(12.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To je pan poslanec Miroslav Opálka. Já se vás ještě zeptám, pane poslanče, ten procedurální návrh, teď jsme v obecné rozpravě, jestli teď, nebo po skončení obecné rozpravy. Po skončení obecné rozpravy.

Teď se ještě hlásí pan ministr Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já jsem chtěl pouze vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, požádat pana kolegu poslance, zdali by to nezvážil, protože my neprojednáváme zprávu za rok 2012, ale za rok 2011. Jestli by si ten svůj návrh nenechal ke zprávě, která bude monitorovat poslední rok fungování Pozemkového fondu. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Ano, pane ministře, má to logiku, jenomže ta logika naráží na to, že ty problémy se týkají i roku 2011 i roků předchozích, takže si myslím, že by nebylo správné, abychom vzali na vědomí něco i za rok 2011, co se ve skutečnosti ukáže, že bylo úplně jinak.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další přihlášky do obecné rozpravy. Není žádná. Končím obecnou rozpravu.

Je zde procedurální návrh pana poslance Miroslava Opálky na přerušení tohoto bodu do června letošního roku. Přivolávala jsem průběžně naše kolegy, čili se domnívám, že už všichni jsou v jednacím sále.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 242. Táži se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem na přerušení tohoto bodu, a to do června 2013. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 242, přítomno 126, pro 40, proti 62. Návrh přijat nebyl.

 

Byla skončena rozprava obecná. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Slovo má pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji ještě jednou za slovo. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2011, sněmovní tisk 796."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je nějaká další přihláška do podrobné rozpravy? Není. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 243. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 243, přítomno 127, pro 65, proti 25. Tento návrh byl přijat, usnesení jsme schválili. Tím jsme projednali bod 162, sněmovní tisk 796.

 

Ještě váhám, zda zařadit bod 163. Zkusíme to, pokud bude rozprava nějak obsáhlá, tak bychom jej přerušili. Zahajuji projednávání bodu

 

163.
Dotační programy zemědělství pro rok 2013 poskytované podle § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 879/

Prosím o úvodní slovo ministra zemědělství Petra Bendla.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Slibuji, že budu krátký. Dotační programy v zemědělství pro rok 2013, poskytované podle § 2 a § 2d zákona 252, obsahuje tento materiál, přičemž účel těchto dotací včetně rozsahu finančních prostředků je schválen každoročně Poslaneckou sněmovnou. Programy jsou výslovně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru.

V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit obzvláště znepokojujícímu vývoji některých odvětví živočišné výroby, kterou jsem zde citoval.

Dotační programy předkládáme v souladu se zákonem. Projednala je vláda a na své schůzi i zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Materiál byl doporučen k odsouhlasení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Sněmovní tisk projednal zemědělský výbor. Doručil nám usnesení jako tisk 879/1. Slovo má za omluveného pana poslance Ladislava Skopala pan poslanec Jiří Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že se zemědělský výbor předloženým sněmovním tiskem 879 zabýval na své 39. schůzi dne 22. ledna a přijal k tomuto sněmovnímu tisku návrh usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dotační programy zemědělství pro rok 2013 schválila.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jiří Papež má slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji ještě jednou za slovo, dnes už asi naposledy. Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje Dotační programy zemědělství pro rok 2013 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 879."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 244. Ptám se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 244, přítomno 125, pro 91, proti 1. Usnesení bylo schváleno.

 

Projednali jsme tedy bod 163, sněmovní tisk 879. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, já myslím, že teď už nebudu zahajovat další bod. Skončila dopolední část našeho jednání.

Dovolte jenom informaci k odpolední části. Vzhledem k tomu, že je omluven předseda vlády, budou mít interpelace na předsedu vlády, kterých je vzneseno 18, krátký průběh. Chci upozornit ty, kteří se obracejí se svou interpelací na ministry, tedy na jednotlivé členy vlády, že na ně přijde řada dříve. Prosím, počítejte s tím. Interpelace budou zahájeny ve 14.30 hodin.

Děkuji vám a přeji příjemnou polední přestávku.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP