(12.00 hodin)

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré dopoledne. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru, který tuto materii projednal na své 33. schůzi dne 4. července 2012 s následujícím doporučením: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2011." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a otevírám obecnou rozpravu, do které se nehlásí v této chvíli nikdo, takže můžeme i tu obecnou rozpravu ukončit a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se nehlásí poslanci, takže podrobnou rozpravu můžeme ukončit.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který tady byl přednesen. Takže ten návrh usnesení budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 232. Přihlášeno je 125 poslanců, pro hlasovalo 99, proti 1. Takže to bylo přijato a končím projednávání bodu 144.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobré dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat bodem číslo

 

145.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011
/sněmovní tisk 697/

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisky 697/1 a 697/2. Nyní požádám o slovo zpravodaje výboru hospodářského, je to pan poslanec Jan Bureš. Poprosím, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, paní předsedkyně. Po velkém úspěchu s předchozím sněmovním tiskem jsem zde opět. Jedná se o Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 neboli o Exportní garanční pojišťovnu, EGAP.

Hospodářský výbor tento tisk projednal na své 31. schůzi konané dne 6. září 2012 za přítomnosti tehdejšího generálního ředitele Karla Plevy a přijal usnesení, které zní: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011, sněmovní tisk 697." Text tohoto usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 697/2.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a poprosím vás jenom v podrobné rozpravě, abyste odkázal na text usnesení. A ještě požádám zpravodaje rozpočtového výboru, kterým je pan poslanec Radim Jirout, o informace z jednání výboru rozpočtového. Prosím.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré odpoledne. Rozpočtový výbor tento materiál projednal na své 33. schůzi dne 4. července roku 2012 a tento materiál vzal na vědomí. V rámci podrobné rozpravy potom přečtu doporučení rozpočtového výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji rozpočtového výboru a zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, proto se táži, zda se někdo hlásí... Není tomu tak. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Rozprava podrobná, slovo má pan poslanec Jan Bureš. Prosím.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Odkazuji na usnesení hospodářského výboru, které je jako sněmovní tisk 697 lomeno dvěmi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano a je totožné s usnesením výboru rozpočtového. Zeptám se ještě na další přihlášku do podrobné rozpravy. Pan poslanec Jirout.

 

Poslanec Radim Jirout: V podrobné rozpravě bych vás seznámil s doporučením rozpočtového výboru. Doporučení rozpočtového výboru zní, že Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Žádná další přihláška? Ještě pan kolega Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Chci se omluvit vážené Sněmovně a taky tady z pléna opravuji: Chtěl jsem říct dvěma, a řekl jsem dvěmi. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to děkujeme mnohokrát a myslím si, že mohu teď ukončit podrobnou rozpravu. Nikdo se do ní již nehlásil.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem již uvedla. Obě usnesení, tedy hospodářského i rozpočtového výboru, jsou shodná a jejich text jsme slyšeli od obou pánů zpravodajů.

Zahajuji hlasování číslo 233. Ptám se, kdo je pro přijetí navrženého usnesení. Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 233. Přítomno 124, pro 88, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, schválen. Tím jsme projednali bod 145, sněmovní tisk 697.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

146.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011
/sněmovní tisk 703/

Zprávu projednal hospodářský výbor. Usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 703/1. Slovo nyní dostane zpravodaj výboru hospodářského pan poslanec Milan Urban. Prosím, aby nám také potom navrhl usnesení.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak bylo řečeno, mám zde usnesení hospodářského výboru ze dne 6. září roku 2012, které doporučuje vzít Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 na vědomí. Ale já to nakonec nedoporučím, protože od září do dnešního dne se přeci jen odehrávají určité skutečnosti, které sledujeme mediálně. Mám na mysli audit Energetického regulačního úřadu, který podle mediálních informací se vyslovuje tak, že v minulých letech - a já si nemohu být odpovědně jist, jestli to nebylo také v roce 2011 - docházelo v Energetickém regulačním úřadu ke stanovování cenových vyhlášek v rozporu se zákonem.

Proto bych v této chvíli doporučil následující postup. Nebudu navrhovat nevzít na vědomí nebo zamítnout, ale chtěl bych vám navrhnout následující postup. Na 6. března, kdy je svoláno řádné jednání hospodářského výboru, je pozvána předsedkyně Energetického regulačního úřadu s tím, že bychom rádi projednali závěry auditu, o kterém se hovoří. Samozřejmě je pozván i ministr průmyslu a obchodu.

Já bych byl velice rád, abychom si všechny záležitosti ujasnili a učinili závěr i směrem k roku 2011 až poté, co proběhne toto jednání hospodářského výboru. Proto bych vás chtěl požádat, abychom rozhodovali se skutečnou odpovědností. A to se omlouvám členům hospodářského výboru, protože k tomu ten mandát tady nemám, ale chtěl bych vás požádat, abychom přerušili tento bod do příští schůze a počkali na výsledek jednání hospodářského výboru, který se bude věnovat problematice ERÚ velmi podrobně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to bylo slovo zpravodaje. Nyní ale zahájím všeobecnou rozpravu - pokud tento procedurální návrh nebyl míněn ještě před, to mi musíte říct. Ne. Zahájím tedy všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo. A teď se zeptám opět, jestli chcete ten návrh před uzavřením rozpravy, anebo až po jejím uzavření.

 

Poslanec Milan Urban: Myslím, že to může být až po uzavření rozpravy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže jestli se ještě někdo hlásí do této rozpravy, se znovu zeptám. Není tomu tak, takže uzavírám všeobecnou rozpravu. A protože jsme před podrobnou rozpravou, tak opět nechám na zvážení navrhovatele procedurální návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Já bych si tedy dovolil v duchu toho, co jsem avizoval, dát návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu rozhodneme a já jenom zopakuji, že to je tedy: po skončení obecné rozpravy by došlo k přerušení tohoto bodu a odročení do příští schůze Poslanecké sněmovny. Přivolávám naše kolegy a za malý moment, jen co přijdou, se zeptám na vaše rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP