(15.40 hodin)

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, v úterý Věci veřejné na tiskové konferenci informovaly o tom, že je porušován zákon, když jsou provozovány - povolovány interaktivní videoloterijní terminály s limity sázek, které porušují zákon. Podle zákona by se měly povolovat maximální sázky ve výši 2,5, resp. 50 korun, ale Ministerstvo financí povoluje tyto terminály s maximálními sázkami mnohonásobně vyššími.

Vláda vám, vážený pane ministře Kalousku, uložila zjednat nápravu usnesením číslo 156 ze dne 14. března 2012. Toto usnesení bylo zmíněno, nicméně usnesení číslo 347 ze dne 16. května 2012. Vaše ministerstvo na tiskové konferenci, po konferenci Věcí veřejných, reagovalo: Veřejný ochránce práv ve své odpovědi ze 3. dubna 2012 Ministerstvu financí vyjádřil souhlas a navrhl korekce návrhu nového usnesení vlády, které mu Ministerstvo financí zaslalo k připomínkování.

Jaká je realita, nicméně vyplývá ze stanoviska veřejného ochránce práv ke komunální ústavní stížnosti Zastupitelstva města Klatovy ze dne 8. října 2012, kde ombudsman říká: Vláda uložila týmž usnesením, myšleno usnesením číslo 347, ministru financí, aby jeho správní úřad zahájil správní řízení v režimu § 43 odst. 1 loterijního zákona v případě povolení rozporných s obecně závaznou vyhláškou obce, avšak pouze pro případy, že povolení bylo vydáno v době, kdy již příslušná vyhláška obce existovala. Ještě před schválením takto přichystaného materiálu z dílny ministerstva jsem informoval předsedu vlády dopisem ze dne 11. května, 11. května 2012, že tato textace nekoresponduje s ústní dohodou mezi mnou a ministrem financí.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane poslanče, čas uplynul.

 

Poslanec Vít Bárta: Dále, výsledek mé snahy řešit věc skrze vládu České republiky je tedy spíše -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane poslanče, váš čas uplynul. (Poslanec Bárta děkuje.) Děkuji. Prosím pana ministra Kalouska o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych se s veškerou úctou k vám i k převážně prázdným lavicím ohradil proti tomu, že postup Ministerstva financí při povolování těchto herních zařízení je od začátku nezákonný a že v této nezákonnosti Ministerstvo financí pokračuje, neboť takové usnesení vlády číslo 347 ze dne 16. května 2012 sice vzalo na vědomí vyrozumění veřejného ochránce práv, v němž se zabývá předmětnou problematikou, avšak Ministerstvu financí žádné úkoly k nápravě tvrzeného nezákonného postupu neuložilo. Dovolte mi, abych ve stručnosti zrekapituloval skutečnosti, které předcházely vydání vládního usnesení 347 ze dne 16. května 2012.

Veřejný ochránce práv se obrátil na vládu České republiky prostřednictvím vyrozumění ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. jiných technických herních zařízení, obdobných klasickým výherním hracím přístrojům, ze dne 13. ledna 2012. Veřejný ochránce práv spatřuje pochybení Ministerstva financí ve stručnosti řečeno zejména v následujícím postupu: Za prvé, nepoužívání tzv. technických limitů, jako je maximální sázka, maximální výhra a prohra, upravených v druhé části loterijního zákona, pro výherní hrací přístroje, rovněž v případě povolování videoloterijních terminálů a podobných technických herních zařízení, a to ani přiměřeně. Za druhé, schvalování umístění a provozu jiného technického zařízení, jeho koncové části, v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce regulující provozování výherních hracích přístrojů. A za třetí, setrvávání v nečinnosti pro případ rozporu vydaných povolení s loterijním zákonem nebo s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Dne 14. března 2012 vláda České republiky přijala k vyrozumění veřejného ochránce práv usnesení číslo 156, z něhož vyplynulo, že vláda sice ukládá Ministerstvu financí upravit tzv. limity u již vydaných povolení, takto však Ministerstvo financí nemá postupovat již do budoucna. V tomto ohledu Ministerstvo financí spatřovalo vnitřní rozpornost předmětného usnesení, které neodpovídalo skutečné vůli vlády, tj. sesouladit vydaná povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Dopisem ze dne 23. března jsem se proto obrátil na ombudsmana s dotazem, zda podobně jako Ministerstvo financí spatřuje úmysl vlády v uložení nápravného opatření ve věci souladu povolení vydaných Ministerstvem financí s obecně závaznými vyhláškami, nikoliv v uložení opatření k nápravě vztahujících se k problematice aplikační praxe nastavení limitů technických herních zařízení. Ministerstvo financí veřejného ochránce práv informovalo, že hodlá požádat o revokaci usnesení číslo 156, a v této souvislosti mu zaslalo návrh nového usnesení vlády.

Na tuto iniciativu veřejný ochránce práv reagoval dne 3. dubna 2012. V tomto dopise přitakal názoru Ministerstva financí, že v průběhu jednání vlády se názor většiny členů vlády jevil jiným, než jaký nakonec odráží přijaté usnesení 156, a navrhl korekce předloženého nového návrhu usnesení. Veřejný ochránce práv ve své odpovědi již nenavrhuje žádná nápravná opatření týkající se změny režimu stanovování limitů u technických herních zařízení.

Uvedená písemnost i s navrhovanými korekcemi nového návrhu usnesení byla součástí materiálu určeného pro vládu České republiky ve věci revokace usnesení číslo 156.

K otázce úpravy limitu technických herních zařízení, k nimž původní usnesení vlády číslo 156 směřovalo, uvádím, že Ministerstvo financí tuto otázku řeší komplexně v návrhu nového zákona o provozování sázkových her, který je postaven na principu technické neutrality a odlišnosti limitů pouze v závislosti na společenské rizikovosti herního prostoru, kde jsou technická herní zařízení umístěna.

Veřejný ochránce práv se obrátil na předsedu vlády dopisem 11. května 2012, kde doporučil předsedovi vlády, bude-li usnesení vlády revokováno, aby vláda uložila Ministerstvu financí uvést do souladu s vyhláškami obcí nejen ta povolení, která byla v rozporu s vyhláškami v době vydání, ale také povolení, která se s vyhláškou dostala do rozporu později, a to až do konce roku 2011.

Vláda dne 16. května 2012 projednala a přijala usnesení, která kdybych teď četl, překročím výrazně časový limit, proto se omlouvám, ale je to veřejně přístupné. A v návaznosti na toto plnění vede v souladu s přáním veřejného ochránce práv ministerstvo v současné době 300 správních řízení. Postupuje v souladu s příslušnými procesními předpisy a rozhoduje tato řízení v souladu se skutkovým a právním stavem.

Jsem přesvědčen, že z toho vyplývá, že Ministerstvo financí v žádném případě neporušuje a nikdy neporušovalo zákony. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan poslanec Bárta bude mít ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, za prvé, ombudsman se nejprve bavil o tom s Ministerstvem financí, nicméně nesouhlasí s tím, co vláda v tomto směru přijala. Za druhé, je evidentní, že nesouhlas ombudsmana byl natolik zásadní, že když neuspěl u vlády, tak se obrátil na Poslaneckou sněmovnu s tím, že vláda nerespektuje zákon. Za třetí, jestliže Ústavní soud... Nejde jenom o ombudsmana, ale především jde o nález Ústavního soudu, který jednoznačně říká, zjednodušeně řečeno, bedna jako bedna - že by neměl býti činěn rozdíl mezi výherním interaktivním videoterminálem a klasickým herním automatem. A následně v tomto směru Ministerstvo financí dál nechává -

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, pane kolego. (Poslanec Bárta děkuje.) Pane ministře, budete reagovat? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP