(11.40 hodin)
(pokračuje Černý)

Výbor pro obranu po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Alexandra Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně

1. vzít na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2012, sněmovní tisk 809,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji obecnou rozpravu k tomu, co jsme slyšeli. Do rozpravy se nehlásí nikdo, tak bychom mohli rozpravu rovnou ukončit. Otevírám rozpravu podrobnou. Do ní také nemám nikoho, kdo by se hlásil, takže i podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který přednesl pan poslanec Černý.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 227, přihlášeno je 118 poslanců, pro hlasovalo 93, proti žádný, takže to bylo přijato. Končím tento bod.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

153.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012
/sněmovní tisk 810/

Poprosím pana ministra Stanjuru, aby ho uvedl.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v prvním pololetí loňského roku předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR na základě usnesení vlády z 22. 8. 2012 číslo 612. Tento materiál poskytuje úplný přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území ČR, které byly realizovány na základě usnesení vlády ze dne 23. 11. 2011 číslo 864. Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení jednotlivých vojenských operací.

V části II předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území ČR, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze čísl 1, dále informace o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 2. V příloze číslo 3 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2007 do prvního pololetí 2012 za jednotlivá pololetí.

Závěrem chci uvést, že výbor pro obranu tento materiál projednal na své schůzi 14. 11. 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já bych požádal pana poslance Karla Černého, který je zpravodajem určeným pro tento tisk, jestli by nás seznámil s jednáním výboru a usnesením. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil ke sněmovnímu tisku 810, tedy k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v prvním pololetí 2012. Výbor pro obranu se tímto tiskem zabýval na své 10. schůzi dne 14. 11. 2012. Za účelem pobytu na území ČR bylo uskutečněno celkem 174 pozemních a leteckých přeprav ozbrojených sil jiných států, tranzitních průjezdů a přeletů přes území ČR bylo realizováno celkem 4 593. Jedná se o standardní informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR, kterou Ministerstvo obrany předkládá Poslanecké sněmovně pravidelně.

Výbor pro obranu po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany ČR, armádního generála v záloze Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v prvním pololetí 2012, sněmovní tisk 810, a pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nejsou přihlášky, takže všeobecnou rozpravu ukončuji. Otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné se také poslanci nehlásí, takže podrobnou také končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, který jsme slyšeli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení, které přednesl pan poslanec Karel Černý, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 228. Přihlášeno je 119, pro hlasovalo 81, proti 16 z přihlášených 119, takže to bylo přijato. Můžeme ukončit projednávání bodu 153.

 

Máme tu bod 154, to je

 

154.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
/sněmovní tisk 834/

Prosím tedy, pane ministře, představte doplněk.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Jak už říká název materiálu, je to 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na rok 2012. Jedná se o jedno cvičení mimo území ČR, jehož plnění si nevyžádalo žádné navýšení rozpočtu. Finanční nároky byly pokryty z rozpočtu Ministerstva obrany.

Tento materiál schválila loni v říjnu vláda a projednal jej výbor pro obranu dne 14. 11. 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádám pana poslance Jana Pajera, který má vystoupení k tomuto. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pajer: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, po předložení materiálu panem ministrem mi nezbývá nic jiného, než vás seznámit s usnesením výboru pro obranu z 10. schůze dne 14. 11. 2012 k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně v roce 2012 podle sněmovního tisku 834.

Výbor pro obranu po odůvodnění náměstka ministra obrany ČR, generála v záloze Ing. Vlastimila Picka, zpravodajské zprávě poslance Jana Pajera a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně

1. vzít na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně v roce 2012,

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu k této zprávě, nebo k tomuto doplňku plánu. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy nejsou také přihlášení, takže ukončuji i podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o tomto 2. doplňku plánu vojenských cvičení se zahraničními partnery na území ČR.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 229, přihlášeno je 118, pro hlasovalo 96, proti 5, takže to bylo přijato. Projednávání bodu končím.

 

Teď tady máme bod číslo 155, takže to je v této sérii poslední.

 

155.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně,
plánovaných v roce 2013
/sněmovní tisk 886/

Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Tento materiál obsahuje přehled účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery jednak na území ČR i mimo území, která jsou plánována v letošním roce 2013. Vojenská cvičení, která jsou plánována pro letošní rok, vycházejí z členství ČR v NATO a Evropské unii. Účast jednotek a štábů na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídicích orgánů NATO a EU k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších štábů NATO a EU při plnění společných úkolů. Plánovaná účast Armády České republiky na těchto cvičeních je hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP