(14.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku, proto se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se, prosím, někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím tedy i podrobnou rozpravu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické,
dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Petr Bendl. Pane ministře, můžete prosím uvést i následující tisk? Děkuji.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Ještě jednou děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych nyní uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu zákona je přizpůsobení novele devizového zákona.

Návrh zákona bude napříště umožňovat prodej zemědělské půdy ve vlastnictví státu občanům členských států Evropské unie nebo občanům Norska, Islandu a Lichtenštejnska na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, anebo občanům Švýcarska na základě Dohody o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé.

Nezbytnost navrhované legislativní úpravy je dána skutečností, že dne 1. května 2011 České republice uplynula lhůta stanovená pro přechodné období spočívající v omezení nabývání zemědělské půdy. V návaznosti na nové znění devizového zákona sjednocuje novela zákona podmínky pro převody zemědělských pozemků ve vlastnictví státu na zemědělské podnikatele a měla by zamezit přednostnímu nabývání pozemků osobami, které neprovozují zemědělskou výrobu. Cílem novely je rovněž zabezpečit prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu subjektům, které na nich již hospodaří, tj. provozují zemědělskou výrobu na minimální výměře deseti hektarů po dobu nejméně 36 měsíců.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 19. schůzi dne 5. října. V rámci jeho projednávání byly schváleny čtyři pozměňovací návrhy. Cílem jednoho z nich je zejména odstranění výhody bezúročných splátek, která představuje v současné době zakázanou veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odstavce 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dále se například rozšířením účasti oprávněných osob na přednostním prodeji urychluje proces uspokojení restitučních nároků. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 433/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Jiří Oliva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, stejně jako v předchozím případě v projednání předchozí předlohy mám i já velmi jednoduchou úlohu, protože pan ministr stačil nejenom seznámit s usnesením zemědělského výboru, ale i s podstatnou částí mé zpravodajské zprávy. Mohu jenom konstatovat, že pozměňovací návrhy se týkají zejména praktického uplatnění zákona v praxi a výrazně některé věci zjednodušují. Proto i já bych rád doporučil, abyste tyto pozměňovací návrhy, které prošly zemědělským výborem a předkladatel s nimi vyslovil souhlas, podpořili. To je vše pro tuto chvíli, co mohu k předloze dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Otevírám rozpravu podrobnou. Nemám žádné písemné přihlášky. Nikdo se nehlásí, takže končím také podrobnou rozpravu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

18.
Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech
/sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní předsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vám krátce připomněl v rámci druhého čtení předložení tohoto návrhu.

Jedná se o právní úpravu ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému, která dosud byla upravována v zákoně o ovzduší. Jak víte, my samostatně projednáváme návrh komplexní novely zákona o ovzduší a navrhujeme odlišit a vyčlenit tuto agendu do samostatného zákona, a to zejména proto, že se jedná o zcela odlišný okruh znečišťujících látek i znečišťovatelů, odlišný systém právních nástrojů a odlišný předmět ochrany. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že u ochrany ovzduší řešíme to, co dýcháme, zatímco v případě ozonové vrstvy řešíme otázku pohlcování slunečního ultrafialového záření. Povinnost České republiky mít ochranu této věci vyplývá z Montrealského protokolu a adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Předmětem úpravy jsou látky, které poškozují vrstvu, takzvané regulované látky, a fluorované skleníkové plyny, takzvané F-plyny. V oblasti chlazení a požární ochrany se tyto látky používají ve stejných typech zařízení - chladicí média nebo chemické hasební prostředky.

Návrh neobsahuje novou právní úpravu, žádnou novou regulaci, ale pouze přejímá obsah poslední velké novely z roku 2008 a představuje její velkou náhradu. Prosím tedy o projednávání ve druhém a následně potom ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 445/ 1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Konečná. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi krátce seznámila s usnesením výboru, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila se zněním jediného přijatého pozměňovacího návrhu, který máte rozdán ve 40. usnesení výboru pro životní prostředí, potažmo v tisku 445/1. Nejedná se o nic zásadního, tudíž mi dovolte, abych konstatovala, že výbor jednomyslně schválil postoupit tento návrh do druhého a třetího čtení a s tímto návrhem vyslovit souhlas.

Za mne osobně snad jedna jediná vsuvka, že je velká škoda, že stejně tak jak jsme oddělili ozonovou vrstvu od novely zákona o ovzduší, že jsme to neudělali například s biopalivy, která opět máme ve velké novele zákona o ovzduší. Určitě by si zasloužila samostatný zákon, protože jejich novelizace je poměrně velkou oblibou této Poslanecké sněmovny, takže bychom určitě panu ministrovi ušetřili práce. Ale snad to přijde v časech budoucích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Také zde nemám žádné přihlášky. Končím podrobnou rozpravu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
/sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, jedná se o ryze technickou novelu již implementovaných opatření v jednotlivých sektorových službách. Implementaci máme uloženou k 1. 1. 2012. Budu si tedy vážit urychleného projednání nejenom z důvodu termínu implementace, ale abychom to ještě stihli, dokud v Evropě ještě nějaký finanční trh máme.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP