(12.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

 

160.
Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření
/sněmovní tisk 764/

Slovo dostane ministr zemědělství Petr Bendl a tento návrh uvede. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, předloženou Informaci o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření si vyžádala Poslanecká sněmovna České republiky v návaznosti na každoroční informaci o realizaci protipovodňových opatření v gesci Ministerstva zemědělství poskytovanou už od roku 2008. Informaci projednala vláda dne 26. června 2012 a vzala ji na vědomí usnesením číslo 471. Dále informaci projednal 6. září 2012 zemědělský výbor a usnesením číslo 111 z 33. schůze doporučil Poslanecké sněmovně vzít zmíněnou informaci na vědomí.

Přípravou III. etapy realizace protipovodňových opatření se naplňuje jeden z bodů programového prohlášení vlády České republiky ze 4. srpna 2010 - pokračovat v realizaci takovýchto opatření. Navazuje se tak na I. etapu programu prevence před povodněmi realizovanou v působnosti Ministerstva zemědělství v letech 2002 až 2007 s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 4,130 mld. korun. Výsledkem bylo zvýšení ochrany více než 350 tis. obyvatel a majetku v hodnotě více než 240 mld. korun. V současnosti probíhá do konce roku 2013 II. etapa s objemem finančních prostředků ve výši 11,5 mld. korun. Realizací přes 500 protipovodňových opatření dojde ke zvýšení míry ochrany před povodněmi, snížení záplavových území a snížení počtu ohrožených obyvatel, staveb a celkových škod.

Cílem III. etapy v letech 2014 až 2020 je realizace technických protipovodňových opatření podle pravidel účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Jde o pokračování realizace efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Bude upřednostňována podpora retence, opatření k řízení rozlivů povodí - poldry, vodní nádrže s retenčními prostory - a budou podporována zejména chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem, vymezených podle takzvané povodňové směrnice 2007/60 Evropského společenství.

Informace obsahuje přibližné vyčíslení finančních potřeb ve výši 1,7 mld. korun ročně k diskusi o zajištění národních finančních zdrojů i zdrojů připravovaných z Evropské unie pro období 2014 až 2020. Pro financování technických protipovodňových opatření v letech 2014 a 2015 se využijí prostředky schválených výdajových rámců pro kapitolu Ministerstva zemědělství v částce 400 mil. korun ročně, což představuje minimální částky pro rozběh III. etapy programu. Pro další období po roce 2015 bude s ohledem na ekonomickou situaci nutno vést další diskuse o konkrétních finančních zdrojích, které by umožnily podstatně omezit požadavky na státní rozpočet. Jde o realizování požadavků - uživatel platí za využívání vodních zdrojů, nakládání s vodami, ale i za ochranu před povodněmi, včetně uplatnění finančních nástrojů na činnosti v území, které vodní režim a odtokové poměry ovlivňují.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Informaci projednal zemědělský výbor. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 764/1. Za omluveného pana poslance Pavla Kováčika se zpravodajské role ujme pan poslanec Jiří Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Dobrý den. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s informací, že zemědělský výbor se předloženým sněmovním tiskem zabýval na své 33. schůzi dne 6. záři a přijal k tomuto návrhu usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně informaci o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření, sněmovní tisk 764, vzít na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Zahajuji obecnou rozpravu. Prosím o vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Jiří Papež má slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji ještě jednou. Dovolte mi tedy, vážená paní předsedkyně, abych přednesl ještě jednou návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření, sněmovní tisk 764."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Ještě předtím ale sděluji, že se z našeho jednání omlouvá od 13 hodin paní poslankyně Miroslava Strnadlová, a to ze zdravotních důvodů.

 

Nyní zahajuji hlasování číslo 240. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení k bodu 160. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 240, přítomno 127, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Usnesení jsme tedy schválili. Projednali jsme tak bod 160, sněmovní tisk 764. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

161.
Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011
/sněmovní tisk 765/

Tento návrh uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedkyně, ještě jednou. Dámy a pánové, na základě zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, je předkládána Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011. Zpráva o stavu zemědělství, která je vydávána od roku 1994.

Přestože zemědělství České republiky vykázalo v roce 2011 pozitivní výsledky, při bližším pohledu z hlediska struktury a trendů nevykazuje dobrou kondici. Trendy vývoje ukazují posilující orientaci na výrobu komodit s malou přidanou hodnotou, což rozhodně není charakteristika, kterou by se země s tak hlubokou zemědělskou tradicí mohla pyšnit. Obzvláště znepokojující je pak vývoj některých odvětví živočišné výroby, která postupně ztrácejí své pozice - prasata, drůbež a vejce -, přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách České republiky existují.

Je také třeba zdůraznit, že údaje uvedené ve zprávě o stavu zemědělství ukazují na stále větší závislost našeho zemědělství na dotacích, což rozhodně není v souvislosti s posilováním konkurenceschopnosti pozitivní trend. Nicméně, je to odrazem fungování České republiky v rámci společné zemědělské politiky.

Problémem je také stále vysoké procento pronajaté půdy, což přináší nepříznivé dopady na kvalitu zemědělského půdního fondu a vysoké procento erozně ohrožených pozemků. Roční ztráty nezodpovědného nakládání se zemědělskou půdou se pohybují v odhadech až kolem 4 mld. korun, což v konečném důsledku fakticky vede ke zhoršení konkurenceschopnosti základního výrobního faktoru - a tím je půda.

Vzhledem k současným problémům českého zemědělství je aktuální prioritou vyjednání co nejlepší podoby společné zemědělské politiky pro období po roce 2013, zejména pak vyjednání pozice českého zemědělství v rámci SZP, které stanoví základní parametry a objemy zemědělských podpor na léta 2014 až 2020.

Nechci zde zmiňovat statistiku. Tu je možné vyčíst z podrobného detailu ve zprávách. Já bych jen podotkl, že se se situací, kterou jsem zde kriticky popsal, snažíme poprat ve Strategii českého zemědělství a potravinářství, kterou jsem zveřejnil nedávno a která teď probíhá připomínkovým řízením v nevládních organizacích a jednotlivých částech zemědělského sektoru. Věřím, že se s tou situací nějak dobře popereme. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zprávu projednal zemědělský výbor. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 765/1. Slovo má nyní zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jiří Papež. Prosím.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s informací, že zemědělský výbor se předloženou Zprávou o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 zabýval na své 33. schůzi dne 6. září a přijal k tomuto sněmovnímu tisku 765 usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2011, sněmovní tisk 765.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Paní poslankyně Dana Váhalová je do ní přihlášena. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP