(16.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pokračujeme bodem 113, kterým je

 

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech
dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
/sněmovní tisk 925/ - druhé čtení

Je to opět prostor pro pana ministra vnitra. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážené dámy, vážení pánové, Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie vznikl v rámci činnosti OSN v roce 2000. V platnost vstoupil 18. ledna 2002. Stanoví závazné mezinárodní standardy v prevenci potlačování a trestání činů spojených s prodejem dětí za účelem jejich sexuálního zneužívání, nucené práce či nelegální adopce, činů spojených s dětskou prostitucí a dětskou pornografií.

Obecně je možno říci, že hlavním cílem opčního protokolu je účinnější ochrana dětí před zneužíváním. Za Českou republiku byl podepsán již 26. ledna 2005. Je však jedním z mnohostranných smluvních dokumentů, jejichž ratifikaci dlouhodobě bránila absence úpravy odpovědnosti právnických osob v českém právním řádu. Po přijetí zákona o trestné odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je předkládán návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací opčního protokolu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Byla nám doručena dvě usnesení, a to usnesení výboru zahraničního a výboru pro evropské záležitosti, a to jako tisky 925/1, resp. 2. Nejprve prosím pana zpravodaje výboru zahraničního, kterým je pan poslanec Břetislav Petr, aby se ujal slova a odůvodnil nám usnesení svého výboru. Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás seznámit s usnesením zahraničního výboru z 27. schůze dne 10. dubna 2013. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Toť vše k tomuto tisku o úmluvě o právech dítěte.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Pokud je to vše z vaší strany, tak poprosím pana poslance Františka Novosada, který je zpravodajem výboru pro evropské záležitosti, aby nám odůvodnil usnesení svého výboru. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, výbor pro evropské záležitosti se tímto materiálem zabýval a doporučil k projednání ve Sněmovně a odsouhlasení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku a rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr - nechce, páni zpravodajové - také nemají zájem o závěrečná slova. (Trvalý hluk v jednacím sále.)

 

Vzhledem k tomu, že oba výbory navrhly shodné usnesení, budeme hlasovat o tomto identickém textu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 71, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji pánům poslancům Petrovi a Novosadovi za zpravodajování a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem bude bod č. 114 - ale já vás opravdu prosím o aspoň minimální snížení hladiny hluku. Děkuju. Tímto bodem je

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 993/ - druhé čtení

Prosím pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu, aby se ujal slova. Pane ministře, prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátce uvést projednávaný sněmovní tisk. Jedná se o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.

Tato úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změny je podmíněno souhlasem obou komor Parlamentu. V České republice vstoupila v platnost v roce 2007 a od té doby Světová antidopingová agentura každoročně aktualizuje Přílohu I - seznam zakázaných látek a metod dopingu. Formálně se nicméně při změně této přílohy jedná o změnu celé smlouvy, a proto musí být opakovaně schvalována parlamentní cestou.

Letošní aktualizace obsahuje dvě drobné změny. První se týká inzulínu a druhou změnou se povoluje užívat léky na zklidnění srdce u některých vybraných sportů.

Dovoluji si vás požádat o vyslovení souhlasu se změnou Přílohy I této úmluvy.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Peckovou, aby odůvodnila usnesení, které nám bylo doručeno jako tisk 993/1.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto návrhem zabýval na své 28. schůzi dne 23. května 2013 a po odůvodnění doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Pověřovací a zmocňovací body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, tak ji končím. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečné slovo - není tomu tak. Paní zpravodajka také ne.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které přečetla paní zpravodajka zahraničního výboru.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 72, přihlášeno 168, pro 111, proti 1. Návrh usnesení byl přijat.

 

Já děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím bod č. 114.

 

Dalším bodem je

 

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných
pro trestní řízení (Hong Kong, 4. 3. 2013)
/sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Místo pana ministra spravedlnosti vystoupí pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, která byla podepsána v Hongkongu dne 4. 3. 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP