(15.50 hodin)
(pokračuje Heger)

Předložený návrh po prvním čtení ve třicetidenní lhůtě byl projednán pouze zdravotním výborem dne 22. května. V usnesení zdravotního výboru číslo 127 je doporučení Poslanecké sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas.

Dovoluji si ještě oznámit, že v podrobné rozpravě si dovolím navrhnout zkrácení lhůty na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme přikázali v prvém čtení výboru pro zdravotnictví. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk číslo 980/1 a já prosím paní zpravodajku, kterou byla určena paní poslankyně Soňa Marková, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Soňa Marková: Přeji hezký den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením zdravotního výboru, i když se té role už přede mnou ujal pan ministr. Já jsem jako zpravodajka při prvním čtení řekla, že pokud zákon zůstane v takové podobě, v jaké byl předložen, a nestane se předmětem lidové tvořivosti ať už poslanců, poslankyň či ministerstva, tak že je hodný toho, aby byl postoupen dále do projednávání a ke konečnému schválení. Také jsem souhlasila s tím, že byly zkráceny lhůty u tohoto velmi potřebného zákona. Protože se tak skutečně stalo, zdravotní výbor projednal na své schůzi 22. května tento návrh zákona, nebyly zde vzneseny žádné pozměňovací návrhy, takže výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas. Takže i to doporučujeme po projednání tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji rovněž končím a zahájím rozpravu podrobnou. Tam jsem zaznamenal přihlášku pana ministra Hegera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Vzhledem k tomu, jak tu řekla již paní zpravodajka, že je to zákon, který je velmi očekávaný, proto si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty na projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Zeptám se pana ministra, popřípadě paní zpravodajky, zda chtějí využít své práva na závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zde přednesl pan ministr Heger, a to je, aby lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin.

Zahájím hlasování a zeptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 67, přihlášeno bylo 168 poslanců a poslankyň, pro 115, proti 3. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena. Končím tímto projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Jenom se zeptám paní poslankyně Váhalové, zda její faktická poznámka znamená to, že se zdržela hlasování. Je to tak, takže ji odmazávám.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod číslo

 

191.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 981/ - druhé čtení

Prosím rovněž pana ministra zdravotnictví, aby se ujal slova za vládu. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě jednou dobré odpoledne.

Tento návrh novely zákona o návykových látkách souvisí s předchozím čtením předchozího bodu a spočívá v tom, zase jenom připomenu zrychleně první čtení, že tento novelizovaný právní předpis se navrhuje rozdělit do dříve projednávaného zákona o prekursorech omamných látek a ta novela ponechává zbytek, ve kterém hlavním bodem je vyjmutí přílohy zákona, která vyjmenovává návykové látky, a přenesení této přílohy do vyhlášky tak, aby mohl být seznam pružně rozšiřován tak, jak se zejména v oblasti chemických drog trh velmi rychle přizpůsobuje změnám, které na drogové scéně jsou.

Jinak oznamuji totéž co v předchozím bodě - že si dovolím navrhnout zkrácení lhůty na projednávání v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem byl určen pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, sněmovní tisk 981 bezprostředně, jak již tady bylo předneseno panem ministrem, souvisí se sněmovním tiskem 980, to je zákonem o prekursorech. Toto je vládní návrh zákona o návykových látkách.

Dovolte, abych vás jako zpravodaj výboru pro zdravotnictví seznámil s usnesením číslo 128 ze 27. schůze konané dne 22. května 2013, kde výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 981, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Jenom krátce k těm pozměňovacím návrhům. Těch je sedm, jsou součástí usnesení výboru pro zdravotnictví a jsou to víceméně legislativně technické změny.

Takže doporučuji tento zákon k přijetí. Může být i zkrácení lhůty na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Jenom konstatuji za Ministerstvo zdravotnictví, že s legislativně technickými změnami plně souhlasíme.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud nejsou další přihlášky, ukončím obecnou rozpravu. Zahájím rozpravu podrobnou, kde mám přihlášku pana ministra, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ještě jednou si dovoluji vznést návrh na zkrácení lhůty k projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Další přihlášky nevidím, tudíž končím podrobnou rozpravu. Zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda chtějí využít práva na závěrečné slovo. Nechtějí. Tím pádem nám zbývá pouze hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo je pro, aby byla lhůta zkrácena. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 68. Přihlášeno 167 kolegyň a kolegů, pro 106, proti 6. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Končím projednávání tohoto bodu ve druhém čtení a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

192.
Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám
a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev je zákon, který vlastně reaguje na zrušení zákona o vlastnictví bytů a vyhlášky o podpoře družstevní bytové výstavby v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Nový občanský zákoník obsahuje úpravu bytového spoluvlastnictví, avšak speciální problematika bytových družstev, která stavěla s finanční a úvěrovou pomocí státu, ustanovení o bytovém spoluvlastnictví neřeší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP