh uvedl, a zároveň doporučuji, aby se nám kandidáti na členství v tomto výboru povstáním představili.

Prosím pana poslance Kužílka, aby nám zdůvodnil kandidátku na volbu členů mandátového a imunitního výboru.

(Není přítomen, poslanci čekají na jeho příchod.)

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych se velice omluvil za malé zdržení.

Dovolil bych si přednést návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru podle tisku, který máte před sebou, a to s připomínkou, že bych nejdříve poprosil, abyste si z tohoto tisku vyškrtli paní poslankyni Röschovou, která byla volena jako předsedkyně tohoto výboru.

Dále prosím jednotlivě jmenované, které budu představovat, aby se povstáním představili ostatním, neboť jde o výbor, který poté bude případně o nás rozhodovat. Považuji to za vhodné v tuto chvíli učinit.

Za KDS je navržen pan Marek Benda.

Za Československou sociální demokracii paní Petra Buzková.

Za Liberálně sociální unii pan Pavel Hirš.

Za Křesťanskodemokratickou unii - Československou stranu lidovou paní Ivana Janů.

Za Levý blok pan Dalibor Matulka a pan Jaroslav Ortman.

Za Občanskou demokratickou stranu paní Jiřina Pavlíková, pan Jiří Payne.

Za Samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko pan Zbyšek Stodůlka.

Za Občanskou demokratickou stranu pan Jaromír Šimánek.

Za Občanskou demokratickou alianci pan Vladimír Šuman.

Za Sdružení pro republiku - Republikánskou stranu Československa pan Josef Valenta.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, jsou nějaké dotazy, případně připomínky? Pokud nejsou, přistoupíme ke hlasování. Chtěla bych doporučit, abychom hlasovali o všech kandidátech najednou. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou. Budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby členy mandátového a imunitního výboru ČNR byli poslankyně a poslanci: Marek Benda, Petra Buzková, Pavel Hirš, Ivana Janů, Dalibor Matulka, Jaroslav Ortman, Jiřina Pavlíková, Jiří Payne, Zbyšek Stodůlka, Jaromír Šimánek, Vladimír Šuman, Josef Valenta, ať zvedne ruku. 181.

Kdo je proti? Nikdo.

Mandátový a imunitní výbor byl řádně zvolen.

Nyní bychom naše jednání přerušili, aby se právě ustavený výbor mohl sejít ke své první schůzi, na níž projedná návrh zprávy České národní radě o ověření platnosti volby poslanců do ČNR. Jak jsem byla vyrozumněna, postačí k tomuto jednání doba jeden a půl hodiny, sejdeme se tedy opět tady v 18,10 hod. Jednání výboru se koná ve Státních aktech. Hlásí se paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Chtěla bych sdělit všem poslancům ještě jednu maličkost, obdrželi jste lístečky, kde se vyplňuje, zda funkce poslanců je neslučitelná podle zákona s jinou funkcí. Pokud jste to neodevzdali a máte to u sebe, prosím, odevzdejte nám to ve Státních aktech. DěkuJi.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci zahajuji přerušené jednání, budeme pokračovat v projednávání dalšího pořadu naší schůze. Na pořadu je

VI.

Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR na ověření

platnosti volby poslanců ČNR

Ověření platnosti volby poslanců České národní rady. Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Röschovou, aby nás seznámila se zprávou tohoto výboru.

Poslankyně ČNR Anna Röschová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nejdříve se chci omluvit za mandátový a imunitní výbor, že jsme způsobili jisté zdržení, ale alespoň vidíte, že mandátový a imunitní výbor pracoval skutečně důkladně.

Nyní mi dovolte, abych vám přečetla usnesení mandátového a imunitního výboru ze dne 29. 6. 1992.

I. Mandátový a imunitní výbor

1. ověřil platnost volby poslanců České národní rady podle článku 113, odst. 2/ ústavního zákona č. 143/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů s tím, že

a) se seznámil se zápisem České volební komise;

b) porovnal s tímto zápisem kopie vydaných osvědčení o zvolení poslancem;

c) porovnal s tímto zápisem osobní dotazníky poslanců.

2. na základě shora uvedených skutečností konstatoval, že

a) v materiálu předloženém Českou volební komisí v příloze F chybí platné znění strany 8 a žádá předsednictvo České národní rady, aby požádalo Českou volební komisi o nápravu;

b) osvědčení o zvolení poslancem byla vydána platně zvoleným poslancům;

c) z osobních dotazníků poslanců nelze jednoznačně zjistit, zda dosavadní vykonávané funkce poslanců nezakládají neslučitelnost v zákonech vymezených funkcí s výkonem poslaneckého mandátu.

3. se seznámil s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ve věci podaných volebních stížností a vzal na vědomí jeho rozhodnutí o neodůvodněnosti těchto stížností.

II. Mandátový a imunitní výbor navrhuje České národní radě, aby přijala toto usnesení:

1. Česká národní rada na návrh svého mandátového a imunitního výboru ověřuje podle článku 113, odst. 2/ ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších zákonů platnost volby poslanců České národní rady zvolených ve volbách 5. - 6. června 1992.

2. ukládá všem poslancům, kteří ke dni zvolení vykonávali funkce neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu, aby do 2. 7. 1992 písemně sdělili mandátovému a imunitnímu výboru ČNR jakým způsobem vyhověli zákonným ustanovením o neslučitelnosti této funkce s výkonem poslaneckého mandátu.

To je celé usnesení, poslední část je návrhem na usnesení pro Českou národní radu. Chtěla bych ještě dodat, že seznam funkcí, které jsou neslučitelné s výkonem poslaneckého mandátu bude všem poslancům rozdán, takže budou moci splnit bod 2. návrhu usnesení mandátového a imunitního výboru pro Českou národní radu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Röschové. Má někdo z poslanců připomínky, či dotazy?

(Nikdo se nehlásil.)

Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 190.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Dalším bodem je

VII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu

od 12. května do 28. června 1992.

Zprávu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. 5. do 28. 6. 1992 jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 1. Ve zprávě jsou také uvedena opatření a zákonná opatření, učiněná předsednictvem ČNR v době, kdy Česká národní rada nezasedala. Jak známo, všechna tato opatření musí být schválena na tomto zasedání České národní rady, jinak pozbývají platnost. Vzhledem k významu zákonných opatření doporučuji, aby návrh na jejich schválení byl projednán až ve druhé schůzi České národní rady, což bude stále ještě v průběhu tohoto zasedání České národní rady.

Předmětná zákonná opatření vám byla rozdána jako sněmovní tisk 2 až 8 a do příští schůze byste měli možnost a dost času na prostudování. Jinak je tomu u ostatních opatření předsednictva České národní rady. Ta jsou podrobně uvedena ve zprávě o činnosti předsednictva, takže schválením této zprávy by měla být tato opatření také schválena.

Máte k předložené zprávě o činnosti nějaké dotazy nebo připomínky? Hlásí se pan poslanec Syka.

Poslanec ČNR Martin Syka: Paní předsedkyně, dámy a pánové, měl bych jenom doplňující návrh. Na str. 3, bylo to na 95. schůzi 21. května - dole na straně je souhlas "vzala na vědomí" a nad tím bych dával návrh doplnit "vyslechla závěrečnou zprávu dočasné komise předsednictva ČNR o okolnostech objasnění smrti Pavla Wonky". Předsednictvo České národní rady nepřijalo usnesení, ale mám dojem, že by tam tato informace měla být.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Sykovi. Hlásí se ještě někdo? (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Dám nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Syky - máte ho jistě v dobré paměti - kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. 125.

Kdo je proti? Nikdo.

Pozměňovací návrh byl přijat.

Doporučuji tedy přijmout toto usnesení:

"ČNR souhlasí se zprávou činnosti předsednictva za dobu od 12. května do 28. června 1992 včetně pozměňovacího návrhu poslance Syky a včetně opatření předsednictva ČNR učiněných v době, kdy ČNR nezasedala, kromě zákonných opatření předsednictva ČNR."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se). 177.

Kdo je proti? Nikdo.

Usnesení bylo přijato.

Můžeme tedy přikročit k dalšímu bodu, kterým je

VIII.

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy ČNR.

Návrh skupiny poslanců vám byl předložen, prosím nyní pana poslance Čermáka, aby nám tento návrh zdůvodnil.

Poslanec Petr Čermák: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, kolegové poslanci, milí hosté, dovolte, abych vám navrhl jménem poslanců ODS, KDS, ODA, KDU-ČSL návrh na zvolení pana Milana Uhdeho předsedou ČNR.

Pan Milan Uhde, který pracoval v minulém volebním období jako ministr kultury České republiky, je členem poslaneckého klubu ODS.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Čermákovi, jsou nějaké dotazy, případě připomínky? Pan poslanec Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, jménem poslaneckého klubu HSDSMS dovoluji si vám navrhnout jako kandidáta na předsedu ČNR pana poslance Jiřího Vlacha.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Skočovskému, pan místopředseda Vlach se hlásí.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, v této situaci jsem nucen vám oznámit, že vzhledem k rozhodnutí klubu ODS, který se touto otázkou velice seriozně zabýval, nemohu přijmout kandidaturu, tak jak zde právě zazněla, vzhledem k tomu, že rozhodnutí klubu, který se rozhodl podpořit kandidaturu pana kolegy Uhdeho, respektuji.

(Potlesk).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Vlachovi, tím se tedy tento návrh stává bezpředmětným. Má někdo jiný nějaký další návrh? Zdá se, že tomu tak není, budeme tedy postupovat obdobně jako při volbě předsedy mandátového a imunitního výboru, tzn., že od této chvíle za 10 minut, možná, že by to mohlo být za 5 minut, protože jsou už volební lístky připraveny, mohou se tedy vydávat ve Státních aktech hlasovací lístky. Doba výdeje hlasovacích lístků bude asi 15 minut, dalších 20 minut ponecháme komisi, aby zpracovala výsledky tohoto hlasování, takže se pokusíme sejít se tady ve 20.00.

(Jednání přerušeno v 19.25 hod.).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání. Prosím pověřeného člena komise pana poslance Zimu, aby nás seznámil s výsledky tajné volby.

Poslanec Anton Zima: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, přečtu vám zápis o výsledku tajného hlasování při volbě předsedy ČNR.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 193 hlasovací lístky. Odevzdáno bylo 155 platných hlasů, 3 neplatné hlasy. Rozhodnutí o neplatnosti hlasovacích lístků je: odevzdané na jiném než vydaném tiskopise. Počet neodevzdaných platných lístků je 38.

Pro navrženého kandidáta Milana Uhdeho bylo odevzdáno 89 platných hlasů, proti 66 platných hlasů. Pan Milan Uhde nebyl zvolen předsedou ČNR.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Zimovi za podanou zprávu. Za tohoto stavu věci přerušuji dnešní jednání s tím, aby se sešly politické kluby, zahájily další koaliční jednání a připravily návrhy na schůzi zítřejšího politického grémia, které se bude konat v 9.30 hodin. Pro dnešek končíme.

Děkuji za účast.

Plenární schůze se bude konat v 10.00 h.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP