(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem projednávání, nikoliv snad přímo s textem usnesení rozpočtového výboru ke sněmovnímu tisku 509, neb to máte všichni v písemné formě k dispozici, respektive cestou elektrických tisků můžete do tohoto sněmovního tisku nahlédnout.

Já jen doufám, že vyslovená pochybnost, která se objevila v úvodním slově pana ministra financí, opravdu nezpůsobí katastrofu na evropských finančních trzích.

Myslím, že jedinou mou formální i věcnou povinností je říci a doplnit, že v průběhu projednávání na půdě rozpočtového výboru byl základní tisk rozšířen o novou povinnost, informační povinnost, týkající se povinností osob vydávajících, nebo subjektů vydávajících dluhopisy v České republice k České národní bance jako regulátorovi. Toto ustanovení nijak neextenduje původní záměr. Myslím, že řeší kýženou a potřebnou věc a sněmovní tisk je způsobilý k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Také zde nemám žádné přihlášky. Nikdo se nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Máme bod

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátce zrekapitulovat důvod předložení návrhu novely zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Jeho vznik byl motivován potřebami praxe a přispěje k naplnění úkolů bezpečnostního systému České republiky. Vše již bylo podrobně uvedeno ve čtení prvním.

Hospodářský výbor po jeho projednání doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, schválit ve vládou předloženém znění bez pozměňovacích návrhů. Proto se na vás obracím s prosbou, aby v rámci druhého čtení byla tato novela projednána taktéž ve znění vám předloženém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 416/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jan Čechlovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Hospodářský výbor nezaznamenal ve své lhůtě žádnou změnu k tomuto zákonu a doporučil tento zákon k projednání. Já bych pak jenom poprosil, že v podrobné rozpravě načtu další pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dám vám slovo samozřejmě. Nyní otevírám obecnou rozpravu. V obecné rozpravě nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou... (Hlasy ze sálu.) Omlouvám se, velice se omlouvám... Ale toto je podrobná rozprava, takže děkuji za upozornění, ale myslím, že to mám pod kontrolou. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Mám přihlášenou paní poslankyni Matušovskou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je právě ke sněmovnímu tisku 416 a máte ho v elektronické podobě jako sněmovní dokument 155. V tomto pozměňovacím návrhu se jedná o to, aby státní hmotné rezervy byly skladovány v České republice a českými firmami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní předsedající. Já se velmi omlouvám, možná je to malichernost, možná je to důležitější věc. Já bych prosil, abych mohl povznést pozměňovací návrh k předloženému tisku k § 10 odst. 1 písmeno b) podpora činnosti hasičských záchranných sborů, dobrovolných záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

Odůvodnění. Domnívám se, že hasičský záchranný sbor je jasný název prioritní jednotky integrovaného záchranného systému a v této dikci by měl být i zachován v tomto paragrafu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan zpravodaj pan poslanec Čechlovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji pěkně. Já bych chtěl jako zpravodaj k tomuto zákonu upozornit na to, že bohužel není úplně reálné to, abychom dodrželi datum 1. ledna 2012 v tomto zákoně, proto doporučuji navrhnout změnu článku II tak, že tento zákon nabýval účinnosti dnem jeho vyhlášení. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se prosím někdo další do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

24.
Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Návrh uvede za navrhovatele poslanec Jan Husák. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, myslím, že tato novela zákona o poplatcích byla velmi podrobně mnou uvedena v prvním čtení, byl jsem ji rovněž obhajovat ve výborech a chci zdůraznit jenom několik základních bodů, které tato novela obsahuje.

Jak jsme si všichni vědomi, deset roků nedošlo ke změně maximálního limitu, co se týče výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů. Tato novela si klade ambiciózní cíl rozšířit možnosti obcí o tento statut, a to navýšení maximální hodnoty z původních 250 korun, které opravdu jsou, nebo tento limit je dávno překonán za těch deset roků, na limit 750 korun. Tento limit 750 korun vyšel z praktické zkušenosti a z dat, která shromáždil Svaz měst a obcí, který rovněž podporuje tuto úpravu maximální výše poplatku. Tedy zdůrazňuji, je to posun z 250 korun na 750, a zdůrazňuji, že to je limitní hranice a není to povinná hranice, na kterou by měly obce tento poplatek zvyšovat. Je to pouze možnost podle skutečných nákladů nastavit výši poplatku tak, aby mohla obec vykrýt náklady z likvidací zejména netříděného odpadu. Proč říkám netříděného? Protože část poplatku 250 korun za odpad tříděný zůstává v nezměněné výši 250 korun. Co se týče úpravy skutečné výše - znovu opakuji - jedná se o to, že tato skutečná výše bude stanovena podle skutečných nákladů ve vykázaných obcích na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, nemůže tedy obec samovolně jít na nějakou částku, aniž by to měla podloženo těmito skutečnými náklady. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP