(16.20 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Jak jsem avizoval, tím, že nejsou předloženy žádné pozměňovací návrhy, dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen k tomu návrhu, který teď zazněl od kolegy Kudely. Pokud nejsou žádné pozměňovací návrhy, tak mám za to, že garanční výbor nemá ani o čem jednat a můžeme hlasovat o tom zákonu už v pátek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám tedy stejný názor jako pan předseda Sklenák. Zeptám se pana zpravodaje, zda trvá na svém návrhu. Nikoliv. V tom případě nemáme o čem hlasovat. Zeptám se ještě na závěrečná slova po rozpravě, kterou jsem ukončil. Pokud nejsou, tak není o čem hlasovat a končím projednávání bodu číslo 17.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi. Ten ovšem zůstává, protože dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás nejprve stručně seznámil s hlavními body vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele.

Hlavním cílem tohoto zákona je zakotvení účinných kontrolních nástrojů odpovídajících novým obchodním praktikám na trhu. Mezi nově navrhovaná opatření patří zejména pravomoc požadovat od subjektů v dominovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů, při jejichž činnosti dochází k protiprávnímu jednání. Dále se jedná o oprávnění zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do uzavřených prostor, v nichž se nacházejí např. nebezpečné výrobky, a dále provádění určitých typů kontrol pod změněnou identitou. V neposlední řadě vládní návrh zákona podrobněji upravuje podmínky provádění kontrolního nákupu a obsahuje také velmi důležité změny v návaznosti na další již přijatou legislativu, např. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Návrh zákona projednal 19. dubna hospodářský výbor, který k němu přijal dva pozměňovací návrhy. Tyto návrhy se týkaly zakotvení výjimky ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pro Českou obchodní inspekci ve vztahu k ukládání sankcí příkazem na místě a prodloužení termínu pro nabytí účinnosti předmětného zákona. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás žádám o posunutí zákona do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, tedy jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 995/1 a 2. Prosím zpravodajku tohoto výboru, kterou je paní poslankyně Květa Matušovská, aby nás informovala o jednání o návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s 377. usnesením hospodářského výboru z 51. schůze ze dne 19. dubna.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného a zpravodajské zprávy poslankyně Květy Matušovské a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 995 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které máte v systému pod sněmovním tiskem 995/2. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan ministr a paní zpravodajka nemají zájem. Otevírám rozpravu podrobnou, do které také... Prosím pana poslance Váňu.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 6442, kde je také řádně odůvodněn. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Pokud nejsou přihlášky, tak podrobnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem 19, což je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení

Opět prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s obsahem novely zákona, jejímž cílem je pokračování ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zlepšování podnikatelského prostředí v naší zemi.

Novela odstraňuje povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby zapisované do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku. Návrh novely zákona také vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů, tzv. sestav.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který přijal usnesení, v němž Poslanecké sněmovně doporučuje návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito návrhy souhlasí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu a usnesení výboru vám byla doručena jako tisky 1014/1 a 2. A já prosím zpravodaje hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Martin Novotný. Ale pana poslance Novotného v sále nevidím. Chci se zeptat někoho z hospodářského výboru, kdo by byl ochoten... Paní poslankyně Matušovská. Děkuji za vstřícnost a prosím, abyste se ujala role zpravodajky.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením 386 hospodářského výboru z 52. schůze ze dne 3. května.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Kameníka, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po obecné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 1014 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které máte v systému pod sněmovním tiskem 1014/2;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Pan ministr nikoliv, paní zpravodajka také ne. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Také nemám žádné přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova ještě jednou. Není zájem a vzhledem k tomu, že nepadlo nic hlasovatelného, tak končím druhé čtení tohoto tisku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP