(9.40 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Jinými slovy, dojde k tomu, že ad hoc rozhodci v majetkových sporech opět nebudou vázáni jasnými pravidly, která byla ve smlouvě přiloženy. Takže jde o návrat zpět. Navíc dle mého názoru jde o přílepek, kdy se mění v podstatě v zákonech, které souvisí s občanským zákoníkem, zákon o rozhodčím řízení, navíc v těchto důležitých institutech. Odůvodnění máte v přiloženém pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji, pane poslanče. Netušil jsem, že jízda tramvají má tak velký vliv na výkon poslance. To byla informace.

Fakticky se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Mě to taky překvapuje, že jízda s některou skupinou cizinců má tak zásadní vliv na zejména faktografické znalosti pana kolegy poslance, místopředsedy mého ctihodného z ústavněprávního výboru, protože za prvé nebyla zkrácena lhůta pro projednávání tohoto sněmovního tisku. To je třeba si říci jednoznačně a neuvádět kolegy poslance v omyl. Tento tisk byl projednáván na ústavněprávním výboru dvakrát, zkrácena lhůta nebyla a nelze říkat, že tento legislativní proces byl jakkoliv nestandardní. A znovu opakuji, pokud se senátoři musí k té předloze vyjádřit v třicetidenní lhůtě, tak si myslím, že i sociálně demokratičtí poslanci by měli být schopni na to reagovat v té šedesátidenní lhůtě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan poslanec Chvojka se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Můj ctěný předseda ústavněprávního výboru mě nepochopil. Samozřejmě ta lhůta pro projednání ve výborech byla zkrácena, protože standardně je dle mého názoru 60 dnů a my jsme tady hlasovali o tom, že těch dnů bude 30. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Paní poslankyně Klasnová, předsedkyně klubu.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem na začátku 54. schůze navrhovala vyřazení tohoto tisku z programu schůze právě z těch důvodů, které tady hovořil můj předřečník kolega Chvojka. Nemyslím si, byť se tedy jedná, jak tady říká pan ministr Blažek, o technickou novelu, že je zcela žádoucí takovýmto způsobem schvalovat legislativu. Jedná se o materiál, který je velmi obsažný, více než 1 200 stránek. Mění se jím 71 zákonů. Jak už tady bylo řečeno, standardní lhůta pro projednávání je 60 dní, byla zkrácena na 30 dní. Dostali jsme tento materiál velmi pozdě, a byť tedy souvisí s novelou občanského zákoníka, ze které zdaleka tak nejásám a neraduji se jako Ministerstvo spravedlnosti, tak tato technická v uvozovkách novela tady měla být mnohem dříve nejenom kvůli nám jako Poslanecké sněmovně, abychom si mohli dostatečně danou materii prostudovat, ale také kvůli všem osobám, fyzickým, právnickým, na které potom vlastně dopadnou tyto změny.

Když jsem navrhovala vyřazení, tak jsem to navrhovala i s plným vědomím možného odložení účinnosti občanského zákoníku. Já si myslím, že tento systém, jakým způsobem se k tomu přistupuje, hraničí i s ústavností. Zde si dovolím citovat Ústavní soud, že za nežádoucí jev nekorespondující se smyslem a zásadami legislativního procesu je nutno označit situaci, kdy jedním zákonem jsou novelizovány zákony vzájemně obsahově bezprostředně nesouvisející, k čemuž dochází například z důvodu urychlení legislativní procedury. Já si myslím, že ten balík 71 zákonů jednoznačně toto splňuje. Dále, když budu citovat Ústavní soud, takový postup neodpovídá základním principům právního státu, mezi které patří zásada předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a zásada jeho vnitřní bezrozpornosti. Jestliže totiž jedním zákonem ve formálním smyslu je zasahováno do materie upravované několika zákony jinými a tyto zákony spolu nejsou obsahově a systematicky provázány, vzniká nezřídka značně nepřehledný právní stav.

Já si myslím, že skutečně nesourodost a nepředvídatelnost této materie je jednoznačně daná. Lze to spatřovat v tom, že tento zákon upravuje od náhrady škody při cvičení hasičů také i to, co je kulturní památka. Ano, vím, pořád se bavíme o tom, že tento zákon je nutný v souvislosti s novelou občanského zákoníka. Ale brzy tady budeme mít i tisk a budeme znovu jednat o tisku 1004, což je vládní novela o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, a tam mám také pocit, že dochází k daleko větším zásahům, než jsou pouze technické věci. Teď jsem si před chvilkou četla i e-mail z Asociace veřejně prospěšných organizací, které poukazují na značně zhoršené postavení neziskových organizací, a nesouvisí to pouze s občanským zákoníkem.

Takže myslím, že 71 zákonů je špatně. Vláda patrně přemýšlí multidimenzionálně, když si myslí, že tyto zákony všechny mají souvislost. Já, jak jsem říkala, jsem chtěla, aby se tento tisk vyřadil. Nedošlo k tomu a já i s vědomím všech možných následků navrhuji a budu navrhovat ještě v podrobné diskusi zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já vím, že některé třeba rozčiluje, že má být přijat nový občanský zákoník. Ale fakt bych poprosil, aby ta argumentace byla korektní, aby lidé nemluvili o věcech, o kterých vůbec nic nevědí.

Tento zákon byl do Sněmovny doručen 5. 3. Vezměte si, kolikátého je dneska. 12. 6. Přikázán Sněmovnou byl 19. 3. Teď jsem se prosím díval do sněmovního systému - tak ať mi pan kolega Chvojka prostřednictvím pana předsedajícího nevzkazuje, že kecám, ale podívá se do toho systému také! Jinak si nemohu pomoci. 19. 3. byl touto Sněmovnou přikázán, jeho lhůta pro projednávání nebyla zkrácena. 26. 4. byl poprvé projednáván na ústavněprávním výboru poměrně detailně s tím, že jsme si stanovili čas, do kdy budou podány pozměňovací návrhy, a 22. května byly definitivně návrhy, které jsme podali, projednány, přijaty do onoho usnesení. Ty, které byly schváleny, posléze směřovaly do Sněmovny. Já vím, že jsou zákony, u kterých byla zkrácena lhůta. Není to tento doprovodný zákon. Proto proti němu prosím neprotestujme.

Druhá věc, kterou bych rád vzkázal ctěné kolegyni předsedkyni Klasnové. To, co cituje, je rozhodnutí Ústavního soudu ve věci balíčku, ve kterém byla vláda Ústavním soudem v odůvodnění - nikoliv v rozhodnutí - kritizována za to, že spojila některé věci, které spolu nesouvisely. Nikdy Ústavní soud neřekl žádnou takovou to větu o doprovodných zákonech, které provázejí jakýkoliv typ rekodifikace. A je to naprosto běžné, že pokud děláme zásadnější změny - kdo si vzpomene, když se zřizovaly krajské úřady, když se rušily okresní úřady, kolik ty změnové zákony měly, to byly tisíce zákonů. To se prostě dělá a je to dokonce správně a pokládal bych za naprosto nesmyslné, abychom tady projednávali 70 novel jednotlivých, které souvisejí s občanem, a každá z nich dopadla nějak jinak. Takže netvařme se. A vláda velmi pečlivě udělala a i při posuzování na ústavně právním výboru jsme velmi pečlivě dělali, že cokoliv nesouviselo bezprostředně s novým občanským zákoníkem, jakékoliv pozměňovací návrhy, přestože mohly být chytré, ale které se snažily něco vylepšit někde jinde a nemělo to bezprostřední souvislost s novým občanským zákoníkem, tak jsme odmítali. Stejně tak to udělala vláda. Je to opravdu prováděcí předpis. Říkejte na rovinu, nechceme občanský zákoník, ale netvrďte mi tady věci, které nejsou pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Vystoupí místopředseda Sněmovny pan Zaorálek. S faktickou, nebo řádné přihlášení do rozpravy? Prosím. Pan místopředseda Zaorálek. Dále faktické Polčák, Chvojka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Bendy, který řekl, že si nedovede představit, že by se těch 70 novel projednávalo jednotlivě a každá dopadla jinak. Já tedy této větě úplně nerozumím. To znamená, kdybychom měli skutečně čas a probírali každou tu novelu poctivě, zvlášť, tak bychom zjistili, že některé věci musíme změnit? Já se potom ptám, proč to takto nemáme udělat? To znamená, že když je to pohromadě, tak máme garanci, že se to prostě přečíst nedá a ono to dopadne pohromadě tak, jak potřebujeme. Bude to hotové rychle a nikdo si ničeho nevšimne. Ale ten problém přece, který je tady v této chvíli zvedán, ten se netýká občanského zákoníku, protože já za sebe říkám, že teď mi nejde o to nějakým způsobem dále komplikovat úpravu občanského zákoníku. To, o co se mi jedná je, že my máme mít právo mít dostatek času, prostoru na to, abychom každou věc projednali, protože to není tak dávno, co Sněmovna měla velký problém se zmetkem, který se z ní dostal do Senátu a který jsme potom složitě řešili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP