Hlasování poslance
JUDr. Jiří Novák
5. schůze

Procedurální hlasování
1 - 15 (1. 10. 1996), 52 - 53, 65 - 66 (2. 10. 1996), 74 - 76, 80 - 81 (3. 10. 1996), 82 - 85, 109, 129 (4. 10. 1996), 135 - 139 (9. 10. 1996), 162 - 163 (10. 10. 1996), 206 - 208, 211 (11. 10. 1996), 212 - 215, 224, 232, 242 (29. 10. 1996)

1. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň
16 - 39 (1. 10. 1996)

2. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
40 - 41 (2. 10. 1996)

3. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - druhé čtení
42 (2. 10. 1996)

5. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém /sněmovní tisk 14/ - druhé čtení
43 - 45 (2. 10. 1996)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě /sněmovní tisk 1/ - druhé čtení
46 (2. 10. 1996)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení
47 (2. 10. 1996)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení
48 (2. 10. 1996)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994 /sněmovní tisk 7/ - druhé čtení
49 (2. 10. 1996), 240 (29. 10. 1996)

10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou neúčast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
50 - 51 (2. 10. 1996), 241 (29. 10. 1996)

11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona
54 (2. 10. 1996), 238 - 239 (29. 10. 1996)

12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 60/1/
55 (2. 10. 1996), 233 (29. 10. 1996)

13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 11/
56 - 64 (2. 10. 1996), 234 (29. 10. 1996)

14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996
67 - 68 (2. 10. 1996), 235 - 236 (29. 10. 1996)

15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na r. 1997 /sněmovní tisk 64/
69 (2. 10. 1996), 237 (29. 10. 1996)

16. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
70 - 73 (2. 10. 1996)

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
77 (3. 10. 1996)

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení
78 (3. 10. 1996)

19. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení
79 (3. 10. 1996), 157 - 158 (10. 10. 1996)

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
86 - 88 (4. 10. 1996), 243 (29. 10. 1996)

21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení
93 - 95 (4. 10. 1996)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
96 - 97 (4. 10. 1996)

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
98 - 101 (4. 10. 1996), 225 (29. 10. 1996)

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení
102 - 105 (4. 10. 1996), 226 (29. 10. 1996)

25. Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
89 (4. 10. 1996)

26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
90 - 91 (4. 10. 1996)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení
227 (29. 10. 1996)

28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
92 (4. 10. 1996), 228 (29. 10. 1996)

29. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
106 - 108 (4. 10. 1996), 229 (29. 10. 1996)

30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
110 - 113 (4. 10. 1996), 230 (29. 10. 1996)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
114 (4. 10. 1996), 231 (29. 10. 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení
115 - 116 (4. 10. 1996)

33. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení
117 (4. 10. 1996)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
123 - 124 (4. 10. 1996)

35. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení
118 (4. 10. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
119 (4. 10. 1996)

37. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
120 - 122 (4. 10. 1996)

38. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení
125 (4. 10. 1996)

39. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
126 (4. 10. 1996)

40. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
127 - 128 (4. 10. 1996)

41. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení
130 (4. 10. 1996)

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň
148 - 150 (10. 10. 1996)

44. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
133 (8. 10. 1996)

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
151 (10. 10. 1996)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení
134 (8. 10. 1996)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
140 - 147 (9. 10. 1996)

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení
156 (10. 10. 1996)

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň
152 - 153 (10. 10. 1996)

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
154 (10. 10. 1996)

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno
155 (10. 10. 1996)

52. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky a.s. Plzeň
159 (10. 10. 1996)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení
160 (10. 10. 1996)

54. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení
161 (10. 10. 1996)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996 /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení
220 (29. 10. 1996)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
131 - 132 (8. 10. 1996)

61. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení
221 (29. 10. 1996)

63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu
222 - 223 (29. 10. 1996)

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv /sněmovní tisk 12/ - třetí čtení
166 - 168 (10. 10. 1996), 169 - 173 (11. 10. 1996)

65. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
209 (11. 10. 1996)

66. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví
210 (11. 10. 1996)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic
164 - 165 (10. 10. 1996)

68. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení
216 (29. 10. 1996)

69. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 51/
217 - 218 (29. 10. 1996)

71. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 /sněmovní tisk 5/
219 (29. 10. 1996)

72. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 45/
174 - 201 (11. 10. 1996)

73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1.1.1996 do 30.6.1996 /sněmovní tisk 26/
202 - 205 (11. 10. 1996)


ISP (příhlásit)