Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení

Opět prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s obsahem novely zákona, jejímž cílem je pokračování ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zlepšování podnikatelského prostředí v naší zemi.

Novela odstraňuje povinnost podnikatele oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby zapisované do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku. Návrh novely zákona také vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů, tzv. sestav.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který přijal usnesení, v němž Poslanecké sněmovně doporučuje návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito návrhy souhlasí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu a usnesení výboru vám byla doručena jako tisky 1014/1 a 2. A já prosím zpravodaje hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Martin Novotný. Ale pana poslance Novotného v sále nevidím. Chci se zeptat někoho z hospodářského výboru, kdo by byl ochoten... Paní poslankyně Matušovská. Děkuji za vstřícnost a prosím, abyste se ujala role zpravodajky.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením 386 hospodářského výboru z 52. schůze ze dne 3. května.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Kameníka, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po obecné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 1014 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které máte v systému pod sněmovním tiskem 1014/2;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Pan ministr nikoliv, paní zpravodajka také ne. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Také nemám žádné přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova ještě jednou. Není zájem a vzhledem k tomu, že nepadlo nic hlasovatelného, tak končím druhé čtení tohoto tisku.

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP