(12.40 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak vyplývá z právě projednávané zprávy, rok 2011 by měl být pro české zemědělství ve srovnání s předcházejícími lety úspěšný. Přesto bych chtěla připomenout, že v tomto roce bylo dosaženo nejhoršího výsledku v historii České republiky, kdy se schodek obchodu se zemědělskými produkty zhoršil na skoro 35 miliard korun. Z údajů jasně vyplývá, že růst českého vývozu potravin podstatně zaostával za tempem růstu agrárních dovozů. Jedná se zejména o dovoz masa, mléčných a masných produktů. Od roku 2000 se deficit s obchodem masa zvýšil třináctkrát.

Krize v živočišné produkci podtrhuje neutěšený stav celého českého zemědělství. Současně česká vláda do budoucna připravila pro české zemědělce jednu velkou nepříjemnost. Jedná se o zrušení tzv. zelené nafty. Zemědělcům se v předchozích letech vracela část spotřební daně z nafty, kterou použili na zemědělskou výrobu. Vracená částka byla snížena od ledna zemědělcům. Od roku 2014 dojde dokonce k jejímu úplnému zrušení. Tímto způsobem zemědělci přijdou o víc než 1,5 miliardy korun každý rok. V situaci, kdy české zemědělství ztrácí půdu pod nohama, což ukazuje i rostoucí schodek v zemědělském vývozu, to vůbec není dobrá zpráva do budoucna. Odhaduje se ze zdrojů Agrární komory, že český zemědělec, pokud se zruší zelená nafta, dá za palivo o 11 korun více.

Pokud se podíváme, jak bylo v roce 2011 financováno české zemědělství z Evropské unie, tak na zemědělství šlo 1,13 miliardy eur, což představuje 37 % našeho veškerého příjmu z Evropské unie. To je pod evropským průměrem, který představuje 49 %. V Rakousku šlo z Evropské unie 1,31 miliardy eur, to je 70 % celkového příjmu z Evropské unie na zemědělství, což je vysoko nad evropským průměrem. Z těchto čísel je vidět, jak je české zemědělství v průměru podfinancováno proti jiným členský zemím Evropské unie.

Je zřejmé, že pokud český stát nebude podporovat konkurenceschopnost českých zemědělců, bude se český zemědělský obchod dostávat do dalších propadů se všemi důsledky pro zaměstnanost, život na venkově i pro všechny české občany, kteří pak následně budou platit stále dražší potraviny. V této souvislosti je nutné, aby vláda přijala rychlá opatření pro zvýšení živočišné produkce prostřednictvím doplňkových plateb a národních podpor. Posílení živočišné výroby totiž může přispět i k růstu zaměstnanosti na venkově.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Váhalové. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, takže obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jiří Papež, prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení, který je obsažen v usnesení zemědělského výboru: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2011, sněmovní tisk 765."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě někdo, prosím, do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Se závěrečným slovem pan ministr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Budu stručný, protože paní poslankyni určitě potěším tou krátkou zprávou, kterou tady řeknu. Schodek agrárního zahraničního obchodu loni klesl o třetinu a 24,8 miliardy korun. Vývoz zemědělské produkce potravin rostl rychleji než dovoz. My projednáváme zprávu za rok 2011 a tohle to jsou aktuální čísla roku 2012.

Potom k té zelené naftě. Vláda schválila podporu tzv. zelené nafty na úrovni srovnatelné podpory, kterou má Německo. To ji mělo také na rok 2013, na rok 2014 ji nemá. My budeme samozřejmě v rámci konkurenceschopnosti situaci monitorovat a podle toho se budeme snažit zařídit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Slyšeli jsme je od pana zpravodaje.

Zahajuji hlasování číslo 241. Táži se, kdo je pro přijetí návrhu usnesení. Proti návrhu?

Hlasování číslo 241. Přítomno 126, pro 90, proti 3. Usnesení bylo schváleno.

 

Končím projednávání bodu 161, sněmovního tisku 765. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

162.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky
za rok 2011 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu
České republiky za rok 2011
/sněmovní tisk 796/

Také tento materiál uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za rok 2011 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2011. Materiál se předkládá v souladu se zákonem 569/1991 Sb., v úseku správy nemovitostí pak zákonem číslo 219/2000 Sb.

Materiál byl projednán dozorčí radou Pozemkového fondu České republiky dne 12. dubna 2012 a vládou dne 19. 7. 2012 pod usnesením číslo 551 a zemědělským výborem Poslanecké sněmovny dne 16. 11. 2012.

Pozemkový fond České republiky má ve své správě státní zemědělské nemovitosti, budovy, jiné stavby, ale i pozemky, které sloužily zemědělské, popřípadě lesní výrobě k 31. 12. 2011. Pozemkový fond České republiky takto spravoval zemědělskou půdu o celkové rozloze 213 tisíc hektarů, to je o 26 tisíc hektarů méně než v závěru roku 2010, a ostatní majetek v zůstatkové hodnotě 1,523 miliardy korun.

V roce 2011 zabezpečovalo činnosti Pozemkového fondu České republiky celkem 825 zaměstnanců, což je o 50 zaměstnanců méně než v roce 2010. Podle příslušných usnesení vlády a novelizace zákona o Pozemkovém fondu České republiky došlo ke změně v organizaci Pozemkového fondu České republiky. Důsledkem těchto změn byl vznik krajského uspořádání Pozemkového fondu a zavedení institutu krajských pracovišť.

Pozemkový fond České republiky v roce 2011 kladl důraz na odstátňování zemědělských pozemků podle zákona o prodeji půdy. Za rok 2011 bylo převedeno 37 419 pozemků o výměře 22 668,32 hektarů. Z toho počtu bylo převedeno 36 tisíc pozemků o výměře přibližně 22 363 hektarů v celkové ceně 1 455 760 tisíc a dalších 1 415 pozemků o výměře 304 hektarů bylo převedeno bezúplatně obcím.

V oblasti restitucí zbývá uspokojit cca 39 tisíc lidí, což v historických cenách představuje 842 milionů korun, avšak z celkového původního počtu už jen 10,5 %. Dnes se dá reálně předpokládat, že po novele zákona, který nakonec nebyl, protože jsme schválili zákon o Státním pozemkovém úřadě, který zahrnuje v sobě zákon o prodeji půdy, která konečně upřednostňuje restituenty, a bude předpoklad, že bude zbývající část vypořádána.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za úvodní slovo. Sněmovní tisk projednal zemědělský výbor. Usnesení nám předložil jako sněmovní tisk 796/1. Slovo má zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s informací, že zemědělský výbor projednal předložený sněmovní tisk 796 na své 36. schůzi dne 14. listopadu 2012 a přijal k němu usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 2011, sněmovní tisk 796, schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Pan poslanec Martin Vacek se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo. Já jen velmi krátce. Vzhledem k tomu, že se Pozemkový fond ke konci roku ukončil svou činnost, tak cítím potřebu poděkovat zaměstnancům Pozemkového fondu za náročnou a přitom velmi operativní činnost. Předpokládám, že to ještě možná zazní od pana předsedy dozorčí rady Pozemkového fondu, ale je to věc, která by neměla zapadnout, protože od Nového roku úřad funguje jinak. Činnost, která doposud byla vyvinuta k dílčímu přechodu na nové řízení správy pozemků, byla nastavena, tak nebyla vůbec jednoduchá.

Takže ještě jednou z tohoto místa děkuji Pozemkovému fondu, respektive nejenom vedení, ale i jeho zaměstnancům, za aktivitu, kterou k tomuto vyvinuli. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pan kolega, prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Máme sice zprávu o činnosti Pozemkového fondu za minulé období, ale myslím si, že ta zpráva by potřebovala doplnění především podle zjištění, která dnes po delimitaci probíhají, jaký ten stav na Pozemkovém fondu vlastně byl, jaké problémy jsou dneska zaznamenávány, jaké problémy se vyjevily při přebírání agendy. Myslím, že by si tato zpráva zasloužila, abychom přerušili její projednávání a vrátili se k ní v červnu tohoto roku po doplnění, až vyplavou všechny problémy na povrch.

Dávám tedy procedurální návrh, aby bylo přerušeno projednávání této zprávy do jednání v červnu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP