(16.40 hodin)
(pokračuje Kubice)

V úvodu bych rád upozornil, že se jedná o dvoustrannou mezinárodní smlouvu sjednanou se Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong, nikoliv s Čínskou lidovou republikou jako územním celkem, a jako taková je tedy platná pouze na území této oblastí, tedy Hongkongu. Hongkong byl pověřen Čínskou lidovou republikou ke sjednání této dohody o vydání. Mezi Českou republikou a Hongkongem není v současné době uzavřena žádná dvoustranná smlouva v oblasti vydávání a jejím sjednáním se tak rozšíří smluvní základ pro tuto oblast mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

Sjednání a provádění této dohody nevyžaduje změnu vnitrostátní úpravy, neboť tato je zakotvena v hlavě XXV. trestního řádu.

V souladu s článkem 3 odst. 2 předmětné dohody bude učiněno oznámení, v němž bude uveden seznam trestných činů, pro které může být předání povoleno podle práva České republiky. Jedná se o trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody nejméně na jeden rok, a pokud to právo obou zemí připouští.

Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení umožňuje odmítnutí vydání vlastních státních příslušníků, a tedy není třeba se znepokojovat nad tím, že by mělo dojít k vydávání státních příslušníků České republiky do Hongkongu.

S ohledem na lidská práva tato dohoda rovněž obsahuje klauzuli o trestu smrti. Pokud by Hongkong neposkytl dostatečné ujištění o tom, že v případě vydání osoby do Hongkongu nebude uložen trest smrti nebo nebude vykonán, bude-li uložen, může Česká republika odmítnout vydání této osoby do Hongkongu. Uvedená dohoda navíc umožňuje s vydávanou osobou předat věci, které mohou sloužit jako důkaz v trestním řízení nebo byly získány vydávanou osobou v důsledku trestné činnosti.

Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení je moderní mezinárodní smlouvou, která kromě výše uvedených ustanovení obsahuje další standardní ujednání ohledně požadavku na žádost o vydání a další podklady, zásady, speciality, předběžnou vazbu, vyžádání dodatkových informací a další náležitosti formálně technického charakteru.

Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Eskorty osob vydávaných do České republiky provádí podle § 380 trestního řádu Policie České republiky. Provádění dohody bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky a bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. Nebude tak spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi za odůvodnění.

 

Mám zde informaci, že vzhledem k tomu, že paní zpravodajka Květa Matušovská je omluvená, tak ji nahradí paní poslankyně Jana Fischerová. Nicméně vzhledem k tomu, že to je první čtení, tak musíme hlasovat o změně zpravodaje.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, aby se zpravodajství ujala paní poslankyně Jana Fischerová. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 73. Přihlášeno je 168 poslanců a poslankyň, pro bylo 107. (Proti nikdo.) Paní zpravodajka Fischerová dostala důvěru.

 

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, poslouchala jsem pana ministra vnitra. On představil tuto mezinárodní smlouvu tak dopodrobna, že už k tomu nemám co dodat. Jenom snad řeknu, že do Poslanecké sněmovny bylo toto doručeno 27. května tohoto roku, a sněmovní tisk 1048 doporučuji do dalšího čtení, případně doporučuji k projednání zahraničnímu výboru. Všechno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Otevřu obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji končím.

Zazněl zde návrh na přikázání. Stejně tak jako paní poslankyně zpravodajka i organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahájím tedy hlasování o tom, že tento návrh bude přikázán výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 74. Přihlášeno je 168, pro 115, proti 1. Tudíž konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru zahraničnímu. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahájíme bod

 

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 1049/ - prvé čtení

Poprosím znovu pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, která byla podepsaná v Hongkongu 4. 3. 2013.

V úvodu bych obdobně jako v případě Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení rád upozornil, že se jedná o dvoustrannou mezinárodní smlouvu sjednanou se Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong, nikoli s Čínskou lidovou republikou jako územním celkem, a jako taková je tedy platná pouze na území této oblasti, tedy v Hongkongu. Hongkong byl pověřen Čínskou lidovou republikou ke sjednání této dohody o vzájemné právní pomoci v trestních věcech.

Mezi Českou republikou a Hongkongem není v současné době uzavřená žádná dvoustranná smlouva v oblasti vzájemné právní pomoci a jejím sjednáním se tak rozšíří smluvní základ pro tuto oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

Sjednání a provádění této dohody nevyžaduje změnu vnitrostátní úpravy, neboť ta je též zakotvena v hlavě XXV. trestního řádu. V souladu s článkem 2 druhé předmětné dohody bude učiněno oznámení o ústředních orgánech, kterými jsou v České republice v přípravném řízení Nejvyšší státní zastupitelství a v ostatních žádostech Ministerstvo spravedlnosti.

Dohoda o vzájemné právní pomoci v trestních věcech podrobně upravuje jednotlivé typy právní pomoci, jako je získávání důkazů a písemností, vyjádření osob či zajišťování jejich pobytu, na totožnosti, doručování písemností, dočasné předávání osob omezených na svobodě, prohlídku, zajištění a předání jakéhokoliv materiálu, výměnu spontánních informací a další druhy spolupráce. Zejména významné je ustanovení o výnosech ze zločinu, které umožňuje jejich zajišťování a konfiskaci, neboť Hongkong je jedním ze světových finančních center.

Obdobně jako předchozí dohoda i tato obsahuje poměrně rozsáhlý výčet možností důvodů odmítnutí vyřízení žádosti, mezi kterými opět nechybí odstavec upravující hrozbu uložení nebo výkonu trestu smrti a úprava reflektující závazky České republiky ze smluv o lidských právech.

Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, které zajišťuje komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu. Provádění dohody nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet a bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení, kterou byla určena paní poslankyně Kristýna Kočí. Máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi prosím po detailním odůvodnění významu této smlouvy panem ministrem pouze doporučit přidělení tohoto tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Než se tak stane, tak musím otevřít obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr vnitra popřípadě paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor ve shodě s paní zpravodajkou navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Zeptám se, zda ještě nějaký jiný výbor by měl zájem o tuto smlouvu. Není tomu tak. Zahájím tedy hlasování o usnesení, které bylo předneseno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 75. Přihlášeno je 169, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přikázán výboru zahraničnímu. Končím tento bod.

 

Zahajuji bod číslo

 

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o předávání odsouzených osob (Hong Kong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení

Máme tady takové hezké hongkongské odpoledne. Prosím pana ministra vnitra, aby i do třetice nám odůvodnil tuto smlouvu. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP