Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás nejprve stručně seznámil s hlavními body vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci a zákon o ochraně spotřebitele.

Hlavním cílem tohoto zákona je zakotvení účinných kontrolních nástrojů odpovídajících novým obchodním praktikám na trhu. Mezi nově navrhovaná opatření patří zejména pravomoc požadovat od subjektů v dominovém řetězci informace o identitě provozovatelů e-shopů, při jejichž činnosti dochází k protiprávnímu jednání. Dále se jedná o oprávnění zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do uzavřených prostor, v nichž se nacházejí např. nebezpečné výrobky, a dále provádění určitých typů kontrol pod změněnou identitou. V neposlední řadě vládní návrh zákona podrobněji upravuje podmínky provádění kontrolního nákupu a obsahuje také velmi důležité změny v návaznosti na další již přijatou legislativu, např. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Návrh zákona projednal 19. dubna hospodářský výbor, který k němu přijal dva pozměňovací návrhy. Tyto návrhy se týkaly zakotvení výjimky ze zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pro Českou obchodní inspekci ve vztahu k ukládání sankcí příkazem na místě a prodloužení termínu pro nabytí účinnosti předmětného zákona. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto vás žádám o posunutí zákona do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, tedy jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 995/1 a 2. Prosím zpravodajku tohoto výboru, kterou je paní poslankyně Květa Matušovská, aby nás informovala o jednání o návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s 377. usnesením hospodářského výboru z 51. schůze ze dne 19. dubna.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Karla Novotného a zpravodajské zprávy poslankyně Květy Matušovské a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 995 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které máte v systému pod sněmovním tiskem 995/2. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan ministr a paní zpravodajka nemají zájem. Otevírám rozpravu podrobnou, do které také... Prosím pana poslance Váňu.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 6442, kde je také řádně odůvodněn. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy? Pokud nejsou přihlášky, tak podrobnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Vzhledem k tomu, že nepadlo nic, o čem bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem 19, což je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP