Hlasování
5. schůze, 4. 10. 1996

Procedurální hlasování
82 - 85 (4. 10. 1996)

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
86 - 88 (4. 10. 1996)

25. Vládní návrh zákona o státním podniku /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
89 (4. 10. 1996)

26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
90 - 91 (4. 10. 1996)

28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení
92 (4. 10. 1996)

21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 25/ - prvé čtení
93 - 95 (4. 10. 1996)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
96 - 97 (4. 10. 1996)

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
98 - 101 (4. 10. 1996)

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení
102 - 105 (4. 10. 1996)

29. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení
106 - 108 (4. 10. 1996)

Procedurální hlasování
109 (4. 10. 1996)

30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
110 - 113 (4. 10. 1996)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb. /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení
114 (4. 10. 1996)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení
115 - 116 (4. 10. 1996)

33. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení
117 (4. 10. 1996)

35. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení
118 (4. 10. 1996)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení
119 (4. 10. 1996)

37. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
120 - 122 (4. 10. 1996)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
123 - 124 (4. 10. 1996)

38. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení
125 (4. 10. 1996)

39. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
126 (4. 10. 1996)

40. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
127 - 128 (4. 10. 1996)

Procedurální hlasování
129 (4. 10. 1996)

41. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení
130 (4. 10. 1996)


ISP (příhlásit)