Pondělí 29. června 1992

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Jako další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, chtěl bych vás seznámit rovněž se stanoviskem klubu Levého bloku, přičemž k případným námitkám předesílám, že jako člen předsednictva ČNR podle § 19 mám právo vyjádřit se ke všem otázkám, které nesouvisejí s projednávaným bodem, i když souviset budou.

Podporuji návrh, který zde přednesl kolega Grulich a domnívám se, že tento text by mohl být v čl. 1 s tím, že "Česká národní rada volí místopředsedy ČNR, předsedy výborů a další členy předsednictva ČNR podle principu poměrného zastoupení poslanců jednotlivých klubů v České národní radě."

Vážení kolegové, jsme na samém začátku sedmého funkčního období České národní rady. Dnes zahájené schůzi České národní rady přísluší konstituovat orgány ČNR. Významné místo v nich náleží předsednictvu České národní rady. Mimo jiné i proto, že podle stávajícího právního stavu, který zde nebudu hodnotit v době, kdy Česká národní rada nezasedá, ať z důvodu, že je zasedání skončeno, a nebo proto, že volební období uplynulo, plní působnost národní rady právě její předsednictvo. Jde o působnost se všemi oprávněními sněmovny kromě možnosti přijímat a měnit ústavní zákony a usnášet se na státním rozpočtu republiky. I z toho pohledu je zcela zřejmé, jak důležité je dodržení poměrného zastoupení při volbě tohoto ústavního orgánu. Nerespektování zmíněné zásady při tvorbě parlamentních orgánů je popíráním výsledků voleb. Jde o demokratické omezování parlamentní opozice.

Složení parlamentu je výsledkem voleb demokratických a vyjadřuje vůli 6,5 mil. voličů. Složení parlamentních orgánů by proto mělo odpovídat složení sněmovny. Tato zásada je obecně platným demokratickým principem, který platí v těch státech, kde je podobným systémem systém poměrného zastoupení vedoucích stran. Uplatňoval se po celé období první republiky. Zákon č. 320 z roku 1920 a 326 z roku 1920 již shodně v paragrafech 60 a 63 zakotvil jako klíč při vytváření stálého výboru, tedy předsednictva parlamentu i výborů parlamentu. Ostatně ve skončeném šesté funkční období byla tato zásada plně dodržována. Vždyť právě argument, aby předsednictvo ČNR odpovídalo složení sněmovny, použily pravicové síly při argumentaci k prosazení rekonstrukce předsednictva ČNR v roce 1991. Dnes je tento princip opět pravicovými kluby a často i shodnými poslanci popírán. Nutno si položit otázku, jak hodnotit politiku, v níž se argumenty používají podle krátkodobé účelovosti a nikoliv podle obecné platnosti.

Snaha zabezpečit si maximální účinnost v předsednictvu ČNR dělením stran na demokratické a nedemokratické podle účelových subjektových hodnocení. To nemůžeme považovat za projev politické uvážlivosti a prozíravosti, ale spíše vlastní slabosti. Naproti tomu je nutno ocenit postoj těch, kteří považují projevy parlamentní demokracie za zcela zásadní pro vlastní rozhodování.

Dámy a pánové, klub Levého bloku hodnotí postoj poslaneckých klubů ODS-KDS, KDU-ČSL a ODA, majících v tomto parlamentu většinu, jako nedemokratický.

(Potlesk.)

Jako nedemokratický. Vede k rozdělování parlamentu v samotném počátku jeho práce, protože není těmito kroky ctěna zásada poměrného zastoupení a pokud nebude v čl. 1 navržená úprava kolegou Grulichem či mnou schválena, mám mandát prohlásit za náš poslanecký klub, že nemůžeme navržené kandidáty těchto poslaneckých klubů podpořit.

Děkuji vám.

(Potlesk levé části sněmovny.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Protože se množí příspěvky do diskuse, poprosila bych pana poslance Zimu nebo pana poslance Bendu, aby se posadili ke stolku a udělali společného zpravodaje. Pozměňovací návrhy jsem si zapisovala, ale bylo jich více a mohli bychom se dostat do nesnází.

(Přichází pan poslanec Zima.)

Pan poslanec Zima se toho ujme, děkuji. Možná, že by bylo dobře, kdyby pan poslanec Řezáč pomohl panu poslanci Zimovi, vzhledem k tomu, že pan poslanec Zima je nově zvolen. Nyní se přihlásil pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení hosté. Slyšeli jsme zde dva příspěvky, které hovoří o poměrném zastoupení při volbě předsednictva. Pan kolega Ortman má pravdu, že zásada poměrného zastoupení - nikoliv ovšem při volbě předsednictva, nýbrž stálého výboru, což je orgán poněkud kvalitativně jiného typu než je naše současné předsednictvo - byla zakotvena v zákonech první republiky. Nicméně my jsme právě dnes složili slib, že budeme dodržovat naše zákony.

Rád bych poukázal na § 24 jednacího řádu, kde v prvé větě se říká, že k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. To je věta, která znemožňuje uplatnění poměrného principu při schvalování volebního řádu pro volby orgánů v České národní radě. Pokud tedy některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, pak můžeme hovořit o jakýchkoliv zásadách poměrného zastoupení, ale bylo by to v rozporu s tímto platným jednacím řádem, který je zákonem, vyšel ve Sbírce zákonů a který dnes nemůžeme žádným usnesením měnit. Jen bych tedy poprosil pány kolegy a kolegyně, aby se drželi toho, co právě před chvílí slíbili, že budeme dodržovat platné zákony a aby ve volebním řádu nebyla schvalována žádná změna.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Nyní se do rozpravy přihlásil poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já nemohu souhlasit s poslancem Payne, že by náš ústavní a právní řád nezavazoval tuto sněmovnu k tomu, abychom vycházeli při volbě funkcionářů a orgánů České národní rady ze systému poměrného zastoupení. Naše volební zákony jsou ovládány tímto systémem jak ve volbách 1990, tak letos a je naprosto nelogické, proč by mělo být předsednictvo ČNR tvořeno fakticky latentním systémem většinovým. Navíc tato povinnost vyplývá v podstatě přímo z platných dokumentů o lidských právech, které naše republika (veselost v pravé části sálu) - já to budu konkrétně specifikovat, kolegové, můžete se smát potom - ratifikovala a vyhlásila. V článku 26 mezinárodního paktu o občanských a politických právech z 16. 12. 1966, který naši republiku zavazuje od 23. 3. 1976, je jasně uvedeno, že je zakázána jakákoliv diskriminace, a to i podle politického nebo jiného přesvědčení. V čl. 5, odst 1 téhož paktu je jasně uvedeno, že tento pakt nemůže být vykládán tak, aby jakákoliv práva byla omezována nebo jiným způsobem poškozována. Paragraf 2 ústavního zákona č. 23 z 9. ledna loňského roku jasně hovoří o tom, že mezinárodní smlouvy o lidských právech v naší republice vyhlášené a ratifikované mají jasnou přednost před zákonem a jsou obecně závazné. V čl. 23 1 odst. 4 této Listiny základních práv a svobod je uvedeno, že každý má právo za rovných podmínek vstupovat do volených a jiných veřejných funkcí.

V čl. 1 této Listiny je uvedeno, že lidé jsou si rovni v právech a lidské důstojnosti. V čl. 2 Listiny je uvedeno, že stát je založen na demokratických hodnotách a z toho důvodu také jsme vázáni základními zásadami parlamentní demokracie. V čl. 3 odst. 1 Listiny je uvedeno, že všichni občané mají rovná práva a platí ústavní princip rovnosti. Těm z vás, které jsem tak pobavil a kteří se zasmáli, mohu říci, že mne před šesti dny v Římě přijal předseda italského parlamentu Georgo Napolitano, se kterým jsem hovořil asi 35 minut. Zajímal se velice o současné problémy v Československu, a to jak státoprávního uspořádání, tak se podivoval nad tím, že tato zásada se přijímá ve Federálním shromáždění i ve Slovenské národní radě a jsou problémy v politickém grémiu ČNR, kde by tato zásada neměla platit.

Zvažme, zda poslouží rozvoji demokracie a zachování článku 2 Listiny, že náš stát je budován na hodnotách demokracie, když strany, které zvítězily ve volbách, kde získaly 42% hlasů, budou mít 100% členů předsednictva. Musíme si položit otázku, zda je stát formou politické organizace celé občanské společnosti, nebo zda zůstává pouze nástrojem vládnoucí strany nebo vládnoucích stran, jako tomu bylo za totality.

Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Čermák.

Poslanec Petr Čermák: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že jsme byli právě svědkem toho, jak by činnost parlamentu neměla vypadat. My tu jednáme o volebním řádu a diskutujeme ale úplně o jiné věci. Bylo-li zde již zahájeno hovoření o tomto problému, rád bych uvedl věci na poněkud pravější míru.

(Veselost.)

Já se domnívám, že vůbec nebylo cílem koalice obsadit všechna místa v předsednictvu ČNR. Naopak. Přesný poměrný počet zastoupení byl nabídnut i sociální demokracii, HSD SMS a LSU. Oni to zřejmě odmítli a bojují tedy za komunistickou stranu a republikány, aby také byli v předsednictvu.

(Veselost, potlesk v levé části sálu.)

To za prvé. Za druhé bych chtěl říci panu kolegovi Rezáčovi - nikdo vás v ničem neomezuje, můžete si své kandidáty navrhnout jak chcete, ale prosím vás, nenuťte nás, abychom vás volili.

(Veselost, potlesk v pravé části sálu.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan místopředseda Kalvoda.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, mezi tím, co jsem se přihlásil do rozpravy a mezi tím, co jsem byl vyzván, abych v ní vystoupil, mnoho argumentů už odeznělo. Nemyslím tím, že bych se ztotožnil s vystoupením pana kolegy Řezáče, ale někteří jiní řečníci řekli zhruba to, co jsem měl v úmyslu říci já. Je samozřejmě nesprávné a logicky nekorektní vydávat právě vzniklý problém obsazení předsednictva ČNR za problém politické diskriminace nebo občanské nerovnosti, jak uváděl pan kolega Řezáč, který je právník, a to dobrý právník, a který tedy ví, že argumentuje logicky nekorektně. Ale je to půda parlamentu, to je půda politiky, budiž.

(Veselost.)

Chci jen říci, že není úplně správné a není obsažnou informací, že by předsednictvo ČNR mělo být jakýmsi miniaturizovaným parlamentem. Takový miniparlament. To není. Předsednictvo ČNR má některé působnosti v době, kdy v podstatě jediné je schopno reagovat formou zákonných opatření, ale podstatné je, a to, dámy a pánové, nebylo řečeno, i když to nepochybně víte, že tato opatření podléhají schválení sněmovny. Tady předsednictvo ČNR nenahrazuje rozhodovací roli České národní rady, pouze dočasně upravuje ty či ony právní poměry, se sankcí, že sněmovna nebude souhlasit s touto úpravou a neschválí ji a pak její účinnost zaniká.

Kromě toho předsednictvo ČNR má své některé své specifické působnosti bez ohledu na to, zda schůze sněmovny probíhá, či neprobíhá, a v tomto směru připomíná svou výbavou kompetencemi spíše hlavu státu, a to českého státu. Patrně by nebylo možno argumentovat proti tomu, aby individuální hlava státu byla zvolena většinovou koalicí. Ale přesně to, v případě skupinové hlavy státu teď činí některé levicové strany. Prosím, abyste zvážili bez politických emocí, které tady byly podle mého soudu celkem cíleně vyvolány, kompetenční výbavu orgánu, o němž zde hovoříme a abyste zvážili, nakolik je možno, aby byl obsazen způsobem, který byl navržen uvažovanou, dosud ještě nevytvořenou vládní koalicí. Chtěl jsem, aby můj příspěvek byl spíše věcný, doufám, že se mi to podařilo.

Děkuji.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi, už nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Já vás, kolegové, nebudu dlouho zdržovat, ale je mi líto, že kolega dr. Kalvoda, kterého já rovněž uznávám za dobrého advokáta a právníka, se nevyjádřil k tomu, proč za platnosti stejného právního řádu, jaký byl 17. ledna 1991, kdy se stal prvním místopředsedou ČNR, pravicové strany a mnozí zde přítomní kolegové z pravicových stran prosazovali totéž poměrné zastoupení v předsednictvu ČNR a rekonstrukci předsednictva ČNR podle zásad, které navrhl dr. Ortman a které také připomněl. Na to nám ještě nikdo neodpověděl, jaká nastala ústavní a právní změna, že dneska to, co bylo hlásáno před necelým půldruhým rokem, za 18 měsíců už neplatí. Nad tím bychom se mohli zamyslet. Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk v levé části sálu.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil kolega Vik.

Poslanec ČNR Jan Vik: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, protože, jak vyplynulo z jednání politického grémia, není budoucí vládnoucí koalicí respektován princip poměrného zastoupení v předsednictvu České národní rady, nebude klub poslanců Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa do předsednictva ČNR a na místa místopředsedů a tajemníků jednotlivých výborů kandidovat zástupce SPR-RSČ.

Dále mi dovolte, abych vyjádřil názor, že budoucí vládnoucí koalice nevstoupila do nového volebního období právě šťastným způsobem.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci. Dále se hlásí pan poslanec Kraus.

Poslanec ČNR Michal Kraus: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k bodu 12. volebního řádu, ve kterém se hovoří o tom, že zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků.

Domnívám se, že toto ustanovení je v rozporu s § 24 jednacího řádu, kde se říká, že k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Domnívám se totiž, že byl-li vydán hlasovací lístek, neznamená to, že poslanec byl přítomen volbě, nebo naopak, přítomný poslanec nemusel odebrat hlasovací lístek.

Podle mého názoru, je jednoznačným kritériem přítomnosti poslance u volby, odevzdaný hlasovací lístek. Podle mne to znamená, že by měl bod 12. znít: "Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů z počtu odevzdaných hlasovacích lístků".

Závěrem mi dovolte ještě jeden argument pro poměrné zastoupení předsednictva. Pan místopředseda Kalvoda zde hovořil o nekorektní argumentaci pana dr. Rezáče. Pane místopředsedo, já se domnívám, že také Vaše argumentace o kolektivní hlavě státu je poněkud nekorektní, neboť v parlamentní demokracii bývá zvykem, že hlava státu bývá nadstranická. Jestliže hlava státu je v tomto případě kolektivní, měla by podle mého - nemůže-li být nadstranická - co nejvíce odrážet právě sdružení orgánů, které zastupuje.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám slovo panu místopředsedovi Kalvodovi.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Nevím kde a kdy vyvstal požadavek, aby hlava státu byla nadstranická. Že tomu tak je v Československu, je politickým faktem nikoliv ústavním, ale mohl bych vám přinést mnoho příkladů, kdy hlava státu nadstranická není. A to je všechno, co k tomu mohu říci. Prezidenti, hlavy států, bývají kandidováni za politické strany i v zemích existujících. Takže navrhuji, abychom se nezaváděli do různých temnot politických argumentací, ale tak k tomu nutně v demokracii být nemusí.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dále se přihlásil pan poslanec Zima.

Poslanec ČNR Anton Zima: Měl bych krátkou poznámku k panu kolegovi Krausovi. V odst. č. 1/ je napsáno: "Volba je platná, byl-ly hlasovací lístky vydány v nadpoloviční většině poslanců České národní rady". A přítomní poslanci Jsou ti poslanci, kteří obdrželi hlasovací lístky.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji za vysvětlení a prosím pana poslance Payna.

Poslanec ČNR Jiří Payne: Paní předsedkyně, dámy a pánové, bohužel žijeme v době, kdy stále ještě platí komunistická Ústava, za kterou svým způsobem nesou odpovědnost kolegové po mé levici. Tato Ústava samozřejmě neupravuje otázky poměrného zastoupení nebo čehokoliv, ani neupravuje otázky nadstranického prezidenta. Je to zřejmě požadavek, který po 40 letech, kdy prezident byl přísně stranický a dokonce velmi často byl i generálním tajemníkem ústředního výboru, tak teď levici se velice hodí, aby argumentovala tím, že prezident má být nadstranický.

Myslím, že tato argumentace je skutečně velice lichá a i kolega Kalvoda správně podotkl, že ve většině zemí není známo, že by prezident byl bez jakékoliv politické orientace.

Kdyby totiž byl bez politické argumentace, potom by pravděpodobně nemohl být ani zvolen, protože by ho nikdo nepodporoval. Proto právě prezident zřetelně symbolizuje určitý politický směr a já si myslím, že je to tak správné. V jiném případě by asi ani naši voliči nesouhlasili s tím, že bychom my, volební výsledek, jakkoliv těsný, začali rozdávat opozici. Mám pocit, že toto rozhodnutí, ke kterému grémium došlo připomínám, že jsem se neúčastnil těchto jednání - že i veřejnost je ochotna takovéto rozhodnutí přijmout. Necítil bych tedy v této věci žádný problém.

Pokud kolegové navrhují nějaké změny ve volebním řádu, chtěl bych připomenout, že proporční volební systém vypadá jinak a znamenalo by to navrhnout zcela jiné znění. Tento volební systém, který je velmi obdobný volebním řádům, které jsme použili při volbě orgánů v uplynulých dvou letech, je zřetelně založen na našem jednacím řádu a na tom, že každý kandidát musí získat nadpoloviční většinu hlasů.

Pokud kdokoliv má názor, že by měli být navrženi ještě jiní kandidáti, nechť tak učiní při volbě na kteroukoli funkci. Nechť tedy kolegové z kterýchkoliv poslaneckých klubů navrhnou své kandidáty, uvidíme, zda budou schváleni v souladu s jednacím řádem České národní rady. My ovšem nemůžeme poslancům přikazovat, zda smí nebo nesmí hlasovat pro některého kandidáta, zřejmě v tajné volbě by se to dalo těžko uskutečnit a pokud kandidát získá ve volbách nadpoloviční většinu, pak my žádným způsobem nemůžeme ovlivnit tím, že vložíme do volebního řádu článek 1.

Pokud nebudou další přihlášky do rozpravy, poprosil bych, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které - znovu připomínám, že po mém soudu by byly v rozporu s naším jednacím řádem - a abychom potom přistoupili k volbě.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Do rozpravy se ještě přihlásila paní poslankyně Buzková.

Poslankyně ČNR Petra Buzková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi položit pozměňující návrh k volebnímu řádu. Týká se konkrétně bodu č. 8 tohoto volebního řádu. Nepřipadá mi jako zcela nejšťastnější způsob, kdy nesouhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující tím způsobem, že nijak neoznačí jeho jméno na volebním lístku.

Proto navrhuji následující konkrétní změnu: věta první, bodu 8 zůstává v plném znění. Věta druhá se ruší a místo ní přichází druhá věta: "Nesouhlas s tímto kandidátem vyjádří hlasující přeškrtnutím jeho jména".

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni. Už nemám žádné přihlášky do diskuse. Proto rozpravu uzavírám a pokusím se spolu s panem poslancem Zimou shrnout pozměňovací návrhy, které odezněly.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Zima.

Hlásí se ještě pan poslanec Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, rozprava byla ukončena, ale já bych jen zareagoval na to, co jsem zaslechl v posledním diskusním příspěvku - je to spíše faktická poznámka. Právníci by mi asi pomohli.

Podle mého názoru by bylo dobré uvedený pozměňovací návrh vylepšit o zrušení toho kroužkování. V tomto případě, aby bylo něco platné, je třeba jedno zakroužkovat a druhé škrtnout to ale nepovažuji za nejvhodnější. Pak by bylo třeba vyřešit ten případ, co bude s hlasovacím lístkem, kde bude škrtnuto a nebude tam kroužek a naopak.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Myslím, že tato připomínka byla na místě, jinak by to bylo zavádějící a došlo by k řadě neplatných hlasovacích lístků.

Nyní bychom dali hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Zima v tom směru, že navrhuje změnit bod 2 tak, že pokud probíhá volba s jedním kandidátem, uskutečňuje se v jednom kole. Je to tak přesně? Ano.

Dávám tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 144.

Děkuji. Kdo je proti? 17.

Děkuji. Pozměňovací návrh byl přijat.

Jako druhý přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Grulich, který navrhl, aby funkce do předsednictva ČNR byly voleny podle poměrného zastoupení.

Dávám hlasovat. Je to tak, pane poslanče?

(Poslanec Grulich: Ano, souhlasím).

Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Grulicha, který navrhl, aby funkce do předsednictva ČNR byly voleny podle zásady poměrného zastoupení.

(Poslanec Grulich: Předsednictvo ČNR a samozřejmě i předsedové výborů).

Ano, to je samozřejmé. Děkuji.

Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku. (Hlasuje se). 92.

Kdo je proti? 102. Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Nyní se domnívám, že za tohoto stavu nemá smysl hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ortmana, protože ten v podstatě navrhoval, aby byl bod jedna upraven tak, že ČNR volí místopředsedy, předsedy výborů a členy předsednictva podle systému poměrného zastoupení. Je to tak?

Poslanec Jaroslav Ortman: Paní předsedkyně, dámy a pánové, nicméně já se domnívám, že je nutno o tomto návrhu hlasovat, protože pokud já svůj návrh nestáhnu, ČNR musí o návrhu hlasovat.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP