(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Mám za to, že všichni víme, o čem hlasujeme. Hlasujeme tedy o tom, co přednesl pan poslanec Papež.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo souhlasí, abychom za základ vzali komplexní pozměňující návrh výboru zemědělského. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomu návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 66, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 108, proti 1. Tento návrh byl přijat, tudíž budeme postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj Papež.

 

V podrobné rozpravě registruji přihlášku pana poslance Bernáška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Bernášek: Děkuji za slovo. Já jsem měl připravené dva pozměňovací návrhy k oběma variantám, ale v tuto chvíli, pokud se bude pouze projednávat komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, tak se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je zadán v systému pod číslem 7198.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan místopředseda Oliva. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován v systému pod číslem 7228.

Jen pro vysvětlení. Komplexní pozměňovací návrh zemědělského výboru, o kterém tady mluvil pan kolega Papež, byl ještě dodatečně projednáván s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, která k návrhu vznesla své připomínky. Můj pozměňovací návrh implementuje tyto připomínky obou resortů do komplexního pozměňovacího návrhu. S oběma resorty byl tento návrh projednán, takže by s ním neměly být žádné problémy. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda je zde ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy. Žádnou nevidím.

Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní senátorko? Pane zpravodaji? Nikoliv, není zájem. Zeptám se pana zpravodaje - já jsem neregistroval žádný návrh, o kterém bychom mohli v této chvíli hlasovat. Je tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní senátorce i pánům zpravodajům.

 

Budeme pokračovat bodem

 

188.
Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů
/sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh za navrhovatele uvedla paní senátorka Sekaninová. (Není přítomna.) Byl jsem informován, že nikdo ze Senátu, kdo by měl mandát tento tisk uvést, zde není, tudíž nemůžeme tento bod projednávat, takže ho odkládám. (V sále je trvalý hluk.)

 

Budeme pokračovat bodem

 

189.
Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 950/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec a ministr Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem podrobně k tomuto materiálu -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám. Dámy a pánové, hladina hluku opravdu je velmi vysoká a já mám velké obtíže slyšet pana ministra, takže vás prosím, abyste své případné rozmluvy přenesli do předsálí.

Omlouvám se, pane ministře. Prosím, pokračujte.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl To je v pořádku. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já jsem se k tomuto návrhu novely zákona vyjadřoval podrobně při prvním čtení. Proto mi dovolte, abych se pouze omezil na fakt, že zemědělský výbor projednal tento návrh novely zákona, který předkládám s kolegy Lukšou, Papežem, Skopalem a Kováčikem, 5. června 2013. Zemědělský výbor přijal svým usnesením doporučení Poslanecké sněmovně, které máte pod číslem 950/2, které doporučuji k přijetí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru zemědělskému. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk číslo 950/2. Prosím zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Josef Šenfeld, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, zemědělský výbor se návrhem zabýval na své 46. schůzi dne 29. května tohoto roku a přijal usnesení číslo 172, kde zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 950 schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Zatím nikoho neregistruji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Mám zde jednu přihlášku, je to přihláška pana poslance Papeže. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych ve svém vystoupení v rámci podrobné rozpravy chtěl oficiálně podat pozměňovací návrhy, které jsem podal elektronicky a jsou k nalezení pod označením jako sněmovní dokument číslo 7291. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda jsou nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, jsem nezaregistroval, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu a končím i projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

 

190.
Vládní návrh zákona o prekursorech drog
/sněmovní tisk 980/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr zdravotnictví Leoš Heger. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si být velmi stručný.

My tady předkládáme dvojici návrhů, které spolu souvisejí, a z této dvojice je první tento návrh na nový zákon o prekursorech drog. Byl tady představen v prvním čtení na minulé schůzi, kdy proběhla diskuse bezkonfliktně. Já jenom připomenu, že se jedná o nový zákon, který řeší problém vyčlenění prekursorů drog ve speciálním samostatném právním předpisu, tak aby byly odděleny od zákona, který bude projednáván v dalším bodě, a to je zákon o návykových látkách. To vyčlenění je proto, že prekursory mají poněkud odlišný režim i v evropské legislativě a mimo jiné také do nich patří takzvané neuvedené látky, které budou v tomto zákoně vyhlašovány samostatným prováděcím právním předpisem. A připomenu, že tento návrh už jeden takovýto návrh v sobě nese na vyhlášku, ve které bude červený fosfor, který se zneužívá pro výrobu metamfetaminu alias pervitinu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP