(16.10 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já se musím zastat našeho pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury, protože to, co tady bylo řečeno, nebylo osobně vůči kolegovi Ondráčkovi, to byla jenom připomínka toho, jakým způsobem TOP 09 v minulém týdnu poukazovala na něco. Vůbec nehraje roli, že to řekl kolega Ondráček. Prostě zmínil to tady předseda, by the way.

Co se týče rozumné samosprávy, tak jak to tady říkal kolega z TOP 09 Kučera. Já bych mu chtěla věřit, že je rozumná samospráva. Teď budu mluvit možná trošku sama proti sobě, ale nevím, jestli jste zaznamenali úžasný počin radních hlavního města Prahy pana Dolínka, paní Krnáčové jako primátorky, že by se vlastně v Praze měla zakazovat SUV. Je to ten naprosto šílený videoklip, kterým pravděpodobně demonstrují to, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se v Praze jezdilo jenom na segwayích nebo na kolech, možná bychom mohli pádlovat na loďkách. Takže jenom trošku upozorňuji na to, že jistá ingerence, ať už tedy městské policie, či Policie ČR v některých úžasných nápadech samosprávy je rozhodně na místě, rozhodně v případě hlavního města Prahy, protože skutečně to, že je představa, že budeme někomu diktovat, jakým autem bude jezdit - no, kolegyně a kolegové, kde to jsme? Jestli skutečně zástupci hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL se proti tomuto postupu nebo proti tomuto návrhu, proti této jako že propagaci, propagační kampani, nevyhradí a neřeknou svým kolegům, že jsou úplně vedle jak ta jedle, tak není něco v naší zemi v pořádku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Jsme stále v obecné rozpravě. Zeptám se, zda se někdo hlásí. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan zpravodaj? Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych chtěl jenom jako zpravodaj poděkovat, že jsme si takhle popovídali o zákonu o obecní policii. Jenom závěrem opravdu pro vás pro všechny zopakovat, že to není jenom o rychlosti, kam se to strhlo. Koneckonců jste slyšeli i z mých úst, bohužel ne z úst ministra vnitra, který musel odejít na Bezpečnostní radu státu, že i ta rychlost bude vyřešena na našem garančním výboru, což potvrdil pan předseda bezpečnostního výboru. Takže myslím, že se dohodneme napříč, že vše necháme kromě těch pěti let a pár těch věcí, co tam jsou.

A závěrem, neberte to prosím vás jako školení, ale já to tady často slýchávám a je mou, nebudu říkat povinností, jenom vám to chci říct naposledy. Víte, to, že si lidé myslí, že policie bere body, tak to není. Já bych chtěl jenom říci, že policista, který zaznamená přestupek související s rychlostí, ten přestupek vyřeší a v rámci řešení přestupku, když toho řidiče má na místě, tak píše oznámení na místně příslušný úřad a tam jsou ty body přidány na vaši kartu řidiče, související s tím přestupkem. A vy byste si je pak měli hlídat. To je jedna věc.

Pak se rychlost také řeší jiným způsobem. Teď jenom pro vaši informaci, abyste věděli, a vy to víte. Třeba tady v Praze se osloví majitel vozidla, a když není znám přímo přestupce, tak majitel dostává pokutu a úřad to řeší zase úplně jiným způsobem. Takže je několik řešení. Ale v každém případě na místě policista prosím vás opravdu body nebere.

To je všechno a chci poděkovat za košatou rozpravu v této věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr si nepřeje závěrečné slovo. Tak ještě omluva paní poslankyně Chalánkové, ta se omlouvá od 17.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Obecnou rozpravu jsem ukončil a otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám dvě přihlášky. Prosím pana poslance Ondráčka a potom pana poslance Farského.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, teď už krátce. Můj pozměňovací návrh, který jsem komentoval, je uložen jako sněmovní dokument 5629. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Tímto načítám pozměňovací návrh ke komplexním pozměňovacím návrhům ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost k návrhu novely zákona o obecní policii, sněmovní tisk číslo 681. A ten pozměňovací návrh je ve znění: V části první se § 3c odstavec 3 zrušuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan zpravodaj, pan ministr - nikoliv. Jenom vzhledem k tomu, že jsem přebíral řízení, tak se zeptám pana zpravodaje, zda nepadlo něco, o čem bychom měli hlasovat. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, aby nám tento tisk uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, byl zpracován za účelem adaptace českého práva na nařízení EU o lanových dráhách, o osobních ochranných prostředcích a spotřebičích plynných paliv. Převážná část těchto nařízení EU je přímo aplikovatelná. Přesto jsou členské státy povinny vlastními postupy zajistit výkon státní správy v dané oblasti. V našem právním řádu je nutné vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Cílem navrhovaného zákona je tak zkvalitnění regulace trhu s lanovými dráhami, osobními ochrannými prostředky a spotřebiči plynných paliv, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví, ochrana majetku, bezpečnost osob a dalších oprávněných zájmů. Předkládanou novelou zákona dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako tisky 989/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj hospodářského výboru, tím je pan poslanec Petr Kudela, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení páni ministři, o čem je tento sněmovní tisk, velice pěkně uvedl pan ministr. Takže jenom dodám, že tento hlavní návrh zákona prošel prvním čtením dne 5. února 2016 na 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Hospodářský výbor projednání tohoto návrhu přerušil s tím, že do 1. března mohou být uplatněny pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrhy, které byly na hospodářském výboru předloženy, se týkají tří okruhů. Za prvé se doplňuje právní úprava o zabezpečování normalizační činnosti tak, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jakožto národní normalizační orgán bude moci zřídit příspěvkovou organizaci k plnění soukromoprávních činností souvisejících s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Druhý pozměňovací návrh se týkal doplnění některých ustanovení tohoto zákona o požadavky vyplývající z práva EU, jež vyplynuly během aplikační praxe zákona. A třetím bodem bylo posunutí účinnosti zákona na bližší datum, to je na 1. září 2017. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk byl projednán a schválen ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji. Pokud nebudou předložené v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy, jelikož o nich nemám avízo, tak bych si dovolil navrhnout v podrobné rozpravě zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů. ***

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a tím pádem obecnou rozpravu končím. O závěrečná slova po obecné rozpravě není zájem. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP