Středa 26. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

245.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Klán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 807/5, který vám byl doručen 3. března t. r. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 807/6.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit. Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme před sebou tentokrát už ve třetím čtení návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dovolte mi, abych vás jako zástupkyně předkladatelů seznámila s tím nejdůležitějším, co dnešnímu dni předcházelo a co má význam pro dnešní hlasování.

Tedy za prvé. Základem návrhu je v současnosti komplexní pozměňovací návrh, který vychází z výsledků vyjednávání mezi Ministerstvem dopravy, zástupci Svazu měst a obcí a v neposlední řadě námi jako zástupci předkladatelů. Tento pozměňovací návrh jsem si osvojila a následně byl výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj přijat.

Stejně jako původní předloha má uvedený komplexní pozměňovací návrh jednoduchý cíl - usnadnit žadatelům o řidičský průkaz život. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, případně se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty. Před časem mi jeden student z Moravy napsal - cituji: "Trvalé bydliště mám na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad na rozdíl od občanského průkazu. Z důvodu výměny řidičského průkazu si tedy musím vzít dva dny dovolené a dvakrát cestovat 200 kilometrů tam a zpět s náklady cca 900 korun jen za jízdné, což odpovídá u studenta jako já například týdennímu rozpočtu na jídlo."

Znovu zdůrazňuji, že právě těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, ale na jakékoliv obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. V návrhu se také předpokládá, že bude moci být pořízena fotografie přímo na místě. To je, myslím, velmi vstřícné a rozumné.

Za druhé. K tomuto kompromisu bylo kolegy ve druhém čtení uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Ráda bych nyní výslovně podpořila návrh kolegy Farského, který usiluje o dosažení co nejbližší účinnosti návrhu, což je podle mého přesvědčení nejen potřebné z pohledu veřejnosti, ale při troše dobré vůle zvládnutelné také ze strany Ministerstva dopravy.

V závěru mi prosím dovolte zopakovat své přesvědčení, že přijetím projednávaného návrhu se můžeme přiblížit tomu, jak by měla vypadat veřejná správa v 21. století, a já vás proto prosím, abychom dnes společně tento krok udělali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní navrhovatelce. Připomínám, že na 12. 45 hodin máme zařazený bod volby.

Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já nebudu moc zdržovat, pouze shrnu některé pozměňovací návrhy. Pouze jeden de facto je trošičku střetový, je to pozměňovací návrh pana poslance Bendla, který vystoupí určitě po mně a bude tady nějakým způsobem horovat za ten svůj pozměňovací návrh, který samozřejmě jakoby nijak souvisí, ale i souvisí s provozem na pozemních komunikacích. My jako výbor jsme nějakým způsobem tohle odhlasovali. Já vás pak seznámím s návrhem procedury. Nicméně upozorňuji já sám za sebe na to, že pokud projde pozměňovací návrh pana poslance Bendla, tak já ten návrh zákon bohužel nepodpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále pan poslanec Petr Bendl je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den. Já se omlouvám, zdržovat opravdu nechci, ale protože je to mediálně tolik diskutované téma bez toho, že by se někdo v médiích zabýval faktickou operativou a tím, čeho se ten pozměňovák vlastně týká, že je předkládáno lidem, že snad by tady mělo být více billboardů apod., že je třeba tu situaci neměnit, protože ta situace dneska je pravděpodobně skvělá a výborná a každému vyhovuje, tak k tomu nemohu mlčet, už tím spíš, že jsem k tomu byl takto víceméně dlouhodobě provokován.

Nejprve k tomu přílepku. Já jsem si dal tu práci a konzultoval jsem se sněmovní legislativou o tom, jestli to přílepek je, nebo není, a vzhledem k tomu, že jde o zákon, který se týká komunikací, není to takzvaně z jiného světa, tak i sněmovní legislativa potvrzuje, že to žádný čistý přílepek rozhodně není. Nejsem sám, kdo tento pozměňovací návrh v minulosti diskutoval. Diskutoval se na... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím kolegy, aby se ztišili a přenesli své hovory co předsálí. Vy prosím, pokračujte, až tady bude klid.

 

Poslanec Petr Bendl: Diskutoval se na různých výborech, v hospodářském, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které k tomuto pozměňovacímu návrhu nakonec stanovisko nepřijaly, ani neodmítly, ani nedoporučily tento pozměňovací návrh.

Já sám si kladu otázku, proč vlastně systém, který provozují v Rakousku, na Slovensku, systém, který říká, že by to mělo být vlastně s větší pravomocí obce, zdali budou billboardy, či nebudou billboardy, protože o těch to je tady jaksi mediálně, přestože ten paragraf se týká ještě řady jiných věcí, definování zastavěného území a podobně, jak je to možné, kam jsem to vlastně šlápl, si říkám. Ne že bych nebyl jako mužská část tohoto světa egocentrický, ale to, že se objevím na titulku významného deníku s nějakou kritikou, že já snad chci billboardy a podobně, podepsáno od renomované novinářky, které si vážím, ale nevysvětleno, v čem ten problém je. Komu to stojí za to, že vede tuhle pseudomediální válku? Kdo vlastně chce, aby systém povolování reklam uvnitř obce nebyl jenom jeden? Aby o tom nemohly víceméně rozhodnout obce nebo to ovlivnit obce? Aby o tom rozhodovaly další a další úřady, a to tak, že velmi komplikovaně? A já vám to dokážu i na materiálech, které vzešly z Ministerstva dopravy, a moc mě mrzí, že tady není ministr dopravy, skoro si myslím, že tady není úmyslně, ale i na materiálech, které jdou z Ministerstva dopravy, a materiálech, které jsem si vyžádal od Ministerstva pro místní rozvoj, protože spousta lidí se tohoto tématu zkrátka bojí, protože zasahuje... (Odmlka kvůli hluku v sále. Předsedající zvoní.) ... pravděpodobně do velkých finančních skupin, a proto jsem takto mediálně vláčen.

O co vlastně jde? Máme dva systémy povolování reklam. Jeden se týká území mimo intravilány obcí a ten by měl skončit k 1. 9. 2017 na základě přijaté novely zákona o pozemních komunikacích v roce 2012, a kdyby někdo měl pocit, že jsme to my, kdo by snad chtěl podporovat billboardy, nebo já jako občanský demokrat, pak se může podívat i na to, v jaké době zákon, který zakazuje billboardy na dálnicích, vznikl, a že je dnes povinností Ministerstva dopravy, aby dohlédlo na to, aby mimo intravilány obcí žádné billboardy nebyly. Bylo to v době Nečasovy vlády, v době, kdy si možná pamatujete, že jistá americká společnost vyhrožovala České republice arbitráží a podobně. Já tedy za sebe říkám, že si takto vyhrožovat prostě nenechám. To, že někdo podepsal na Ministerstvu dopravy na začátku 90. let s někým velmi výhodnou smlouvu na stovky billboardů v České republice na dobu neurčitou a že tím dneska chce vyhrožovat České republice, nebo v minulosti vyhrožovat České republice arbitráží, mám pocit, že se před tím nemáme hrbit a tvářit se, že se nic takového neděje.

To, co se děje v mediálním světě, je toho odrazem a myslím si, že tam někde budou příčiny, kam já jsem vlastně s tím pozměňovacím návrhem šlápl, že to není věc, kterou by poslanec Petr Bendl nebo jakýkoliv poslanec z vás mohl ovlivnit, jestli se ta či ona obec rozhodne pro to, jestli billboard na svém území chce, anebo ne. Znám spoustu starostů, kteří na svém území billboardy nechtějí, a ten stávající systém jim naopak neumožňuje to ovlivnit, protože o tom rozhodují jiné správní úřady. Mohu to doložit i stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, které říká, že je tady opravdu právní chaos a že je složité posuzovat, do jakého režimu vlastně ten systém spadá.

K tomu, abyste pochopili, jak to funguje, ti z vás, kteří s tím třeba nejste přímo konfrontováni, musím říci, že uvnitř obce od značky ke značce označující vjezd do obce, která nám říká měníte rychlost z devadesáti nebo sedmdesáti, nebo já nevím z jakého čísla na padesát kilometrů v hodině, jsou dva systémy povolování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane poslanče. Musím vás bohužel přerušit, protože je 12.45 hodin a my jsme na tuto hodinu pevně zařadili jiný bod, takže přerušuji tento bod, projednávání bodu 245. Děkuji vám, pane poslanče.

 

Zahajuji bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP