(11.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Prioritní pozornost je věnována jednotkám a útvarům určeným pro působení v zahraničních misích, a to v Silách rychlé reakce NATO nebo v bojovém uskupení Evropské unie. Ministerstvo obrany, operačně taktické stupně velení, svazky a útvary Armády České republiky se zúčastní celkem 95 cvičení a společných výcviků mimo území České republiky a 34 cvičení na území České republiky.

Celkové finanční zdroje na toto cvičení představují 75,4 milionu korun. Jenom informace. Cvičení vzdušných sil s novým rozpočtem jsou organizována tak, že letadla odstartují z území České republiky, plní misi v zahraničí, vracejí se zpět a náklady jsou počítány v rámci normálního bojového výcviku letadla.

Součástí tohoto materiálu je i příloha, která obsahuje seznam všech plánovaných cvičení.

Tento materiál schválila vláda na svém zasedání 5. prosince 2012, číslo usnesení je 909. Výbor pro obranu jej projednal na své schůzi dne 16. ledna 2013 a doporučil Poslanecké sněmovně vzít ho na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám pana poslance Antonína Seďu o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu číslo 52 z 12. schůze ze dne 16. ledna 2013 k Informaci o vojenských cvičeních, jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013, sněmovní tisk 886.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Michaela Hrbaty, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013, za druhé výbor pro obranu pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí. Takže můžeme obecnou rozpravu ukončit. Otevírám podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Seďa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nikdo další se do podrobné rozpravy nehlásí, takže ji můžeme pravděpodobně také ukončit.

 

Budeme hlasovat návrh usnesení, který jsme právě slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, odhlasovat návrh usnesení, co jsme vyslechli, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 230, přihlášeno je 120, pro hlasovalo 99, proti 1. Přijali jsme i tuto poslední zprávu o vojenských cvičeních.

 

Můžeme pokročit k bloku zpráv. Budeme se zabývat bodem číslo 143, kterým je

 

143.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011
/sněmovní tisk 667/

Jenom vám sdělím, že dojde ke změně zpravodaje, protože místo poslance Husáka bude zpravodajkou paní poslankyně Ludmila Bubeníková. Vzhledem k tomu, že to je zpráva, nemusíme hlasovat změnu zpravodaje. Jenom vám sděluji, že paní poslankyně Bubeníková je zpravodajkou.

My jsme projednávání tohoto sněmovního tisku, o kterém teď mluvím, přerušili a odročili na 40. schůzi Sněmovny usnesením číslo 1200 14. června do další řádné schůze, což je ta dnešní. Zprávu projednal hospodářský výbor a usnesení bylo doručeno jako tisk 667/1.

Já bych teď požádal paní poslankyni Ludmilu Bubeníkovou, kdyby nám podala informaci o jednání výboru a eventuálně nám přednesla návrh usnesení, pokud vznikl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením hospodářského výboru z 29. schůze ze dne 14. června 2012 k výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu na rok 2011, sněmovní tisk 667.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavla Dvořáka, zpravodajské zprávě poslance Jana Husáka a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání této zprávy v hospodářském výboru,

3. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já děkuji paní poslankyni. Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Nemáme žádné přihlášené. Tedy otevírám podrobnou rozpravu. Do té se hlásí paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Bubeníková: Navrhuji přijmout usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Myslím, že můžeme ukončit podrobnou rozpravu.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu usnesení, který přednesla paní poslankyně Bubeníková.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení ke zprávě Českého telekomunikačního úřadu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 231, přihlášeno je 122 poslanců, pro hlasovalo 100, proti žádný. Usnesení bylo přijato. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo 144. Je to

 

144.
Informace o podpořeném financování za rok 2011
/sněmovní tisk 696/

Informace byla předložena. Hospodářský výbor ji projednal, také rozpočtový výbor ji projednal. Tisky máte. Poprosím pana poslance Jana Bureše, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Sněmovny. Prosím, pan poslanec Bureš.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Ještě mě bude následovat kolega Jirout za rozpočtový výbor.

Chtěl bych vás seznámit s tím, že hospodářský výbor tisk 696 projednal na své 31. schůzi, kdy jednání přerušil, a dále o tisku jednal na schůzi 33., která se konala 10. října 2012, a přijal konečné usnesení, které zní: Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2011, sněmovní tisk 696."

Text tohoto usnesení jste obdrželi jako sněmovní 696/3. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já také. Prosím pana poslance Radima Jirouta, aby se ujal slova a informoval nás o jednání rozpočtového výboru. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP