(12.40 hodin)
(pokračuje Bendl)

Nejprve k tomu přílepku. Já jsem si dal tu práci a konzultoval jsem se sněmovní legislativou o tom, jestli to přílepek je, nebo není, a vzhledem k tomu, že jde o zákon, který se týká komunikací, není to takzvaně z jiného světa, tak i sněmovní legislativa potvrzuje, že to žádný čistý přílepek rozhodně není. Nejsem sám, kdo tento pozměňovací návrh v minulosti diskutoval. Diskutoval se na... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím kolegy, aby se ztišili a přenesli své hovory co předsálí. Vy prosím, pokračujte, až tady bude klid.

 

Poslanec Petr Bendl: Diskutoval se na různých výborech, v hospodářském, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které k tomuto pozměňovacímu návrhu nakonec stanovisko nepřijaly, ani neodmítly, ani nedoporučily tento pozměňovací návrh.

Já sám si kladu otázku, proč vlastně systém, který provozují v Rakousku, na Slovensku, systém, který říká, že by to mělo být vlastně s větší pravomocí obce, zdali budou billboardy, či nebudou billboardy, protože o těch to je tady jaksi mediálně, přestože ten paragraf se týká ještě řady jiných věcí, definování zastavěného území a podobně, jak je to možné, kam jsem to vlastně šlápl, si říkám. Ne že bych nebyl jako mužská část tohoto světa egocentrický, ale to, že se objevím na titulku významného deníku s nějakou kritikou, že já snad chci billboardy a podobně, podepsáno od renomované novinářky, které si vážím, ale nevysvětleno, v čem ten problém je. Komu to stojí za to, že vede tuhle pseudomediální válku? Kdo vlastně chce, aby systém povolování reklam uvnitř obce nebyl jenom jeden? Aby o tom nemohly víceméně rozhodnout obce nebo to ovlivnit obce? Aby o tom rozhodovaly další a další úřady, a to tak, že velmi komplikovaně? A já vám to dokážu i na materiálech, které vzešly z Ministerstva dopravy, a moc mě mrzí, že tady není ministr dopravy, skoro si myslím, že tady není úmyslně, ale i na materiálech, které jdou z Ministerstva dopravy, a materiálech, které jsem si vyžádal od Ministerstva pro místní rozvoj, protože spousta lidí se tohoto tématu zkrátka bojí, protože zasahuje... (Odmlka kvůli hluku v sále. Předsedající zvoní.) ... pravděpodobně do velkých finančních skupin, a proto jsem takto mediálně vláčen.

O co vlastně jde? Máme dva systémy povolování reklam. Jeden se týká území mimo intravilány obcí a ten by měl skončit k 1. 9. 2017 na základě přijaté novely zákona o pozemních komunikacích v roce 2012, a kdyby někdo měl pocit, že jsme to my, kdo by snad chtěl podporovat billboardy, nebo já jako občanský demokrat, pak se může podívat i na to, v jaké době zákon, který zakazuje billboardy na dálnicích, vznikl, a že je dnes povinností Ministerstva dopravy, aby dohlédlo na to, aby mimo intravilány obcí žádné billboardy nebyly. Bylo to v době Nečasovy vlády, v době, kdy si možná pamatujete, že jistá americká společnost vyhrožovala České republice arbitráží a podobně. Já tedy za sebe říkám, že si takto vyhrožovat prostě nenechám. To, že někdo podepsal na Ministerstvu dopravy na začátku 90. let s někým velmi výhodnou smlouvu na stovky billboardů v České republice na dobu neurčitou a že tím dneska chce vyhrožovat České republice, nebo v minulosti vyhrožovat České republice arbitráží, mám pocit, že se před tím nemáme hrbit a tvářit se, že se nic takového neděje.

To, co se děje v mediálním světě, je toho odrazem a myslím si, že tam někde budou příčiny, kam já jsem vlastně s tím pozměňovacím návrhem šlápl, že to není věc, kterou by poslanec Petr Bendl nebo jakýkoliv poslanec z vás mohl ovlivnit, jestli se ta či ona obec rozhodne pro to, jestli billboard na svém území chce, anebo ne. Znám spoustu starostů, kteří na svém území billboardy nechtějí, a ten stávající systém jim naopak neumožňuje to ovlivnit, protože o tom rozhodují jiné správní úřady. Mohu to doložit i stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, které říká, že je tady opravdu právní chaos a že je složité posuzovat, do jakého režimu vlastně ten systém spadá.

K tomu, abyste pochopili, jak to funguje, ti z vás, kteří s tím třeba nejste přímo konfrontováni, musím říci, že uvnitř obce od značky ke značce označující vjezd do obce, která nám říká měníte rychlost z devadesáti nebo sedmdesáti, nebo já nevím z jakého čísla na padesát kilometrů v hodině, jsou dva systémy povolování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane poslanče. Musím vás bohužel přerušit, protože je 12.45 hodin a my jsme na tuto hodinu pevně zařadili jiný bod, takže přerušuji tento bod, projednávání bodu 245. Děkuji vám, pane poslanče.

 

Zahajuji bod

 

257.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já to zlehčím, mohl jsem být smutný, že jsem byl v rozpravě za malou chvíli, že se na mě nedostane, ale dostane se na mě teď při jiném tématu, a to při volebních bodech. Věřím, že ten rozdiskutovaný bod, třetí čtení novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, dojednat stihneme v co nejkratší době.

Ale nyní tedy volební body. Jsou tři. Všechny tři se odehrají tajnou volbou ve Státních aktech, které jsou připravené. Protože ty volební body se nahromadily vlastně od začátku března, tak vás prosím aspoň o pět minut trpělivosti, protože několik informací z usnesení volební komise musím podle jednacího řádu a pro stenozáznam přečíst. Budu co nejstručnější.

První bod, jak bylo avizováno, číslo 257, návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu. Tady připomenu březnové dění, kde náš bývalý kolega Adolf Beznoska, poslanec ODS, složil slib člena NKÚ poté, co byl námi zvolen, a proto ukončil svůj mandát poslance. Ve vyhlášené lhůtě, bylo to do 3. dubna, ODS, protože to bylo místo, které podle politického poměrného rozdělení přísluší tomuto politickému klubu, ODS nominovala kolegu Vladislava Vilímce, komisi doplnila a nyní, když je komise plná, můžeme tedy tajnou volbou rozhodnout o předsedovi této komise.

Prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženému bodu a také k návrhu na hlasování. Tady jenom konstatuji, a teď se musím i opravit, jednací řád Poslanecké sněmovny pevně stanoví, že tato volba musí být provedena tajně, takže se o tom návrhu na hlasování nehlasuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže děkuji. Tím je tento bod připraven. Opakuji, podle usnesení číslo 163 volební komise ze 4. dubna máme na předsedu stálé komise pro kontrolu činnosti FAÚ pouze jeden návrh, je to návrh pana poslance Vladislava Vilímce za ODS. Takto pro vás bude připraven na hlasovacím lístku.

Nyní, pane předsedající, prosím, abyste přerušil tento bod a otevřel další volební bod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji bod 257 a zahajuji bod

 

258.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Na lavice vám bylo doručeno usnesení volební komise č. 164 ze dne 4. dubna. Prosím, pane předsedo, abyste nás o něm informoval.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Také tady co nejstručněji. Připomenu, že 19. února skončilo funkční období čtyřem členům. My jsme 1. března v prvním kole tajné volby zvolili dva členy, Pavla Kováčika 111 hlasy a pana Jiřího Petrů 106 hlasy. Druhé kolo té volby nebylo úspěšné, nebyl zvolen nikdo. Proto jsme vyhlásili ve volební komisi novou druhou volbu do Dozorčí rady Vinařského fondu, a obsazujeme tedy dvě místa.

Volební komise do 3. dubna obdržela čtyři nominace. Podle usnesení číslo 164 jsou to nominace Michala Haška za sociální demokracii, Jana Husáka za TOP 09, Miloslava Janulíka za hnutí ANO a pana Zdeňka Jaroše za poslanecký klub Úsvit.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu jak tedy ke kandidátům, tak k návrhu na provedení volby, a tady konstatuji, že volební komise navrhuje, abychom tuto volbu provedli tajným způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP