(16.50 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob, která byla podepsána v Hongkongu 4. 3. 2013.

V úvodu bych obdobně jako u předchozích dohod rád upozornil, že se jedná o dvoustrannou mezinárodní smlouvu sjednanou se zvláštní administrativní oblastí Čínské republiky Hongkong, nikoliv s Čínskou lidovou republikou jako územním celkem, a jako taková je tedy platná pouze na území této oblasti, tedy v Hongkongu. Hongkong byl pověřen Čínskou lidovou republikou ke sjednání této dohody a předávání odsouzených osob. Mezi Českou republikou a Hongkongem není v současné době uzavřena žádná dvoustranná smlouva v oblasti předávání odsouzených osob a jejím sjednáním se tak rozšíří smluvní základ pro tuto oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

Sjednávání a provádění této dohody nevyžaduje změnu vnitrostátní úpravy, neboť tato je též zakotvena v hlavě XXV trestního řádu. Podle § 450 odst. 2 trestního řádu však lze přebírat a předávat odsouzené osoby ve výjimečných případech, a proto má tato dohoda pro resocializaci osob zásadní význam.

Dohoda o předávání odsouzených osob předvídá možnost předání osoby, která je nejen ve výkonu trestu odnětí svobody, ale rovněž osoby, která vykonává ochranné opatření spočívající ve zbavení osobní svobody, například ochranné léčení. Podmínkou pro předání osoby podle této dohody je hranice jednoho roku trestu, který při podání žádosti ještě musí zbývat vykonat. Pro srovnání, například úmluva o předávání odsouzených osob z 21. 3. 1983, sjednaná ve Štrasburku, umožňuje předání osoby, pokud zbývá vykonat v době podání žádosti trest v trvání šesti měsíců. S ohledem na praxi však při sjednávání této dohody bylo přistoupeno ke zmíněnému limitu jednoho roku.

Kromě dalších standardních ustanovení obsahuje tato dohoda ustanovení o mladistvém, kdy je možné na předávanou osobu pohlížet jako na mladistvého v přijímacím řízení bez ohledu na skutečnost, zda byl jako mladistvý odsouzen v předávající zemi.

Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, které zajišťuje komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu, a bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky, které zajišťuje Vězeňská služba České republiky. Provádění dohody nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet a bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. V souladu s § 456 trestního řádu však bude Česká republika na odsouzených požadovat náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jejich předáním k výkonu trestu do vlasti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým byl určen pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji tento tisk přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tak ji končím.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom tento návrh přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 76, přihlášeno 169, pro 116, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání bodu 118.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování
s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených
národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000,
podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení

Prosím pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, dámy a pánové, materiál obsahuje návrh na ratifikaci jednoho z protokolů k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva a zbývající dva protokoly jsou v současnosti rovněž předmětem ratifikačního procesu.

Cílem protokolu je boj proti obchodování s lidmi jakožto závažné formě trestné činnosti a porušování lidských práv, která je navíc zpravidla realizována na mezinárodní úrovni. Protokol je prvním závazným mezinárodním dokumentem, který obsahuje jak jasnou definici obchodování s lidmi, tak i výčet konkrétních opatření, jež mají smluvní strany přijmout za účelem boje proti této trestné činnosti. Zároveň protokol obsahuje opatření k zajištění pomoci obětem obchodování a jejich ochrany.

Česká republika podepsala tento protokol v roce 2002, nemohla jej však ratifikovat dříve, než vstoupila v platnost vnitrostátní právní úprava odpovědnosti právnických osob za jednání, která protokol stanoví jako trestná. V současné době chybí k zajištění možnosti plnění všech závazků vyplývajících z protokolu jednoznačná kriminalizace jednání spočívající v přijetí osoby, která je obětí obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. Tento problém však řeší vládní návrh novely trestního zákoníku, zákon 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk 996.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď pan poslanec Florián, který je zpravodajem pro prvé čtení tohoto návrhu.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji panu ministrovi za vysvětlení tohoto tisku. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v prvém čtení, tak jako zpravodaj zahraničního výboru bych tento tisk doporučoval k projednání zahraničnímu výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit.

 

Budeme se zabývat přikázáním. Má někdo jiný návrh, než je návrh organizačního výboru, abychom to přikázali k projednání zahraničnímu výboru? Není žádný jiný návrh, takže budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom předložený návrh přikázali výboru zahraničnímu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 77, přihlášeno je 168, pro hlasovalo 118, proti nikdo, takže to přikázání bylo přijato. To je zřejmě vše, co jsme mohli udělat k bodu číslo 119.

 

Prosím pana poslance Váňu, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, jménem poslaneckého klubu České strany sociálnědemokratické žádám o přestávku na jednání poslaneckého klubu v délce dvou hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vyhovím této žádosti a přeruším jednání Sněmovny. Jednání Sněmovny bude přerušeno do 9. hodiny ráno. Takže budeme pokračovat v 9 hodin ráno pevně zařazenými body.

Přeji příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 16.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP