(15.50 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Bylo by to pořád jenom dokola. Ministerstvo financí je v tomto případě regulátorem tohoto odvětví, což bych si, upřímně řečeno, rád ušetřil. Není to problematika, kterou miluji, ale respektuji, že tady jsme zákonným regulátorem. Postupujeme jako správní orgán ve správním řízení a jsme vázáni správním řádem, zákony a předpisy, nikoliv pocity pana poslance Bárty.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. A přistoupíme k další interpelaci, kterou vznáší pan kolega Jiří Paroubek na pana ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který je bohužel omluven, ve věci podivnosti v práci české justice a české policie. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný ministře, pan místopředseda tady přečetl plný název té interpelace - podivnosti v práci české justice a české policie. A bylo by korektnější, pokud bych mohl, a to podle jednacího řádu nemohu, interpelovat dva ministry. Tedy kromě ministra spravedlnosti i ministra vnitra.

Žádám o vysvětlení zvláštní, přímo podivuhodné benevolence, která byla projevena orgány českého státu vůči bývalému poslanci Wolfovi. Připomínám, že někdejší poslanec Wolf, původně v roce 2006 zvolený na kandidátce ČSSD, podporoval v období léto 2008 až květen 2009 pravicovou Topolánkovu vládu. Připomínám, že v té době měl být a posléze i byl Petr Wolf obviněn za podvod při čerpání evropských dotací. Po skončení volebního období byl odsouzen na šest let vězení a k vysoké peněžité pokutě.

Byl jsem poněkud překvapen velkou benevolencí úřadů českého státu ve vztahu k člověku, který měl právě nastoupit do vězení. Za prvé, nikdo neviděl jako velký problém, že Petru Wolfovi byl ponechán cestovní pas. Za druhé, majetek Petra Wolfa - dva domy, rodinný a rekreační, jak jsem viděl v médiích, nebyly obstaveny, protože si přeci, jak sdělil finanční úřad, jako slušný občan udělal splátkový kalendář na částku 5 mil. korun, pokuty, o níž rozhodl soud. Skoro bych se vsadil, že mu nebyly obstaveny ani osobní účty. Rodinnou firmu předal synovi. A pak nám ptáček uletěl.

Jak tento benevolentní postup vůči Petru Wolfovi kontrastuje s postupem vůči vládě nepříjemnému opozičnímu poslanci Davidu Rathovi! Tomu byl obstaven rodinný majetek, peníze na účtech, je držen již devět měsíců ve vyšetřovací vazbě, je mu tedy zcela cílevědomě znemožňována obhajoba. Jak si vysvětlit, pane ministře, tento dvojí, velmi rozdílný přístup justice, policie, vůči dvěma mužům, z nichž jeden je ovšem odsouzen a ten druhý nikoliv? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Musím vás odkázat na písemnou odpověď pana ministra.

Dále prosím paní kolegyni Drastichovou o další interpelaci, kterou vznáší na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci velmi špatného stavu ovzduší na Ostravsku. Pan ministr Chalupa je rovněž omluven. Prosím.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, 28. listopadu jsem od vás obdržela písemnou odpověď na svou interpelaci evidenční číslo 409, týkající se konference životního prostředí a zdraví a promarněného jednání s polskou stranou. V této interpelaci jsem upozorňovala, že velmi znepokojivé znečišťování ovzduší na Ostravsku je již dlouhou dobu neřešeno. Musím s politováním konstatovat, že vaše odpověď je neuspokojivá a pomíjí fakta a skutečný stav problému. Proto vás opětovně interpeluji. Předkládám vám další závažné otázky a požaduji od vás skutečná řešení.

Veškeré dosud provedené studie potvrzují, že naprosto převažující vliv na překračování imisních limitů v jednotlivých ostravských obvodech má průmysl. Není tajemstvím, že nejhorší situace je v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích v těsném sousedství komplexu ArcelorMittal, kde je překračován zákonný imisní limit u koncentrace polétavého prachu a benzo(a)pyrenu, přičemž u benzo(a)pyrenu, který je karcinogenní, je hodnota překročení dokonce desetinásobná.

Napsal jste mi, že subjekty v Moravskoslezském kraji mohly čerpat 9,5 mld. korun z operačního programu Životní prostředí. Ptám se vás, jak je možné, že peníze jsou utraceny, ale ke zlepšení stavu ovzduší nedošlo. Dále jste se zmínil o 5 mld. z evropských fondů pro podporu projektů, které předložili největší znečišťovatelé. Opět se vás táži, proč váš resort neví, jaká konkrétní opatření byla provedena, aby vedla k dodržování imisních limitů, a proč tedy nepodpoříte pouze taková opatření s nezpochybnitelným přínosem.

Z vaší odpovědi také nevyplývá, co řeší česko-polská pracovní skupina. V odpovědi jste mi vysvětlil, jak se jmenuje, co v jejím rámci funguje a kolikrát se sešla. Pokud se sešla již sedmkrát nebo osmkrát, jaké výsledky a jaká konkrétní opatření po ní zůstala? Byly stanoveny jednotné emisní stropy pro dané území? Připomeňme, že Polsko má oproti nám povolený trojnásobek překročení limitů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Váš čas, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Pane předsedající, já bych byla ráda, kdybyste všem měřil stejným metrem. Stejně tak jako panu ministrovi Kalouskovi, tak i mně. Já bych ráda dokončila svou interpelaci. Děkuji.

Řešila skupina dovoz uhelného prachu z Polska k nám, kterým se u nás topí díky tomu, že je levnější, protože je to zakázáno. Ptám se vás tedy na konkrétní opatření pro výrazné zlepšení ovzduší na Ostravsku a pro zajištění dodržování zákonných norem velkými průmyslovými podniky. Ptám se na opatření v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

A ještě malou připomínku na závěr. Ve své odpovědi jste mi napsal, že konference s polskou stranou, které se mohli zúčastnit i obyčejní obyvatelé Ostravska a okolí, zrušena nebyla. Byla jen odložena. Ráda bych věděla na kdy. Na vašem ministerstvu jsem si ověřila, že žádný nový termín nemáte. Byl přece jenom tedy zrušen? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr, jak jsem konstatoval, je omluven, takže vám odpoví písemně.

Jinak na vysvětlenou vašich připomínek k době. Domnívám se, že v tomto komorním prostředí můžeme respektovat, když překročím tento čas o několik vteřin, protože soudím, že interpelace už se skutečně chýlí k závěru a během několika málo vteřin skončí. Tak v tomto případě se domnívám, že si to mohu dovolit. Naopak nelze překračovat ten limit na dvojnásobek nebo o polovinu a tak dále. V tomto směru bychom se měli chápat. Pochopitelně že proti mému postupu můžete vznést námitku a potom si budeme ustřihovat slova s nulou na stopkách, což myslím není úplně ta správná metoda.

K další interpelaci prosím pana kolegu Votavu, který interpeluje pana ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci léčivého konopí na předpis II. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď - v tom prvním, když jsem se ptal. Věřím tomu, že proběhne ještě diskuse poté, co se vyhodnotí zkušenosti, které s tímto zákonem, a tedy s možností používat legálně konopí k léčebným účelům souvisí.

Já už dál nebudu tedy klást nějaké otázky. Chtěl bych vám ale poděkovat za to, že se jako jeden z mála ministrů účastníte těchto interpelací skoro pravidelně. Na rozdíl od jiných ministrů. Na rozdíl od pana premiéra Nečase, který sem na interpelace vůbec nechodí. Chtěl bych vám poděkovat, že nepohrdáte, tím, že se účastníte těchto interpelací, interpelujícími poslanci a nepohrdáte ani Poslaneckou sněmovnou. Za to vám tedy moc děkuji.

A chtěl bych se, protože vím, že máte dnes narozeniny, připojit ke gratulantům a chtěl bych vám popřát především hodně zdraví a všechno nejlepší a aby se vám vše dařilo. Děkuji. (Potlesk napříč politickým spektrem.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Předpokládám, že na tuto interpelaci pan ministr nebude nijak reagovat. Nebo ano? (Ministr Heger: Ne.)

Další interpelaci vznáší paní poslankyně Marta Semelová na pana ministra školství Petra Fialu ve věci individuálního vzdělávání. Pan ministr Fiala je bohužel také omluven. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, Ministerstvo školství chce po pěti letech testování umožnit od roku 2014/2015 individuální, to znamená domácí, vzdělávání, které dosud probíhalo jen na prvním stupni základních škol. A nyní tedy i na druhém stupni. Musím říci, že tento způsob výuky je pro mě nepřijatelný na jakémkoli stupni základní školy. Škola totiž není jen instituce, kde se žák vzdělává. Je také prostředím, kde dítě získává sociální gramotnost a připravuje se tak pro běžný praktický život. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP