Sněmovní tisk 716
Vl. n. z. o volném pohybu služeb - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 716/0 dne 23. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1006).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 716/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 716/2 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 716/3, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 9:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 1210).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Václav Koukal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 203).
  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 204).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 223/2009 Sb.Související tisk: 715 (Vl. n. z. o volném pohybu služeb).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Kultura, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: politika zaměstnanosti EU, poskytování služeb, průmysl služeb, svoboda obchodu, svoboda poskytovat služby

Navržené změny předpisů (36):

CitaceZměnaPředpisOd
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce716/0
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči716/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě716/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu716/0
505/1990novelizujeZákon o metrologii716/0
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech716/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny716/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky716/0
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením716/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)716/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů716/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů716/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)716/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)716/1
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách716/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)716/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů716/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů716/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií716/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)716/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)716/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů716/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)716/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona716/0
149/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)716/0
219/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)716/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)716/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu716/0
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví716/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti716/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů716/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách716/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)716/0
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)716/0
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)716/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích716/0


ISP (příhlásit)