(12.30 hodin)

 

Poslanec Pavel Antonín: G1 je úprava správních poplatků, když zavíráte praxi, když měníte praxi. Doporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 469. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 147, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: G2 je změna transplantačního zákona, aby se mohly provádět transplantace od živého člověka orgánu, který se reprodukuje, který je nepárový, event. děloha. Doporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra ke G2? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 470. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: G3 se týká vydávání lékařských a zdravotnických posudků. Doporučuje se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování o G3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 471. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 149, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Antonín: A poslední, G4, je datum účinnosti tohoto zákona - čtyři měsíce po zakončení toho procesu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko výboru? (Doporučuje se.) Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování o G4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 472. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 148, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak prosím, pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Antonín: Byli jste úžasně vnímaví, takže už nám zbývá odsouhlasit pouze zákon jako celek. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011... (Poslanec Kalousek přichází k řečništi a hlasitě plácá dlaněmi.) Ano, pane předsedo, odhlásím vás všechny, ale s dovolením dočtu nejprve návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 874, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Prosím o stanovisko pana zpravodaje a pana ministra k návrhu zákona jako celku. (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 473. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 2. Konstatuji že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Ještě tu mám dvě omluvy. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá dnes do 15 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Martin Komárek se omlouvá dnes od 14.30 hodin do 16 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

245.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Klán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 807/5, který vám byl doručen 3. března t. r. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 807/6.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit. Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme před sebou tentokrát už ve třetím čtení návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dovolte mi, abych vás jako zástupkyně předkladatelů seznámila s tím nejdůležitějším, co dnešnímu dni předcházelo a co má význam pro dnešní hlasování.

Tedy za prvé. Základem návrhu je v současnosti komplexní pozměňovací návrh, který vychází z výsledků vyjednávání mezi Ministerstvem dopravy, zástupci Svazu měst a obcí a v neposlední řadě námi jako zástupci předkladatelů. Tento pozměňovací návrh jsem si osvojila a následně byl výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat.

Stejně jako původní předloha má uvedený komplexní pozměňovací návrh jednoduchý cíl - usnadnit žadatelům o řidičský průkaz život. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, případně se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty. Před časem mi jeden student z Moravy napsal - cituji: "Trvalé bydliště mám na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad na rozdíl od občanského průkazu. Z důvodu výměny řidičského průkazu si tedy musím vzít dva dny dovolené a dvakrát cestovat 200 kilometrů tam a zpět s náklady cca 900 korun jen za jízdné, což odpovídá u studenta jako já například týdennímu rozpočtu na jídlo."

Znovu zdůrazňuji, že právě těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, ale na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. V návrhu se také předpokládá, že bude moci být pořízena fotografie přímo na místě. To je, myslím, velmi vstřícné a rozumné.

Za druhé. K tomuto kompromisu bylo kolegy ve druhém čtení uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Ráda bych nyní výslovně podpořila návrh kolegy Farského, který usiluje o dosažení co nejbližší účinnosti návrhu, což je podle mého přesvědčení nejen potřebné z pohledu veřejnosti, ale při troše dobré vůle zvládnutelné také ze strany Ministerstva dopravy.

V závěru mi prosím dovolte zopakovat své přesvědčení, že přijetím projednávaného návrhu se můžeme přiblížit tomu, jak by měla vypadat veřejná správa v 21. století, a já vás proto prosím, abychom dnes společně tento krok udělali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Připomínám, že na 12. 45 hodin máme zařazený bod volby.

Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já nebudu moc zdržovat, pouze shrnu některé pozměňovací návrhy. Pouze jeden de facto je trošičku střetový, je to pozměňovací návrh pana poslance Bendla, který vystoupí určitě po mně a bude tady nějakým způsobem horovat za ten svůj pozměňovací návrh, který samozřejmě jakoby nijak souvisí, ale i souvisí s provozem na pozemních komunikacích. My jako výbor jsme nějakým způsobem tohle odhlasovali. Já vás pak seznámím s návrhem procedury. Nicméně upozorňuji já sám za sebe na to, že pokud projde pozměňovací návrh pana poslance Bendla, tak já ten návrh zákon bohužel nepodpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále pan poslanec Petr Bendl je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den. Já se omlouvám, zdržovat opravdu nechci, ale protože je to mediálně tolik diskutované téma bez toho, že by se někdo v médiích zabýval faktickou operativou a tím, čeho se ten pozměňovák vlastně týká, že je předkládáno lidem, že snad by tady mělo být více billboardů apod., že je třeba tu situaci neměnit, protože ta situace dneska je pravděpodobně skvělá a výborná a každému vyhovuje, tak k tomu nemohu mlčet, už tím spíš, že jsem k tomu byl takto víceméně dlouhodobě provokován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP