(10.00 hodin)

 

Poslankyně Anna Putnová: Já se omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Moje vůle byla hlasovat jinak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 79. Rozhodujeme o námitce.

Kdo souhlasí s námitkou? Proti námitce?

Hlasování číslo 79, přítomno 143, pro 119, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování číslo 80. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Proti návrhu?

Hlasování číslo 80, přítomno 144, pro 71, proti 67. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Kaslová se hlásí? Ne. Tak budeme nyní pokračovat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru ústavněprávnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 81. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání výboru ústavněprávnímu? Proti návrhu?

Hlasování číslo 81, přítomno 144, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, a tím končím projednávání bodu číslo 31, sněmovního tisku 630 v prvém čtení. Děkuji zástupcům navrhovatelů i paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

32.
Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání
ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 640/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 640/1. Nyní tento návrh uvede paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Návrh, novela Ústavy, sněmovní tisk 640, který vám jménem předkladatelů dnes nabízím, je výjimečný. Výjimečný je tím, že ze všech novel Ústavy, které projednáváme, je nejstarší a současně má dnes narozeniny. Byl předložen přesně před rokem, 22. března 2012. Už tohle by měl být důvod, abychom se nad ním zamysleli, protože obsahově tento návrh řeší téma, které vzápětí začalo být velmi aktuální, a to ztrátu mandátu poslance, který byl odsouzen pro trestný čin. Vím, že zhruba o dva měsíce později předložila podobný návrh i paní předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová, je obsažen v tisku 685, který díky tajům v řazení sněmovních tisků byl projednán už na minulé schůzi a v současné době je předmětem jednání výborů.

Náš návrh koncipuje ztrátu mandátu v případě odsouzení poslance částečně odlišně než návrh v tisku 685, který počítá se ztrátou tohoto mandátu pouze v případě, že dojde k odsouzení poslance pro úmyslný - nikoliv též nedbalostní - trestný čin. V tomto směru jsme postupovali analogicky s úpravou, která se dotýká zastupitelů obcí a krajů. To je tedy jedno téma, které vám v rámci naší novely předkládáme.

Druhé téma řeší rovněž ztrátu mandátu a je v tomto volebním období, ale bohužel i ve volebních obdobích předcházejících, aktuální. Řeší ztrátu mandátu poslance, který opustil program, za který kandidoval. Zdůrazňuji nikoliv stranu nebo volební subjekt, ale program, pro který ho voliči zvolili. Předpokládá možnost ztráty tohoto mandátu rozhodnutím soudu na návrh politické strany. To znamená nejde o politické rozhodnutí politického subjektu. A pochopitelně opuštění programu se nemůže týkat dílčích marginálií.

Zdůrazňuji, že obě témata, obě možnosti ztráty mandátu jsou vzájemně oddělitelné, protože předpokládám, že zejména proti formě, kterou jsem zmínila jako druhou, zde dojde k určitému odporu. Kolegyně a kolegové, nás se to v současné době ani v minulosti netýká. Ale zamyslete se nad tím, o co méně problémů byste při sestavování koalic a prosazování svých programů měli, kdybyste se mohli spolehnout na to, že vaši poslanci budou hlasovat tak jako vy po celé volební období.

Takže doporučuji propustit tento tisk, už proto, že má dnes ty narozeniny, do dalších čtení a v rámci ústavněprávního výboru spojit projednání s dalšími návrhy Ústavy tak, abychom skutečně Ústavu neřešili salámovou metodou.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Slovo dostane nyní zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, přichází další salámová novela Ústavy, která se pokouší řešit, řekněme, dva problémy.

Jeden problém je otázka pravomocně odsouzeného poslance nebo senátora k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za trestný čin, což je návrh, který již obsahuje dávno propuštěný návrh paní předsedkyně Němcové a o kterém se v této Sněmovně jedná.

Druhá část návrhu se týká doplnění článku 25, nového písmene f), které říká, že ztrátu mandátu poslance a senátora lze způsobit také rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o ztrátě mandátu, aniž by jakkoliv kromě důvodové zprávy specifikovala, na základě čeho takové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o ztrátě mandátu má vzniknout. Předpokládá se, že zřejmě toto upraví běžný návrh zákona, což mimochodem znamená, že tedy o mandátu poslance nebo senátora, o síle tohoto mandátu, bude posléze rozhodovat až běžný zákon, nikoli zákon ústavní. To pokládám za první velikou a zásadní chybu.

Druhá věc je, že pokud bychom vyšli z té koncepce, která je zmiňována v důvodové zprávě, ale pouze v důvodové zprávě, tak se fakticky snaží představitelé navrhovatelů vrátit do koncepčního prostředí první republiky, tj. vázaných mandátů, kdy politická strana drží mandáty svých zastupitelů, svých poslanců, svých senátorů a rozhoduje o nich, jestli jí připadají, že jsou v souladu, nebo nejsou v souladu s tím, jak ona si představuje výkon pravomocí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP