(12.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

U Plavebního stupně Přelouč byl proces zhodnocení dopadu na životní prostředí ukončen kladně už v roce 2000, tj. před třinácti lety. V prosinci roku 2005, před osmi lety, bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně však bylo toto územní rozhodnutí soudem zrušeno a Ministerstvo životního prostředí výjimky ze zákona o ochraně přírody v letech 2007 až 2009 postupně zamítalo. Díky neexistenci těchto výjimek bylo v únoru 2011 soudem zrušeno územní rozhodnutí a několik dílčích již vydaných stavebních povolení. Po drobné úpravě technického řešení byly příslušné výjimky ze zákona o ochraně přírody vydány a jako poslední podkladové rozhodnutí bylo v únoru loňského roku vydáno souhlasné rozhodnutí k zásahu do významných krajinných prvků. Žaloba nevládních ekologických organizací byla v květnu loňského roku soudem zamítnuta.

Nové územní rozhodnutí bylo vydáno 17. prosince loňského roku, nicméně poslední možný den dvě nestátní neziskové organizace podaly odvolání s formálními a již několika opakovanými stížnostmi. Celý proces tak pokračuje odvoláními a uvidíme, kdy vlastně bude ukončen. V případě, že by byl ukončen tím, že stížnosti budou zamítnuty někdy na jaře letošního roku, mohly by postupovat zase přípravné práce na dalších stupních projektové přípravy a teoreticky by do konce letošního roku mohlo být vydáno stavební povolení. Nicméně jaký bude reálný průběh všech těch řízení, nemá v rukou pouze investor a žadatel, ale také ti, kteří ta rozhodnutí vydávají, a také ti, kteří s nimi potenciálně nesouhlasí, odvolávají se buď k vyššímu orgánu státní správy, případně k soudu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Informaci projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 749/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Stanislav Polčák, který je ale omluven. Proto ho v tomto bodu a pak ještě v některých dalších zastoupí pan poslanec Václav Horáček. Prosím proto pana poslance Horáčka, aby nás seznámil s jednáním výboru, a poté přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 32. schůzi po odůvodnění panem Miloslavem Halou, náměstkem ministra dopravy, a po zpravodajské zprávě mé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 749 projednat a vzít na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Potom v podrobné rozpravě vás požádám, abyste odkázal na usnesení.

Zahajuji nejprve rozpravu obecnou. Hlásí se prosím někdo do ní? Nehlásí. Končím tuto rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Václav Horáček, prosím.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážená paní předsedkyně, odkazuji na návrh z 32. schůze výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Ještě je nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Není. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 236. Táží se, kdo je pro, aby Sněmovna přijala toto usnesení. Proti návrhu?

Hlasování číslo 236, přítomno 126, pro 91, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Projednali jsme bod 156. Končím tedy projednávání tisku 749. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

157.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011
/sněmovní tisk 751/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 751/1. Slovo dostane nyní zpravodaj volebního výboru pan poslanec Petr Skokan. Prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji, vážená paní předsedkyně, za udělení slova. Já jsem pověřen jako zpravodaj, abych tady přednesl, že na 22. schůzi volebního výboru 5. prosince 2012 po odůvodnění předsedy (Rady) České tiskové kanceláře PhDr. Ondřeje Šefčíka volební výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím, abyste potom v podrobné rozpravě odkázal na tento návrh usnesení. Já zatím otevírám rozpravu obecnou. Do ní nemám žádné přihlášky a neregistruji, že by se někdo hlásil z místa. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Petr Skokan, prosím.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji. Jak jsem řekl již před chvílí, volební výbor nám doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011 dle sněmovního tisku číslo 751.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování číslo 237. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 237, přítomno 125, pro 93, proti 1. Usnesení bylo přijato.

 

Projednali jsme bod 157, sněmovní tisk 751. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

158.
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011
/sněmovní tisk 784/

Také tento tisk projednal volební výbor. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 784/1. Slovo dostane nyní zpravodaj volebního výboru pan poslanec Václav Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Volební výbor na své 22. schůzi dne 6. prosince 2012 přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 dle sněmovního tisku 784.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přihláška do ní není žádná, takže tuto rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Václav Mencl. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 dle sněmovního tisku číslo 784.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se, je-li nějaká další přihláška do podrobné rozpravy. Není. Končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 238. Kdo je pro přijetí usnesení? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 238, přítomno 126, pro 78, proti 8. Návrh byl přijat. Usnesení jsme tedy schválili.

 

Tím jsme projednali bod 158, sněmovní tisk 784. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

159.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011
/sněmovní tisk 792/

Volební výbor projednal tento tisk. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 792/1. Zpravodajem volebního výboru je opět pan poslanec Václav Mencl, který dostává slovo. Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, paní předsedkyně. Volební výbor na své 22. schůzi dne 5. prosince 2012 přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2011 dle sněmovního tisku číslo 792.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Václav Mencl, prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2011, dle sněmovního tisku číslo 792.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. (Šum v sále.) Ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Není. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování číslo 239. Ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením. Proti návrhu?

Hlasování číslo 239, přítomno 126, pro 77, proti 26. Návrh usnesení byl přijat.

 

Projednali jsme bod 159, sněmovní tisk 792. Děkuji panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP