(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Vilímec. Stále v obecné rozpravě. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil celkem čtyři pozměňovací návrhy k tomuto sněmovnímu tisku, které předložím v podrobné rozpravě.

Prvním návrhem je umožnění odpočtu domácností u výdajů, které byly vynaloženy v období od 1. června letošního roku do 30. června 2014 na údržbu a rekonstrukce objektů sloužících k vlastnímu bydlení. Odečet bude umožněn ve výši 100 % vynaložených nákladů, maximálně však ve výši 300 tisíc korun v jednom zdaňovacím období. Minimální výše odpočtu činí přitom 30 tisíc korun. Odpočet by bylo možné uplatnit pouze prostřednictvím daňového přiznání, čímž dojde také k eliminaci případných podvodů, umožní to správci daně prověřit přiznání a doklady před uplatněním odpočtu.

Co je kladem tohoto návrhu? Kladem tohoto podmíněného opatření je určitě zvýšení poptávky domácností. Opatření směřuje k podpoře stavebnictví. Návrh stimuluje na rozdíl od svého času před lety diskutovaného šrotovného investice do vlastního bydlení. Zároveň návrh zvyšuje poptávku po stavebních pracích, když stavebnictví je obor, který je výrazně poznamenán recesí. Navrhované opatření tedy zesiluje podporu domácností v poptávce po stavebních pracích a obsahuje v sobě multiplikační efekty vedoucí k podpoře ekonomického růstu. Opatření významně zvýší poptávku prací u malých firem a živnostníků a fakticky potlačuje práci načerno.

Dopad na státní rozpočet je i v případě odhadovaného nebo předpokládaného odpočtu do 40 mld. korun v zásadě neutrální vzhledem k tomu, že odečet u občanů bude kompenzován zvýšeným inkasem DPH a daně z příjmů u stavebních firem či živnostníků.

Druhým návrhem je ponechání stávající koncepce odečtu hodnoty bezúplatného plnění od základu daně na stanovené účely. Novela zákona v zásadě předpokládá, tak jak byla vládou navržena, že by bylo možné odečíst hodnotu daru pouze v tom případě, že obdarovaný je poplatník se statusem veřejné prospěšnosti nebo veřejně prospěšný poplatník, který status nemůže získat, byť je jinak veřejně prospěšný. O získání statusu veřejné prospěšnosti budou rozhodovat soudy na základě zákona, který se souběžně projednává. Podle této nové koncepce by tak nebylo možné odečíst ze základu daně dary např. na nepochybně veřejně prospěšné účely v případě, že by se jednalo o obdarovanou právnickou osobu, která není považovaná dle zákona za osobu veřejně prospěšnou. Jsem přesvědčen, že bez ověření, jak se bude aplikovat tento nový zákon o veřejné prospěšnosti, měnit překotně stávající systém odpočtu bezúplatného plnění na stanovené účely není úplně rozumné.

Třetím návrhem je ponechání pojištění odměn neuvolněných zastupitelů současné koncepci tak, aby se z těchto odměn hradilo pouze zdravotní pojištění. Rozšíření okruhu sociálního pojištění i o odměny neuvolněných zastupitelů, zvláště v současné době vzniku škod spojených s povodněmi, nepovažuji za rozumné. Činnost neuvolněných starostů, místostarostů, ale i krajských zastupitelů je časově velmi náročná a také v mnoha případech nevděčná. Zatěžování rozpočtu především menších obcí pojištěním odměn neuvolněných zastupitelů, byť existuje do určité výše osvobození, považuji zvláště v této době za nešťastné.

Čtvrtým a posledním návrhem je v souvislosti se zákonem o obecné prospěšnosti určitá změna a ponechání stávajícího principu konstrukce základu daně z příjmů s tím, že posouzení uznatelných výdajů vychází ze zásady věcné a časové souvislosti.

To jsou tedy čtyři pozměňovací návrhy, k nimž se přihlásím v podrobném čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda jsou zde ještě nějaké přihlášky do obecné rozpravy. Není tomu tak. Takže obecnou rozpravu končím a zahájím rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Vilímce, aby se vrátil, protože je prvním v pořadí. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Takže s odkazem na své vystoupení ve druhém čtení se přihlašuji ke sněmovním dokumentům 7155, 7245, 7246 a 7296. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se k dokumentu 7062, pozměňovací návrhy k tisku 1004 ve třech bodech. Akorát bych využil této možnosti, že jsem upozorněn legislativním odborem, že došlo v přepisu k chybě - u bodu 1 v prvním řádku se mění bod 2 na bod 20. Došlo k překlepu. Já se omlouvám a upřesňuji, že se jedná o bod 20. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Langšádlová. Prosím máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Krásné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovoluji si přihlásit se ke sněmovnímu dokumentu 7295. Je to pozměňovací návrh, který řeší zdanění investičních fondů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zatím posledním je pan poslanec Novotný. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Dobrý den, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já se přihlašuji k pozměňovacím návrhům uvedeným v systému pod číslem 7292, tyto pozměňovací návrhy se týkají osvobození od daně z nemovitosti, a dále k pozměňovacímu návrhu pod číslem 7290. Tato část se týká spotřebních daní z nafty. Oba jsou pod předkladatelem Michalem Babákem uvedeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, ano. Další přihlášku zde mám od pana poslance Otto Chaloupky. Prosím.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu ke sněmovnímu tisku číslo 1004, zaevidovanému pod číslem 7293. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. To byla zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Další nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra financí, popř. pana zpravodaje, zda chtějí využít svého práva na závěrečné slovo. Pan ministr nechce, pan zpravodaj také nechce. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nemáme nic, co bychom v této fázi měli hlasovat, končím projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Budeme pokračovat bodem

 

111.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců
po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000,
podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Prosím pana ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, materiál obsahuje návrh na ratifikaci jednoho protokolu k Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Úmluva a zbývající dva protokoly jsou v současnosti rovněž předmětem ratifikačního procesu.

Tento protokol má za cíl zajistit jednotný postup smluvních stran na poli prevence a boje proti pašování přistěhovalců. Zejména vymezuje jednání, které mají smluvní strany v této oblasti postihovat, stanoví opatření pro zamezení pašování přistěhovalců a v neposlední řadě zajišťuje ochranu práv pašovaných osob. Protokol rovněž zavazuje smluvní strany k posílení vzájemné spolupráce, a to např. prostřednictvím výměny informací, či poskytování technické podpory.

Česká republika podepsala tento protokol v roce 2002. Nemohla jej však ratifikovat dřív, než vstoupila v platnost vnitrostátní právní úprava odpovědnosti právnických osob za jednání, která protokol stanoví jako trestná.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP