(15.30 hodin)
(pokračuje Vrecionová)

Současná výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byla nastavena zákonem číslo 402/2010 Sb., který do té doby platné částky odvodů velmi podstatně zvýšil podle typu půdy na dvoj- až devítinásobek. Taková plošná výše odvodů za odnětí vyvolává v této době řadu konkrétních negativních důsledků, které se tímto návrhem snažíme alespoň zmírnit. Návrh na snížení odvodů za odnětí je velmi selektivní a možný pouze při splnění více podmínek. V současné ekonomické situaci pomůže dle našeho přesvědčení využití vhodných ploch a zafunguje také jako prorůstové opatření.

Já vám v tuto chvíli děkuji a přeji vám doufám další konstruktivní projednávání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní senátorce Veronice Vrecionové. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, výboru pro životní prostředí a hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 914/2 až 914/5. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové jednotlivých výborů, informovali nás o jednání příslušných výborů. Pan poslanec Jiří Papež dostává slovo jako zástupce výboru zemědělského a jeho zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že zemědělský výbor se předloženým sněmovním tiskem 914 zabýval na své 46. schůzi 29. května a přijal k němu usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 914/5. Zemědělský výbor v tomto svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně schválit senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a to schválit ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je právě ve sněmovním tisku 914/5 obsažen.

To pro vaše další rozhodování znamená, že bych si dovolil navrhnout, aby se na začátku podrobné rozpravy hlasovalo o tom, že za základ pro další projednávání se vezme právě komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení zemědělského výboru. Pokud bychom to tak přijali, tak pak by se k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě vznášely případné další pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní se slova ujme pan poslanec Bořivoj Šarapatka, zpravodaj výboru pro životní prostředí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro životní prostředí se zabýval tímto zákonem na své 34. schůzi 23. května a posuzoval ten senátní návrh, ne ten komplexní pozměňovací návrh, a závěr je takový, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zamítla. Jedná se ale o ten senátní návrh, poté, tuším 29. května, byl přijat zemědělským výborem ten komplexní pozměňovací návrh, takže já se za výbor životního prostředí přimlouvám, aby se tento komplexní pozměňovací návrh stal určitým nosičem a k němu byly případně uplatněny další pozměňovací návrhy.

My jsme rádi ve výboru životního prostředí, že došlo k rozšíření a upřesnění toho návrhu zákona, protože senátní návrh řešil pouze poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu, ale nevšímal si kvalitativní ochrany půdy, jako je eroze, kontaminace půdy apod. Jsem rád, že do toho komplexního pozměňovacího návrhu, kde předkladatelé využili materiály z Ministerstva životního prostředí, se to již dostalo.

V každém případě bychom si měli všímat ale i těch záborů zemědělské půdy, protože jsou docela dramatické. Já tady mám nějakou statistiku, že v České republice od roku 2001 do roku 2006 se denně odnímalo 11,2 hektaru zemědělské půdy, v roce 2009 to bylo již 14 hektarů. Všechny země evropské i na celém světě se tímto problémem zabývají a snaží se tyto zábory snížit. Kupříkladu v Německu je v současné době odnímáno zemědělské půdy kolem 60 hektarů, ale výhled do roku 2020 je snížit toto na polovinu, tudíž asi na 30 hektarů. Ve Velké Británii se jedná o 30 hektarů denně. Tam jdou jinou cestou, že většina těch záborů, již nyní asi 60 %, je na již použitých půdách.

Takže jsem rád, že byl návrh zákona rozšířen i o kvalitativní ochranu, a berme návrh zemědělského výboru jako určitý nosič pro další připomínkování.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A posledním zpravodajem je poslanec Jan Čechlovský za hospodářský výbor. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl informovat, že hospodářský výbor se touto materií zabýval na své 44. schůzi dne 22. května. Usnesení výboru máte pod číslem tisku 914/4. Já bych z toho chtěl pouze vytáhnout to, že výbor doporučuje projednat a schválit tento zákon v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. To byli zpravodajové. Nyní otevřu obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška pana poslance Bernáška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Bernášek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám zdůvodnil pozměňovací návrh k senátnímu návrhu novely zákona č. 334 o ochraně zemědělského půdního fondu.

Města a obce mají snahu vytvářet co možná nejlepší podmínky pro život svých obyvatel, přičemž jedním z nezanedbatelných prvků životní úrovně je bezesporu vytváření míst pro aktivní či pasivní odpočinek - parky, vycházkové okruhy apod. Dalším neméně důležitým aspektem je výsadba zelených pásů podél komunikací, které napomáhají zlepšovat nejen estetický vzhled měst a obcí jako vizuální bariéra, ale také do jisté míry zlepší rozptylové podmínky v dané oblasti.

Navrhovaná změna je předkládána s ohledem na fakt, že výstavba veřejné zeleně je důležitým krajinotvorným prvkem a odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu nejen že zatěžují obecní rozpočty, ale jsou zásadně v přímém rozporu se smyslem a cílem tohoto poplatku. Výsadba naopak přispívá ke zlepší životního prostředí a ke zlepšení půdních podmínek. Dalším argumentem podporujícím navrhovanou změnu je skutečnost, že výsadba veřejné zeleně nijak nesnižuje hodnotu a kvality půdy, právě naopak, a nadto je v podstatě kdykoliv možnost stav navrátit pro zemědělskou činnost.

Vážení kolegové, kolegyně, tento pozměňovací návrh se týká § 11 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to nepředepisování odvodů za trvale odnímanou půdu, jde-li o odnětí půdy pro výsadbu veřejné zeleně a krajinotvorné zeleně mimo vazby na bytovou výstavbu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda je zde ještě nějaká přihláška do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím a zahájím rozpravu podrobnou. Předtím než dám slovo přihlášenému panu poslanci Bernáškovi, registruji návrh pana zpravodaje Papeže, který - poprosím ještě, aby zopakoval, aby všechny kolegyně a kolegové věděli, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem už ve svém slově zpravodaje avizoval, že bych rád navrhl teď na začátku podrobné rozpravy, abychom hlasováním rozhodli o tom, že Sněmovna vezme za základ pro další projednávání komplexní pozměňovací návrh z usnesení zemědělského výboru, který je obsažen ve sněmovním tisku 914/5. Pokud to tak schválíme, pak by se případné pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě podávaly právě k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu z usnesení zemědělského výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP