(15.20 hodin)
(pokračuje Petr)

Nedovedu si představit, že ministerstvo, které od roku 2008 vede ODS, nebylo schopno zareagovat na tento stav. Je pro celou řadu lidí, kteří pracují v tomto oboru, nepochopitelné, že šlendrián, který platí ve stanovování cen, je v této novele řešen tím, že pokud bude schválena novela, ministerstvo vydá nějakou vyhlášku, která bude regulovat ceny. Vyhláška není zákon. Máme tady vyhlášku z roku 2006, která vůbec nic nereguluje. Čili otázka zní - otázka regulace, na kterou se odvolává ministerstvo ve své úvodní preambuli, je prakticky úplně mimo.

Část novely, která řešila opravy přípojek, jak jsme slyšeli ze zprávy pana ministra, byla vypuštěna, poněvadž bila moc do očí, a je prakticky nepřijatelné, aby vlastník, který o struktuře a zchátralosti rozvodu nic nevěděl, nesl odpovědnost, poněvadž v případě havárie by toto všechno měl uhradit.

A ještě jeden zajímavý poznatek. Tam, kde provozovatelé nejsou schopni dávat potřebné sumy do opravy vodovodů, raději čekají, až dojde k havárii, poněvadž havárie musí být rychle řešena a lidé by breptali, kdyby museli chodit pro vodu k cisternám. Takový je dneska stav našeho vodárenského systému.

Tyto oblasti, tedy otázka cen, otázka vzájemných vtahů mezi provozovatelem a municipalitami a taky otázka řešení přípojek, jsou tři stěžejní problémy, které lidé, kteří pracují v tomto oboru, nevidí, že by byl nějaký posun dopředu. Z těchto důvodů je třeba říci, že změn v novém zákoně bylo kolem 150 a některé změny budí, jak byly zpracovány, jistou skepsi. Tak například fyzická osoba, která trvale využívá vodovod nebo kanalizaci, je osoba, která má trvalý pobyt v municipalitě nebo aspoň 185 dnů v roce v této municipalitě pobývá. Jsme schopni vůbec sledovat zejména v rekreačních oblastech, kdo je 185 dnů osobou, která to může využívat?

A druhá taková noticka je, že například chce-li vodárenská organizace měnit měřidla, tak to musí oznámit dotyčnému patnáct dnů dopředu. To je jistě v pořádku. Ale pak je tam ještě druhá věta, která říká, že doba nesmí překročit tři hodiny od sjednané doby. Takže i druhořadé nebo třetiřadé problémy jsou řešeny až příliš detailně. Zásadní problémy, které měly dát odpověď, jak jsme schopni se vyrovnat s požadavky Evropské unie, jak jsme schopni rovnoměrně rozdělit peníze a zisky mezi vodárenskou společnost a municipalitu a taky jak zabránit trvalému růstu cen vodného a stočného, nebyly vyřešeny.

Je třeba si uvědomit jednu otázku - jenom na okraj. Před privatizací byla průměrná spotřeba vody na osobu kolem 300 litrů. Jistě se tam projevoval šlendrián, který byl v tom, jak se měřila voda. Dneska s denní spotřebou na osobu ve výši 150 litrů dostáváme mezi státy, o kterých se říká, že nejsou čistotné.

Já doporučuji zamítnout tuto novelu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tedy podáváte návrh na zamítnutí, pane poslanče. Rozuměla jsem tomu? (Ano.)

To byla obecná rozprava. Ptám se, jestli ještě do obecné - pan kolega Šincl? Do podrobné. Já se nejprve ptám, jestli ještě do obecné rozpravy se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Ladislav Šincl má slovo, prosím. Poté pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Já bych to na rozdíl od kolegy trošku upřesnil konkrétními pozměňujícími návrhy z praxe, z dlouholeté praxe. Chtěl bych váženou Poslaneckou sněmovnu, vážené poslankyně a vážené poslance odkázat na svoje pozměňující návrhy, které byly uveřejněny elektronicky ve sněmovním dokumentu 7201. Jelikož vás nechci nudit, tak je zde uvedeno i odborné zdůvodnění těchto mých podaných pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych přednesl pár pozměňovacích návrhů.

Za prvé je to: V § 8 se za nově navrhovaný odstavec 17 vkládá nový odstavec 18, který zní: "Vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo přípojek, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je oprávněn vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, údržbou a provozováním vodovodu nebo kanalizace včetně přípojek."

Za druhé. V § 9 odstavec 10 se slovo "odběratel" ruší a toto slovo se nahrazuje slovy "osoba, která přerušení či omezení zavinila".

Dále navrhuji v § 6 odstavec 12 v poslední větě vypustit text "a kopie rozhodnutí o povolení k provozování".

Dále navrhuji v novém odstavci 4 § 3a doplnit za navržený text "a případných úprav" text "a písemná dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace".

V § 6 odstavec 2 písmeno c) navrhuji vypustit text "správu a rozvoj".

Dále v odstavci 16 a 17 v § 8 vypustit z textu v obou dvou odstavcích "počet osob trvale připojených ke dni uzavření smlouvy".

A navrhuji vypustit v § 15 odstavec 3 poslední větu, která zní: "Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řádů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se, zda ještě do podrobné rozpravy se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

Zazněl zde návrh na zamítnutí, o tom budeme hlasovat na začátku třetího čtení. Končím tedy v tuto chvíli projednávání bodu číslo 13, sněmovního tisku 933, ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Je před námi projednávání bodu číslo

 

37.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

Prosím, aby za navrhovatele uvedla tento návrh paní senátorka Veronika Vrecionová. Prosím, paní senátorko, vítám vás mezi námi. Máte slovo.

 

Senátorka Veronika Vrecionová: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

V prvním čtení jsem tady myslím podrobně představovala tento senátní návrh. Také jsme ho projednávali zde u vás ve třech výborech. Ráda bych této příležitosti i využila a poděkovala za velmi konstruktivní diskusi. Proto mi dovolte velice, velice kratičce pouze shrnout důvody, které vedly Senát, aby téměř jednomyslně tento návrh předložil k vašemu posouzení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP