(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zpravodajkou byla určena paní poslankyně Andrýsová, která zde však není, a byl jsem informován, že usnesení výboru odůvodní pan poslanec David Šeich. Jinak to usnesení výboru nám byl doručeno jako tisk 923/1. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, usnesení výboru máte k dispozici a výbor doporučuje tento tisk dále postoupit k dalšímu projednání. Myslím, že to není tisk kontroverzní, nikterak sporný, takže nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu dalšími komentáři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu - obecnou, do které se nikdo nehlásí, tak ji rovněž končím a zeptám se, zda chce pan ministr vnitra, popř. pan zpravodaj závěrečné slovo. Nechtějí. A nám tedy nezbývá nic jiného, než přistoupit k hlasování, které navrhl zahraniční výbor. Já hlasování zahájím...

Ještě ne, pardon. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Vodrážky. (Konzultace s organizačním odborem.) Pardon, máme tady drobnou komplikaci, tak jestli dovolíte, tak já bych vyhlásil na dvě minuty přestávku a budeme pokračovat v 16.23.

 

(Jednání přerušeno v 16.22 hodin. Po chvíli přichází k mikrofonu posl. Šeich a snaží se promluvit. Je přerušen řídícím a upozorněn, že jednání je přerušeno do 16.23. Jednání pokračovalo v 16.23 hodin.)

 

Je 16.23. Já se velmi omlouvám za tuhle komplikaci. Poprosil bych pana ministra Kubiceho. Pane ministře, kdybyste byl tak hodný a otevřel nám znovu rozpravu, protože já jsem ji uzavřel, tak kdybyste nám něco řekl na mikrofon. Třeba něco aktuálního. (Pobavení.)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Aktuálního skutečně nic nevím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To nám stačí. Tím byla rozprava znovu otevřena a já prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já na omluvu, že jsem zmátl Poslaneckou sněmovnu, jenom konstatuji, že tu čest převzít zpravodajování po paní poslankyni Andrýsové jsem obdržel teprve před třemi minutami. Takže čtu usnesení.

Doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Náš výbor dává souhlas s ratifikací Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodajku výboru - v tomto případě tedy zpravodaje -, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a děkuji vám všem za pochopení. Předtím než budeme hlasovat, ještě opravdu mi tady stále svítí faktická poznámka pana poslance Vodrážky, který ale není v sále. Tak to prohlásím za chybu zařízení a pana poslance Vodrážku odmažu.

 

Nyní již nám tedy nic nebrání v tom, abychom hlasovali o usnesení, které přednesl pan zpravodaj Šeich.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 169 kolegyň a kolegů, pro 97, proti 4. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

112.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasus přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní,
jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující
Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu
organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000
/sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

Slova se ujme znovu pan ministr vnitra. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, materiál obsahuje návrh na přistoupení ČR k jednomu ze tří protokolů k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva a zbývající dva protokoly jsou v současnosti rovněž předmětem ratifikačního procesu.

Tento protokol má za cíl stanovit základní standardy v oblasti boje proti nezákonné výrobě a obchodování se střelnými zbraněmi. Zejména vymezuje jednání, které mají smluvní strany v této oblasti postihovat. Stanoví povinnost na poli evidence, značení, licenčního a povolovacího řízení, konfiskace nebo likvidace střelných zbraní. Protokol rovněž zavazuje smluvní strany k posílení vzájemné spolupráce prostřednictvím výměny informování, poskytováním technické pomoci nebo navazováním jiných forem bilaterální spolupráce.

Protokol vstoupil v platnost 2005. ČR se k němu ale nemohla připojit dříve, než vstoupila v platnost vnitrostátní právní úprava odpovědnosti právnických osob. Protože protokol nebyl v době, kdy byl otevřen k podpisu, Českou republikou podepsán, připojí se k němu nyní ČR formou přístupu se stejnými právy a povinnostmi, jaké mají ostatní smluvní strany.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím paní zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Gabrielu Peckovou, aby nám uvedla usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako tisk 924/1.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto vládním návrhem zabýval na své 27. schůzi dne 10. dubna 2013 a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000. Pověřovací a zmocňující body jsou standardní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji současně končím. Zeptám se, zda chce pan ministr, popř. paní zpravodajka závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Všichni jsme slyšeli návrh usnesení, který nám zde přednesla paní poslankyně Pecková, a proto zahájím hlasování.

Kdo je pro takto formulované usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 70, přihlášeno 165 kolegyň a kolegů, pro 100, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a já končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP