(12.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Hlasování o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu ponese pořadové číslo 234 a já je zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana poslance Milana Urbana, abychom tento bod přerušili po skončení obecné rozpravy do příští schůze Sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 234 přítomno 124, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat a bod jsme tedy přerušili. Tím tedy pro dnešek končím projednávání bodu 146, sněmovního tisku 703.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

147.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva
Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti
a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících
v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci
/sněmovní tisk 708/

Tento návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Já vás, paní ministryně, prosím o vaše slovo. (V sále je hluk.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, materiál předložila vláda Parlamentu na základě povinnosti vyplývající z článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten stanoví povinnost vlády předložit Parlamentu úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to do jednoho roku od jejich přijetí, spolu se svým stanoviskem k nim. Cílem této povinnosti je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Proto je předkládána i Úmluva 189, zkráceně o pracovnících v cizí domácnosti, přijatá spolu se svým doprovodným doporučením v červnu loňského roku.

Úmluva stanoví, že pracovníci v cizí domácnosti, tedy lidé vykonávající funkci služebnictva, osobních řidičů, zahradníků a podobně, musí mít stejná základní práva jako ostatní pracovníci, rozumí se tedy pracovní práva, a navíc také upravuje některé odchylky pro specifické případy, kdy tito lidé jsou v domácnosti zaměstnavatele také ubytováni. Mezinárodní organizace práce odhaduje, že celosvětově jde o více než 50 milionů osob. Jejich postavení může být samozřejmě velmi obtížné především u migrantů z hlediska téměř nepřetržitého pobytu v domácnosti zaměstnavatele.

Z hlediska České republiky se ovšem nejedná o nijak početnou skupinu, která by byla nějakým způsobem problematická. Zásadním aspektem je skutečnost, že tyto služby jsou poskytovány buď na základě obchodního vztahu podnikajícím subjektem, anebo na rozdíl od situace v některých jiných zemích plně spadají pod ochranu obecného pracovního práva ve stejném postavení jako ostatní zaměstnanci. Obecně tato nejrizikovější skupina migrantů je navíc v České republice zastoupena pouze necelou padesátkou osob. Čili pro Českou republiku tak úmluva má v podstatě jen minimální relevanci, která neodůvodňuje přijetí nějaké zvláštní legislativní úpravy.

Změny v právních předpisech by k provedení úmluvy byly nutné především s ohledem na stávající úpravu pracovní doby a doby pracovní pohotovosti, která není s úmluvou zcela kompatibilní. Dále by bylo potom nutné vyjasnit otázky související se zajištěním životních podmínek pracovníků bydlících v domácnostech zaměstnavatele a také upřesnit pravomoci jednotlivých kontrolních orgánů s přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnavatele na ochranu jak jeho soukromí, tak i osobního a rodinného života. Z tohoto důvodu vláda tedy nepředpokládá ratifikaci této úmluvy a vzala úmluvu pouze na vědomí. Pokud by samozřejmě došlo k nějakým významnějším změnám vnitrostátní situace v této oblasti, je samozřejmé, že pak by možnost případné ratifikace opět přicházela do úvahy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, paní ministryně. Materiál projednal výbor pro sociální politiku, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 708/1. Požádám o slovo zpravodaje výboru pana poslance Martina Vacka. Prosím, abyste nás informoval o jednání výboru a také navrhl návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení členové vlády, paní ministryně, dámy a pánové, dovolte abych vás seznámil s tím, že na své 20. schůzi po úvodním slově Petra Šimerky, náměstka ministra práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě Martina Vacka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Parlamentu České republiky doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci, sněmovní tisk 708." Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a poprosím vás potom v podrobné rozpravě, abyste odkázal na tento návrh usnesení. Zahajuji rozpravu obecnou. Přihlášky do ní nemám ani neregistruji, že by se někdo hlásil. Obecnou rozpravu tedy končím, zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Vacek má slovo. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo. Odkazuji tedy na usnesení z 20. schůze výboru pro sociální politiku, aby Poslanecká sněmovna vzala tento tisk na vědomí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235. Ptám se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak je máme v písemné podobě a pan zpravodaj nás s ním seznámil. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 235 přítomno 125, pro 96, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali bod 147, sněmovní tisk 708. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

156.
Souhrnná informace vlády České republiky o stavu realizace
Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč),
která se předkládá Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 749/

Materiál uvede ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tuto zprávu předkládám na základě usnesení Poslanecké sněmovny z 15. prosince 2011 z 32. schůze. Na začátku musím říct, že nepřináším žádné dobré zprávy, protože příprava obou plavebních stupňů zadrhává.

V rámci realizace Plavebního stupně Děčín pokračuje proces hodnocení dopadu na životní prostředí. V květnu loňského roku Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo vrácení dokumentace EIA. Vypořádání požadavků resortu životního prostředí, souvisejících zejména se zařazováním nových variant řešení, představuje reálný odsun termínu. Pro tento proces je nezbytné upřesnit zadání související s plavebními hloubkami a s rozsahem řešení. Pokud k doplnění zadání dojde do konce června letošního roku, lze dokumentaci EIA obsahově doplnit a předložit Ministerstvu životního prostředí do konce roku 2013. Takže pokud budeme malovat optimistický scénář, tak proces EIA by mohl být ukončen do roku 2014. Poté by musely následovat další etapy přípravy v rámci stavebního řízení, takže zase při docela optimistickém přehledu by mohla být stavba připravena k zahájení někdy v roce 2017-2018. Odhadovaná doba výstavby je tři až čtyři roky, takže se bavíme o horizontu několika dalších volebních období Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP