(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto sněmovnímu tisku. Do ní se hlásí pan poslanec Chvojka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel se mi nepodařilo načíst pozměňovací návrh, systém celý večer i dnes ráno padal, alespoň tedy mně, takže bohužel teď musím obecně říci, o čem bude můj pozměňovací návrh, a potom v podrobné rozpravě bych ho načetl celý. Omlouvám se, že vás možná budu zdržovat, ale chyba není na mé straně. Prostě se mi nepodařilo svůj pozměňovací návrh vložit do systému. Není to jenom můj pozměňovací návrh, je to i pozměňovací návrh pana kolegy Hamáčka.

V pozměňovacím návrhu číslo 1 - ten pozměňovací návrh má tři body - v prvním bodě se stanoví povinnost věznic na žádost zapojit obviněného do práce, to znamená na jeho žádost, a to s cílem udržet pracovní návyky obviněných s využitím jejich vzdělání, odborných znalostí a dovedností. Zvláštní důraz je kladen na zaměstnávání kvalifikovaných osob, jako jsou například lékaři, kteří by měli mít zaměstnání ve svém oboru, a mělo by jim tedy být umožněno nejen udržení, ale též zvýšení jejich stávající kvalifikace, získávání nové kvalifikace, odborných znalostí a dovedností.

Body 2 a 3 pozměňovacího návrhu dávají odsouzeným možnost výkonu práce s využitím jejich vzdělání, odborných znalostí a dovedností a zároveň dávají odsouzeným možnost získávání, udržování či zvyšování jejich kvalifikace, tak aby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody měli větší možnost při uplatnění na trhu práce a zapojení se do řádného života.

Náš pozměňovací návrh reaguje zejména na kritiku Výboru OSN proti mučení obsaženou v jeho zprávě ze dne 13. května 2004 z 32. zasedání, konaného od 3. do 21. května 2004. V této zprávě vyjádřil výbor OSN znepokojení nad skutečností, že osoby ve vyšetřovací vazbě a vězni nemohou pracovat a musejí být ve vězení v nečinnosti, bez adekvátní aktivity. Výbor OSN české vládě doporučil, aby byly vytvořeny dodatečné činnosti pro všechny zadržené či odsouzené osoby tak, aby nebyly nuceny trávit čas v nečinnosti.

Získání pracovního uplatnění v průběhu vazby či výkonu trestu odnětí svobody je základním předpokladem úspěšné reintegrace vězňů po propuštění z vězení. Zaměstnání je nepochybně hlavním faktorem vedoucím k životu bez zločinu, který dokáže snížit recidivu. Neopominutelná je též skutečnost, že pouze osoby zařazené do práce jsou účastny důchodového systému, pouze tyto osoby odvádějí pojistné na svůj budoucí důchod. Za osoby, které práci nedostanou, se pojistné neodvádí. Důsledkem je, že někteří vězni se vracejí do života s hendikepem nedostatku odpracovaných let, ačkoliv u některých nejde o důsledek jejich neochoty pracovat ať ve výkonu vazby, či ve výkonu trestu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Jsme stále v obecné rozpravě. Nikoho dále přihlášeného nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se mi hlásí paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych ještě jednou zopakovala, že se za výbor pro obranu přihlašuji k pozměňovacímu návrhu sněmovního tisku 928/2.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. To není třeba, jedná se o usnesení výboru, ale bylo to takto zopakováno.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Tím jsme se vypořádali s projednáváním tohoto bodu v rámci druhého čtení a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

Půjdeme k dalšímu bodu. (Ze sálu se mimo mikrofon ozývá poslanec Chvojka, že nenačetl svůj pozměňovací návrh.)

Prosím? Já vám, pane poslanče, nerozumím. Byla otevřena podrobná rozprava. Pokud jste chtěl, mohl jste se v rámci podrobné rozpravy přihlásit. (Námitky poslance Chvojky.) Ano. Také jsem otevřel podrobnou rozpravu, vy jste se mohl přihlásit. (Slovům poslance Chvojky ze sálu není rozumět.) Musí případně ministr znovu otevřít rozpravu. To je prosím vaše chyba, protože byla otevřena podrobná rozprava, do které se třeba paní poslankyně Černochová přihlásila. To nehlídá předsedající za poslance.

Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Tak že je to kolega Chvojka, tak Miroslav Donutil české politiky, stačí, když něco řekne, stalo se, takže máte slovo, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Nyní otevírám podrobnou rozpravu, ve které jsme. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Já moc děkuji panu ministrovi za jeho laskavost. Budu si to pamatovat. (Smích v sále.) Já se omlouvám. Načetl jsem jenom odůvodnění svého pozměňovacího návrhu. Nyní přečtu samotný právní text:

1. k části první, článek I., dosavadnímu bodu 25

Ustanovení § 19 včetně nadpisu nově zní:

"§ 19 Zaměstnávání obviněných

(1) Obviněný bude na vlastní žádost po dobu trvání vazby pracovně zařazen. Obviněnému bude přidělena práce v minimálním rozsahu 4 hodin denně odpovídající jeho dosaženému vzdělání, odborným znalostem a dovednostem, schopnostem a zdravotnímu stavu.

(2) Věznice bude podporovat zaměstnávání kvalifikovaných osob. Věznice umožní zaměstnání kvalifikovaných osob v jejich oboru, a tím i získání, udržení či zvýšení jejich kvalifikace a odborných znalostí a dovedností. Věznice umožní též pořádání programů rozšiřujících všeobecnou informovanost pořádaných těmito kvalifikovanými osobami ve spolupráci s věznicí.

(3) Pracovní zařazení, odměňování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení upravují zvláštní předpisy. /odkaz 7/

2. k části druhé, článek II., za dosavadní bod 42 se vkládá nový novelizační bod 43, který zní: 43. V ustanovení § 29 odst. 2 písm. a) se slova "s přihlédnutím k jejich odborným znalostem a dovednostem" nahrazují slovy "s využitím jejich dosaženého vzdělání, odborných znalostí a dovedností."

Ostatní body se přečíslují.

3. k části druhé, článek II., za nově navrhovaný bod 43 se vkládá nový novelizační bod 44, který zní:

"44. V ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) se slova "vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji pracovní kvalifikaci a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost" nahrazují slovy "zvyšování pracovní kvalifikace, získávání kvalifikace a vzdělání a pořádání programů rozšiřujících všeobecnou informovanost."

Ostatní body se přečíslují.

Moc vám všem děkuji a omlouvám se ještě jednou. Opravdu to do systému nešlo vložit.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsem rád, že jsme to takto vyřešili. Prosím, kolegyně a kolegové, hlídejte si přihlášení do podrobné rozpravy. Předsedající vás nemůže vyvolávat ani na to upozorňovat. Děkuji za džentlmenské vyřešení tohoto problému.

Jsme v tuto chvíli stále v podrobné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho opravdu nevidím, tedy podrobnou rozpravu opětovně končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přecházíme k bodu číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb.,
o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 929/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. (Ministr ze svého místa naznačuje, že nechce vystoupit.) Chce vystoupit? Avizoval mi, že nechce vystoupit, protože se jedná o druhé čtení, nicméně jsme museli takto formálně splnit zákonnou náležitost.

Budu dále konstatovat, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 929/1 a 929/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jan Chvojka. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já si to tady musím načíst. (Dívá se do svého notebooku a dlouho hledá příslušný text.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Tak aspoň stručně něco.

 

Poslanec Jan Chvojka: No tak stručně, dobře. Ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na svém výjezdním zasedání, které se konalo před čtrnácti dny, a doporučil schválit tuto novelu zákona ve znění pozměňovacích návrhů schválených ústavněprávním výborem.

Jestli to takto stačí? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP